DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CTY CK CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT TRÊN TTCK

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
58
lượt xem
6
download

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CTY CK CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT TRÊN TTCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mức giá khởi điểm: trên cơ sở các số liệu tài chính, biên bản XĐGTDN và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp sau CPH, xây dựng mức giá khởi điểm phù hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CTY CK CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT TRÊN TTCK

 1. DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT TRÊN TTCK 1
 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY  VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH  TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN  TƯ VẤN NIÊM YẾT  CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC 2
 3. VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH  Thông tư 126/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 187 quy định:  Doanh nghiệp cổ phần hoá bán cổ phần lần đầu:  Số cổ phần bán đấu giá trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng phải thực hiện bán đấu giá qua tổ chức tài chính trung gian;  Số cổ phần trên 10 tỷ đồng phải thực hiện bán đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán.  Trường hợp bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cổ phần hoá:  số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá từ 1 tỷ đến 5 tỷ phải thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian;  Số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá trên 5 tỷ đồng: phải thực hiện bán đấu giá qua TTGDCK. 3
 4. VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH  TT59/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 144/2003/NĐ-CP quy định:  Hồsơ xin phép niêm yết của tổ chức niêm yết bao gồm hợp đồng tư vấn với công ty chứng khoán 4
 5. TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 5
 6. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BÁN ĐẤU GIÁ  Mức giá khởi điểm: trên cơ sở các số liệu tài chính, biên bản XĐGTDN và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp sau CPH, xây dựng mức giá khởi điểm phù hợp  Thời điểm phát hành: lựa chọn thời điểm phát hành đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành.  Xác định nhóm nhà đầu tư tiềm năng: căn cứ vào ngành nghề SXKD, chiến lược phát triển của doanh nghiệp, công ty CK sẽ xác định danh sách nhà đầu tư tiềm năng để tiến hành chào bán. 6
 7. XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ  Đơn xin đăng ký đấu giá qua TTGDCK  Bản công bố thông tin:  Cơ cấu sở hữu  Tình hình lao động  Tình hình tài sản  Hoạt động SXKD trước khi cổ phần hoá  Chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD sau khi cổ phần hoá 7
 8. TỔ CHỨC QUẢNG BÁ VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ  Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng  Cung cấp thông tin, bài viết cho các báo chuyên ngành tài chính, chứng khoán để quảng bá về đợt đấu giá  Tổ chức chào bán cổ phiếu tới tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư.  Tổ chức roadshow giới thiệu thông tin về doanh nghiệp bán đấu giá. 8
 9. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ  Hướng dẫn nhà đầu tư tham dự đấu giá  Nhận đăng ký, tiền đặt cọc cho nhà đầu tư  Nhận phiếu đấu giá  Phối hợp với TTGDCK tổ chức đấu giá  Thanh toán tiền đặt cọc và thu tiền mua cổ phần  Lập báo cáo kết quả đấu giá cho Ban chỉ đạo cổ phần hoá 9
 10. DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU KHI ĐẤU GIÁ  Tư vấn lập sổ cổ đông và in mẫu cổ phiếu  Quản lý cổ đông:  Lậpcác báo cáo về cổ đông cho công ty  Quản lý các giao dịch mua bán chuyển nhượng cổ phiếu  Thực hiện việc chi trả cổ tức hàng năm  Tạo lập thị trường cổ phiếu sau khi đấu giá, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu. 10
 11. DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU ĐẤU GIÁ  Tư vấn các vấn đề về quản trị, tài chính phù hợp với mô hình công ty cổ phần.  Tư vấn phát hành huy động thêm vốn  Tư vấn đăng ký giao dịch /niêm yết trên TTCK 11
 12. TƯ VẤN NIÊM YẾT 12
 13. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN NIÊM YẾT  Tổ chức họp HĐQT  Lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết  Lựa chọn công ty tư vấn, kiểm toán  Thông qua phương án niêm yết  Thực hiện tái cơ cấu trước khi niêm yết  Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết  Công bố thông tin về việc niêm yết  Đăng ký niêm yết với TTGDCK 13
 14. S¬ ®å 4: S¬ ®å quy tr×nh t­ vÊn niªm yÕt  Giao dÞch Niªm yÕt Nghiªn  §K & LK  cøu CK CTCK Mª  NhËn GP  T­  K«ng T­  vµ CBTT vÊn vÊn Nhu cÇu B¶o vÖ hå  T­  s¬ vÊn §iÒu  LËp hå  Nép hå s¬ chØnh s¬ 14
 15. TƯ VẤN THỦ TỤC VÀ CÁC QUY ĐỊNH NIÊM YẾT  Tư vấn doanh nghiệp tìm hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoán  Các lợi ích và thách thức khi tham gia thị trường chứng khoán  Các thủ tục, tiến trình thực hiện và điều kiện niêm yết trên TTCK 15
 16. TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC KHI NIÊM YẾT  Chuyển đổi cơ cấu sở hữu:  Căn cứ cơ cấu vốn sở hữu hiện tại công ty chứng khoán sẽ tư vấn doanh nghiệp xây dựng cơ cấu sở hữu phù hợp với điều kiện niêm yết.  tổ chức bán bớt phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc phát hành thêm. 16
 17. TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC KHI NIÊM YẾT  Tư vấn xử lý các vấn đề liên quan đến cổ phiếu  Cổ phiếu tự do chuyển nhượng  Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:  Cổ phiếu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát  Cổ phiếu của cổ đông sáng lập 17
 18. TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC KHI NIÊM YẾT  Chỉnh sửa điều lệ Công ty phù hợp với điều lệ mẫu công ty niêm yết  Xây dựng lại quy chế quản trị công ty cho phù hợp với mô hình công ty đại chúng.  Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  Quy chế công bố thông tin  Quy chế tài chính 18
 19. XÂY DỰNG HỒ SƠ NIÊM YẾT  Bản cáo bạch  Dự kiến giá giao dịch khi niêm yết  Điều lệ công ty  Sổ theo dõi cổ đông  Cam kết nắm giữ cổ phần của HĐQT 19
 20. ĐĂNG KÝ LẠI CHỨNG KHOÁN  Là thành viên lưu ký của TTGD CK, công ty chứng khoán sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký lại chứng khoán để niêm yết theo quy định của UBCK.  Thực hiện các thủ tục lưu ký chứng khoán của các doanh nghiệp tại TTGDCK 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản