Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Điện Tử Học - Vi Mạch Điện Tử Ứng Dụng part 1

Chia sẻ: Ngọc Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

165
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch đo cảm biến độ lệch quang sử dụng photodiode là một trong số các mạch điện tử được ứng dụng khá rộng rãi trong các nghiên cứu về đo lực của tơ cơ. Nguyên lý cơ bản của mạch đo cảm biến quang sử dụng cho photo diode được chỉ ra trong hình dưới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện Tử Học - Vi Mạch Điện Tử Ứng Dụng part 1

  1. KYÙ HIEÄU Giaù trò taïi tónh ñieåm Q (quiescent-point): IEQ, VCEQ Giaù trò moät chieàu (DC): IE, VCE Toång giaù trò töùc thôøi: iE, vCE Giaù trò töùc thôøi cuûa thaønh phaàn thay ñoåi theo thôøi gian: ie, vce iE IE ie http://www.khvt.com Chöông 1 1
  2. CHÖÔNG 1: DIODE BAÙN DAÃN 1.1 Giôùi thieâu 1.2 Vaät lieäu baùn daãn 1.3 Diode baùn daãn thoâng thöôøng 1.4 Chænh löu 1.5 Phaân tích maïch Diode 1.6 Maïch xeùn (Clippers) vaø maïch ghim ñieän aùp (Clampers) 1.7 Diode Zener 1.8 Caùc loaïi Diode khaùc 1.9 Aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä vaø caùc thoâng soá kyõ thuaät http://www.khvt.com Chöông 1 2
  3. 1.1 GIÔÙI THIEÄU Diode laø moät linh kieän ñieän töû phi tuyeán ñôn giaûn nhaát. Caùc loaïi diode: Diode chaân khoâng, Diode khí, Diode chænh löu kim loaïi, Diode baùn daãn, vv. Diode baùn daãn: Caáu taïo vaø tính chaát. Phöông phaùp phaân tích maïch. ÖÙng duïng. 1.2 VAÄT LIEÄU BAÙN DAÃN Caùc vaät lieäu baùn daãn thöôøng duøng: Silicon (Si) Germanium (Ge) Gallium Arsenide (GaAs) http://www.khvt.com Chöông 1 3
  4. 1.2.1 Caáu truùc nguyeân töû vaø caáu truùc tinh theå http://www.khvt.com Chöông 1 4
  5. 1.2.2 Söï daãn ñieän Caùc möùc naêng löôïng Söï daãn ñieän trong chaát baùn daãn Doøng khueách taùn (diffusion current): Khi coù söï thay ñoåi maät ñoä electron (hole) Doøng chaûy (drift current): Khi coù ñieän tröôøng ngoaøi http://www.khvt.com Chöông 1 5
  6. 1.2.3 Baùn daãn loaïi p vaø baùn daãn loaïi n “Doping”: Laø quaù trình ñöa vaøo chaát baùn daãn caùc chaát khaùc caàn thieát. Baùn daãn loaïi p Chaát ñöa vaøo: Chaát nhaän (acceptor material). Ví duï: Boron (III) Caáu truùc tinh theå vaø sô ñoà möùc naêng löôïng Phaàn töû mang ñieän chuû yeáu: Loã troáng (positive): p-type material http://www.khvt.com Chöông 1 6
  7. Baùn daãn loaïi n Chaát ñöa vaøo: Chaát cho (donor material). Ví duï: Phosphorus (V) Caáu truùc tinh theå vaø sô ñoà möùc naêng löôïng Phaàn töû mang ñieän chuû yeáu: Electron (negative): n-type material http://www.khvt.com Chöông 1 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2