intTypePromotion=1
ADSENSE

Điện Tử Học - Vi Mạch Điện Tử Ứng Dụng part 10

Chia sẻ: Ngọc Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

55
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điện tử học - vi mạch điện tử ứng dụng part 10', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện Tử Học - Vi Mạch Điện Tử Ứng Dụng part 10

  1. 1 I CQ1 Rb Rb Re ... 1 I CQ I CBO V BE Suy ra: Rb ( 2 1) Re Re Re 1 I CBO1 ( e K T 1) I CBO Trong ñoù: V BE kT 2 1 I CQ S I I CBO SV V BE S SVCC VCC S Re Re Môû roäng: I CQ I CQ SVCC ; SR Vôùi e VCC Re Ví duï: a) Tìm ICQ taïi nhieät ñoä phoøng, söû duïng caùc giaù trò danh ñònh b) Tính ICQ vôùi caùc thay ñoåi treân VCC, Re, ; nhieät ñoä thay ñoåi töø 25 – 125 oC. R1 a) V BB VCC ; Rb = R1 // R2 R1 R2 Duøng coâng thöùc toång quaùt: (V BB V BE ) I CBO ( Re Rb ) I CQ = 10.6 mA Re (1 ) Rb b) Tính caùc heä soá oån ñònh: 7 Chöông 3 http://www.khvt.com
  2. R e Rb SI = 5.25 mA/mA Re (1 ) Rb 1 SV = - 10 mA/V Re I CQ1 Rb Re S = 0.0116 mA Rb ( 2 1) Re 1 (V BB V BE ) I CBO ( Re Rb ) Tính SVcc vaø SRe, töø coâng thöùc toång quaùt: I CQ , suy ra: Re (1 ) Rb I CQ V BB R1 SVCC = 0.91 mA/V (1 ) Rb (1 ) Rb R1 R2 VCC Re VCC Re (V BB V BE ) I CQ S Re = - 0.1 mA/ 2 (1 ) Rb Re Re Xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng bieán thieân: I CBO1 ( e K T 1) Re = 20 1 = 50 2 I CBO = 0.11 mA VCC = 4V V BE k T = -250 mV Suy ra ñoä dòch tónh ñieåm Q nhieàu nhaát I CQ S I I CBO SV V BE S SVCC VCC S Re Re = 9.3 mA Ñoä dòch tónh ñieåm Q xung quanh giaù trò danh ñònh 9.3 / 2 = 4.65 mA 8 Chöông 3 http://www.khvt.com
  3. 3.5 Boå chính nhieät duøng Diode Nhaän xeùt: Thay ñoå nhieät ñoä aûnh höôûng leân doøng phaân cöïc ICQ chuû yeàu do VBE. Giaûm SV: Taêng Re, tuy nhieân laøm giaûm doøng phaân cöïc. Giaûm VBE: Boå chính nhieät Boå chính nhieät duøng Diode: VD V BE Choïn Diode sao cho: T T I EQ I BB ID I BQ ID Nguoàn doøng: 1 Maët khaùc: V B VD I D Rd V BEQ I EQ Re VD / T V BE / T V D V BEQ I BB Rd I EQ I EQ Suy ra: =0 [ Rd /( 1)] Re [ Rd /( 1)] Re T Caáu hình thöïc teá: - Giaûi quyeát ñöôïc baøi toaùn löïa choïn Diode thích hôïp (matching) vôùi TST - Söû duïng trong caùc maïch tích hôïp (Integrated Circuit) 9 Chöông 3 http://www.khvt.com
  4. Ví duï: Xaùc ñònh aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä leân tónh ñieåm Q VB VB VD VB VB VD I BB I BQ ; giaû söû I BQ vaø I B Maïch töông ñöông: Rb Rd Rb Rd Rb R d VB VB VD VD I BB VB I BB Rb Rd R d Rb R d 1 V B V BEQ VCC Rd V D Rb I EQ V BEQ Re R e R b R d Rb R d 1 I EQ V BEQ Rb VD Bieán thieân theo nhieät ñoä: T R e Rb R d T T 1 I EQ V BEQ VD k k , suy ra: Vì hai TST laø gioáng nhau: R e 1 Rb / R d T T T 10 Chöông 3 http://www.khvt.com
  5. 3.6 Aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä vaø caùc thoâng soá kyõ thuaät Ví duï: Transistor 2N1016, Silicon npn 1. Ñieän trôû nhieät toái ña: jc = 0.7 oC/W 2. Coâng suaát tieâu taùn toái ña vôùi boä taûn nhieät lyù töôûng taïi 25 oC: PC = 150 W 3. Nhieät ñoä moái noái toái ña: Tj,max = 140 oC 4. Caùc thoâng soá cöïc ñaïi tuyeät ñoái taïi 25 oC: 1) IC = 7.5 A 2) IB = 5 A 3) Breakdown voltage: a) BVCBO = 30 V b) BVEBO = 25 V c) BVCEO = 30 V 5. Doøng ICBO cöïc ñaïi taïi ñieän aùp VCB cöïc ñaïi taïi 25 oC = 10 mA 6. Heä soá khueách ñaïi doøng taïi VCE = 4V, IC = 5A: 10 18 7. Taàn soá caét CE (cutoff frequency): f = 30 kHz 11 Chöông 3 http://www.khvt.com
  6. Chöông 4: PHAÂN TÍCH & THIEÁT KEÁ MAÏCH TÍN HIEÄU NHOÛ TAÀN SOÁ THAÁP 4.1 Giôùi thieäu 4.2 Caùc thoâng soá Hybrid 4.3 Caáu hình E chung (Common Emitter – CE) 4.4 Caáu hình B chung (Common Base – CB) 4.5 Caáu hình C chung (Common Collector – CC) 4.6 Toùm taét caùc thoâng soá cô baûn trong ba caùch maéc BJT 1 Chöông 4 http://www.khvt.com
  7. 4.1 Giôùi thieäu Phöông phaùp ñoà thò Tín hieäu nhoû Moâ hình maïch töông ñöông tín hieäu nhoû 4.2 Caùc thoâng soá Hybrid Maïng hai cöûa: v1, i1, v2, i2 Caùc thoâng soá ñaëc tröng: Trôû khaùng (impedance); daãn naïp (admittance), hybrid, … Caùc thoâng soá hybrid: v1 h11i1 h12 v 2 i2 h21i1 h22 v 2 v1 hi i1 hr v 2 Vôùi TST: i2 h f i1 ho v 2 Ñònh nghóa: v1 hi = Trôû khaùng ngoõ vaøo khi ngoõ ra ngaén maïch i1 v 2 0 2 Chöông 4 http://www.khvt.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2