intTypePromotion=1
ADSENSE

Điện Tử Học - Vi Mạch Điện Tử Ứng Dụng part 7

Chia sẻ: Ngọc Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

59
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điện tử học - vi mạch điện tử ứng dụng part 7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện Tử Học - Vi Mạch Điện Tử Ứng Dụng part 7

  1. 2.2.2 Moái noái Collector – Base (CB) Töø quan heä: I C I E I CBO , maïch töông ñöông cuûa moái noái CB: E IE IC C IE IC C E VEBQ VEBQ IE IE ICBO Diode lyù töôûng IB IB B B VÍ du 1ï: Cho maïch ñieän nhö hình veõ: 1, ICBO 0; VEE = 2V; Re = 1k; VCC = 50V; Rc = 20k; vi = 1sin t. Tính iE vaø vCB. Re C E 1 3 V EE vi V EBQ 1.3 1.0 sin t (mA) B iE 2 Rc Re vi VEE VCC vCB VCC R c iC VCC Rc i E iE C iC E V EE V EBQ Rc vCB VCC Rc vi Re Rc Re Re VEBQ 24 20 sin t (V) vi vCB B VEE VCC Heä soá khueách ñaïi tín hieäu xoay chieàu: Av = 20 http://www.khvt.com 4 Chöông 2
  2. 2.3 Khueách ñaïi doøng trong BJT iC iB vôùi Quan heä giöõa iC vaø iB (boû qua ICBO): 1 iC iB iB Heä soá khueách ñaïi tín hieäu nhoû: iC iB h fe Suy ra: iB iB h fe hFE Xem gaàn ñuùng: Löu yù: cuûa caùc TST cuøng loaïi coù theå thay ñoåi nhieàu theo töøng TST. Ví du 2ï: Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Xaùc ñònh heä soá khueách ñaïi doøng tín hieäu nhoû. Caáu hình E chung (CE – Common Emitter configuration) Transistor npn VBB vi VBEQ C iB iC iB I BQ ib Ngoõ vaøo: 1 2 Rc Rb 3 B E VBB VBEQ Rb vi vaø ib I BQ vôùi: Rb Rb vi VCC ( I BQ ib ) I CQ iC iB ic Ngoõ ra: VBB ic Heä soá khueách ñaïi doøng tín hieäu nhoû: Ai ib http://www.khvt.com 5 Chöông 2
  3. Ñaëc tuyeán VA ngoõ ra caáu hình E chung Vuøng baõo hoøa: vCE VCEsat Quan heä giöõa iC vaø iB laø khoâng tuyeán tính Vuøng chuû ñoäng: VCEsat vCE BVCEO Quan heä tuyeán tính: iC iB I CBO Giôùi haïn doøng: IC-cutoff iC ICmax Ví duï 3: VCC = 10V, Rb = 10K, Rc = 1K. TST: = 100, VBE = 0.7V, VCEsat = 0.1V. Tìm ñieàu kieän laøm vieäc (IC vaø VCE) cuûa TST khi: a) VBB = 1.5V b) VBB = 10.7V V BB V BE ; VCE VCC I C Rc IB Rb Rb 3 2 1 Rc a) IB = 0.08mA; IC = IB = 8mA VCE = 2V: TST hoaït ñoäng trong vuøng tích cöïc. VBB b) IB = 1mA; Giaû söû IC = IB = 100mA VCE = -90 !!! VCC TST hoaït ñoäng trong vuøng baõo hoøa: VCE = VCEsat = 0.1 10 0.1 VCC VCE 9.9mA IC 1K Rc http://www.khvt.com 6 Chöông 2
  4. Maïch töông ñöông ic 1 C + hfeib R0 vce _ 1 E 2.4 Giaûi tích maïch BJT baèng ñoà thò Maïch khueách ñaïi cô baûn Maïng phaân cöïc RL R2 RL B 1 R2 2 VCC 1 3 2 VCC 1 ii 3 B VCC ii Rb Rb 1 Re R1 Re R1 VBB VBB http://www.khvt.com 7 Chöông 2
  5. Maïng phaân cöïc (Maïch töông ñöông Thevenin): Rb R1 V BB VCC R1 Thieát keá: 1 V BB / VCC R1 R2 VCC R1 R2 Rb R2 Rb R1 R2 V BB Hoaït ñoäng cuûa maïch khueách ñaïi (DC) Ngoõ ra: VCC vCE iC R L i E Re iC ( R L Re ) : DCLL iE, suy ra: VCC vCE Vôùi iC = iE Ngoõ vaøo: V BB i B Rb v BE i E Re V BB v BE V BB v BE Boû qua ICBO: iB = (1- )iE, suy ra: i E 1 Re (1 ) Rb Re Rb 1 Ñeå loaïi boû söï thay ñoåi cuûa iE do thay ñoåi, choïn Re >> Rb/(1+ ). Tónh ñieåm Q (ICQ, VCEQ): V BB V BEQ RL (V BB 0.7) 1 ; VCEQ VCC I CQ I EQ Re Re http://www.khvt.com 8 Chöông 2
  6. Giaûi tích baèng ñoà thò Tín hieäu nhoû: ic iC I CQ vaø: v ce vCE VCEQ Quan heä pha: ib taêng, ic, ie taêng, vce giaûm Ñieáu kieän ñeå iC coù theå dao ñoäng cöïc ñaïi (max swing): (Giaû söû VCEsat = 0 vaø IC-cutoff = 0) VCC / 2 I CQ R L Re VCC / 2 VCEQ http://www.khvt.com 9 Chöông 2
  7. Ví duï 4: Tìm Q ñeå coù max swing: 9 VCEQ I CQ (1000 200) 1 +9V DCLL: VCC / 2 R2 RL 1k Max swing: ICEQ = = 3.75 mA R L Re = 100 VCEQ = VCC / 2 = 4.5 V R1 Re 200 Ví duï 5: Tìm R1 vaø R2 trong ví duï 4 ñeå ñaït ñöôïc Max Swing +9V 1 VBQ = VBE + VEQ = VBE + IEQ Re VBE + ICQ Re 1 RL Re (1 ) Rb 1k Choïn Re >> Rb/(1+ ), thöôøng choïn: = 2K 10 Rb = 100 VBB = VRb + VBQ = IBQRb + VBQ (ICQ/ )(0.1 Re) + VBE + ICQRe VBB = VBE + ICQ(1.1Re) = 0.7 + (3.75E-3)(1.1)(200) = 1.525 V Re 200 Rb VBB R1 Suy ra: = 2.4K 1 V BB / VCC V Rb CC = 11.8K R2 V BB http://www.khvt.com 10 Chöông 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2