intTypePromotion=1

Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 1

Chia sẻ: Ngọc Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
79
lượt xem
11
download

Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện tử học spin (tiếng Anh: spintronics) là một ngành đa lĩnh vực mà mục tiêu chính là thao tác và điều khiển các bậc tự do của spin trong các hệ chất rắn[1].

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 1

  1. ~ ? .... .. "- sa GIAO m;c vA B AO TAO H A N 91 Ths. PHAM THANH BiNH (CIII; bien) ., '- GIAOTRINH 7 _ A _ A VAT LIEU - LlNH KIEN OlEN Tit •• •• (Dung trong cac tmitng T HeN) 'A ,"-~? N HA XUAT B AN H A N QI - 2005
  2. Ma 56: 373 - 373.7 65/407/05 HN - 05
  3. thi~u U ti gi&i U(IC fa dang bUGe v aa thm ky cong llghiijp h6a, hi¢/J N dCJi h oa nJuim dua Viijr N am I n! thiJnh m((le c()l1g nghi¢p van minh, hiijn dc;i. T rong s if I lghiijp cach mqng to 1&11 do, ci'mg {(ie dciD l qo " han life lu6n gii'i' va; fro q uan (n;mg. Beia cao Chinh t rf Clia Ball Chap hdllh T rung uang D ang C(Jng san Viijt N am tr;ti D gi 1/(Ji D dng l oan q uae Idn tlut I X d a chi' rl5: " Phit tri~n giao d1,lC va dao t~o la f fi¢t trong nhung d¢ng It!c q uan tf9ng thuc d ay st! nghi~p cang nghiijp h6a, hi¢11 dr;ti h6a, la d ieu ki¢n de p hil t ritn ngu6n It,rc con n guai - yeu t 6 c o ban d~ p hat tri6n x.a h¢i, tang t ruang kinh t e n hanh va ben vung". Quail I riijt d ill tnMng, N ghi qu)'e'r Gtiu Ddllg va Nhd 1I/((le v a n lujn tlll.fc dl/Jlg d dn vi?' tam ( juan trr;mg Clla c huong t rinh, g ido Irinh d6i vo'i viijc /J[mg c ao chiit ' wmg diio 1(10. t heo dlJ nght clla Sif Giao d~IC va Doo t{}O Ha N('Ji, n gay 231912003, Uy ball llluJn dan thanh pho' Ha N('Ji d a ra Q uyet djl/h so' 56201QD-US cho phep S dGiao dljc va DilO tC.lO t lwc h ifn de' an bien sogl/ chuung trinh, giao trinh (rang c ac Irtrimg Trung lIl/c chuyen I1ghi~p ( THCN) H d N¢i. Quye't djnh nay Ilu! h ifn s v quan tam sall sac cua Thanh uy, V SND t himh p/1()' trong vi¢c liang c ao clla't lU(1ng d ao tgo va p hat Irill/ nguSn n/u}n l~(c TInt do. Tnin c a s a c/U((111g IrinIT khung c ua S(} Giao dljc Wl DilO t(lO ban hanll va nlurJ1g killh nghi~m n il ra rtf th~(c t e'ddo tgo, Sf;· Giao d~/c \'0 Duo h jo dil" chi' dc;lO cac truilng T HC N t d clutc bien SO(l1l chuang trinh, giao Irinh m ¢t each khoa hpc, h¢
  4. th6ng va e(ip nh(it nhiing kien thue thl/e tiln phil h{lJJ wt; dd; tU(fng h rc sinh T HeN Hii N6i. B¢ giao trinh nay ta tai ti¢u gidng dgy va h9C t(ip trong cac truong T HCN a Ha N¢i, dong thili fa tai li¢u tham khdo hiiu ich cho cae truirng co dao tqo cac ngdnh k y thu¢t - nghi~p v~ va dong ddo bc;m d9C quan tam den van dt! huitng nghi¢p, dl1Y nght!. Vi¢c to' chuc bien sOc;Jn h {) chuang trinh, giao tn'nh nay l d m 9t trong nhie'll ho{p d9ng fhilt thlfc cua nganh giao d~c va ddo tqo TI1I1 do dd' k y ni¢m "50 n am gidi p hangThu d o", "50 nam thanh f9P n gdnh" va huang tai ky ni¢m "JOOO nam Thiing Long - Ha N¢i ". S aGiao d~c va Dao tgo Ha N 9i chan thanh cam ( In Thanh uy, UBND, cae sa, ban, nganh cua Thanh phif, V~l Giao d~c ehuyen nghi¢p B9 Gilio d~e v aDao tflo, cae nha khoa hge, cae ehuyen gia da'u nganh, cae gidng vi£2n, cae nha qudn [y, cae nha doanh nghi¢p dil tgo dit!u ki¢n giup do, dong gop y k iln, tham gia H9i dong phdn bi¢n, H¢i dong thei'm dinh va H9i dong nghi¢m thu cae chuang trinh, giao trlnh. D ay fa tan diiu tien Sa G ifw d~le va Dao tflo Ha N¢i to' ehue bien sogn chuang trlnh, giao trinh. Dil dil h lt site ca' geing nhung cheic chan khvng tranh khoi t hitu sot, b(ft c{ip. Chung tvi mong nh9n dur;c nhiing y k iln dong gop clla bgn dQc de'tUng bUGe hocm thi¢n b¢ giao tr/nh trong cac ldn taj ban sau. GrAM DOC so GlAD Due v A DAD n o 4
  5. Liti n 6i d~u e'dap 1(Ilg n hll cali g idng dqy va l ire t¢,p cuo hQc sinh h1 ky 11111(11 vien D clllIyen Ilgdnh di¢n lit, tin lire va vien thong trang n hd truong, K hoo C 6ng ngJi¢ thong tin Clla truClng T H D i¢n ttC - Di¢n h;mil H d Nqi do lien /ulnh b ien soqm giao trlnh mon }U!C V~t li~u - hnh ki~n di¢n tiro Gicio I finll V~t li¢u - linh ki¢n di¢n tii gioi t hi¢u m¢U so' n(Ji d ung CCf ban ve'ly thll.'r'i!! v~it li¢l/, h nh k i¢n v a d~mg q l b an d an t hong d~mg SIC d lfng trang c dc thiet b i di¢n (If nJulm gittp hQc s inh nam dU(lc cong d~tng, l inl! nang try lhuq.t, n guyen tac Iy thuye't lam v ife d llam c (/ sit hii'll biet tip d{mg (rong qua trlnh f iip thu c ac mtm v a O we IUlnh c huyen n ganh. G iao t rinh V~t li¢u - linh ki¢n di¢n tir du(/e chia l am 4 chU01lg: C huang J.- Kluii quat chung Chlf01lg 2 : Ch(i't b an d an va dl!ng elf b an dan ChaCIng 3 : Di~n t hanh Chuang 4: D~mg Clf di~n t l(chan khong Giao trt'nh V~t li¢u - linh ki¢n di~n tir co t hl S I( dl!ng lam tai li¢u t ham k hao gidng dqzy va h'lC t~p trong c ac lOp dao tgo nhan vien try thu~t clluy~n nganli di¢n l l(, tin h9C va vien thong. Trong q ua tn'nh bien sogn giao trinh c o t hl con nhMu thiell sot. K hoa C ong ngh~ thong fin trz((rng T H Di¢n tl( - Di¢n lc;mh rat m ong nhr;in d uqc nhie'u y k iln d ong gop cuo cac d(Jc gid d t giao trinh V~t 1i¢u - linh ki¢n di¢n tir d uqc bo" sling SI(a do'i h oan thi~n h an n ham pl!lfc Vl! clio vi¢c giang dgy va h9C tgp dgt hi¢u q ua tot. Nhan dip n ay chllng toi xin chan thanl! cam an cac nha k hoa 11'lC,' PGS. TS. D o XJfan T iln, H'lC vi¢n K y tJllIgl Q uan Sll, D gi ta try s U D(ing Ng'lc Ki¢m, ClfC D o luirng chcit luqng Quail d(Ji, Thqzc s iva Hoang Hoa, TntCrng D H G iao t hong vgn lai, K y S I( L e Tllj Bach Klloa, Cong ty EM1CO, TS. Tran D,rc sv, Giam do'c C 6ng ty 2 CE ~~~_~~u~~_~u~~~~~_ soq.n glao tn'nh nay. KHOA C NTT HA N()] m OONG TH Oli;;N T V - OlEN LANH
  6. C httdng 1 KHAr QUAT C HUNG I . V~ T LIF,:U m EN TIl' 1. NhU'hg k hil; n;~m c d ban 1.1. S ., lien ket ella phan t ii va n guyen t il Tat d . d .c v~t th~ dell d uqc cau t~o IU cae n guyen IiI va phan tir. Ban than cae n guyen lU va p h an Ii! cau 1
  7. 1.2. Thuy€1 chal r~n vit vlmg dAn di~n c ua v~1 Ii~u K hi n ghien CUll phO e ua c hat k hf t hl n guai t a t hu d uqc p h6 n ang luqng c ua a chat khf c 6 d~ng c ae v~ch. phfa d uoi cimg khOllog e ach giiia cae v~ch phO lOn, c ang l en c ao k hoiing e ach giUa cae v~ch p h6 d mg g ao l

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản