intTypePromotion=3

Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 2

Chia sẻ: Ngọc Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
74
lượt xem
11
download

Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nói một cách đơn giản, spintronics là một ngành nghiên cứu mới nhằm tạo ra các linh kiện mới dựa trên việc điều khiển và thao tác spin của điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 2

  1. - Ty t r9ng d. Nhi~t d ¢ nong chciy t inh fa d ¢ C. - 2.2. C ae lo~i v*t Ii~u d in di¢n B ang ItJp hqp m(Jt s{/ Vi!! li~u dan di~n va htfp k im co di~n I rn suae cao: B dng 1 -1: M(Jl so'v(it U¢u d an di¢n tra Di~n H~ Ti' Nhi~t s6 dQ tn;mg suitt p nhi~t nong T en d~ng Plu"m vi sir u(I1"C) chay ( Om) d ("C) D 6ng 0,D175 0 ,004 8,9 - DAy d an, m
  2. Bang 1 - 2: Cae loqi hqp kim co di¢n lrd suot cao Ty Di~n t ro H¢ so Nhi¢t de) sufit p n hi¢t tn;mg nong Ph~m T en vi sit dl;lng a(I1"C) chay ( Qm) d ("C) Dung lam day di~n tro. Mengani 0,5 8,4 5 .10' L200 (86% d6ng, 12% manoan ' e 2% b~n) Dung lam day mb han, 8,2 1400 Nicrom (67% 1 5.10' 1,1 day ban la va bep di~n h~n, 16% sat, 15% Crom, I,So/c} mangan) COntantan 15.10" 8,9 di~n 0,5 1270 Dung lam day t ra (60% dong, nung nong. 39% ken, 1% mangan) 3, V~t 1i~u e ach di~n 3.1. Cae d~c t inh k j' thu~t ban C (J • D¢ ben ve di~n. tuc I ii hi~u di~n t he chiu dlfng duqc tren m¢t d an vi be day rna khong bi d anh thung (thuimg tlnh b~ng KV/rnrn). • Nhi¢t d¢ chju d1!llg duqc T MAX. Hang s o di~n m6i • E. • Ty tr9ng d. • G6c tdn h aa tg S. 3.2. Nhfrng v~t Ii~u e ach di~n t hulmg d ung 3.2.1. Sit: D ¢ ben ve di¢n tll" 20 den 28 KV/mm, nhi¢t d¢ chju dlJng duqc la tll" 150 den 170°C, hang so di~n m 6i Ia 6 d en 7 , ty tr9ng 2,5 d en 3 ,3, g6c t6n haa la 0,03. SU d uqc dung lam giii d o c ho duong day dAn, d ung lam tl;l di¢n, d e han, cot cu¢n day... 3.2.2. T huy tinh: D ¢ ben ve di¢n tll" 20 den 30 K V/mm, nhi¢t d¢ chju dlJng duoc I" tir 5 00 den 1700"C. 10
  3. 3.2.3. Gam: K h6ng c hju d uqc di~n a p c ao va nhi¢t dO IOn n hung c o h ang s 6 di~rt m6i Ion 1 700 d en 4 500. G 6m d ung lam tt) di~n k ich t huoc n ho n hung di¢n d ung Wn. 3.2.4. Mika: D
  4. 4.1.2. Pecma16i: H qp k im c hua 80% N i, tir 0,5 M n 15% mOlipden, man- gan, nhom, crom, dong, s ilk, c on l~i 13. sAt tir, PecmalOi c 6 d ¢ tir t him rat cao (den himg tnlm n gall) nell ham luqng n iken c ang n hieu. PecmalOi c 6 d ¢ til t ham c ao d ung lam vi~c t rong n hung t wang t uang d6i yeu va k h6ng c o til hoa 1 c hieu (bien a p micro, b ien a p t rong c ae tang cOng su~t n hc dung t ranzistor). P ecmal6i chua it niken (45-60%) d q til (hAm t hap (dOn 1 0.000) lam vi~c a nhil'ng t nrang n it ffi
  5. Di~n ki~n duqc d ung nhit~u trong c ae thi€t bi tra Hl m
  6. hai day dan. Ta~tn b¢ di¢n tra d ugc s an m9t lap san dti baa v¢ ho~c d uqc d~t t rang nhUng e ng b ang su. nhl!d nhi~t ran ... hai dau bjt kin l
  7. Day Loi Dliu ra DAy quan Loi Thanh quet tro chan di~n Hlnh 1.6. Di¢/1 trr1 day ql/i/n 1.1.3. Di¢n tra nhi¢t Di~n tra nhi¢t duqc lam tir ban dan. D~c di~m e ua lo~i di~n tra nay Ia khi nhi¢t d¢ lam vi¢c tang 1°C thl tri so di~n tra c ua no giam k hoang 2- 6%. Lo~i nay co ten quac te la tecmistor thucmg duqe dung t rang ca.c m~ch d n lam vi~c 60 djnh d6i vai nhi~t d¢ nhu m~ch khuech d~i c ang suat am thanh. 1.2. Nhfrng t hong s o eo b an e ua di~n t ra 1 .2./. Di¢n t radanh d inh Tren di~n t ra n guai ta thuang khang ghi gia tr! thl!c cua di~n tra rna chi ghi gia trt gan dung dii guy tron, d6 Ia gia tri di¢n t ra danh djnh. Gia trj danh dinh c6 cae d an vi Ia: Om (Q), K ilo om ( KQ), Mega om ( MQ), Giga om (GQ). I G Q = 1000 M Q = 1.000.000 K Q= 1.000.000.000 Q so 1.2.2, S ai Di~n t ra danh d inh khang hoan toan dung v6i gia tri di~n trb thl!c e ua di~n tn1 rna n6 c6 m¢t sai 56 nhat d~nh. Sai 56 thuang tfnh theo phan tram cua gia tri danh dinh. Dl!a vao sai so d6, nguai ta ehia di~n t ra thanh hai ctip chinh xac: cap I sai s6 ±5%, cap II ±10 %. 1.2.3. Cong sudt chill dl!ng Khi lam vi9C thi di¢n tra nong len, do do m6i lo~i di~n t ra chi chiu dl!ng duqc m¢t cang suat nhat dinh, vuqt qua eang suat nay thl di¢n tn1 se khaog lam vi¢e lilu dai duqc. Cang suat chiu dl!ng Ia c ang suat t6n hao Ian nhat di~n tra co Ih6 chiu dl!ng duqc trong m¢t thai gian dai rna k hang lam thay d6i trj s 6 va chat luqng eua di~n tra, eang suat ty l¢ thu~n vai dong di¢n c ho phep 16n nhat ch~y q ua di~n tra. 15
  8. 1.2.4. H¢ so' nhi¢1 di¢n Iru Khi nhi¢t d¢ lam vi¢e thay dOi thi tri s6 di¢n tra ella d-i¢n t ra eiing thay dOL St! thay d6i trj s 6 w ang d6i khi nhi¢t d¢ thay d6i 1°C g9i lit h¢ s 6 nhi¢t ella di¢n tra. Tru lo~i di¢n tr6 nhi¢t. eon cae lo~i di~n t ra thong thubng khae thi khi nhi¢t d¢ thay dOi 1°C thi tri s 6 di¢n t ra ella no thay doi k hoang 0 ,2%. Ngoai d .e thOng s o k~ tr~n eon eo cae thOng s 6 k hae nhu: M ue t~p am di¢n cam, di¢n dung t~p tan . .. tra hi~u di~n ] .3. Ky v a ghi n han 1.3.1. K y h i¢u Tren sa do eae thiet bi di¢n til. di¢n t ra duqe ky hi¢u bang rnQt hlnh ehfr nh~t co ehfr R va chi s 6 kern t hea (nhu RI, R2 • ... ), dOi khi eo ghi ca. t d 56 ella di¢n tr6, ho~c ky hi¢u di¢n tra t hea cau t;;to: (Hinh 1-7) Neu tren sa d o khOng ghi cOng suat ella di¢n tr6 thi rn*c d;nh cOng suat ella di¢n tra do la 1 /4W (0,25W), con neu di¢n tra co cOng suat 16n h an thi s a d6 bat bu¢c phifi ghi r5 eong suat clla di¢n tra do. -IL~I- - WSN- -IL-----,f- R c o 3 dau ra R R R d ay qua:n r- A -l/l- ---1,-~f--_ -lA- -l/J- , 7 7 /fi trcr nhi¢l Di¢n Bien t ra Bien tn'1 Hinh 1-7: Ky ki¢u di¢n trit Cac di¢n tra 0 ,25W, 0,5W. 1W, 2 W thi chi nh~n biet cOng suat bang kich thuac clla di¢n tra. O ie di¢n tra co cong sua'! tir 5 W thi co vo bang su rnau trang va tren than di¢n t ra co kern cong suat ella di¢n t ra ( di¢n t ra lo~i nay thuang la di¢n tr6 day quan). 1.3.2. G hi n hiin Teen di¢n tra chu ycu ghi tri 56 di¢n tra danh djnh. kern t hea sai s 6 clla di¢n tra. Nhan co the: duqe ghi btmg so va ehfr trt!c tiep. Vi du: 15 K Q ± 10%. D6i vai di¢n tnJ co kich thuac n ha neu ghi nhan bang chiI thi vi¢c d9C cae

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản