intTypePromotion=3

Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 5

Chia sẻ: Ngọc Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
67
lượt xem
7
download

Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Spin là một đặc trưng của điện tử, được hiểu một cách đơn giản là tạo ra từ việc điện tử (mang điện tích) chuyển động quay quanh trục của nó giống như Trái Đất và các hành tinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 5

  1. * Tan s 6 c ¢ng h uang n6i t iep la tan s 6 H! n hien c ua th",ch a nh f 4 • I f- q- 2rr~c"L(, *' di~n T an s 6 c ¢ng hwYng s ong s ong lit c o tfnh d en d ung gia dO' fro c·» Ct.) thi tun s 6 fl' rat gan f 4. N eu NglI
  2. g 9i la nam tren clIng m ¢t tr!,! ( cylinder). N guai t a d anh s o ca_ c ac t mck Ian c ylinder. R anh n goai clIng n am a mc"j.t t rcn d ia d uqc d anh la so O. Tiep d en d ii li~u sc dm;1c g hi/d9c t ren r anh n goai clIng c ua m
  3. D iu 3,5 inch d uqc bao v? b6i mOt vo nhl!a cung. D ung l uqng luu In] elm dia nay la 1,44 MB. Tren thj truang con ton q i d ia c o m~tt d() c ao c ung kfch thlf0c. D ung l uqng cua dIa m(lt dO cuo I i 2,88MB. Hi?n nuy 10
  4. tn~n may khOng dQc duqc du li¢u dia. • Khong nen lam ban khe tiep xuc. • D~ dia xa noi co til truang nam cham. • D~ xa noi co nhi~t d¢ cao. • Bao v¢ chong ghi, xoa: Ooi vai dia 1,44 MB muon chong ghi ta chi vi¢c g~t lay chong ghi. 3. C ia c Ung 3.1. C ou t ao ( Milil ] ·24) Dla cling bao gom m¢t ho~c nhieu dia til bang kim lo:;ti ( hqp kim cua nhom, gom hay thuy tinh) duqc xep thanh m¢t chong t hea m¢t tr':lc dling va duqc d~t trong mQt vo bQc kim lo:;ti cling d~ tranh bl,li ban. GiUa moi chong dla vo lu6n c6 khoang h a de cac dau til up VaG m~t dia tien hanh d9C ghi. Trong bQc kim lo~i d6 co chlia lu6n ca dQng co quay dia. Dla cling thuang duqc lap c o dtnh trong may. Hlnh J - 24. C{lu ilia d mg 1(10 3.2. D~c di~m c hinh * T6e d
  5. , o tfia c ung t huang d uqc d ung luu t m dfr li~u, c hua c ae philo m em caj d~t chuang trinh. d ia c ung 1 . C ae t hc.nh p hon c ua .. ,,~"'> 1 m I ';e . . (",'" ".,,~ . ,,' .- " 1>. ... I . .
  6. T oc d 9 d 'lc c o s o c ua mQt r na q uang hi 1 50 K byte/giay. C ae 6 d ia dQc nhanh co toc di) Iii h¢i s 6 cita t6e d¢ c o sO nay ( Vi d~ 24X, 32X, 36X, ... ,52X). T hai g ian truy nh~p m ¢t d ia C O - ROM n hanh h an 150 m s. C D - ROM c hi e 6 the doc v1 t hong tin d uqe ghi b ang c ong ngh~ d ot chay. T hong tin n ay c hi v iet vao d la m ¢t Ian v1 b c m:}t e lla dia lhl;fe sl! duqc nhting Be m~lt C D - ROM luu t ru c
  7. b~c, • L ap phim philn (vang hay h(.1p kim mau 50-;.-100 nm) X';l • L ap mau p olymer huu c o • L ap p alycarbonat trong suot. Lop mau Polymer la 16p chua dCr li¢u va nam ngay sat m~t c hua nhan hi¢u. VI Y(ly luu y tranh him xuac mi.~1 n:1Y khi d ung CD - R. Khi hj tia Laser dot chay, 16p mau nay chuy~n sang m~tu den ',la d ong vai t ro d c lb dO' li¢u (PIT) ella C D thuang. h~i CD ghi d uqe CD - RW (CD - Rewritcahle) baa gom cac lOp sau: • L ap nhan hi~u (kh6ng nhat thiet cdn den). • L ap phil chong xuoc (khong nhat thie"t d n den). • Lop phim baa v~ tia ti'r ngo';li. • LOp phim phan x~ (yang hay hqp kim mtiu bo.le, 50-;.-100 nm). • L ap d .ch di~n tren. • LOp k im lo~i luu t ru dfr li~u. • L ap c ach di~n d uai • LOp poly carbonat trang suot. Ta thay sll khac nhau duy nhal gifra CD - R va C D - RW la lap chua dCr li¢u. Nguyen tac ghi dfr li¢u dlla t hea sll thay d 6i tf
  8. hem va kha n ang t ruy nh~p n hanh h an c ae d ia q uang tfU'ac no. D VD c o khii n ang hru tTU p him, nh~c d'-.mg s o v a dil' li~u e ua m ay vi t fnh t rong c ung mt')t khci dia. Hi¢n nay, d ia D VD s e t hay the cae iO'.li b ang V IDEO g hi h lnh, dia LESER DISK. C D - ROM. C D - RW. N guyen d e c au t,-~o d ia D VD giCjng n hu d ia CD. Cae t ham so li¢t k e sau d ay se g iiii t hfch t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản