Điều Khiển Tàu Hỏa Chạy Trên Đường Sắt Phần 9

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
55
lượt xem
8
download

Điều Khiển Tàu Hỏa Chạy Trên Đường Sắt Phần 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những biện pháp an toàn quan trọng nhất trong vận tải đường sắt là sử dụng hệ thống tín hiệu đường sắt và quản lý tốt các đoạn giao cắt với đường bộ. Còi tàu báo hiệu sự có mặt của tàu hỏa trong khu vực và tín hiệu đường sắt giúp duy trì khoảng cách giữa các đoàn tàu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều Khiển Tàu Hỏa Chạy Trên Đường Sắt Phần 9

 1. 169 Hình7.4. Chu kỳ c a BðCT ch y ñu i, sóng ñôi, ñư ng ñơn, song song khi ch y ñu i 2 ñoàn tàu. Tñ = T + I’ +I” ñây : Tñ - chu kỳ c a BðCT ch y ñu i, ñư ng ñơn, sóng ñôi. I’ , I” - Gián cách th i gian ch y ñu i theo hư ng ñi v hư ng v : N u có nhi u ñoàn tàu ch y ñu i trong 1 chu kỳ thì : Tñ = T + ( k - 1 ) ( I’ + I”) ñây : k - S ñoàn tàu trong 1 l n ch y ñu i. Năng l c thông qua c a BðCT ch y ñu i, sóng ñôi, song song ( Nñ ) s là . (1440 − t kü )α t Nd = (ñôi tàu) K ck T + ( k − 1)( I'+ I" ) Trên ñây là cách tính NLTQ cho 1 s lo i BðCT song song. Các trư ng h p khác có th suy ra b ng cách tính tương t . 11.4. Năng l c thông qua c a BðCT không song song. Thông thư ng trên các khu ño n có r t nhi u lo i tàu : tàu khách, tàu c t móc, tàu hàng nhanh . . Các ñoàn tàu trên ch y v i t c ñ và cách th c khác nhau Khi th hi n các hành trình này ta s ñư c 1 BðCT không song song. ðó là các BðCT mà ta g p trong ngành ñư ng s t hi n nay. ð tính năng l c thông qua cho BðCT
 2. 170 không song song trong ñó có tàu hàng thư ng ch y v i các tàu c t móc, tàu hàng nhanh, tàu khách . . ngư i ta tính nh hư ng c a vi c ch y tàu khách, tàu hàng nhanh, tàu c t móc ñ quy ñ i các ñoàn tàu này thành tàu hàng. Tàu khách ch y theo gi gi c quy ñ nh và có hành trình s n trên BðCT. Nhưng thông thư ng gián cách gi a 2 ñoàn tàu khách không ph i là b i s c a chu kỳ BðCT hàng thư ng, nên thư ng n y sinh 1 kho ng tr ng trên BðCT mà ta không tthkht. th s d ng ñư c .Y u t th i gian này g i là th i gian kh u tr thêm Nh ng th i gian tr ng này ñư c th hi n hình 7.5 Hình 7.5 Kho ng tr ng th i gian kh u tr tàu khách trên BðCT . tthkht / T = εthkht Ts g i là h s kh u tr thêm . Ngoài ra khi tàu khách ch y thì s chi m m t th i gian ch y c a tàu hàng ta s d ng h s kh u tr cơ b n (εcb) ñ th hi n s tương quan này : εcb= tkhcb / T ñây.
 3. 171 tkhcb - Th i gian 1 ñôi tàu khách chi m ñư ng c a tàu hàng . ð i v i lo i BðCT ch y ñư ng ñơn, không ch y ñu i, tàu hàng k sóng ñôi, tàu khách k r i rác thì h s kh u tr cơ b n c a 1 ñôi tàu khách tính như sau [ ] t 'kh + t 'kh + ∑ τ ga + t gg ' ε cb = ( ) t 'h + t 'h + τ ga + t gg ' H s kh u tr c a tàu khách ( εkh ) ñư c xác ñ nh dư i d ng εkh = εcb + εthkht εcb có th xác ñ nh ñư c chính xác t ñ u còn εthkht ch xác ñ nh ñư c Hs chính xác sau khi ñã k xong BðCT. Tương t chúng ta tính các h s kh u tr cho các lo i tàu c t móc , nhanh . Năng l c thông qua c a tuy n ñư ng khi quy ñ i ra tàu hàng thư ng s là: N = Nthh + εkhkh . Nkhách+ εnhkh . Nnhanh + εcmkh . Ncm ñây : N - năng l c thông qua c a tuy n ñư ng tính theo tàu hàng εkhkh - H s kh u tr c a tàu khách εnhkh - H s kh u tr c a tàu nhanh εcmkh - H s kh u tr c a tàu c t móc Nkhách - S ñôi tàu khách trên BðCT Nnhanh - S ñôi tàu nhanh trên BðCT Ncm - S ñôi tàu c t móc trên BðCT CÂU H I ÔN T P CHƯƠNG VII
 4. 172 Câu 1: Khái ni m năng l c thông qua và năng l c chuyên ch trên ñư ng s t? Câu 2: Năng l c thông qua c a thi t b và chu kỳ c a bi u ñ ch y tàu? Câu 3: Năng l c thông qua c a bi u ñ ch y tàu song song và không song song? Câu 4: H s kh u tr c a lo i tàu?
 5. 173 Chương 8. K HO CH ðI U HÀNH CÔNG TÁC V N T I HÀNG NGÀY 8.1. Khái ni m chung v k ho ch v n t i hàng ngày Cơ s ñ u tiên ñ l p k ho ch ngày là bi u ñ ch y t u và các k ho ch v n t i, k ho ch k thu t hàng tháng. Căn c vào kh i lư ng x p d , tình hình ch y t u trên các tuy n ñư ng và các yêu c u khác c a công tác v n t i ngư i ta l p ra k ho ch v n t i và k ho ch k thu t hàng tháng. Các k ho ch trên d a vào các ch tiêu là các con s trung bình không hoàn toàn gi ng v i tình hình th c t s n xu t luôn bi n ñ ng di n ra m i ngày. ð ñi u hành công vi c h p lý , m i ngày ñêm b ph n ch huy công tác v n t i l i ph i ñi u ch nh k ho ch s n xu t , tìm các bi n pháp ñ i phó v i các di n bi n c a công vi c v n t i. K ho ch v n t i ngày là k ho ch ñi u hành công tác v n t i trong m t ngày ñêm c a b ph n ñi u ñ , ch huy công tác v n t i trong ñó bao g m nh ng bi n pháp nh m ñ m b o hoàn thành k ho ch v n chuy n v i ch t lư ng cao nh t và ti t ki m chi phí khai thác cho ngành ñư ng s t. Xu t phát t tình hình s n xu t c th c a ngày k ho ch b ph n k ho ch ti n hành ñi u ch nh lu ng hàng, lu ng xe, ñi u ch nh l i vi c phân ph i toa xe và ñ u máy v n d ng, cân ñ i và phân b nhi m v x p d … nh m s d ng h p lý năng l c c a trang thi t b ñư ng s t, nâng cao năng su t lao ñ ng, h giá thành v n chuy n. K ho ch v n t i ngày ñư c l p cho 1 ngày ñêm làm vi c b t ñ u t 18 gi ngày làm k ho ch ñ n 18 gi ngày hôm sau. 8.2. Các yêu c u và n i dung c a k ho ch v n t i ngày Vi c xây d ng k ho ch v n t i ngày ph i ñáp ng ñư c các yêu c u sau: - Phân ph i s ñ u máy và toa xe v n d ng phù h p v i năng l c v n chuy n và kh i lư ng v n t i ñã quy ñ nh cho các ga, các tuy n.
 6. 174 - Xác ñ nh nhi m v x p xe theo t ng lo i hàng , hư ng ñi. Nâng cao hi u qu s d ng toa xe, ñi u ph i xe r ng k p th i, h p lý. - T ch c lu ng xe h p lý, xác ñ nh chính xác s xe v n d ng, tránh tình tr ng ñ ñ ng toa xe b t h p lý. - Xây d ng k ho ch l p t u h p lý phù h p v i năng l c thông qua c a tuy n, năng l c c a các ga và s ñ u máy hi n có. - T n d ng năng l c v n t i và các kh năng s n xu t c a ngành ñư ng s t. N i dung c a k ho ch v n t i ngày ñư c chia thành 3 ph n: - K ho ch v n t i hàng hoá - K ho ch ch y t u. - K ho ch s d ng ñ u máy. K ho ch v n t i hàng hoá bao g m các n i dung sau: + Xác ñ nh s xe x p và s xe d chung trong ngày k ho ch. Quy ñ nh s xe x p cho m i ban + Xác ñ nh s xe x p cho t ng tuy n, ga, theo t ng m t hàng và t ng lo I toa xe + Quy ñ nh s xe d cho t ng ga theo t ng lo I xe, lo I hàng. Chia nhi m v d cho các ban trong ngày. + Xác ñ nh k ho ch ñi u ch nh xe r ng,. Quy ñ nh ga g i, ga nh n cùng s lư ng ch ng lo i toa xe. Có k ho ch c t, l y xe h p lý cho các ñoàn t u ch y trên tuy n. K ho ch ch y t u có các n i dung sau: + Xác ñ nh s ñoàn t u ch y trên các khu ño n. + B xung các hành trình, bãi b các hành trình không c n thi t. ð i v i các hành trình m i ph i xác ñ nh thành ph n, s hi u ñoàn t u, th i gian ñi ñ n các ga và cách th c l p t u. K ho ch s d ng ñ u máy bao g m các n i dung: + Quy ñ nh c th hành trình cho t ng ñ u máy, ch ñ nh các ban lái máy + ðưa ñ u máy ra v n d ng
 7. 175 + ðưa ñ u máy vào s a ch a . .. Ngoài ra trong k ho ch ngày còn d ki n ch tiêu th i gian quay vòng toa xe, xây d ng các bi n pháp ñ i phó v i nh ng tình hu ng b t ng có th x y ra trong quá trình làm vi c 8.3. Xác ñ nh thông tin ban ñ u cho k ho ch ngày S chính xác và ñ y ñ các thông tin là m t trong nh ng y u t quan tr ng quy t ñ nh ch t lư ng c a k ho ch ngày và vi c ñI u khi n ch y t u trên ñư ng s t. Nh ng thông tin ban ñ u c n thi t ñ l p k ho ch ngày ñư c phân chia thành 2 lo i: các thông tin c ñ nh và các thông tin thay ñ i. * Các thông tin thu c lo i c ñ nh bao g m: - Các thông tin v các thi t b c ñ nh như năng l c thông qua trên tuy n , năng l c tác nghi p k thu t c a các ga, năng l c x p d t i các nơi có kh i lư ng v n chuy n. . . Các thông tin này ch thay ñ i ñáng k khi ñ u tư trang thi t b m i. - Các thông tin liên quan ñ n công tác t ch c ch y t u như bi u ñ ch y t u, k ho ch l p t u, phương pháp quay vòng ñ u máy. Các thông tin này ch thay ñ i khi có các phương án ch y t u m i - K ho ch v n t i và k ho ch k thu t hàng tháng. • Các thông tin lo i thay ñ i g m: - Yêu c u v n chuy n c a các ch hàng trong ñó có các thông tin như: ga g i, ga nh n, ch g i, ch nh n, lo I hàng, s lư ng hàng, lo i toa xe, s toa xe c n xin. . . - S t ch i g i hàng t phía các ch hàng, yêu c u thay ñ i ñ a ñi m d . - Ch th c a c p trên v x p hàng ñ t xu t, hàng tr ng ñi m, ngoài k ho ch - Ch th v h n ch x p xe cho t ng tuy n ñư ng, lo i xe, ga d - Ch th dùng xe thay th - Báo cáo c a các ga v tình hình xin xe c a ch hàng, tình hình xe hi n có t i các ga, d ki n tình hình xe lúc 18 gi - Báo cáo v tình hình ch y t u - S ñ u máy v n d ng và k ho ch b t máy vào s a ch a
 8. 176 - Nh ng di n bi n ñ t xu t v khó khăn t i các ga, vi c th c hi n k ho ch l p t u, ñóng ñư ng ñ duy tu s a ch a. .. Nh ng thông tin ban ñ u ph i ph n ánh ñư c ñ y ñ tình hình công tác ch y t u và công tác hàng hoá vào th i ñi m b t ñ u ngày k ho ch. Tính chính xác c a các thông tin này nh hư ng qu t ñ nh ñ n ch t lư ng c a k ho ch. Trong các thông tin ban ñ u nói trên thì thông tin v tình hình toa xe lúc 18 gi là khó xác ñ nh nh t. Các thông tin v tình hình toa xe lúc 18 gi bao g m : • S xe r ng có lúc 18 gi ngày k ho ch ( N18r ng ) 18 • S xe ñ i x p lúc 18 gi ñ u ngày k ho ch ( N ñx ) 18 • S xe ñ i d lúc 18 gi ñ u ngày k ho ch ( N dd ) 18 • S xe n ng ñ i l y ñi lúc 18 gi ñ u ngày k ho ch ( N dl ) ð xác ñ nh s toa xe ñ u ngày k ho ch t i các ga có th s d ng hai phương pháp là phương pháp tr c ti p và phương pháp gián ti p. Phương pháp gián ti p là phương pháp tímh s toa xe hi n có t ngày này qua ngày khác. ñây s d ng các ký hi u sau: t – ngày l p k ho ch t+ 1 – ngày th c hi n k ho ch tcb – th i gian thu th p , chu n b các s li u ban ñ u, th i gian l p, xét duy t và ph bi n k ho ch tbñ – th i ñi m b t ñ u xác ñ nh các thông tin ban ñ u. tt+1 – th i ñi m b t ñ u ngày k ho ch tt – th i ñi m b t ñ u l p k ho ch Theo phương pháp gián ti p các s li u ban ñ u ñư c tính như sau: 18 - S toa xe ñ i d có lúc 18 gi ñ u ngày k ho ch ( N dd ) : N18dd = Nt18dd + Ntd - Ntd Trong ñó : - Nt18dd – S toa xe ñ i d có lúc 18 gi ngày th t t - N d - T ng s xe ñ n ga ñ d trong ngày th t t - N d - T ng s xe d ñư c trong ngày th t 18 - S xe n ng ñ i l y ñi lúc 18 gi ngày ñ u k ho ch ( N ) xác ñ nh dl như sau: N18dl = Nt18dl + Ntx - Ntlñ Trong ñó : t18 - N dl – S xe n ng ñ i l y ñi lúc 18 gi ngày th t t - Nx - T ng s xe ga x p ñư c trong ngày th t
 9. 177 t - N lñ - T ng s xe n ng ñã l y ñi trong ngày th t 18 - S xe r ng có lúc 18 gi ñ u ngày k ho ch ( N r ng ) là: N18r = Nt18r Ntd + Ntcr - Ntx - Ntlr ng + ng Trong ñó: Nt18r ng - T ng s xe r ng có lúc 18 gi ñ u ngày th t Ntcr - T ng s xe r ng c t l i ga trong ngày th t t N lr - T ng s xe r ng l y ñi trong ngày th t 18 - S xe ñ i x p lúc 18 gi ñ u ngày k ho ch ( N ñx ) là: N18ñx = Nt18dx + Ntkhx – Ntx Trong ñó : Nt18dx - S xe ñ i x p lúc 18 gi ngày th t Ntkhx – S xe ñ n ga theo k ho ch x p trong ngày th t Phương pháp tính gián ti p như trên có ưu ñi m là ñơn gi n, d tính tuy nhiên có như c ñi m là ñ chính xác không cao. Các sai s tích lu t ngày này qua ngày khác, Tuy nhiên phương pháp này phù h p v i các m ng lư i ñư ng s t ph c t p có kh i lư ng v n chuy n l n. Phương pháp tính tr c ti p là b t ñ u cùng m t th i ñi m nào ñó t t c các ga ph i báo cáo v ñi u ñ s xe hi n có theo t t c các tr ng thái: • S xe r ng hi n có • S xe ñ i x p • S xe ñ i d • S xe n ng ñ i l y ñi Phương pháp này có ñ chính xác cao nhưng kh i lư ng công tác l n, thích h p v i m ng lư i ñư ng s t có kh i lư ng v n chuy n th p, s toa xe v n d ng nh . V i s phát tri n c a công ngh thông tin vi c áp d ng phương pháp tính tr c ti p tr nên kh thi ñ i v i c nh ng m ng lư i ñư ng s t có nhi u xe v n d ng. Trên ñư ng s t hi n nay vi c chu n b s li u ñư c b t ñ u t 12 gi trưa ngày làm k ho ch ( t ). Vào th i ñi m này k ho ch ngày th t ñã th c hi n ñư c 18 gi và còn 6 gi n a m i th c hi n n t ph n còn l i. Nh ng s li u các ga báo cáo lúc 12 gi là xác báo tình hình lúc b y gi , trong 6 ti ng còn l i t 12 ñ n 18 gi có th có nh ng bi n ñ ng nên ph i d báo s li u cho 18 gi . Cách d báo như sau: 18 * S xe r ng s có lúc 18 gi ñ u ngày k ho ch (N r ng) là:
 10. 178 N18r ng=N12r ng+ Ncbdx + Ncbrc – Ncbrl - Ncbx Trong ñó : N12r ng - S xe r ng có lúc 12 gi ngày l p k ho ch. Ncbdx - S xe d hàng xong trong quãng th i gian t 12 gi ñ n 18 gi ngày l p k ho ch Ncbrc – S xe r ng c t l i ga trong quãng th i gian t 12 gi ñ n 18 gi ngày l p k ho ch Ncbrl - S xe r ng l y ñi kh i ga trong quãng th i gian t 12 gi ñ n 18 gi ngày l p k ho ch Ncbx - S xe r ng x p xong trong quãng th i gian t 12 gi ñ n 18 gi ngày l p k ho ch N18ñl): * S xe n ng ñ i l y ñi lúc 18 gi ñ u ngày k ho ch ( N18ñl = N12ñl + Ncbx - Ncbln Trong ñó: N12ñl - S xe n ng ñ i l y ñi lúc 12 gi ngày l p k ho ch Ncbln - S xe n ng l y ñi trong kho ng t 12 gi ñ n 18 gi ngày l p k ho ch N18ñx) lúc 18 gi • S xe ñang x p và ñ i x p ( ñ u ngày k ho ch:
 11. 179 N18ñx = N12ñx + Ncbxkh - Ncbx Trong ñó: N12ñx - S xe ñang x p và ñ i x p lúc 12 gi ngày l p k ho ch Ncbxkh – S xe ñ n ga theo k ho ch x p ( xe r ng ñư c chuy n ñ n ñ x p, và xe d xong hàng ñư c s d ng ñ x p hàng) trong th i gian t 12 gi ñ n 18 gi ngày l p k ho ch ( N18ñd) lúc 18 gi • S xe ñang d và ñ i d ñ u ngày k ho ch: N18ñd = N12ñd + Ncbdkh - Ncbdx Trong ñó: N12ñd - S xe ñang d và ñ i d lúc 12 gi ngày l p k ho ch. Ncbdkh – S xe ñ n các ga ñ d trong kho ng th i gian t 12 ñ n 18 gi ngày l p k ho ch Sau khi ñã tính toán d ki n xong các s li u ñư c ghi vào bi u “ T ng k t tình hình toa xe lúc 12 gi và d ki n lúc 18 gi ” Tình hình xin xe c a các ch hàng do các ga tr c ti p báo lên cho ñi u ñ s ñư c t ng k t l i v ghi trong bi u hoá v n 5 có m u như sau:
 12. 180 ðư ng s t Vi t nam Hoá v n 5 Trung tâm ñi u ñ Bi u xin c p xe Ngày tháng năm Ch Lo i và D Ly S lư ng Ghi Tên hàng Ga Lo i s lư ng ki n ñâu, toa xe chú ga xin xe ñ hàn xe cp t u nào th c c p n g xe 8.4. Các phương pháp l p k ho ch hàng hoá N i dung quan tr ng nh t trong k ho ch v n t i hàng ngày là k ho ch x p d hàng hoá. Vi c l p k ho ch v n t i hàng ngày ph i b t ñ u t l p k ho ch x p d hàng hoá b i vì ñó là cơ s ñ l p nên các k ho ch khác. Có nhi u phương pháp ñ l p k ho ch hàng hoá , m i phương pháp có nh ng ưu, như c ñi m khác nhau. Khi l a ch n phương pháp ph i chú ý ñ n các ñăc ñi m riêng c a t ch c ñư ng s t như: - K t c u m ng lư i ñư ng s t - Cơ c u b máy t ch c qu n lý - H th ng l p k ho ch và phương ti n l p k ho ch - S lư ng ñ u máy toa xe v n d ng
 13. 181 Hi n t i trong ngành ñư ng s t có 5 phương pháp chính ñ l p k ho ch hàng hoá ñó là: + Phương pháp tr c ti p + Phương pháp th i gian quay vòng toa xe + Phương pháp bình quân s h c + Phương pháp th ng kê xác su t + Phương pháp h n h p 8.4.1. Phương pháp tr c ti p B n ch t c a phương pháp tr c ti p là d a trên cơ s các thông tin v s lư ng và ñ a ñi m toa xe m t th i ñI m tính toán nh t ñ nh, căn c vào th i gian ñ hoàn thành các tác nghi p c n thi t ñ xác ñ nh nhi m v k ho ch hàng hoá trong ngày k ho ch. • Xác ñ nh s toa xe nh n vào t d trong ngày k ho ch: Mu n xác ñ nh ñư c s toa xe nh n vào t d trong ngày k ho ch (Tnd) ph i xác ñ nh ñư c bình quân th i gian các toa xe này ch y trên ñư ng, trung chuy n các ga k thu t và th i gian d ga ñ n. Th i gian này tính như sau: Tnd = tj + tndt + tndr Trong ñó: tj – Th i gian toa xe nh n vào t d ch y trên ñư ng tính t ga nh n ñ n ga d hàng. Th i gian này ñư c tính theo công th c: lnd tj = Vlu
 14. 182 Trong ñó: lnd – C ly di chuy n bình quân c a toa xe tính t ga nh n ñ n ga d hàng. Vlu – T c ñ l hành bình quân tndt – Th i gian bình quân toa xe ñ ga d tính t khi ñ n ga cho ñ n khi k t thúc công tác d xe. Th i gian này ñư c tính như sau: ttnd = ∑ t nd t .n nnd Trong ñó: ∑tt. nnd - T ng s th i gian ñ t i ga d c a t t c các xe nh n vào t d nnd - T ng s toa xe nh n vào t d tndr – Th i gian bình quân toa xe n m trung chuy n các ga k thu t. Th i gian này ñư c tính theo công th c sau: lnd trnd = .t lr r Trong ñó: lr – C ly bình quân gi a hai ga k thu t k c n tr - Th i gian trung chuy n bình quân c a toa xe ga k thu t
 15. 183 T ng s xe nh n vào t d trong ngày k ho ch là s xe nh n vào trong quãng th i gian Tndvq trong hình 8.1 V hình 8.1 ( chính là hình 30-1 trang 302) Chú ý ñ i 06 thành vq Hình 8.1. Sơ ñ tính s toa xe nh n vào t d cho ngày k ho ch * Xác ñ nh s toa xe t x p d trong ngày k ho ch: Mu n xác ñ nh ñư c s toa xe t x p d trong ngày k ho ch ta ph i xác ñ nh ñư c t ng th i gian toa xe ch y trên ñư ng, th i gian trung chuy n ga k thu t và th i gian ñ các ga x p d ( Ttxtd). Cách tính như sau: Ttxtd = txtxtd + tjtxtd + trtxtd + tdtxtd txtd Trong ñó: tx – Bình quân th i gian toa xe t x p, t d ñ ga x p hàng tính t khi xe r ng ñ n ga ( ho c t khi d xong hàng cho xe song trùng tác nghi p ) ñ n khi ñư c g i ra kh i ga trong tr ng thái n ng. Th i gian này ñư c tính theo công th c:
 16. 184 ′′ ′′ ′′ tx = ∑ n t + ∑ n t txtd n′ + n′′ Trong ñó: t’ và t” – Th i gian ñ ñ ng bình quân c a toa xe m t l n và song trùng tác nghi p. n’ và n” – S toa xe m t l n và song trùng tác nghi p tjtxtd – Bình quân th i gian xe t x p t d ch y t nơi x p hàng ñ n nơi d hàng l t txtd = txtd j Vlu Trong ñó: ltxtd - C ly di chuy n bình quân c a xe t x p t d tính t ga x p ñ n ga d hàng trtxtd – Bình quân th i gian toa xe t x p t d trung chuy n các ga k thu t. Th i gian này ñư c tính như sau: ltxtd trtxtd = .t lr r tdtxtd – Bình quân th i gian toa xe t x p t d ñ ga d hàng tính t khi toa xe vào ga ñ n khi ñưa xe ra kh i ga ( ho c ñưa ñi x p hàng t i ga). Th i gian này ñư c xác txtd như tính tx . ñ nh tương t T ng s xe d do lu ng xe t x p t d ngày k ho ch là g m nh ng toa xe ñ n ga trong kho ng th i gian Tvqtxtd theo hình 8.2.
 17. 185 V hình 30-2 trang 303 Hình 8.2. Sơ ñ tính xe d do lu ng xe t x p t d t i 1 ga trong ngày k ho ch * Xác ñ nh s toa xe t x p g i ñi trong ngày k ho ch. Mu n xác ñ nh ñư c s toa xe t x p g i ñi trong ngày k ho ch ph i xác ñ nh ñư c t ng th i gian ch y trên ñư ng, th i gian trung chuy n ga k thu t và th i gian ga x p hàng ( Ttxgñ ). Th i gian này ñư c xác ñ nh theo công th c: ñ Ttxgñ = tjtxgd + t rtxgd + txtxgñ Trong ñó: tjtxgd - Th i gian bình quân toa xe t x p g i ñi ch y t nơi x p hàng cho ñ n ga g i ñi. Th i gian này ñư c tính theo công th c:
 18. 186 l t txgd = txgd j Vlu Trong ñó: ltxgd – C ly di chuy n c a toa xe t x p g i ñi. t rtxgd là bình quân th i gian toa xe t x p g i ñi trung chuy n các ga k thu t: ltxgd trtxgd = .t lr r txtxgñ - Bình quân th i gian toa xe t x p g i ñi ñ ga x p hàng. T ng s xe t x p g i ñi trong ngày k ho ch là s xe x p g i ñi trong th i gian tvqtxgñ trong hình 8.3. V hình 30-3 Trang 303
 19. 187 Hình 8.3. Sơ ñ tính s toa xe t x p g i ñi trong ngày k ho ch. * Xác ñ nh s xe nh n thông qua cho ngày k ho ch. Mu n xác ñ nh ñư c s xe nh n thông qua trong ngày k ho ch ph i xác ñ nh ñư c t ng th i gian toa xe ch y trên ñư ng, th i gian ñ ga trung chuy n cũng như ñ các ga giao nh n . Th i gian này ñư c tính như sau: Ttq = tjtq + t rtq + tgntq Trong ñó : tjtq – Th i gian bình quân toa xe nh n thông qua ch y trên ñư ng tính t ga giao ñ n ga nh n ltq t tq = j Vlu Trong ñó: lttq– C ly di chuy n c a toa xe nh n thông qua tq t là bình quân th i gian toa xe nh n thông qua ñ các ga trung r chuy n: ltq trtq = .t lr r t gntq - là bình quân th i gian toa xe nh n thông qua ñ các ga giao nh n
 20. 188 T ng s xe giao nh n thông qua c a ngày k ho ch là s xe ñư c tính trong quãng th i gian Tqvntq th hi n trong hình 8.4. V hình 30-4 trang 301 Hình 8.4. Sơ ñ xác ñ nh s xe nh n thông qua c a ngày k ho ch • Xác ñ nh s xe r ng trong ngày k ho ch S xe r ng trong ngày k ho ch ñư c xác ñ nh tương t như ñ i v i xe n ng bao g m d xong tr r ng, nh n thông qua, nh n r ng vào ñ x p, xe d xong l i x p ngay. Cách tính tương t như ñã trình bày trên. Phương pháp tr c ti p như ñã trình bày trên có ñ chính xác cao nh t tuy nhiên l i có như c ñi m là tính toán ph c t p. ð i v i m ng lư i ñư ng s t l n có nhi u ga, nhi u xe v n d ng thì r t khó áp d ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản