intTypePromotion=3

Điện Học - Kỹ Thuật Điện Học - Điện Học Căn Bản part 7

Chia sẻ: Fwefwengkwengukw23432645 Fmwerigvmerilb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
313
lượt xem
90
download

Điện Học - Kỹ Thuật Điện Học - Điện Học Căn Bản part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Điện Học - Kỹ Thuật Điện Học - Điện Học Căn Bản part 7

  1. = L : t(I..fisinrot) = w LI..fi eosrot UL wt+~)=UL..fisin( w t+ ; ) = rou..fi S in( "'L L 9 0· rot T .) b) 0) Hinh"3.12 S o d nh bi6u thiic ella i va uL t a thA'y : - Quan M giila tIi s6 hi¢u d\Jng ella di~n a p vA d ong di~n : 1= U L = U L ( 3-9) roL XL tro. duqc gQi l~ ca.m k Mng XL e 6 D~ · lugng roL e 6 t hu nguy~n e ua di¢n d an vi lA 6m ( 0) ( 3-10) - Dong di~n i vA di~n ~n 56. s ong di¢n a p v uqt InrOe d ong a p u Le 6 c ung d itn g6c p h. ~ (hlnh 3.12b). . 2 D 6 chi v ecta di~n ;1p vA d ong di~n v e !ren h lnh 3.12c . u Vi d ¥ 8 : M¢t cu¢n day thuM di~n cam L =0.015H dong vllo ngu6n di¢n c6 di¢n lip \ l = 100.J2 sin (314t +~)V. . • :; • Tinh tIi s6 hi¢u d1,lng I vA g6c pha dltu dllng di¢n 'Pi_ - V ! d6 thi vecta dllng dj~n. dj~n lip. • LM g iai: Di~n khang cua clli)n day XL = roL =3 14.0.015 =4 .710 T Tcj s6 hi¢u d1,lng dllng di~n U 100 H inh 3.13 1 =-=-=21,23A X L 4,71 55
  2. G 6c pha d au d ong di¢n 1't 1't 1't 1't l jIi = ljIu--=---=-- 2 3 2 6 d~ng di~n- T r! s6" tlic thl'1i c ua D6 t hi v ecto d~ng di~n, di~n lip viS tren hinh 3.13. di~n 3 . Nhllnh t huM d ung C Kh1 ta d~.t di~n tip xoay ehi~u i~n mQt tl,I di¢n timan di¢n dung C ( hlnh 3.14a), di¢n lip tr~n tl,l di¢n 13 uc . = v c J2 sinrot Uc = Cduc va dong di~n eh~y qua- tl,l di~n ia : T~ di¢n dWJC n~p di¢n tieh dq i ~ dq ~ C d", ~ Cd ( VcFzsinrot) dt dt dt = roCUc..fi eosrot = I J2 S in( rot + ,~ J So sanh bieu thue dong di¢n va l!i~n a p ta thiry : - Quan M giO'a tri 56 hi¢u dq.ng eoa dong di¢n va di~n a p HI.: Vc Vc I~roCUc~-~- (3·Ila) 1 Xc roC ho~e ~IXc ( 3-Ilb) Vc 1 ~- Xc (3-12) roC 1 D{!i lugng X c =- nguy~n di~n tr6 duqe gQi ia d ung e6 t hu e ua roC k Mng. dan v i 1~ Om ( 0). .TL c 0' ' 0" 90" it .j bj oj H inh 3.14 56
  3. - DOng di~n v a di¢n ap c 6 cung tAn s6, song di¢n ap Uc ch~m s ao dong dien i (ho~ dOng di¢n i VUQt truOc di~n lip lie mQt goc ~ ) (hlnh 3.14b). mQt g6c pha ; 1)6 thi v ecta d ong di~n v a di¢n a p ve tren h lnh 3.14c. di~n r~ di¢n e 6 di~n d ung Vi dl} 9: T ri s 6 rUe t hbi e ua d ong ehll-Y q ua i = 100..)2 sin(;141+~)A C = 2.1O- J p 13. tri s 6 hi¢u dl}Ilg vA Tfnh p ha dliu eiia di¢n ap d~r len t~ di~n. T U ri g iai : D ung kh4ng eiia tl,l di¢n. 1 1 Xc = - = = 1.590 coC 314.2.10-3 ______ ~~ ~x T ri s 6 bi¢u dl,lng di¢n lip t rtn tl,l di¢n =XcI = 1 ,59. 100 = 159V Uc G6e pha dliu eua di¢n lip tr'tn di¢n IA: tl,l 7t 7t ' It 'It Wu ::Wi - -=---=-- 242 4 th~ di~n m nh 3.15 D6 v eeta d ong di¢n. tip viS t rtn h lnh 3 .15. di~n di~n d ung m4c n6i t ilp 4 . N h'nh dl4;n t ra, c am, K hi c ho d ong di~n i = I - Ii s inwt ch~y t wng n hanh c 6 L . R , C m ac n 6i til!p. se ga.y ra di¢n ap roo t ren di¢n tra UR, t ren di~n ci'un U L, t ren d ien d ung D c ( hinh 3 .16.). u, u, R ii, ". M }~.~~ U - ",I " L • U• N 0 ~ T c u, b) .) m nh 3.16 57
  4. ahai dAu c ua nh4nh llt: T ri s 6 tUc t hm cua di~n ap u Bi~u di~n b ang v ecta ta c6: O =UR+OL+Uc De vi! d6 thi v ecta cUa m{lch, trlI6'c he't ta ve v ecta d ong di¢n j uiIng v6'i.' U\lc ox (vi pha dAu c ua dong di¢n da c ho 'Pi = 0), sau d o, dl1a vao cac q uan h¢ v ecta trong cac n Mnh thuAn R, L, C ve v ecta U R c 6 d~ 100 U R = R I va trimg pha v6'i d ong di¢n, v ecta OL c o d~ 16n UL= XLI va vuc;rt: tru6'c m~t g 6c 90°, i v ecta O c c 6 d~ 16n Uc = XcI va ch~m s au m~t g6c 90°. Ti€n hanh c~ng i 0L, O c ta d uqc v ecta 0 (hinh 3.16b). h ioh hQc c ac v ecta O R, T Il t am g iac vuOng OM:N ta c o : d~g T ri s 6 hi¢u c ua di¢n a p Ju~ + (U L - Uc)2 = J(Rlj' + (XLI-XcI)2 U = OM = 2 = J R +(XL-Xc )'.I=zI U va dong di¢n i G6c l¢ch p ha giua di¢n cip l a: tg
  5. - G6c l ¢ch p ha fJt g ina d i¢n ap vA dong di¢n lA : X L-XC q> ~ arctg; ! !l.,::",= ( 3-15) R Khi XL > Xc n~nh c6 Hob cam, cp > 0, d i¢n ap vtIQt tnr6'c d ong di¢n. K hi XL < Xc n Unh c 6 tinh dung, cp < 0, di¢n lip ch~m s au d ong di¢n. Khi XL = Xc. X = XL - Xc = 0, G') = 0, T d i¢n ap trli.ng p ha v6:i d ong d i¢n. nhc1nh R. L ; C llle n~y c 6 hl¢n t uqng cQng huemg n6i tit!p, d ong d i¢n trong mlJ.ch c 6 tTt sO' I dn nhlft I~ ~ vA trUng p hs vOi d i¢n lip ( hlnh 3 .17). uo . Ne'u ml!ch c 6 XL = Xc » R thl tr~ sO' h i¢u d\Ulg d i¢n a p U L • U c I an han d i¢n lip U H inh 3 .17 rlft nhi~u. Di~u k i¢n d~ cQng h uimg n 6i t i!p IA : 1 r oL=- roC T '" 8 6 g 6c cQng h uimg IA ro~JL~ Vi d y 10: 0 10 mfCh di¢n c 6 R. L, C n 6i t itp (hinh 3 .18a), b ilt d i¢n tip d.d.u cl,lC cua ngu6n u = 1 0.fi sinCilt. Tiob dong di¢n I vA di~ tip_tr6n cAe p hM [Ii Ult • UL • UC• va d6 t hi vectO' m~ch di¢n. L M g lal: TOng tro ella ml,lch d i¢n c 6 R . L , C ntSi t itp R 7." .." X, BO" .) b) H inh 3.18 59
  6. z =JR2 + (XL - Xc)2 ; :)752 + (25-60)2 :;: 82,Bn ch~y m~ch D 6ng di¢n I trong U JO I ::-=-=O.121A z 82,8 Di~n a p tren cae phdn tir UR : : R I == 75 . 0,121 == 9 .08V U L == XLI == 2 5.0,121:;: 3 .03V U c ==XJ=60 . 0.121 == 7 ,27V di~n G6c l¢ch f l\a gifta a p vA d 6ng di¢n: . XL - Xc : - - : - 0 4 6 6 2 5-60 ' g,ft: 75 • ... R ~==-25° vm;n tnr6'c di~n lip. < 0 c ho ta b itt d 6ng ~ di~n D e vi! d 6 th~ v ecta ( hlnh 3.18b), [ mac M t viS v ecta di¢n a p t rllng v6"i trl,le ox == 0 ) s au d 6 viS v eeta d 6ng di~n I VUQl t ru6e dj~n lip 0 mOt g 6e 25°. V ecta OR ( '¥u tnrOc I m(tt g 6c 900, v eeto DC eh~m s au d 6ng I , v eeta UL t rllng p ha v6i. VIIQl '9: U= OR + DL + Dc di~n m~t g 6c 90iJ. I 0111 Vi
  7. I I X c=-= 3 9800 2'1tfc 2'11:.2.103.2.10-8 = ~R2 + (XL - XC)2 = J 3300 2 +(1260-3980)2 = 42800 Z 4 ,67.IO- 3 A I=..!:!.= 20 3 4,28.10 Z Vi d~ 1 2: Cho m
  8. L bi g iai: aJ M,!ch R L n dl t iep : XL = 2n:fL = 2x.lO.lO] .100.10'] = 6 2800 Z=JR2+X[ =Jlocxxi+62S02 =118000 = 11.8.103 ,0.2, to,3 = 2,36V U = zI = XLI = 6 ,28, lO3. 0 ,2. lO,3 = 1,256V UL U R = R I = 1 0. 103 , 0,2. lO,l = 2V m~eh di¢n R, L v~ [ren h lnh 3.21b. D o th! vee[CY ella b ) M '!ch'RC n 6i t iep: Vi I khong dOi, n en t6ng t:ri1 z khOng dOi. TIl' bitu [ Me z = JR 2 + X~ [a co: I I 9 c =--= 2 ,53.10- F 2:n:.IO.l03,6,28.103 21dXC D o th! veetCY ella m~eh di¢n R, C v~ ~n hlnh 3.21c. "QUc 100mH ' It L _ _ _ _- ' • 11.) b)
  9. T uong llng v6i 2 q ua trlnh a:y, nguOi t a d ua r a k hai ni¢m eOng s ua'Uae d\lDg P vA eOng sua:t p han k Mng Q . d~ng 1. C 6ng s uft t ac P COng sua't cae dt}Ilg P IA eOng sua't di¢n t ra R tieu tlw, d~e t nmg e ho qu4 t rlnh bie'n dOi di¢n nang sang dcplg nAng l ugng k Me n hu nhi¢t nartg, q uang nAng, ... p = R I' (3-16) Til d 6 thi v ecta hinh 3.16b U R = R I = Ueoscp T hay vilo ( 3-16) ta e o ( 3-17) P = R I' = U ,I = UIeos", Ill. eOng sua:t t rung blnh trong mQt e hu kyo d~ng Clmg sua:t hie 2_ C 6ng s olit phOn k hang Q D e d$e t nmg e ho euemg dQ q ua t rlnh trao dOi. tieh lu9 nAng l ugng diC}n til tnrl1ng, nguOi t a d ua ra khai ni¢m eOng sua't phB.n k hang Q . Q = X I' = (XL - XclI' (3-18) Ti'r d 6!hi vocta hinh 3.16b Ux = X I = Usincp T hay vAo (3-18) ta e6 Q = XI' = U ,I = Usinq> (3-19) N hln vilo ( 3-18) tM"y rO eOng sua:t p hin k Mng e ua mlilc:h g 6m: Cong sua:t p hin k Mng ella di¢n earn Ql. ( 3-20) Q L=XJ' C ong sua:t p Mn k Mng ella di¢n dung Q c Q c= - XcI2 ( 3-21) 3. C 6ng s uft b ilu k ien S DI d~e truog e ho kha nAng ella true't b i vA ngu6n thqe hi¢n 2 qua trlnh n ang lugng x~t a tren, ngum. t a d ua ra k hai ni¢m eOng sua:t b ieu kie'n S d uge d inh n ghia n hu sau: 63

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản