Điện khẩn số 441/TTg-NN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Điện khẩn số 441/TTg-NN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện khẩn số 441/TTg-NN về việc chỉ thị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành chức năng tập trung chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện khẩn số 441/TTg-NN

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 441/TTG-NN Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2006 Th tư ng Chính ph - U ban nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung i n: ương; - Các b : nông nghi p và phát tri n nông thôn, y t , thương m i, giao thông V n t i, Công an, Qu c phòng, Tài chính, Văn hoá - hông tin; - Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m; - Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i; - Thông t n xã vi t nam, ài ti ng nói vi t nam, ài truy n hình vi t nam, báo nhân dân. Ba tháng qua, d ch cúm gia c m ã ư c kh ng ch trên ph m vi c nư c, nhưng m t s a phương ã có tư tư ng ch quan, lơ là trong công tác phòng, ch ng d ch; vi c phát hi n, giám sát d ch b nh t cơ s , vi c ki m soát v n chuy n, lưu thông buôn bán, gi t m gia c m, c bi t là v n chuy n, lưu thông buôn bán gia c m qua biên gi i không ch t ch ; vi c tri n khai k ho ch tiêm v c xin phòng cúm gia c m năm 2006 còn ch m ang là nguy cơ tái phát d ch cúm gia c m và x y ra d ch cúm A(H5N1) ngư i. kh c ph c ngay tình tr ng này, Th tư ng Chính ph ch th : 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành ch c năng ph i t p trung ch o quy t li t và ng b các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 239/TTg-NN ngày 10 tháng 2 năm 2006 và c a cơ quan chuyên môn, trong ó c bi t lưu ý: a) Tăng cư ng ch o, giám sát, phát hi n s m d ch b nh, kh trùng tri t khu v c chu ng tr i, c bi t là t i các khu chăn nuôi nh l , các vùng có d ch cũ, có nguy cơ cao. Ph i h p các l c lư ng và phát ng toàn dân tri n khai chi n d ch v sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i nh m tiêu di t m m b nh, không d ch cúm gia c m tái phát. b) Ph i h p ch t ch các l c lư ng h i quan, qu n lý th trư ng, thú y, b i biên phòng ki m soát vi c nh p khNu, mua bán, v n chuy n gia c m, s n phNm gia c n qua biên gi i; x lý th t nghiêm theo quy nh c a pháp lu t i v i các trư ng h p nh p l u. 2. T ch c th c hi n t t chi n d ch tiêm v c xin phòng d ch cúm gia c m năm 2006 trênph m vi c nư c: a) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i th c hi n nghiêm Ch th s 25/2005/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v
  2. vi c tiêm v c xin phòng d ch cúm gia c m; t p trung ch o quy t li t, huy ng l c lư ng, b trí kinh phí, Ny m nh công tác tuyên truy n và yêu c u ch chăn nuôi gia c m có trách nhi m th c hi n chi n d ch tiêm phòng v c xin trên a bàn, m b o úng th i gian quy nh, theo hư ng d n, ch o và k ho ch c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o doanh nghi p ư c ch nh nh p khNu, cung c p v c xin ph i m b o s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i, ti n và t o i u ki n thu n l i nh t cho các a phương ti p nh n v c xin ph c v công tác tiêm phòng k p th i. Ph i h p v i Ban ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m t ch c các oàn i ch o, ki m tra, giám sát vi c t ch c tiêm phòng v c xin t i các a phương, báo cáoc k t qu lên Th tư ng Chính ph . c) B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch ng và ph i h p ch t ch vi c theo dõi, giám sát d ch t trong quá trình tiêm phòng và sau tiêm phòng v c xin cúm gia c m, b o m an toàn cho gia c m và s c kho c ng ng. d) B Văn hoá – Thông tin, các cơ quan thông tin i chúng ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t ti p t c làm t t công tác tuyên truy n và có chương trình, k ho ch tuyên truy n tiêm v c xin phòng cúm gia c m t hi u qu cao./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản