intTypePromotion=1

Điện toán đám mây - Xu hướng mới trong công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh điện tử

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
8
download

Điện toán đám mây - Xu hướng mới trong công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp dựa vào sự phát triển của các ứng dụng, nền tảng công nghệ thông tin qua Internet và công nghệ điện toán đám mây để cung cấp những dịch vụ công nghệ thông tin theo một cách thức tiết kiệm chi phí. Điện toán đám mây là sự phát triển tiếp tục của điện toán lưới, điện toán đám mây đem lại cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa cơ hội triển khai ứng dụng thương mại điện tử, kinh doanh điện tử với các yêu cầu tối thiểu về tài chính, hạ tầng công nghệ và nhân lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện toán đám mây - Xu hướng mới trong công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh điện tử

DIEN y^fiN Dfiti M^Y - XU HU^dNG Mdl<br /> TRONG CONG NGHE THONG TIN<br /> Vfi CtIG DUNG TRONG KINH DOfiNH DIEN TCT<br /> Nguyen W n Minh<br /> <br /> <br /> wji fiin nay, ngay cang nhieu doanh nghidp doa vao sO phat trien cua cac Ong dung, ndn tang cdng<br /> 'nghd thdng tin qua Internet va cdng nghd didn toan dam may de cung cap nhOng djch vu cdng<br /> ngne thdng tin theo mdt each thOc tid't kidm chi phi. Didn toan dam mSy la so phat trien tiep fyc cua diSn<br /> in& thdn<br /> toan lodi, didn toan tidn ich. DiSn toan dam may dem lai cho cac doanh nghidp, dSc bidt cac doanh<br /> nghidp nhd va vOa cd hdi triSn khai Ong dung thOdng mai didn tO, kinh doanh dien tO vdi cac yeu cau tdi<br /> thieu ve tai chinh, ha tdng cdng nghd va nhin loe. Trdn khap the gidi, hidn tOdng didn toan dam may<br /> dang dode ndi tdi nho mdt xu hodng mdi cua nganh cdng nghd thdng tin va Ong dung trong kinh doanh<br /> didn to. Vdi nhOng ou diem vUdt trdi nho trdn, nd da gianh dOdc so quan tam nghien cOu va bat dau Ong<br /> dung trien khai d Vidt Nam.<br /> <br /> <br /> 1. Dien toan lUdi, dien toan ti$n fch va di$n Thay vao dd, cac ngudn Iflc dien toan cd thd' thud<br /> toan dam may theo mflc dp can thiet. Khach hang vdi cac nhu<br /> * Didn toan lodi (Grid Computing): didn toan ludi cau didn toan rat Idn, ho§c cd nhu cau didn toan<br /> la sfl ket hpp cac ngudn Iflc tinh toan tfl nhieu khu tang cao ddt xuat nhd cac ngudn loai lUc nay cd<br /> vuc hanh chinh nham giai quyet mdt bai toan chung thd' tranh dupc cac sfl ngflng trd trong cdng vide.<br /> nao dd, cd the' la mpt van de khoa hpc, ky thuat Didn toan tidn ich la ky thuat tinh toan ludn san cd,<br /> ho§c kinh doanh ddi hdi mpt sd lupng rat Idn cac tin cay, an toan va hieu qua, phai tra tien trdn. cd<br /> chu trinh tinh toan can thiet de' xO ly nhflng sd Ifldng sd lupng sO dgng, dupc thay dd'i quy md mpt each<br /> Idn dfl lidu. Didn toan Ifldi cho phep nang cao hieu nang dpng, tU sOa chfla, de'quan ly.<br /> qua hoat ddng cua mang Ifldi may tinh nhd vide huy * Dien toan dam may (Cloud Computing): thudt<br /> ddng dupc cac chu trinh xO ly chua dupc sO dgng tdi ngO Didn toan dam may ra ddi vao khoang giOa<br /> cua tat ca cac may tinh trong mpt mgng dd' tgo ra nam 2007. "Dam may" d day thflc te la mdt tap<br /> nang Iflc tinh toan manh me. Didn toan Ifldi dieu hpp nhieu may chu dupc bd tri tap trung va tO xa<br /> phdi vide sO dung mpt sd lopng Idn cac may chu, so vdi cac may ngOdi dung. Didn toan dam may la<br /> lam cho chOng hoat dpng nhfl mpt may tinh. Cac mdt each thflc td chflc cdng nghd didn toan mdi<br /> van de lidn quan den xung nhpn (spike - sfl tang phat trie'n, sO dgng Internet va cac may chCi tap<br /> cao ddt bien) ve nhu cau dupe giai quydt ma khdng trung tfl xa dd' duy tri dfl lidu va cac Ong dgng.<br /> can phai duy tri cac nang Iflc dfl trfl. Didn toan dam may cho phep ngodi tidu dung va<br /> * Dien toan tidn ich (Utility Computing): didn doanh nghidp sO dgng cac flng dgng ma khdng<br /> toan tidn ich dfla tren nen tang cdng nghd cua can cai dSt chung trong may cua minh va truy cap<br /> didn toan ludi ket hpp cac ngudn Iflc tinh toan va vao cac files dfl lidu tai bat ky may tinh nao cd ket<br /> cung cap cac djch vg didn toan cd the' do dac ndi Internet. Cdng nghd didn toan dam may cho<br /> dupc, tOPng to cac tidn ich cdng cdng nhfl didn, phep sO dgng mpt each cd hieu qua cac tai<br /> nfldc, gas ho§c mang dien thoai. Hp thdng nay cd nguyen cdng nghd thdng tin thdng qua vide tap<br /> tinh flu vidt do mang lai kha nang cho doanh<br /> nghidp khdng can chi phi ban dau de' mua sam<br /> phan cflng, ho§c giam cd ban ve chi phi ban dau. PGS. TS., Trudng D^i hgc Thuang m^i<br /> <br /> KHOA HOC<br /> <br /> 64 ThirangMai So 37/2010<br /> Y SCIEN TRAO D O I<br /> <br /> trung hda bd nhd, luu trfl va xO ly bang thdng. hieu hda nd sau khi khach hang ket thuc sO dung<br /> Trong mdi trudng cdng nghd thdng tin truyen phan mem hoac sau khi het han hpp ddng sO dung.<br /> thdng, mpt cdng ty khi mudn trang b| cho cac nhan Cho den nay, day la phan nhanh duy nhat da chOng<br /> vien may tinh de' lam viec, ngoai vide mua cac td la cd hieu qua nhfl mpt md hinh kinh doanh. Bang<br /> may tinh, cdng ty cdn phai mua ca ban quyen each van hanh cac Ong dgng kinh doanh tO cac may<br /> phan mem cung toan bp cac cdng cu can thiet chu tap trung tdt hdn so vdi tO cac may chu tai chd",<br /> khac. Trong mdi trudng dien toan dam may, thay cac cdng ty cd the cat giam dang kd' mpt sd chi phi.<br /> vi phai di den tOng may tinh de cai tOng bp phan HPn nfla, do loai trfl dope cac chi phi duy tri, chi phi<br /> mem, cdng ty chi can tai mdt Ong dgng duy nhat, cap phep sO dung va chi phi can thiet de van hanh<br /> Ong dgng nay se cho phep nhan vidn dang nhap phan cOng, cac cdng ty cd the sO dgng cac Ong<br /> vao mpt d|ch vg Web cd chOa toan bp nhOng dgng mdt each cd hieu qua hdn trdn gdc dd ky thuat<br /> chOdng trinh ma ngudi dd can cho cdng vide cua tinh toan.<br /> minh. Trong khi may tinh cua mpt cdng ty khac d Cac d|ch vu cung cap phan mem theo yeu cau<br /> each dd hang nghin dam cd thd' chay mpi thO, tO bao gdm mdt vai bien thd' phan biet theo phUdng<br /> Ong dgng tho dien tO cho tdi chUdng trinh xO ly van thOc dmh gia chung va each ma chung dupc phan<br /> ban va phan mem phan tich dO lieu. phdi den ngodi dung cudi cung. Trong qua khO,<br /> Vdi mdt he thdng didn toan dam may, sfl phan nhin chung ngodi dung cudi cung phai mua quyen<br /> cdng cdng vide cd sfl chuyen dich dang ke'. Cac sO dgng tO nha cung Ong phan mem, sau dd cai<br /> may tinh dia phfldng khdng can phai lam tat ca dat va van hanh phan mem trflc tiep tfl cac may<br /> nhOng vide tdn nhieu cdng sOc bang Ong dgng cua chu tai chd! Bang each sO dgng d|ch vg phan mem<br /> minh nfla, thay vao dd, mang Ifldi may tinh lam theo ydu cau, ngudi dung cudi cOng chi phai tra<br /> nen "dam may" se quan ly vide nay, do vay ydu cho ngodi cung Ong dich vg phan mem phi dang<br /> cau ve phan cflng va phan mem ben phia ngudi ky sO dung dich vg. Phan mem dope lou tru trflc<br /> dung cung se giam di. ThO duy nhat ma may tinh tiep tai cac may chu cua ngudi cung cap d|ch vg<br /> ngudi dung can cd la phan mem giao dien cua he phan mem va dupe ngOdi dung truy cap tdi qua<br /> thdng dam may - mdt thO cung ddn gian nhu trinh Internet. Day la md hinh phd bien nhat trong vide<br /> duyet Web, sau dd mang lodi may se lo lieu mpi cung cap cac d|ch vg phan mem theo ydu cau.<br /> thO cdn lai. Tuy nhien, tdn tai cac md hinh cung flng d|ch vg<br /> Cung tOPng tfl nhu khi chung ta dung cac dich vdi mdt vai diem khac biet, dflpc coi nhfl cac md<br /> vu thu dien tO (YahpolMail hay Gmail) chinh la hinh hdn hpp. Vi du, mpt chflpng trinh ma qua dd<br /> chung ta da sO dung mdt dang thflc nha't dmh cua ngudi dung cudi cung tra phi quyen sO dgng, sau<br /> dien toan dam may. Phan mem mail va toan bd dfl dd truy cap tdi cac may chu tap trung qua Internet,<br /> lieu thu tfl deu khdng dupc lUU lai trdn may tinh dupc coi la md hinh hdn hdp.<br /> cua chung ta - nd nam trong dam may cua nha NgUdi ta phan biet bdn mflc dp chin mudi cua<br /> cung cap d|ch vg. cac d|ch vg cung cap phan mem theo yeu cau:<br /> Cac phan nhanh cua dign toan dam may MOc 1 - Mflc khach hang ngoai le. O mflc nay,<br /> Dien toan dam may dupc chia thanh ba phan mdi khach hang cd mpt phien ban phan mem flng<br /> nhanh: phan nhanh "Ong dgng", phan nhanh "nen dgng dflpc Iflu tru rieng cua minh va van hanh<br /> tang" va phan nhanh "cau trOc ha tang". Mdi phan phien ban dd tren cac may chu luu tru. Vide<br /> nhanh phuc vg mpt mgc dich khac nhau va cung chuye'n ddi tfl c^c flng dung khdng ket ndi mang<br /> cap cac san pham khac nhau cho doanh nghiep truyen thdng hoac flng dgng may chu - may khach<br /> va ca nhan. tdi mflc dich vu cung Ong phan mem nay ddi hdi<br /> * Phan nhanh Ong dung, hay cdn gpi la cung cap cac nd'lOc phat trien tdi thie'u va cho phep giam chi<br /> Phan mem nhu mdt djch vu (SaaS - Sofware as a phi van hanh bang vide tap hpp phan cflng va<br /> Service), la mpt md hinh khai thac phan mem thdng quan tr| may chu. /<br /> qua viec nha cung Ong cap phep sO dung phan MOc 2 - Mflc cau hinh. MOc cau hinh cho phep<br /> mem cho cac khach hang nho mpt dich vg theo ydu dam bao tinh mem deo cua chOdng trinh cao hdn<br /> cau. Nha cung cap dich vu theo yeu cau cd thd' luu thdng qua cac sidu dO lieu cau hinh, sao cho nhieu<br /> tru phan mem Ong dgng tai may chu Web cua minh khach hang cd thd' sfl dgng cac phien ban khac<br /> hoac tai Ong dung xudng may cua khach, va lam vd nhau cua cung mpt ma Ong dung. Dieu nay cho<br /> <br /> _KH0AH0(; =3=<br /> So37/2010 Thuang Mai ss<br /> ;rjEi^ TRAO IfTTil<br /> <br /> <br /> phep ngodi cung flng djch vg dap Ong cac ddi hdi Cac Nen tang nhu mdt djch vu dUde cung cap<br /> khac nhau cua mdi khach hang thdng qua cac lUa bao gdm cac cdng cg xO ly phgc vg cdng vide thiet<br /> chpn cau hinh dUdc chi tiet hda, ddng thdi ddn gian ke Ong dgng, phat trie'n Ong dgng, thO nghiem,<br /> hoa vide duy tri va cap nhat cd sd dfl lieu ma chung. khai thac va lou tru, cac d|ch vg khac nhu hpp tac<br /> Mu'c 3 - Mflc cau hinh - Nhieu ngudi thud - Hieu theo nhdm, tich hpp va di chuyd'n d|ch vg Web,<br /> qua. MOc ba bd sung them tinh trang nhieu ngodi tich hpp dfl lieu, an ninh, tang kha nang xO ly, luu<br /> thue vao mflc hai, sao cho mpt phien ban chflpng trfl, tai sO dung dfl lieu, quan tri trang thai, tao lap<br /> trinh duy nhat phgc vu dflpc tat ca khach hang. cac phien ban flng dgng, cung cap cac cdng cu<br /> Cach tiep can nay cho phep sO dgng cd hieu qua flng dgng va cac cdng cu cho cdng ddng cac nha<br /> hdn cac ngudn Igc may chu ma khdng cd mdt sg phat trie'n phan mem. Cac d|ch vg nay dflpc cung<br /> khac biet the' hidn rd nao ddi vdi ngudi dung cudi cap nhfl mpt giai phap tich hpp qua Web.<br /> cung, nhung cd nhupc diem la han che kha nang Nhieu cdng ty khdi dau bang vide cung cap cac<br /> chm tai bd sung cua he thdng. djch vg phan mem theo yeu cau, ddng thdi cung<br /> MOc 4 - Chiu tai - Cau hinh - Nhieu ngUdi thud - phat trid'n cac d|ch vg nen tang. Phan nhanh nen<br /> Hieu qua. MOc bdn dope tang cOdng kha nang chm tang bao gdm cac san pham cho phep khai thac<br /> tai bd sung thdng qua mdt cau true da lien ket hd'trp cac flng dgng. Cac nen tang dflpc cac ddi tac, ddi<br /> cum can bang tai cac phidn ban Ong dgng ddng khi la cac khach hang cung cap. Vi dg. Website<br /> nhat, van hanh tre" •^'''t lopng may chu thay ddi. Saleforce.com cd nen tang force.com cho phep<br /> Nha cung Ong cd the tang hoac giam cdng suat cua ngUdi dang ky sfl dgng truy cap cac flng dung cua<br /> he thdng de' phu hpp vdi nhu cau bang viec bd sung site qua Internet. Cac hang nhu NetSuite,<br /> hoac giam bdt cac may chu ma khdng can thay ddi Amazon, Google va Microsoft cung da phat trie'n<br /> cau true cac phan mem Ong dgng. cac nen tang cho phep ngudi dung truy cap cac<br /> Tren the gidi hidn nay, cac cdng ty flng dgng tfl cac may chu tap trung.<br /> Salesforce.com, Google, NetSuite, Taleo, Concur Vao thang 7 nam 2008, cac hang HP, Yahoo<br /> Technologies... hoat dpng nhu cac nha cung cap va Intel da cdng bd mpt du an nghien cOu chung<br /> phan mem theo ydu cau, thu phi dang ky tfl khach "Nen thO nghiem didn toan dam may". Cac cdng<br /> hang va Iflu tru cac phan mem tai cac may chu tap ty nay phdi hpp thiet ke va xay dflng mdt nen<br /> trung cua minh, khach hang truy cap tdi cae phan tang thO nghiem dfla tren Internet nham thuc day<br /> mem dd qua Internet. phat trid'n cac cdng nghd didn toan dam may.<br /> Ddi lap vdi cac cdng ty ndi trdn, nhieu cdng ty Nen thO nghiem dflpc bat dau trid'n khai tai d|a<br /> hoat ddng nho cac nha cung cap phan mem phfldng, mdi ndi lou tru cd sd ha tang cua dien<br /> truyen thdng. Cac cdng ty nay ban quyen sO dgng toan dam may, sO dung phan cflng cua HP va<br /> phan mem cho khach hang, sau dd lap dat phan cac bp xO ly cua Intel.<br /> mem nay tai may chu cua khach hang. Cac cdng * Phan nhanh cd sd ha tang hay Cd sd ha tang<br /> ty ndi trdn bao gdm cac ten tudi Idn nhu SAP AG, nho mdt dich vu (Infrastructure as a Service -laaS)<br /> Oracle, Lawson Software, Blackboard... la vide phan phdi ha tang may tinh (did'n hinh la mdi<br /> * Phan nhanh nen tang, hay cdn gpi la Nen trfldng ao hda nen tang) nhfl mpt d|ch vg. La phan<br /> tang nhu mdt djch vu (PaaS - Platform as a nhanh cudi cung cua dien toan dam may, nd la<br /> Service): la vide phan phdi mpt nen tang didn toan xfldng sdng cua toan bp he thdng. Cac nha cung<br /> va td hpp giai phap nhU mpt d|ch vg, nd cd tac flng cP sd ha tang cung c^p khdng gian luu trfl vat<br /> ddng thuan Ipi hda vide khai thac cac Ong dgng ly va cac nang luc xO ly cho tat ca cac d|ch vu ndi<br /> ma khdng can chi phi va lam mat di tinh phOc tap trdn. Cac san pham trong phan nhanh nay tUdng<br /> lien quan den cac Idp phan cOng va phan mem, ddi da dang so vdi cac phan nhanh khac, trong sd<br /> ddng thdi cung cap tat ca cac phfldng tidn can dd cd cac san pham nhu quan ly luu tru, cac mdi<br /> thiet nham hd'trd cho mdt chu trinh sdng day du trudng phat trid'n (vi du bd cdng cg Google) cho<br /> cua viec xay dgng, phan phdi cac flng dung va phep ngudi dflng to xay dflng cac flng dgng.<br /> dich vg Web hoan toan san cd tO Internet ma Cac khdi cd sd ha tang ao nay la mdt minh<br /> khdng can phai tai ve hoac cai dat phan mem cho chflng cho xu hudng "mpi cai deu la djch vg" va<br /> cac nha phat trid'n Ong dgng, cac nha quan ly cdng Chung mang nhieu d§c tinh chung. Khach hang<br /> nghe thdng tin va ngudi dung cudi cung. thay vi phai mua sam cac may chu, phan mem.<br /> KHOA HOC<br /> 66 Thuang Mai So 37/2010<br /> khdng gian cho trung tam dfl lieu va thiet b| mang, nay cho rang cac cdng ty cung cap d|ch vg didn<br /> tdt hdn het la mua cac ngudn Iflc nay nhfl mdt d|ch toan dam may tdn tai nhd danh tieng cua hp. Vide<br /> vy bdn ngoai day du. D|ch vu dupc tinh tien trdn cd dam bao sg an toan cho khach hang da lam ndn<br /> sd didn toan tidn ich va sd lupng ngudn Iflc dflpc ldi nhuan cho nhflng cdng ty nay, neu khdng hp se<br /> tidu thg (va tUdng Ong vdi nd la chi phi), mflc tidu thg mat tat ca khach hang dang cd. Khi sO dgng<br /> nay ddng thdi se phan anh mOc dp hoat dpng cua nhflng cdng nghd tdi tan nhat dd' bao vd dfl lieu<br /> doanh nghiep. Dd cung la su tien hda trong cdng khach hang, cac cdng ty cung cap dang bao vd Ipi<br /> nghd luu tru Web va cung flng may chu ao. ich cua chinh minh.<br /> Cac thanh phan cd ban cua Cd sd ha tang nho Theo mpt cudc khao sat vao thang 8 nam 2008<br /> mot djch vu bao gdm: cac thda thuan ve tidn ich; cua trang web CIO.com, 59% trong sd 173 lanh dao<br /> vide tinh chi phi dfla trdn cd sd didn toan tidn ich doanh nghidp va cdng nghd thdng tin cho rang cac<br /> (vi du theo gid sO dgng); mdi trodng ao hda nen nha cung cap djch vg chua quan tam dung mOc den<br /> tang de' van hanh may chu ao danh cho khach nhOng dieu lo ngai ve bao mSt cua hp.<br /> hang; phan cflng may tinh (thodng dope tao lap Theo npi dung khao sat ve nhflng mdi lo ngai<br /> nho mdt Ifldi ddi vdi cac nhu cau cd quy md Idn Idn nhat bao trum len vide sO dgng didn toan dam<br /> theo chieu ngang); mang may tinh (bao gdm bflc may tai doanh nghidp, 45% ngudi dupc hdi cho<br /> tudng lOa, can bang tai...) va ket ndi Internet. rang van de bao mat la mdi lo ngai Idn nhat. Trong<br /> Cac dac tinh cd ban cua Cd sd ha tang nhU khi dd, van de hpp nhat gifla nhOng he thdng dang<br /> mot djch vu bao gdm: ngudn Iflc dupe phan phdi dung va didn toan dam may cung khien 26% ngUdi<br /> nhu mdt dfch vg (cac may chu, thiet b| mang, bd lo ngai. Dien toan dam may se tuy thupc kha nhieu<br /> nhd, trung tam xO ly dfl lieu, khdng gian dTa, cac vao cdng nghd ao hda.<br /> trang thiet b| trung tam dfl lieu); xac dmh quy m d . Theo cudc khao sat, nhflng mdi lo ngai Idn cdn<br /> cd sd ha tang mpt each ddng, cho phep tang hoac lai ddi vdi didn toan dam may la mat kie'm soat ddi<br /> giam quy md dfla trdn cac nhu cau ve ngudn Iflc vdi dfl lieu (i26%), tinh san sang dd' dflng (25%),<br /> Ong dgng; d|ch vu chi phi thay ddi sO dung cac hieu qua hoat dpng (24%), quan tn CNTT (19%).<br /> ddn gia cd dmh ddi vdi mdi thanh phan ngudn Igc; tuan thu luat Id (19%), khdng hai Idng ve d|ch vu<br /> nhieu ngfldi cung thud ddng thdi cac ngudn Iflc cd v a g i a c a (12%)...<br /> sd ha tang; cd sd ha tang Idp doanh nghidp cho Bi mat ridng to la mpt van de gay nhieu tranh<br /> phep cac cdng ty cd quy md vfla thu dflpc Ipi ich luan. Neu mpt khach hang cd the' dang nhap vao<br /> to cac td hpp ngudn loc didn toan. Ong dgng va dO lieu cua minh tO bat cO d|a diem<br /> Trdn the gidi, cac nha cung Ong cd sd ha tang nao thi cung rat cd thd' tinh ridng tfl cua hp khdng<br /> didn toan dam may dien hinh la Google (quan ly cdn nfla. Cac cdng ty cung cap dich vg dam may<br /> luu tru va mdi trudng phat trid'n), IBM (quan ly luu can tim each dd' bao ve sfl rieng tfl cho khach<br /> tru), SAVVIS (quan ly luu tru), Terremark hang. Mpt trong sd nhflng each nay la sfl dgng<br /> Woridwide (quan ly lOu tru), Amazon.com (luu trfl cdng nghe nhan dang nhfl username va password,<br /> dam may). hoac dung tinh nang cap phep - mdi ngfldi dung<br /> 2. Mpt so trd ngai lien quan den cdng ngh# chi dupc phep sO dgng cac dO lieu va flng dung lidn<br /> dien toan dam may quan den cdng vide cua minh. Cac nha cung cap<br /> Mdi lo ngai Idn nhat cua doanh nghidp va ngodi d|ch vu didn toan dam may thfldng Iflu trfl dfl lieu<br /> dung ddi vdi cdng nghd didn toan dam may chinh cua nhieu khach hang khac nhau trdn cung mdt<br /> la tinh an ninh va rieng to. Khdng cd gi dang ngac phan cflng, trong khi dd cac cdng ty mudn dfl lieu<br /> nhien khi nhflng ndi lo ve bao mat la yeu td hang cua hp dudc tach biet rd rang so vdi dfl lieu cua ddi<br /> thu canh tranh. Mpt cau hdi dflpc dat ra la khi nha<br /> dau can trd doanh nghidp sO dgng didn toan dam<br /> cung cap djch vu sao luu dfl lieu, lieu dfl lieu gifla<br /> may. Nhieu doanh nghidp va ngUdi dung khdng<br /> cac cdng ty cd b| trpn lah vdi nhau hay khdng; khi<br /> dam giao phd nhflng dfl lieu quan trpng cho mpt<br /> mdt cdng ty nao dd cham dflt hpp ddng, lieu nha<br /> cdng ty khac lUu trfl va quan ly. Cac doanh nghidp<br /> cung cap d|ch vg cd chac chan la minh chi lay dfl<br /> cung ngan ngai khi de cap den cdng nghd didn<br /> lieu cua mdi cdng ty dd ra khdi o tape hay khdng?<br /> toan dam may bdi khi dd hp khdng thd' to bao vd<br /> Mpt sd cdng ty lo ngai dfl lieu cua hp cd thd' rPi vao<br /> thdng tin mat cua minh mdt each chu ddng dope.<br /> tay ddi thu canh tranh bang each nay.<br /> Tuy nhidn, nhieu ngfldi phan ddi quan diem<br /> <br /> _ KHOA HOC ^^<br /> So 37/2010 Thuang Mai 67<br /> Y KIEN TRAO 1^.<br /> <br /> Van de quyen sd hOu dd'i vdi dO lieu trong dien dich vg hosting. IBM cung ky ket ban ghi nhd hdp<br /> toan dam may thu hut nhieu chu y. Lieu ngudi tac vdi Dai hpc Qudc gia Thanh phd Hd Chi Minh<br /> dung hoac cdng ty dang ky sO dgng djch vg dam xay dflng phdng thi nghiem dien toan dam may<br /> may cd dupc sd hflu dfl lieu cua chinh hp hay dau tidn tai Viet Nam; Phdng thi nghiem nay cho<br /> khdng? Hay chinh cdng ty cung cap dich vg mdi la phep trfldng chay thO, ddng thdi danh gia va md<br /> ngfldi sd hflu chOng? Lieu mpt hang cung cap rpng nhfln'g cau hinh didn toan dam may khac<br /> "may" cd quyen khdng cho khach hang dang nhap nhau giup Trodng cd thd' tham gia vao cac hoat<br /> vao chinh dfl lieu cua khach hang hay khdng? dpng nghien cOu Idn tren the gidi va cdng tac vdi<br /> Nhieu cdng ty, hang luat va trUdng dai hpc dang nhflng cdng ty hang dau trong khu vflc. ChUdng<br /> tranh cai sdi ndi ve van de nay cung nhU nhieu cau trinh hpp tac nay bao gdm nhieu hoat ddng nghien<br /> hdi khac lien quan tdi cdng nghe dam may. cOu phan cflng va phan mem cua IBM cung nhU<br /> Van de thay ddi cd cau nganh cdng nghd thdng xay dflng cac chfldng trinh dao tao va mdn hpc<br /> tin cung dupc dat ra. Lieu cdng nghe dam may se lidn quan den cdng nghe didn toan.<br /> anh hudng den cac ITnh vOc khac cua cdng nghd Trung tam didn toan dam may dau tien dope<br /> thdng tin nho the nao? Kha nang cd the' xay ra la thanh lap thang 9/2008 d Viet Nam bdi lidn doanh<br /> khi cdng nghe dam may phat trid'n, nganh sOa gifla Cdng ty Cd phan Cdng nghd va Truyen thdng<br /> chfla va bao tri may tinh se cd nhieu thay ddi theo Viet Nam (VNTT); Cdng ty Dau tfl va Phat trie'n<br /> hudng giam nhu cau. Tji mdi cdng ty san xuat va Cdng nghiep (Becamex IDC, Binh DOdng) cung<br /> thUdng mai, neu chuyd'n sang sO dung he thdng Ngan hang Dau to va Phat trie'n Viet Nam (BIDV).<br /> may phan ludng, nhu cau ve cdng nghd thdng tin Lien doanh nay dmh hodng cung cap dich vu dien<br /> cua hp, di lien vdi nd la nhieu loai hinh va v| tri vide toan dam may cho khach hang la cac doanh<br /> lam lien quan den cdng nghd thdng tin cung giam nghidp d tinh Binh Dfldng. IBM cflng dang theo<br /> di. Nhu cau vide lam cdng nghd thdng tin cd thd' se dudi mdt dfl an khac nham cung cap gdi dien toan<br /> chuye'n nhieu tO mat trfldc sang mat sau cua he dam may cho Khu Cdng vidn Phan mem Quang<br /> thdng may. Trung va thiet lap he thdng hosting cho cac giai<br /> 3. Di$n toan dam may va trien khai Ong dgng o phap chinh phu didn tfl cua TP.HCM.<br /> Vi§t Nam Didn toan dam may cung nhan dupc sfl ung hd<br /> Didn toan dam may la mdt cdng nghd va cung tfl cac cd quan Nha nudc Viet Nam. Theo TS.<br /> cd the ndi la mdt md hinh td chflc kinh doanh mdi. Hoang Ld Minh, Vidn trudng Vidn Cdng nghidp<br /> Ngay tfl khi cdng nghe nay mdi manh nha trdn the Phan mem va Ndi dung sd Viet Nam thudc Bp<br /> gidi, tai Viet Nam da cd mdt sd cdng ty manh dan Thdng tin va Truyen thdng "Viet Nam mong mudn<br /> thO nghiem "dam may" thdng qua vide hpp tac vdi xay dong mpt cP sd ha tang cdng nghe thdng tin<br /> cac hang cdng nghe Idn cua nfldc ngoai. Did'n nham hd'trp cho so phat trie'n kinh te cua dat node.<br /> hinh trong sd nay la Cdng ty cd phan cdng nghe Chung tdi ung hp vide IBM xay dgng trung tam<br /> va truyen thdng Viet Nam (VNTT). didn toan dam may tai Viet Nam, day la mpt cdt<br /> Tren thflc te, tO cudi nam 2007, IBM da phdi mdc quan trpng trong tien trinh phat trid'n cdng<br /> hdp cflng Bp Khoa hpc va Cdng nghd Viet Nam nghe cua Viet Nam".<br /> xay dflng cd'ng didn tO ddi mdi va sang tao dfla Didn toan dam may la mpt xu hudng Ong dgng<br /> tren nen tang didn toan nay. Cudi thang 9/2008, mdi trong cdng nghd thdng tin va kinh doanh didn<br /> IBM da ddng thdi ra mat 4 trung tam dien toan to, da dope phat trid'n va ngay cang trd ndn phd<br /> dam may tai Viet Nam, H^n Qudc, An Dd va Brazil bien trdn. the gidi. Ong Steve Ballmer, Tdng Giam<br /> nham tao dieu kien cho chinh phu, cac doanh ddc dieu hanh Tap doan Microsoft, trong chuyen<br /> nghidp va trUdng dai hpc thO nghiem d|ch vg nay. tham Viet Nam thang 8 nam 2010 cung da de cap<br /> Trung tam dien toan dam may cua IBM quan ly tam nhin cua Microsoft ve mdt tUdng lai vdi didn<br /> cac hoat ddng didn toan hoac cho phep tiep can toan dam may la trung tam. Ong cho rang didn<br /> thdng tin va ha tang cdng nghd can thiet dd' khach toan dam may se tao ra nhieu cd hoi hPn cho Viet<br /> hang cd the thiet ke hay trie'n khai cac mdi trodng Nam; dau tu vao phan mem mdi se thuc day cac<br /> dien toan ridng cua minh. Trung tam nay se phgc md hinh kinh doanh mdi, dem lai ldi ich nhieu hdn<br /> vg khach hang thupc nhieu ITnh vflc nhfl ngan cho ngudi sO dung. NhOng ngudi sang tao ra phan<br /> hang, vien thdng, chinh phu, giao dgc dao tao va mem, dfl lieu va npi dung s§ cd kha nang phan<br /> <br /> KHOA HOC<br /> 68 Thuang Mai So 37/2010<br /> JCSEN TRAO DOI<br /> <br /> phoi tren toan cau va kie'm tien mdt each de'dang Influential As E-business, www.gartner.com,<br /> hdn. "Mpt khi dam may dupc Ong dung rpng rai, 6/2008.<br /> chOng ta se phat trie'n dupc nhieu loai hinh va md 3. Stamford, Conn. Special Report Examines<br /> hinh kinh doanh mdi, cung nhu phat minh ra cac the Realities and Risks of Cloud Computing,<br /> each thOc thuc hien mdi". www.gartner.com, 6/2008. ^<br /> Didn toan dam may dem lai cho cac doanh 4. Gruman, Galen, "What cloud computing<br /> nghidp, dac biet doanh nghidp nhd va vOa co hdi really means", Info World, 4/2008.<br /> trien khai Ong dgng thfldng mai didn tO, kinh doanh 5. W.P. Caray, Cloud Computing: The Evolution<br /> dien to vdi cac ydu cau tdi thie'u ve tai chinh, ha tang of Software-as-a-Serviee, 4/2009,<br /> cdng nghe va nhan Iflc. Nhfl trdn da ndi, didn toan<br /> dam may dang la xu hodng mdi trong cdng nghe Summary<br /> thdng tin tren the gidi va da dupc cac cdng ty nudc<br /> ngoai hdp tac vdi cac td chflc, doanh nghidp trong Nowadays more and more enterprises rely on<br /> node bat dau trie'n khai d Viet Nam. Cac trodng dai the development of applications of Internet and<br /> hpc va cac td chflc khoa hpc can nam bat va tidn cloud computing technology to provide IT services<br /> phong trong phd bien, tuydn truyen, dao tao ngudn with lower costs. Cloud computing is the continu-<br /> nhan Iflc va nghidn cOu trie'n khai Ong dung cdng ation of grid computing, convenient computing.<br /> nghd nay. Cac doanh nghidp can nang cao nhan Cloud computing provides enterprises, especially<br /> thOc ve dien toan dam may nham k|p thdi nam bat small and medium sized ones, with opportunities<br /> cac cd hdi ma nd mang lai trong tfldng l a i . ^ to implement e-commerce applications and do<br /> business with fewer requirements for finance,<br /> Tai lieu tham khao: technology infrastructure and human resources.<br /> Cloud computing is now seen as a new tendency<br /> LBalakrishna Narasimhanb, Cloud Computing of information technology and E-commerce appli-<br /> Savings - Real or Imaginary Log.appirio.com, cations all over the world. With the above-men-<br /> 4/2009. tioned advantages, cloud computing has drawn<br /> 2. Gartner Says Cloud Computing Will Be As attention and started to be applied in Vietnam.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> moT so V Kien ve PHBT TRien eune irn© DICH VU...<br /> (Tiep theo trang 63)<br /> Tai lieu tham khao: Summary<br /> <br /> 1. Ky yeu hdi thao qudc te ve phat trid'n d|ch vg Business start-up supporting service is a new<br /> hd'trp kinh doanh d Viet Nam, 2000. field in Vietnam in terms of both thoery and reality.<br /> 2. Filion, L.J, et collaborateurs (2007), In recent years, this service has helped many<br /> Management des PME: de la creation a la crois- entrepreneurs solve their initial troubles when<br /> sance. Edition du Renouveau Pedagogique inc. starting up their business in a market full of diffi-<br /> 3. Laccompagnement en situation entrepre- culties. The demand for this kind of service is on a<br /> uneriale: pertinence et coherence, 4e congres de rise but its supply still remains low. With a view to<br /> I'Academie de lentrepreuneriat, 24 et 25 novem- narrow this supply-demand gap, the author identi-<br /> bre 2005 (www.entrepreuneuriat.com) fies supply elements of the business start-up sup-<br /> 4. Gasse, Y., et DAmours, A. (2000), porting service market, analyzes the situtation of<br /> Profession: Entrepreuneur, Montreal, its demand in recent time, then proposes some<br /> Transcontinental. solutions to developing this service in the future.<br /> 5. http://tihkinhte.com.vn<br /> _KHOA HQC<br /> <br /> So 37/2010 Thuang Mai 69<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2