ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
1.234
lượt xem
188
download

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó. Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đăctrưng cho tác dụng lực của điện trường của điện trường tại điểm đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

 1. CHÀO CÁC EM! 1
 2. Môi trường truyền tương tác là môi trường nào? P Trọng trường 2
 3. Môi trường truyền tương tác là môi trường nào? ur ur F F + ­ 3
 4. Baøi 3 ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN 4
 5. ĐIỆN TRƯỜNG VÀ Baøi  CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG 3 ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN I. ĐIỆN TRƯỜNG II. CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG III.ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN TRƯỜNG 5
 6. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN I. Điện Trường 1. Môi trường truyền tương tác điện: ε =2 ε ≈1 ε =1 ur ur F F + ­ 6 Môi trường truyền tương tác điện đó là điện trường
 7. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN I. Điện Trường 1. Môi trường truyền tương tác 2. Điện:trường: đi ện Ñieän tröôøng laø moät daïng vaät chaát bao quanh caùc ñieän tích vaø gaén lieàn vôùi ñieän tích. Ñieän tröôøng taùc duïng löïc uuu r ñieän leân ñieän tích khaùc FQq ñaët trong noù. M + q uuu r + FqQ Q 7
 8. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN II.Cường độ điện trường 1. Khái niệm cường độ điện trường Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñoä maïnh yeáu cuûa ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. 8
 9. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN II.Cường độ điện trường 1. Khái niệm cường độ điện trường 2. Định nghĩa Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho taùc duïng löïc cuûa ñieän tröôøng cuûa ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñoä lôùn löïc ñieän F taùc duïng leân ñieän tích thöû q (döông) ñaët F taïi ñieåm ñoù vaø ñoä lôùn cuûa q. E= Q 9
 10. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN II.Cường độ điện trường 3. Veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vecto gọi là vecto cường độ điện trường → F → E= q Vecto cường độ điện trường có: ur - Phương, chiều: trùng với phương chiều của lực F điện tác dụng lên điện tích thử q dương - Chiều dài: Biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường 10
 11. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN II.Cường độ điện trường 4. Đơn vị cường độ điện trường: Ñôn vò cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø vôn trên C et (V/m). 5. mường độ điện trường của một điện tích điểm Q gây ra tại M cách Q một khoảng r: u r - Ñieåm ñaët :taïi M (ñieåm ta xeùt) E u r E - Phöông :ñöôøng thaúng noái Q vM M à M - Chieàu: Höôùng ra xa Q neáu Q > 0 + ­ Höôùng vào Q neáu Q < 0 Q>0 Q
 12. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN II.Cường độ điện trường 6. Nguyeân lí r uuu uu chaát ñieän choàng uu r r tröôøng E1 , E2 ,..., En Các điện trường đồng thời tác dụng lực lên điện tích q một cách độc lập với nhau và điện tích q chịu tác dụng của điện trường tổng hợp: E = E1 + E 2 + ... + E n E được tổng hợp theo E1 qui tắc hình bình hành M E + E2 1 ­ Q2 12 Q
 13. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN III. Ñöôøng söùc ñieän 1. Hình aûnh caùc ñöôøng söùc ñieän Là hình ảnh caùc haït nhoû caùch ñieän ñaët trong ñieän tröôøng seõ bò nhieãm ñieän vaø naèm doïc theo nhöõng ñöôøng maø tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm truøng vôùi phöông cuûa veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. 13
 14. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN III. Đường sức điện 2. Ñ ò n h   g h ó a   n Ñöôøng söùc ñieän tröôøng laø ñöôøng maø tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm cuûa noù laø giaù cuûa veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. Noùi caùch khaùc ñöôøng söùc ñieän Etröôøng laø ñöôøng maø löïc ñieän taùc duïng doïc theo noù. E 14
 15. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN III. Đường sức điện 3. ì h  d a ï g   ñ öô øn g  söù c cu û a m o ä t   H n n so á   i ä n   öô øn g : (S G K ) ñe tr   15
 16. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN III. Đường sức điện 4. a ù c  ñ a ë c  ñ i å m  cu û a  ñ öô øn g  söù c   C e ñ i än e + Qua moãi ñieåm trong ñieän tröôøng coù moät vaø chæ moät ñöôøng söùc ñieän. + Ñöôøng söùc ñieän laø nhöõng ñöôøng coù höôùng. Höôùng cuûa ñöôøng söùc ñieän taïi moät ñieåm laø höôùng cuûa E taïi ñieåm ñoù. + Ñöôøng söùc ñieän cuûa ñieän tröôøng tónh laø nhöõng ñöôøng khoâng kheùp kín. + Qui öôùc: veõ soá ñöôøng söùc ñi qua moät 16 dieän tích nhaát ñònh ñaët vuoâng goùc
 17. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN III. Đường sức điện 5. Ñ i ä n   öô øn g   e à u  e tr ñ Ñieän tröôøng ñeàu laø ñieän tröôøng maø veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moïi ñieåm ñeàu coù cuøng phöông chieàu vaø ñoä lôùn. Ñöôøng söùc ñieän tröôøng ñeàu laø nhöõng ñöôøng thaúng song song caùch ñeàu. ++++++++ E -------- 17
 18. SỰ NHIỄM ĐIỆN DO ĐIỆN TRƯỜNG 18
 19. CỦNG CỐ Phần Trắc Nghiệm: Câu 1:Chọn phát biểu đúng: Đường sức điện trường tĩnh là những đường A song song cách đều nhau B Đường sức điện trường tĩnh không cắt nhau Đường sức điện trường là quỹ đạo chuyển động C của các điện tích điểm dương đặt trong điện trường D A, B, C đều đúng 19
 20. CỦNG CỐ Phần Trắc Nghiệm: Câu 2: Chọn câu sai: Tại P có điện trường. Đặt điện tích thử q1 tại P có lực điện F1 tác dụng lên q1. Thay q1 bằng q2, lực điện tương ứng là F2. F2 khác F1 về hướng và độ lớn do: Khi đó điện trường tại P thay đổi A 1 2 B q và q ngược dấu nhau C 1 2 q và q có độ lớn và dấu khác nhau 20 D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản