Điện tử_ Chapter 13

Chia sẻ: Ta Phi Khanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:64

0
97
lượt xem
41
download

Điện tử_ Chapter 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về môn Điện tử_ Chapter " Bipolar Junction Transistors" dành cho các bạn học viên, sinh viên đang theo học ngành điện- điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tử_ Chapter 13

 1. Chapter 13 Bipolar Junction Transistors ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 2. Chapter 13 Bipolar Junction  Transistors  1. Understand bipolar junction transistor operation in amplifier circuits. 2. Analyze simple amplifiers using the load-line technique and understand the causes of nonlinear distortion. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 3. 3. Use large-signal equivalent circuits to analyze BJT circuits. 4. Analyze bias circuits. 5. Use small-signal equivalent circuits to analyze BJT amplifiers. 6. Compute performance of several important amplifier configurations. 7. Select an amplifier configuration ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 4. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 5. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 6. Equations of Operation   v BE   I s = αI ES iE = I ES exp V  − 1    T    v BE  iC ≅ I s exp V    T  iE = iC + iB iC α β= = iC iB 1 − α α= iE iC = βiB ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 7. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 8. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 9. COMMON­EMITTER  CHARACTERISTICS ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 10. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 11. Common-emitter Input Characteristic ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 12. Common-emitter Output Characteristics ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 13. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 14. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 15. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 16. LOAD­LINE ANALYSIS OF A COMMON­ EMITTER AMPLIFIER (Input Circuit) VBB + vin ( t ) = RB iB ( t ) + v BE ( t ) ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 17. LOAD­LINE ANALYSIS OF A COMMON­ EMITTER AMPLIFIER (Output Circuit) VCC = RC iC + vCE ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 18. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 19. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 20. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
Đồng bộ tài khoản