intTypePromotion=1
ADSENSE

Điện xoay chiều 12 - toàn tập

Chia sẻ: Tran Cong Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

457
lượt xem
221
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Cho một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C , đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u =100 2 cos(100p t)V , lúc đó L C Z = 2Z và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở là UR = 60V . Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A. 60V B. 80V C. 120V D. 160V

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện xoay chiều 12 - toàn tập

 1. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 1: Cho một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C , đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = 100 2 cos(100π t )V , lúc đó Z L = 2 Z C và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở là UR = 60V . Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A. 60V B. 80V C. 120V D. 160V Câu 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều .Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hay π trễ pha hơn cường độ dòng điện phu thuộc vào:. Khi đó hiệu điện thế hai đầu cuộn dây lệch pha so với hiệu điện thế 2 hai đầu mạch. Biểu thức nào sau đây là đúng A. ω,L,C B. R,L,C C. ω,R,L,C D. ω,R Câu 3: Một cuộn dây có điện trở thuần r mắc nối tiếp với một tụ điện, đặt vào hai đầu đoạn mạch một một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi A. R2 = ZL(ZL – ZC) B. R2 = ZL(ZC – ZL) C. R = ZL(ZC – ZL) D. R = ZL(ZL – ZC) Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ hộp kín X gồm một trong ba phần tử địên trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có UAB=250V thì UAM=150V và UMB=200V. Hộp kín X là: A. Cuộn dây cảm thuần. B. Cuộn dây có điện trở khác không. C. Tụ điện. D. Điện trở thuần Câu 5: Trong mạch RLC mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng nếu tăng tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác thì kết luận nào sau đây là sai A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm B. Cường độ hiệu dụng của đoạn mạch giảm C. Điện áp giữa hai bản tụ tăng D. Điện áp trên điện trở thuần giảm 4.10-4 Câu 6: Chọn câu đúng. Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng 20Ω và tụ điện có điện dung C = F mắc nối π π ( tiếp. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2cos 100πt + 4 ) (A) . Để tổng trở của mạch là Z = ZL+ZC thì ta mắc thêm điện trở R có giá trị là: A. 25Ω B. 20 5Ω C. 0Ω D. 20Ω Câu 7: Mạch RLC mắc nối tiếp ,khi tần số dòng điện là f thì cảm kháng ZL = 25( Ω ) và dung kháng ZC = 75( Ω ) Khi mạch có tần số f0 thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại .Kết luận nào sau đây là đúng A. f0 = 3f B. f = 3 f0 C. f0 = 25 3 f D. f = 25 3 f0 Câu 8 Cho đoạn mạch AB gồm các phần tử RLC nối tiếp, biểu thức nào sau đây là đúng uR uC uL A. i = B. i = C. i = D. cả A, B, C R ZC ZL Câu 9: Cho mạch mắc theo thứ tự RLC mắc nối tiếp, đặt và hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ,biết R và L không đổi cho C thay đổi .Khi UC đạt giá trị cức đại thì hệ thức nào sau đây là đúng A. U2Cmax= U2 + U2(RL) B. UCmax = UR + UL C. UCmax = UL 2 D. UCmax = 3 UR. Câu 10: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng là I có tần số là f thì điện lượng qua tiết diện của dây trong thời gian một nửa chu kì kể từ khi dòng điện bằng không là : I 2 2I πf πf A. B. C. D. πf πf I 2 2I Câu 11: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp trong đó tụ diện có điện dung thay đổi được biết điện áp hai đầu đoạn mạch là 10−4 10−4 u=200 2 cos100πt (V) khi C=C1= (F )và C=C2= (F)thì mạch điện có cùng công suất P=200W.cảm kháng và 4π 2π điện trở thuần của đoạn mạch là A. ZL=300Ω ;R=100Ω B. ZL=100Ω ;R=300Ω C. ZL=200Ω ;R=200Ω D. ZL=250Ω ;R=200Ω Câu 12: Một đoạn mạch xoay chiều R,L,C ( cuộn cảm thuần ) , R thay đổi . Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điệnáp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 100 V, sau đó điều chỉnh R = R1 ( các đại lượng khác giữ nguyên) để cong suất tiêu thụ cực đại trên mạch là PMax .Biết Z L = 50Ω và Z C = 40Ω . Giá trị của R1 và PMax là A. 20 Ω và 400 W . B. 20 Ω và 500 W . C. 10 Ω và 500 W . D. 10 Ω và 400 W . 1
 2. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! Câu 13: Một đoạn mạch xoay chiều gồm 2 trong 3 phần tử R, L hoặc C mắc nối tiếp . Biểu thức hiệu điện thế 2 đầu  π π mạch và cường độ dòng điện qua mạch là u = 80 cos  100π t +  (V ) và i = 8cos(100π t + )( A) . Các phần tử trong  2 4 mạch và tổng trở của mạch là A. R và L , Z = 10 Ω . B. R và L , Z = 15 Ω . C. R và C , Z =10 Ω . D. L và C , Z= 20 Ω . Câu 14: Đoạn mạch xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử : điện trở thuần , tụ điện hoặc cuộn cảm . Khi đặt điện π π áp u = U 0 cos(ωt − )(V ) lên hai đầu đoạn mạch thì dòng điện qua mạch có biểu thức i = I 0 cos(ωt + )( A) . Đoạn 6 3 mạch AB chứa A. điện trở thuần . B. tụ điện . C. cuộn cảm thuần cảm . D. cuộn cảm có điện trở thuần Câu 15: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ là  π i = I 0 cos ωt −  , I0 > 0. Tính từ lúc t = 0( s ) , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó  2 trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là π 2I 0 πI 0 2I 0 A. . B. 0. C. . D. . ω ω 2 ω Câu 16: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện , nếu đồng thời tăng tần số của điện áp lên 4 lần và giảm điện dung của tụ điện 2 lần ( U 0 không đổi ) thì cường độ hiệu dụng qua mạch A. tăng 2 lần . B. tăng 3 lần . C. giảm 2 lần . D. giảm 4 lần . Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về dòng điện xoay chiều hình sin ? A. Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian. B. Chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian. C. Chiều và cường độ thay đổi đều đặn theo thời gian. D. Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian. Câu 18: Mắc nối tiếp một một bóng đèn và một tụ điện rồi mắc vào mạng điện xoay chiều thì đèn sáng bình thường . Nếu ta mắc thêm một tụ điện song song với tụ điện ở mạch trên thì A. đèn sáng hơn trước . B. đèn sáng hơn hoặc kém sáng hơn tuỳ thuộc vào điện dung của tụ điện đã mắc thêm . C. độ sáng của đèn không thay đổi . D. đèn sáng kém hơn trước . Câu 19: Một mạch R,L,C,mắc nối tiếp trong đó R= 120 Ω , L không đổi còn C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một nguồn có U, f = 50Hz sau đó điều chỉnh C đến khi C = 40/ π µ F thì UCmax . L có giá trị là: A: 0,9/ π H B: 1/ π H C: 1,2/ π H D:1,4/ π H Câu 20: Một mạch R,L,C mắc nối tiếp mà L,C không đổi R biến thiên. Đặt vào hai đầu mạch một nguồn xoay chiều rồi điều chỉnh R đến khi Pmax, lúc đó độ lệch pha giữa U và I là π π π π A: B: C: D: 6 3 4 2 Câu 21: Một mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh trong đó R= 50 Ω , đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế U = 120V, f ≠ 0 thì I lệch pha với U một góc 600, công suất của mạch là A: 36W B: 72W C: 144W D: 288W Câu 22: Chọn câu đúng khi nói về mạch điện xoay chiều A: Mạch chỉ có cuộn cảm L thì I ∼ L B: Mạch chỉ có tụ C thì I ∼ C C: mạch chỉ có R thì I ∼ R D: Công suất tiêu thụ trên cuộn cảm ∼ L Câu 23: Đối với đoạn mạch xoay chiều có điện trở thuần mắc nối tiếp với với cuộn dây thuần cảm kháng thì: A. Tổng trở của đoạn mạch tính bởi Z = R 2 + (ω L) 2 . B. Dòng điện nhanh pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. C. Điện năng tiêu hao trên cả điện trở lẫn cuộn dây. D. Dòng điện tức thời qua điện trở và qua cuộn dây là như nhau còn giá trị hiệu dụng thì khác nhau. Câu 24: Cho mạch RLC mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm có L = 0,1/ π (H), điện trở thuần R = 10 Ω ,tụ C = 500/ π ( µ F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f=50Hz thì tổng trở của mạch là: A. Z =10 2 Ω . B. Z=20 Ω . C. Z=10 Ω . D. Z =20 2 Ω . Câu 25: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp . Điện trở thuần R=100 Ω , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ có 10 −4 điện dung C = F. Mắc vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay hiều u=U0sin100 π t(V). Để hiệu điện thế hai đầu π đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu điện trở R thì giá trị độ từ cảm của cuộn dây là 2
 3. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! 1 10 1 2 A. L= H B. L= H C. L= H D. L= H π π 2π π Câu 27: Cho mạch điện như hình vẽ với UAB = 300(V), UNB = 140(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc ϕ (cosϕ = 0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá trị: A. 100(V) R L N C A B B. 200(V) C. 300(V) V D. 400(V) 1 10 −4 Câu 28: Đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100( Ω), cuộn dây thuần cảm L = (H) và tụ điện có điện dung C = π 2π (F) mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2 cos100πt (A). Hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức:  π  π A. u = 200 cos100πt −  (V) B. u = 200 cos100πt +  (V)  4  4  π  π C. u = 200 2 cos100πt +  (V) D. u = 200 2 cos100πt −  (V)  4  4 0,6 10 −4 Câu 29: Cho mạch điện như hình vẽ, L = (H), C = (F), r = 30(Ω), uAB = 100 2 cos100πt(V). Công suất trên R π π lớn nhất khi R có giá trị: r, L R C A. 40(Ω) A B B. 50(Ω) C. 30(Ω) D. 20(Ω) Câu 30: Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ, uAB = 100 2 cos100πt(V). Thay đổi R đến R0 thì Pmax = 200(W). Giá trị R0 R L C bằng: A B A. 75(Ω) B. 50(Ω) C. 25(Ω) D. 100(Ω) Câu 31: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp với u AB = 200 2 cos 100πt (V). Số chỉ trên hai vôn kế là như nhau nhưng 2π giá trị tức thời của chúng lệch pha nhau . Các vôn kế chỉ giá trị nào sau đây? 3 R L C A. 100(V) B. 200(V) A B C. 300(V) D. 400(V) V1 V2 Câu 32: Cho mạch R, L, C nối tiếp đang trong tình trạng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện, giữ nguyên tất cả các thông số khác. Chọn phát biểu sai? A. Hệ số công suất của mạch giảm B. Cường độ hiệu dụng của dòng giảm C. Hiệu thế hiệu dụng trên tụ tăng D. Hiệu thế hiệu dụng trên điện trở giảm Câu 33: Một tụ điện có dung kháng 30( Ω). Chọn cách ghép tụ điện này nối tiếp với các linh kiện điện tử khác dưới đây để π được một đoạn mạch mà dòng điện qua nó trễ pha so với hiệu thế hai đầu mạch một góc 4 A. một cuộn thuần cảm có cảm kháng bằng 60(Ω) B. một điện trở thuần có độ lớn 30(Ω) C. một điện trở thuần 15(Ω) và một cuộn thuần cảm có cảm kháng 15(Ω) D. một điện trở thuần 30(Ω) và một cuộn thuần cảm có cảm kháng 60(Ω) 1 Câu 34: Một hiệu thế xoay chiều f = 50(Hz) thiết lập giữa hai đầu của một đoạn mạch điện gồm R, L, C với L = (H), π 10 −4 C= (F). Người ta muốn ghép tụ điện có điện dung C' vào mạch điện nói trên để cho cường độ hiệu dụng trong mạch 2π đạt giá trị cực đại thì C' phải bằng bao nhiêu và được ghép như thế nào? 3
 4. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! −4 10 10 −4 A. (F) ghép nối tiếp B. (F) ghép song song 2π 2π 10 −4 10 −4 C. (F) ghép song song D. (F) ghép nối tiếp π π Câu 35: Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp uAB = 170cos100πt(V). Hệ số công suất của toàn mạch là cos ϕ 1 = 0,6 và hệ số công suất của đoạn mạch AN là cosϕ 2 = 0,8; cuộn dây thuần cảm. Chọn câu đúng? A. UAN = 96(V) B. UAN = 72(V) R L N C A B C. UAN = 90(V) D. UAN = 150(V) V Câu 36: Giữa hai điểm A và B của một nguồn xoay chiều có ghép nối tiếp một điện trở thuần R, một tụ điện có điện dung  π π C. Ta có u AB = 100 cos100πt +  (V). Độ lệch pha giữa u và i là . Cường độ hiệu dụng I = 2(A). Biểu thức của  4 6 cường độ tức thời là:  5π  5π   A. i = 2 2 cos100πt +  (A) B. i = 2 2cos100πt −  (A)  12   12   π  π C. i = 2cos100πt −  (A) D. i = 2cos100πt −  (A)  12   12  1 Câu 37: Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm có L = (H). Áp vào hai đầu A, B một hiệu thế xoay chiều 2π uAB = U0cos100πt(V). Thay đổi R đến giá trị R = 25(Ω) thì công suất cực đại. Điện dung C có giá trị: 4.10 −4 4.10 −4 R L C A. (F) hoặc (F) A B π 3π 10 −4 4.10 −4 B. (F) hoặc (F) π 3π 10 −4 10 −4 3.10 −4 4.10 −4 C. (F) hoặc (F) D. (F) hoặc (F) π 3π π π 10 −4 Câu 38: Cho mạch điện, uAB = UAB 2 cos100πt(V), khi C = (F) thì vôn kế chỉ giá trị nhỏ nhất. Giá trị của L bằng: π 1 2 V A. (H) B. (H) π π A A B 3 4 r, L C R C. (H) D. (H) π π Câu 39: Cho mạch điện R, L, C với u AB = 200 2 cos 100πt (V) và R = 100 3 (Ω). Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch 2π MN nhanh pha hơn hiệu thế hai đầu đoạn mạch AB một góc . Cường độ dòng điện i qua mạch có biểu thức nào sau 3 đây? R L C  π A B A. i = 2 cos100πt +  (A) A  6 M N  π B. i = 2 cos100πt +  (A)  3  π  π C. i = 2 cos100πt −  (A) D. i = 2s cos100πt −  (A)  3  6 Câu 40: Một khung dây hình chữ nhật kích thước 20 cm x 30 cm gồm 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,02 T và có hướng vuông góc với trục quay đối xứng của khung dây . Cho khung quay đều với tốc độ 120 v/ph . Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng xuất hiên trong khung là 4
 5. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! A. 14,1 V. B. 1,51 V. C. 1,44 V. D. 0,24 V . Câu 41: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, khi nam châm bắt đầu quay với vận tốc góc ω . Phát biểu nào sau đây đúng? A. Lực điện từ tác dụng lên khung dây làm nó quay ngược chiều với nam châm B. Khung dây quay cùng chiều với nam châm với vận tốc ω 0 > ω vận tốc góc quay của nam châm C. Khung dây quay cùng chiều với nam châm với vận tốc ω 0 < ω D. Khung dây quay ngược chiều với nam châm với vận tốc ω 0 > ω n1 Câu 42: Một máy biến thế có tỉ số vòng = 5 , hiệu suất 96% nhận một công suất 10(kW) ở cuộn sơ cấp và hiệu thế ở n2 hai đầu sơ cấp là 1(kV), hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8, thì cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp là: A. 30(A) B. 40(A) C. 50(A) D. 60(A) Câu 43: Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100(kW), điện trở dây dẫn là 8(Ω) Hiệu điện thế ở hai đầu trạm là n1 1000(V). Nối hai cực của trạm phát điện với một biến thế có k = = 0,1 . Cho hao phí trong máy biến thế không đáng n2 kể. Hiệu suất tải điện của nó là: A. 90% B. 99,2% C. 80% D. 92% Câu 44: Nguyên nhân nào làm giảm hiệu suất của máy biến thế? A. Tác dụng Joule B. Dòng Foucault C. Tác dụng cảm ứng điện từ D. Cả A và B đúng 09: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 10000 vòng dây, cuộn thứ cấp có 500 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế U1 = 200V. Biết công suất của dòng điện 200W. Cường độ dòng qua cuộn thứ cấp có giá trị ( máy được xem là lí tưởng) A. 20A B. 10A C. 50A D. 40AA Câu 45: Để tạo ra suất điện động xoay chiều ngời ta cho một khung dây có điện tích không đổi, quay đều trong một từ tr- ờng đều. Để tăng suất điện động này ngời ta có thể. Chọn đáp án sai: A. Tăng số vòng dây của khung dây B. Tăng tốc độ quay của khung dây C. Tăng cả số vòng dây và tốc độ quay của khung dây D. Tăng pha dao động Câu 46. Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là một nam châm điện gồm 10 cặp cực. Để phát ra dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz thì vận tốc quay của rôto phải bằng A. 300 vòng/phút B. 500 vòng/phút C. 3000 vòng /phút D. 1500 vòng/phút Câu 47: Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10 4 KW với hiệu điện thế truyền đi là 50 KV , nơi tiêu thụ có hệ số công suất la 0,8 . Muốn cho hao phí do toả nhiệt trên đường dây không quá 10% thì điện trở dây dẫn có giá trị là A. R < 16Ω . B. 10Ω < R < 12Ω . C. R > 20Ω . D. R < 14Ω . Câu 48: Một trạm phát điện có công suất 100 KW điện năng được truyền đi trên một dây dẫn có điện trở ,sau một ngày đêm thì công tơ điện ở nơi truyền đi và nơi tiêu thụ chênh lệch nhau 240KW.h .Hiệu suất truyền tải điện năng là: A. 90% B. 10% C. 80% D. 20% Câu 49: Cho một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π( H). Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1 = 100V, tần số 50Hz. Tính công suất mạch sơ cấp. A. 150W B. 100W C. 250W D. 200W Câu 50: Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc hình sao vào mạng điện 3 pha có điện áp dây là 380 V . Động cơ có công suất cơ học là 4 KW , hiệu suất 80 % và hệ số công suất là 0,8 . Cường độ dòng điện qua cuộn dây động cơ là A. 9,0 A . B. 9.5 A . C. 10. 0 A . D. 10,5 A . Câu 51: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp là 20 ( bỏ qua điện trở thuần của cá cuộn dây ) . Mắc song song vào hai đầu cuộn thứ cấp 2 bóng đèn giống nhau có ghi 12 V- 6 W thì các bóng đèn sáng bình thường . Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là A. 0,6 A . B. 1/20 A . C. 1/12 A . D. 20 A . Câu 52: Mạch như hình vẽ, C = 318(µF), R biến đổi. Cuộn dây thuần cảm, hiệu điện thế hai đầu mạch u = U 0 sin 100πt (V), công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại R = R0 = 50(Ω). Cảm kháng của cuộn dây bằng: R L C A. 40(Ω) B. 100(Ω) C. 60(Ω) D. 80(Ω) Câu 53: Hộp kín (có chứa tụ C hoặc cuộn dây thuần cảm L) được mắc nối tiếp với điện trở R = 40(Ω). Khi đặt vào đoạn mạch xoay chiều tần số f = 50(Hz) thì hiệu điện thế sớm pha 45 ° so với dòng điện trong mạch. Độ từ cảm L hoặc điện dung C của hộp kín là: 10 −3 π.10 −3 A. (F) B. 0,127(H) C. 0,1(H) D. (F) 4π 4 5
 6. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! Câu 54: Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50(Hz), U = 220(V). Biết rằng đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực của đèn đạt giá trị u ≥ 155(V). Trong một chu kỳ thời gian đèn sáng là: 1 2 4 5 A. (s) B. (s) C. (s) D. (s) 100 100 300 100 2  π Câu 55: Đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ, L = (H); C = 31,8(µF); R có giá trị xác định, i = 2 cos 100πt −  (A). π  3 Biểu thức uMB có dạng: C R L  π  π A B A. u MB = 200 cos 100πt −  (V) B. u MB = 600 cos 100πt +  (V) M  3  6  π  π C. u MB = 200 cos 100πt +  (V) D. u MB = 600 cos 100πt −  (V)  6  2 Câu 56: Máy phát điện xoay chiều có công suất 1000(KW). Dòng điện do nó phát ra sau khi tăng thế lên đến 110(KV) được truyền đi xa bằng một dây dẫn có điện trở 20(Ω). Hiệu suất truyền tải là: A. 90% B. 98% C. 97% D. 99,8% Câu 57: Tìm câu sai. Từ thông xuyên qua khung dây dẫn gồm N vòng phụ thuộc vào: A. Từ trường B xuyên qua khung B. Góc hợp bởi B với mặt phẳng khung C. Số vòng dây N của khung D. Chu vi của khung Câu 58: Đoạn mạch như hình vẽ, uAB = 100 2 cos100πt(V). Khi K đóng, I = 2(A), khi K mở dòng điện qua mạch lệch pha π so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch khi K mở là: 4 A. 2(A) L C R B. 1(A) A B C. 2 (A) D. 2 2 (A) K  π Câu 59: Cường độ dòng điện qua mạch A, B có dạng i = I0 cos 100πt −  (A). Tại thời điểm t = 0,06(s), cường độ  4 dòng điện có giá trị bằng 0,5(A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện bằng: 2 A. 0,5(A) B. 1(A) C. (A) D. 2 (A) 2 Câu 60: Đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ. RV → ∞, vôn kế (V1) chỉ 80(V), vôn kế (V2) chỉ 100(V) và vôn kế (V) chỉ 60(V). Độ lệch pha uAM với uAB là: V A. 37° B. 53° L M C A B C. 90° D. 45° V1 V2 Câu 61: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2 kV và công suất 200 k W. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là A. H = 95 % B. H = 85 % C. H = 80 % D. H = 90 % Câu 62: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải A. giảm tần số dòng điện xoay chiều. B. tăng điện dung của tụ điện C. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. D. giảm điện trở của mạch. Câu 63: Nhà máy điện Phú Mỹ sử dụng các rôto nam châm chỉ có 2 cực nam bắc để tạo ra dòng điện xoay chiều tần số 50Hz.Rôto này quay với tốc độ A. 1500 vòng /phút. B. 3000 vòng /phút. C. 6 vòng /s. D. 10 vòng /s. Câu 64: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây C R r, L 1 có r = 10 Ω , L= H . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu A 10π N điện thế dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U=50V và M tần số f=50Hz. 6
 7. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là 2.10 −3 10 −3 A. R = 40 Ω và C1 = F. B. R = 50 Ω và C1 = F. π π 10 − 3 2.10 −3 C. R = 40 Ω và C1 = F. D. R = 50 Ω và C1 = F. π π Câu 65: Một đoạn mạch điện xoay chiều có dạng như hình vẽ.Biết hiệu điện thế uAE và uEB lệch pha nhau 900.Tìm mối liên hệ giữa R,r,L,.C. A E R,L B C r A. R = C.r.L B. r = C. R..L C. L = C.R.r D. C = L.R.r Câu 66 Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi hiệu điện thế hiện dụng giữa hai đầu cuộn dây là 220 V. Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra , suất điện động hiên dụng ở mỗi pha là 127 V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây ? A. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác , ba cuộn dây của động cơ theo hình sao. B. Ba cuộn dây của máy phát hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình tam giác. C. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác , ba cuộn dây của động cơ theo tam giác. D. Ba cuộn dây của máy phát hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao. Câu 67 Cho mạch điện xoay chiều RLC như hình vẽ u AB = U 2 cos 2πft (V ) .Cuộn dây thuần cảm có độ B 5 10 −3 A L M tự cảm L = H , tụ diện có C = F .Hđt uNB R C 3π 24π và uAB lệch pha nhau 900 .Tần số f của dòng điện xoay chiều có giá trị là A. 120Hz B. 60Hz C. 100Hz D. 50Hz −4 10 Câu 68 Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C = (F) mắc nối tiếp với điện trở thuần có giá trị thay đổi. π Đặt vào hai dầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200sin(100 π t) V. Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện trở phải có giá trị là A. R = 200 Ω B. R = 150 Ω C. R = 50 Ω D. R = 100 Ω Câu 69 Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng Z C = 100Ω và cuộn dây có cảm kháng ZL = 200Ω mắc nối tiếp π nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có dạng u L = 100 cos(100πt + )V . Biểu thức hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện 6 có dạng như thế nào? π π A. u C = 100 cos(100πt + )V B. u C = 50 cos(100πt − )V 6 3 π 5π C. u C = 100 cos(100πt − )V D. u C = 50 cos(100πt − )V 2 6 0,6 10-4 Câu 70: Mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. L = H,C= F , f = 50Hz. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch π π U = 80V. Nếu công suất tiêu thụ của mạch là 80W thì giá trị điện trở R là A. 40Ω. B. 80Ω. C. 20Ω. D. 30Ω. Câu 71: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm kháng, R có giá trị thay đổi được. Điều chỉnh R ở hai giá trị R 1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100Ω thì thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch ứng với hai trường hợp này như nhau. Công suất này có giá trị là A. 50W. B. 100W. C. 400W. D. 200W. 1 3 Câu 72: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 100 Ω ; C= .10 −4 F ; L= H. cường độ dòng điện 2π π qua mạch có dạng: i = 2cos100 π t (A). Viết biểu thức tức thời điện áp hai đầu mạch điện. 7
 8. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! π π A. u = 200 2 cos(100π t + ) V B. u = 200 2 cos(100π t − ) V 4 4 π π C. u = 200 cos(100π t + ) V D. u = 200 2 cos(100π t − ) . 4 4 Câu 73: Cho mạch điện gồm RLC nối tiếp.Điện áp hai đầu mạch u = 120 2 cos100 π t (V). Điện trở R = 50 3 Ω , L là 1 10 −3 cuộn dây thuần cảm có L = H , điện dung C = F , viết biểu thức cường độ dòng điện và tính công suất tiêu thụ π 5π của mạch điện trên. π π A. i = 1, 2 2 cos(100π t − ) A ; P= 124,7W B. i = 1, 2 cos(100π t − ) A ; P= 124,7W 6 6 π π C. i = 1, 2 cos(100π t − ) A ; P= 247W D. i = 1, 2 2 cos(100π t − ) A ; P= 247W 6 6 Câu 74: Cho mạch điện gồm RLC nối tiếp.Điện áp hai đầu mạch u = 120 2 cos100 π t (V). Điện trở R = 50 3 Ω , L là 1 cuộn dây thuần cảm có L = H , điện dung C thay đổi được.Thay đổi C cho điện áp hai đầu đoạn mạch nhanh pha hơn π π hai đầu tụ một góc . Tìm C . 2 10−4 10−4 104 1000 A. C= F B. C= µ F C. C= µF D. C= µF π π π π 4 −4 1 Câu 75: Cho mạch điện AB, trong đó C = 10 F , L = H , r = 25Ω mắc nối tiếp.Biểu thức điện áp giữa hai đầu π 2π mạch uAB = 50 2 cos 100πtV .Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch ? π π A. i = 2 cos(100π t − ) A B. i = 2 2 cos(100π t − ) A. 4 4 π π C. i = 2 cos(100π t + ) A D. i = 2 cos(100π t − ) A 4 4 1 3 Câu 76: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 100 Ω ; C= .10 −4 F ; L= H. cường độ dòng điện 2π π qua mạch có dạng: i = 2cos100 π t (A). Viết biểu thức tức thời điện áp hai đầu mạch điện. π π A. u = 200 2 cos(100π t + ) B. u = 200 2 cos(100π t − ) 4 4 π π C. u = 200 cos(100π t + ) D. u = 200 cos(100π t − ) 4 4 Câu 77: Chọn câu đúng. Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều là: u = 100 2 cos(100πt - π/6)(V) và cường độ dũng điện qua mạch là i = 4 2 cos(100πt - π/2)(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là: A. 200W. B. 600W. C. 400W. D. 800W. Câu 78: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 120 2 cos(120π t ) V. Biết rằng ứng với hai giá trị của biến trở :R1=18 Ω ,R2=32 Ω thì công suất tiêu thụ P trên đoạn mach như nhau. Công suất của đoạn mạch có thể nhận giá trị nào sau đây: A.144W B.288W C.576W D.282W Câu 79: Cho mạch điện RLC nối tiếp, trong đó cuộn L thuần cảm, R là biến trở .Hiệu điện thế hiệu dụng U=200V, f=50Hz, biết ZL = 2ZC,điều chỉnh R để công suất của hệ đạt giá trị lớn nhất thì dòng điện trong mạch có giá trị là I= . Giá trị của C, L là: 1 2 3 4 1 2 1 4 A. m F và H B. mF và H C. F và mH D. mF và H 10π π 10π π 10π π 10π π 8
 9. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! 2 Câu 80: Cho mạch điện xoay chiều RLC có: R=100 Ω ; L= H , điện dung C của tụ điện biến thiên. Đặt vào hai đầu mạch π điện áp u = 200 2cos100π t(V) . Tính C để điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 10−4 10−4 10 −4 10 −2 AC= F B. C = F C. C = F D. C = F 2π 2.5π 4π 2π 10−4 Câu 81: Cho mạch RLC có R=100 Ω ; C = F cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. đặt vào Hai đầu mạch điện áp 2π u = 100 2cos100π t(V) Tính L để ULC cực tiểu 1 2 1,5 10 −2 A. L = H B. L = H C. L = H D. L = H π π π π 4 −4 1 Câu 82: Cho mạch điện AB, trong đó C = 10 F , L = H , r = 25Ω mắc nối tiếp.Biểu thức hiệu điện thế giữa π 2π hai đầu mạch uAB = 50 2 cos 100πt V .Tính công suất của toàn mạch ? A. 50W B.25W C.100WD.50 2 W Câu 83: Cho mạch điện không phân nhánh gồm R = 100√3 Ω, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C =10-4 /2π (F). Đặt vào 2 đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 100 √2cos100π t. Biết điện áp ULC = 50V ,dòng điện nhanh pha hơn điện áp. Hãy tính L và viết biểu thức cường độ dòng điện i trong mạch π π A.L=0,318H ; i = 0,5 2 cos(100π t + ) B. L=0,159H ; i = 0,5 2 cos(100π t + ) 6 6 π π C.L=0,636H ; i = 0,5cos(100π t + ) D. L=0,159H ; i = 0,5 2 cos(100π t − ) 6 6 Câu 84: Cho mạch điện (hình vẽ) uAB =100√2 cos100πt (V), L=0,796 H, R = r =100Ω. R C r,L Hệ số công suất: cosϕ = 0,8. Tính C. A B A. C1 =31,8.10-6 F hoặc C2 =7,95 µF B. C1 =31,8 F hoặc C2 =7,95 F C. C1 =31,8.10-6 F hoặc C2 =7,95 F D. C1 =31,8 F hoặc C2 =7,95 µF 1 Câu 85: Một đoạn mạch điện gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H. Hiệu điện thế 2 4π đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 100V và có tần số f = 60Hz. Công suất tiêu thụ của mạch là 100W. Tính R A.R= 10Ω hoặc 90Ω B.R= 20Ω hoặc 80Ω ; C.R= 90Ω D.R= 10Ω Câu 86: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100Ω và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết biểu thức hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch u = 100 cos 100 πt V và cường độ hiệu dụng trong mạch I= 0,5 A. Tính tổng trở của đoạn mạch và điện dung của tụ điện? 1 1 −4 1 1 −4 A. Z=100 2 Ω ; C= = 10 F = 10 F B. . Z=200 2 Ω ; C= ω Zc π ω Zc π 1 1 −4 1 10−3 C. Z=50 2 Ω ; C= = 10 F D. . Z=100 2 Ω ; C= = F ω Zc π ω Zc π 1 −4 Câu 87: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C = 10 F và cuộn dây có độ tự cảm L và π có điện trở thuần nhỏ không đáng kể mắc nối tiếp nhau. Biết biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch u = 100 cos 100πtV thì hệ số công suất của mach là 0,8 và u trễ pha hơn i. Tính hệ số tự cảm L và công suất tiêu thụ của mạch khi đó. 1 1 A. L= H ;Z=125Ω B. L= H ;Z=100Ω 4π 4π 1 1 C. A. L= H ;Z=125Ω D. L= H ;Z=100Ω 2π π Câu 88: Chọn câu đúng. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ (Hình 49). Người ta đo được các hiệu điện thế UAM = 16V, UMN = 20V, UNB = 8V. Hiệu điện R L C thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là: A M N B A. 44V B. 20V C. 28V D. 16V Hình 49 9
 10. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! Câu 89 Chọn câu đúng. Cho mach điện xoay chiều như hình vẽ (Hình 50). Người ta đo được các hiệu điện thế U AN =UAB = 20V; UMB = 12V. Hiệu điện thế UAM, UMN, UNB lần lượt là: A. UAM = 12V; UMN = 32V; UNB =16V B. UAM = 12V; UMN = 16V; UNB =32V R L C C. UAM = 16V; UMN = 24V; UNB =12V A M N B D. UAM = 16V; UMN = 12V; UNB =24V Hình 50 2,5 −4 Câu 90: Cho biết: R = 40Ω, C = 10 F và: π C L, r R 7π u AM = 80 cos100π t (V ) ; uMB = 200 2 cos(100π t + ) (V ) A B 12 M r và L có giá trị là: 3 10 3 1 2 A. r = 100Ω, L = H B. r = 10Ω, L = H C. r = 50Ω, L = H D. r = 50Ω, L = H π π 2π π Câu 91 Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ , 10 −4 R L C u AB = 200 cos100π t (V ) , tụ có điện dung C = (F ) , A B 2.π M N 1 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = ( H ) , R biến đổi được từ 0 đến 200 Ω . π Tính R để công suất tiêu thụ P của mạch cực đại. Tính công suất cực đại đó. A.100W B.200W C.50W D.250W Câu 92 Một đoạn mạch xoay chiều có hai trong ba phần tử R,C hoặc cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: u = 100 cos 100πt (V) ; i = 2cos (100πt- 0,25π) (A). Điện trở hoặc trở kháng tương ứng là : A.L,C ; ZC = 100Ω; ZL= 50Ω B.R,L ; R = 40Ω; ZL= 30Ω C.R,L ; R = 50Ω; ZL= 50Ω D.R,C ; R = 50Ω; ZC= 50Ω. Câu 93: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là không đúng? A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. B. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau. C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất. D. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R. Câu 94: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi : A. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp. B. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. C. Đoạn mạch có R và C và L mắc nối tiếp.. D. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp. Câu 95: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là u=100 2 cos10πt (V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 3 A và lệch pha π/3 so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của R và C là : 10−4 50 10−4 10−3 50 10−3 A. R=50 3 Ω và C= F B. R= Ω và C= F C. R=50 3 Ω và C= F D. R= Ω và C= F π 3 π 5π 3 5π Câu 96: Cho A,M,B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết biểu thức hiệu điện thế trên các đoạn AM, MB lần lượt là: uAM = 40cos(ωt + π/6)(V); uMB = 50cos(ωt + π/2)(V). Hiệu điện thế cực đại giữa hai điểm A,B có giá trị A. 60,23(V). B. 78,1(V). C. 72,5(V). D. 90(V). Câu 97: Đoan mach AC có điên trở thuân, cuôn dây thuân cam và tụ điên măc nôi tiêp. B là môt điêm trên AC với uAB = ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ cos100πt (V) và uBC = cos (100πt - ) (V). Tim biêu thức hiêu điên thế u AC. ̀ ̉ ̣ ̣  π A. u AC = 2 2cos(100πt) V B. u AC = 2cos 100πt +  V  3   π  π C. u AC = 2cos 100πt +  V D. u AC = 2cos 100 πt −  V  3   3  Câu 98: Tim phat biêu đung khi noi về đông cơ không đông bộ 3 pha: ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ 10
 11. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! A. Đông cơ không đông bộ 3 pha được sử dung rông rai trong cac dung cụ gia đinh. ̣ ̀ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ B. Rôto là bộ phân để tao ra từ trường quay. ̣ ̣ C. Vân tôc goc cua rôto nhỏ hơn vân tôc goc cua từ trường quay. ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ D. Stato gôm hai cuôn dây đăt lêch nhau môt goc 90o. ̣ ́ Câu 99: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U 0L = 2U0R = 2U0C. Kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là đúng: A. u chậm pha hơn i một góc π/4 B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4 C. u chậm pha hơn i một góc π/3 D. u sớm pha i một góc π/4 Câu 100: Cho dong điên có tân số f = 50Hz qua đoan mach RLC không phân nhanh, dung Oat kế đo công suât cua mach thì ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ thây công suât có giá trị cực đai. Tim điên dung cua tụ điên, biêt độ tự cam cua cuôn dây là L = 1/ π (H) ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ A. C ≈ 3,14.10-5 F. B. C ≈ 1,59.10-5 F C. C ≈ 6,36.10-5 F D. C ≈ 9,42.10-5 F Câu 101: Cho đoan mach RLC nôi tiêp, trong đó cuôn dây thuân cam L = 1/ π (H); tụ điên có điên dung C = 16 µF và trở thuân ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ R. Đăt hiêu điên thế xoay chiêu tân số 50Hz vao hai đâu đoan mach. Tim giá trị cua R để công suât cua mach đat cực đai. ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ A. R = 200Ω B. R = 100 Ω C. R = 100 Ω D. R = 200Ω Câu 102: Đặt điện áp u = U0cosω t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R 3 . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó π A. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 6 π B. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 6 C. trong mạch có cộng hưởng điện. π D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 6 Câu 103: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là π π π π A. . B. . C. . D. − . 4 6 3 3 Câu 104: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cảm thuần có L = 1 10−3 π (H), tụ điện có C = (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là u L = 20 2 cos(100πt + ) (V). Biểu thức 10π 2π 2 điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là π π A. u = 40 cos(100πt + ) (V). B. u = 40cos(100πt − ) (V) 4 4 π π C. u = 40 2 cos(100πt + ) (V). D. u = 40 2 cos(100πt − ) (V). 4 4 Câu 105: Máy biến áp là thiết bị A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều. D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Câu 106: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm 1 thuần có độ tự cảm (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu 4π đoạn mạch này điện áp u = 150 2 cos120πt (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là π π A. i = 5 2 cos(120πt − ) (A). B. i = 5cos(120πt + ) (A). 4 4 π π C. i = 5 2 cos(120πt + ) (A). D. i = 5cos(120πt − ) (A). 4 4 Câu 107: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch 11
 12. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R=R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là: A. R1 = 50Ω, R2 = 100 Ω. B. R1 = 40Ω, R2 = 250 Ω. C. R1 = 50Ω, R2 = 200 Ω. D. R1 = 25Ω, R2 = 100 Ω. Câu 108: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosω t có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω 1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω 2. Hệ thức đúng là : 2 1 2 1 A. ω1 + ω2 = . B. ω1.ω2 = . C. ω1 + ω2 = . D. ω1.ω2 = . LC LC LC LC  π 2.10−4 Câu 109: Đặt điện áp u = U 0 cos  100π t −  (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung (F). Ở thời điểm điện  3 π áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là  π  π A. i = 4 2 cos  100π t +  (A). B. i = 5cos  100π t +  (A)  6  6  π  π C. i = 5cos  100π t −  (A) D. i = 4 2 cos  100π t −  (A)  6  6 2.10 −2  π Câu 110: Từ thông qua một vòng dây dẫn là Φ = cos  100π t +  ( Wb ) . Biểu thức của suất điện động cảm ứng π  4 xuất hiện trong vòng dây này là  π  π A. e = −2 sin  100π t +  (V ) B. e = 2sin  100π t +  (V )  4  4 C. e = −2 sin100π t (V ) D. e = 2π sin100π t (V )  π 1 Câu 111: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0 cos  100π t +  (V ) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =  3 2π (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100 2 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là  π  π A. i = 2 3 cos  100π t −  ( A) B. i = 2 3 cos  100π t +  ( A)  6  6  π  π C. i = 2 2 cos  100π t +  ( A) D. i = 2 2 cos  100π t −  ( A)  6  6 12
 13. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! §o¹n m¹ch RLC Bµi 1:Cho ®o¹n m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ: Cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L = 2 2 H ; tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 2 10-3 F. 5π 4π §Æt vµo A vµ B hiÖu ®iÖn thÕ : u = 120 sin (100πt) (V) th× hiÖu ®iÖn thÕ uAN lÖch pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ uMB. 1. TÝnh ®iÖn trë thuÇn R. 2. ViÕt biÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch vµ hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mçi yÕu tè R, L,C. Bµi 2:Cho ®o¹n m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. §iÖn trë thuÇn R nèi tiÕp víi tô ®iÖn C vµ cuén d©y thuÇn c¶m L. C¸c v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín, ampe kÕ cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50Hz th× sè chØ cña ampe kÕ vµ c¸c v«n kÕ V1 vµ V2 lÇn lît lµ 2,50A, 125V, 141V. BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lÖch pha so víi cêng ®é dßng ®iÖn. a. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu mçi phÇn tö b. TÝnh R, L,C c. §Ó hiÖn ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch cïng pha víi cêng ®é dßng ®iÖn, ph¶i thay cuén thuÇn c¶m L b»ng cuén thuÇn c¶m kh¸c cã ®é tù c¶m L’ b»ng bao nhiªu ? (LÊy π = 3,14; ≈ 0,32 = 1,41) Cuén d©y cã ®iÖn trë thuÇn trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu Bµi 1:Mét m¹ch ®iÖn AB gåm mét ®iÖn trë thuÇn R = 25Ω, mét tô ®iÖn C vµ mét cuén d©y m¾c nèi tiÕp. Cuén d©y cã ®iÖn trë thuÇn r vµ hÖ sè tù c¶m L. §Æt vµo hai ®Çu A, B cña m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U AB = 75sin 100πt (V). Khi ®ã v«n kÕ m¾c vµo hai ®Çu tô ®iÖn chØ 50V, v«n kÕ m¾c vµo hai ®Çu cuén d©y chØ 25V vµ biÕt r»ng hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén d©y lÖch pha mét gãc π/6 so víi dßng ®iÖn trong m¹ch. 13
 14. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! a. T×m chØ sè cña v«n kÕ m¾c vµo hai ®Çu ®iÖn trë R. b.TÝnh C,r,L c. ViÕt biÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch vµ hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mçi v«n kÕ. Bµi 6:Cho mét m¹ch ®iÖn nh h×nh bªn, trong ®ã: A lµ mét ampe kÕ, cã ®iÖn trë rÊt nhá. V1,V2 lµ hai v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín L lµ mét cuén c¶m, C lµ mét tô ®iÖn §Æt vµo hai ®Çu M vµ P mét hiÖu ®iÖn thÕ tÝnh b»ng v«n, cã biÓu thøc: uMP = 100 sin (100πt) (V) th× thÊy r»ng ampekÕ A chØ 0,5A; v«n kÕ V 1 chØ 75V, v«n kÕ V2 chØ 125V. 1. Chøng minh r»ng cuén c¶m L cã ®iÖn trë R ®¸ng kÓ vµ hiÖu ®iÖn thÕ uMN lÖch pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ uMP. 2. TÝnh ®iÖn dung C cña tô, ®é tù c¶m L vµ ®iÖn trë R cña cuén c¶m. ViÕt biÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn vµ cña c¸c hiÖu ®iÖn thÕ uMN, uNP. (TrÝch ®Ò thi trêng §¹i häc Dîc Hµ Néi - 1997) C«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn xoay chiÒu Bµi 1: Cho mét m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. Ampe kÕ nhiÖt vµ c¸c kho¸ K1, K2 cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ, v«n kÕ cã ®iªn trë rÊt lín. §iÖn trë R = 212 Ω, tô ®iÖn C cã ®iÖn dung 15 µ F, cuén d©y cã hÖ sè tù c¶m L, ®iÖn trë thuÇn kh«ng ®¸ng kÓ. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu M, N cã biÓu thøc: u = 240 sin (100 πt) (V). 1. Kho¸ k1 ng¾t, K2 ®ãng. ViÕt biÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn qua R. T×m chØ sè cña ampe kÕ vµ v«n kÕ. LÊy π 2 =10. 2. Khi kho¸ K1 ®ãng, K2 ng¾t th× thÊy sè chØ cña ampe kÕ kh«ng thay ®æi. TÝnh hÖ sè tù c¶m L vµ viÕt biÓu thøuc cêng ®é dßng ®iÖn qua R. 3. TÝnh c«ng suÊt tiªu thô trªn m¹ch ®iÖn trong hai trêng hîp trªn vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶ t×m ®îc. (TrÝch ®Ò thi Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i Hµ Néi - 1997) Bµi 2:Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nh h×nh vÏ. Cuén d©y thuÇn c¶m cã L = H. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a A vµ D cã d¹ng: UAD = 100 2 sin (100 πt) (V). C«ng suÊt tiªu thô trªn m¹ch lµ 100W. V«n kÕ cã ®iÖn trë RV ≈ ∞ 1. Mét häc sinh l¾p nhÇm ampe kÕ nhiÖt cã ®iÖn trë Rα ≈ 0 vµo vÞ trÝ cña v«n kÕ V, thÊy c«ng suÊt tiªu thô trªn m¹ch vÉn nh cò. 14
 15. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! a) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña C vµ R. b) ViÕt biÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn tøc thêi qua m¹ch vµ cña hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi UED khi ®ã. 2. L¾p ®óng v«n kÕ nh h×nh vÏ. Thay tô ®iÖn C b»ng tô ®iÖn kh¸c cã ®iÖn dung C1 ®Ó v«n kÕ chØ gi¸ trÞ cùc ®¹i. TÝnh gi¸ trÞ C1. (TrÝch ®Ò thi Trêng §¹i häc Thuû lîi -1998) Bµi 3: Mét ®êng d©y dÉn mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50 Hz ®Õn mét c«ng t¬ ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë hai ®Çu c«ng t¬ lµ kh«ng ®æi vµ b»ng 120V. 1. Mét bÕp ®iÖn m¾c sau c«ng t¬ ch¹y trong 5 giê. §ång hå c«ng t¬ chØ ®iÖn n¨ng tiªu thô 6KWh. TÝnh cêng ®é hiÖu dông ®· ch¹y qua bÕp vµ ®iÖn trë cña bÕp ®iÖn. Gi¶ thiÕt r»ng bÕp ®iÖn chØ cã ®iÖn trë thuÇn. 2. Thay bÕp ®iÖn b»ng mét cuén d©y cã hÖ sè c«ng suÊt cos ϕ = 0,8. H·y tÝnh ®iÖn trë vµ hÖ sè tù c¶m cña cuén d©y. BiÕt r»ng ®ång hå c«ng t¬ còng chØ ®iÖn n¨ng tiªu thô lµ 6KWh trong 5 giê. (TrÝch ®Ò thi Trêng §¹i häc §µ l¹t - 1996) §o¹n m¹ch RLC cã R thay ®æi Bµi 1: Cho mét cuén d©y c¶m L, mét tô ®iÖn C vµ mét biÕn trë R m¾c nèi tiÕp vµo hiÖu ®iÖn thÕ UAB = 120 2 sin (120 πt) (V). BiÕt L = H vµ C = F 1. Cho R = R1= 10Ω. ViÕt biÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch vµ hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tô C. 2. Chøng tá r»ng cã hai gi¸ trÞ cña biÕn trë R2, R3 ®Ó c«ng suÊt m¹ch ®iÖn cã gi¸ trÞ Po = 576W. T×m hai gi¸ trÞ ®ã. Chøng minh r»ng: R2.R3 = (ZL - Zc)2 Chøng minh r»ng hai gãc lÖch pha ϕ 2, ϕ 3 (øng víi hai gi¸ trÞ R2 R3)cña dßng ®iÖn so víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ hai gãc phô nhau: ϕ 2 +ϕ 3 = 900 (TrÝch ®Ò thi Häc viÖn C«ng nghÖ Bu ChÝnh - ViÔn th«ng - 1999) Bµi 2: Cho m¹ch ®iÖn (nh h×nh vÏ) ®îc cung cÊp bëi nguån ®iÖn xoay chiÒu tÇn sè f = 50Hz. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu A vµ B æn ®Þnh vµ cã gi¸ trÞ U= 100V, ®iÖn trë R thay ®æi ®îc. Tô ®iÖn cã ®iÖn dung C =H. Bá qua ®iÖn trë cña d©y nèi. a) Thay ®æi R ®Ó c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch ®iÖn ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. TÝnh R. b) Víi gi¸ trÞ R ë c©u a. ®Ó trong m¹ch x¶y ra céng hëng ®iÖn, ngêi ta ph¶i ghÐp thªm vµo tô ®iÖn C mét tô ®iÖn C0 nh thÕ nµo vµ gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu? (TrÝch ®Ò thi §¹i häc Quèc gia TPHCM - 2000 -®ît 2) Bµi 3:Cho ®o¹n m¹ch AB nh h×nh vÏ. C lµ tô ®iÖn, R lµ biÕn trë, L lµ cuén d©y thuÇn c¶m. §Æt vµo hai ®Çu AB mét hiÖu ®iÖn thÕ æn ®Þnh cã 15
 16. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! d¹ng:u = U 2 sin(100 πt) (V). 1. Khi biÕn trë R = 30 Ω th× hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông UAN = 75V, UMB = 100V. BiÕt c¸c hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông UAN vµ UMB lÖch pha nhau 900. TÝnh c¸c gi¸ trÞ L vµ C. 2. Khi biÕn trë R = R1 th× c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch ®iÖn lµ cùc ®¹i. ViÕt biÓu thøc cña cêng ®é ®ßng ®iÖn ®ã. (TrÝch ®Ò thi Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i - 2000) Bµi 4:Mét cuén c¶m cã ®iÖn trë thuÇn r = 20Ω vµ ®é tù c¶m L = 191mH, ®îc m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn C vµ biÕn trë R (xem h×nh). §Æt vµo hai ®Çu A, B mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu UAB = 100 2 sin(100 πt) (V). BiÕt c«ng suÊt tiªu thô trªn biÕn trë R lµ 40 W, hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dung gi÷a hai ®iÓm M vµ B lµ UMB = 20 V. a) TÝnh gi¸ trÞ cña R vµ ®iÖn dung C. b) ViÕt biÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch Cho biÕt tg ϕ =4/3 th× ϕ = 0,927 rad. (TrÝch ®Ò thi Trêng §¹i häc C¶nh s¸t Nh©n d©n-2000) Bµi 5:Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. Tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, cuén d©y cã ®é tù c¶m L vµ ®iÖn trë thuÇn r, ®iÖn trë R cã thÓ thay ®æi ®îc. A lµ ampe kÕ, V1,V2 lµ hai vèn kÕ. §Æt gi÷a hai ®Çu A, B cña m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu æn ®Þnh u = 150 2 sin(100 πt) (V). Khi R = R0 = 50 Ω th× A chØ I = 2 A, V1 chØ U1 = 100 2 V, V2, chØ U2 =50V. Khi R = Rmth× c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch®iÖn ®¹t cùc ®¹i. H·y x¸c ®Þnh Rm. C¸c v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín, ampe kÕ vµ d©y nèi cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. (TrÝch ®Ò thi §¹i häc Quèc gia TPHCM - 2001). Bµi 6:Cho mét m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ: Cuén d©y thuÇn c¶m, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu A, B lµ UAB = 160 2 sin(100 πt) (V). §iÒu chØnh cho Rx = R0 th× ®o ®îc c¸c hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông: UAM = 60V; U MN = 60 V; UNB = 200V; hÖ sè tù c¶m L = 0, 3 H. 3 π 1. ViÕt biÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn. TÝnh c¸c gi¸ trÞ R, Rx, C. 2. Cho Rx thay ®æi. T×m Rx ®Ó c«ng suÊt trªn do¹n NB lµ cùc ®¹i 16
 17. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! Bài 7: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ 1 R B 10−4 A u AB = 200cos(100π t)V tụ điện có điện dung C = (F ) 2π 8 cuộn dây có độ tự cảm L = ( H ) , R biến thiên từ 0 đến 200 Hình 1 10π a. Tìm công thức tính R để công suất trong mạch là cực đại. Tính công suất cực đại đó 2 b. Tìm R để công suất trên mạch là P = Pmax . Viết biể thức cường độ dòng điện khi đó. 3 Bài 8: Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 120 2cos(100π t )V . Khi điện trở R = R1 = 18 Ω và R = R2 = 32 Ω thì công suất tiêu thụ trên mạch là như nhau. a. Xác định công suất P của đoạn mạch ứng với các giá trị R1 và R2. 1 b. Biết L = ( H ) . Tính điện dung C của tụ. 4π c. Viết biểu thức của dòng điện trong mạch ứng với các giá trị R1 và R2. Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ 2, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế có giá trị hiệu dụng không đổi, có dạng: C R L B u =U 2 sin 100πt (V ) . 1. Khi biến trở R = 30 Ω thì hiệu điện thế hiệu dụng UAN = 75V; M N UMB = 100V. Biết các hiệu điện thế uAN và uMB lệch pha nhau góc Hình 2 900. Tính các giá trị L và C. 2. Khi biến trở R = R1 thì công suất tiêu thụ của mạch điện là cực đại. Xác định R1 và giá trị cực đại đó của công suất. Viết biểu thức của cường độ dòng điện khi đó. Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ 3. Các vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế xoay V chiều: u AB = 240 2 sin 100πt (V ) . 1 C B A L,r 1. Cho R = R1 = 80 Ω , dòng điện hiệu dụng của M N mạch I = 3 A, Vôn kế V2 chỉ 80 3 V, hiệu điện thế giữa hai đầu các vôn kế lệch pha nhau R góc π . Tính L, C. Hình 3 V2 2 2. Giữ L, C, UAB không đổi. Thay đổi R đến giá trị R2 để công suất trên đoạn AN đạt cực đại. Tìm R2 và giá trị cực đại đó của công suất. Tìm số chỉ của vôn kế V1 khi đó. §o¹n m¹ch RLC cã L thay ®æi Bµi 1: Cuén c¶m L cã ®iÖn trë r ghÐp nèi tiÕp víi tô ®iÖn C vµ ®iÖn trë R (h×nh vÏ). HiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu hai ®Çu m¹ch ®iÖn æn ®Þnh: UAB= 200 sin (100 πt)(V). Cho R = 50 ; ampe kÕ, kho¸ K vµ d©y nèi cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. a. Khi kho¸ K ®ãng: ampe kÕ chØ 2A. TÝnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn C. b. Khi K ng¾t: thay ®æi ®é tù c¶m L cña cuén d©y ®Ó ampe kÕ chØ gi¸ trÞ cùc ®¹i. BiÕt ®é lÖch pha gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi UAM vµ UMB lµ . TÝnh L vµ r. ViÕt biÓu thøc c- êng ®é dßng ®iÖn qua tô ®iÖn C. (TrÝch ®Ò thi §¹i häc Quèc gia TPHCM - 1998, ®ît 3) Bµi 2:Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ, cuén d©y thuÇn c¶m kh¸ng cã ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc.UAB = u = 120 sin9100 17
 18. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! πt) (V). Khi L = H thf UAN trÔ pha so víi UAB vµ UMn trÔ pha so víi UAB. 1. TÝnh R, C 2. Hái UNB thay ®æi ra sao nÕu L thay ®æi tõ gi¸ trÞ trªn. Bµi 3:Cho m¹ch ®iÖn cã s¬ ®å nh h×nh vÏ. V«n kÕ cã ®iÖn trë v« cïng lín. Cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc. Cho biÕt biÓu thøc UAB = 100 sin (100 πt) (V). Tô ®iÖn C cã dung kh¸ng lín gÊp 3 lÇn ®iÖn trë R 1. Khi ®é tù c¶m L = L1, th× v«n kÕ chØ U1 vµ dßng ®iÖn trong m¹ch sím pha ϕ 1 so víi UAB. Khi L = L2 = 2L1,th× v«n kÕ chØ U2 = U1vµ dßng ®iÖn trÔ pha ϕ 2 so víi UAB. a) T×m ϕ 1 vµ ϕ 2 b) ViÕt biÓu thøc UV (t) cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu v«n kÕ øng víi trêng hîp L = L2 2. Cho L biÕn thiªn. T×m L = L3 ®Ó sè chØ cña v«n kÕ lµ cùc ®¹i. ViÕt biÓu thøc UV (t) cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu v«n kÕ khi ®ã. Cho biÕt R = 20 . 3. VÉn gi÷ R = 20 , t×m gi¸ trÞ L = L4 ®Ó UL cùc ®¹i. ViÕt biÓu thøc cña UL cùc ®¹i. ViÕt biÓu thøc cña UL (t) khi ®ã. Bµi 10: Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. UAB = 100 sin(100 πt) (V). C¸c v«n kÕ nhiÖt V1, V2cã ®iÖn trö v« cïng lín. 1. Víi gi¸ trÞ ban ®Çu x¸c ®Þnh cña R, L, C sè chØ cña v«n kÕ V1, V2 lÇn lît lµ U1= 100 V, U2 = 50V. C«ng suÊt tiªu thô trªn m¹ch lµ P = 100 W TÝnh R, L, C khi ®ã. 2. Gi÷ nguyªn gi¸ trÞ cña R, C, thay ®æi L th× thÊy: a) Khi L = L1v«n kÕ V1chØ gi¸ trÞ cùc ®¹i. TÝnh L1 vµ c«ng suÊt P1 trªn m¹ch khi ®ã. b) Khi L = L2v«n kÕ V2 chØ gi¸ trÞ cùc ®¹i. TÝnh L 2 vµ chØ sè cña v«n kÕ V2 khi ®ã. (TrÝch ®Ò thi Häc viÖn Kü thuËt Qu©n sù - 1997) Bµi 11:Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu AB lµ u = 100 sin(100 πt) (V). Ta thÊy ampe kÕ chØ 0,5A; v«n kÕ V2 chØ 100V. Dßng ®iÖn trong m¹ch trÔ pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ. Coi ampe kÕ cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ vµ ®iÖn trë cña v«n kÕ rÊt lín. 1. T×m R, L, C vµ sè chØ v«n kÕ V1 2. Cho L thay ®æi; a) T×m gi¸ trÞ cña L ®Ó c«ng suÊt cña m¹ch lµ cùc ®¹i. b) T×m gi¸ trÞ cña L ®Ó v«n kÕ V1chØ cùc ®¹i 18
 19. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! (TrÝch ®Ò thi Häc viÖn Quan hÖ Quèc tÕ) §o¹n m¹ch RLC cã C thay ®æi Bµi 1: Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ: HiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ u =- 120 sin(100 πt) (V). Cuén d©y cã hÖ sè tù c¶m L vµ ®iÖn trë R = 120 Ω. Tô C ã ®iÖn dung biÕn thiªn. §iÖn trë cña ampe kÕ A vµ c¸c d©y nèi kh«ng ®¸ng kÓ. §iÖn trë cña v«n kÕ rÊt lín. 1. Ampe kÕ chØ 0,6A; v«n kÕ chØ 132A. a) TÝnh gi¸ trÞ cña L vµ C. BiÕt i sím pha h¬n u. b) ViÕt biÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu cuén d©y. 2. Thay ®æi ®iÖn dung C cña tô ®iÖn ®Ó v«n kÕ chØ 120V. TÝnh C vµ sè chØ cña ampe kÕ. LÊy π = 3,14. (TrÝch ®Ò thi Trêng §¹i häc Tµi chÝnh - KÕ to¸n Hµ Néi - 1998) Bµi 2:Cho ®o¹n m¹ch nh h×nh vÏ: C¸c v«n kÕ cã ®iÖn trë v« cïng lín, bá qua ®iÖn trë cña ampe kÕ vµ d©y nèi, ®iÖn dung C thay ®æi ®îc, L lµ cuén thuÇn c¶m §Æt vµo M vµ N mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông æn ®Þnh, tÇn sè 50 Hz. a) Khi C = C0 th× V1 chØ 180V, A chØ 1 A. Khi ®ã i sím pha h¬n UMN mét lîng lµ , ®ång thêi i trÔ pha h¬n UMP mét lîng lµ . H·y tÝnh R, L, vµ sè chØ trªn V2 b) Khi C = C’ c«ng suÊt tiªu thô trªn m¹ch ®óng b»ng gi¸ trÞ ë c©u a. Cho biÕt sè chØ trªn V2 t¨ng hay gi¶m mét lîng bao nhiªu? (TrÝch ®Ò thi Trêng §¹i häc N«ng L©m TPHCM - 2001) Bµi 3:Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung C thay ®æi ®îc vµ cuén d©y cã ®é tù c¶m L. §Æt vµo hai ®Çu A vµ B cña m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu æn ®Þnh u = 200 sin(100 πt - ) (V). Khi C = . 10-4F th× hai v«n kÕ V1vµ V2 chØ cïng trÞ sè vµ hiÖu ®iÖn thÕ UAM gi÷a hai ®iÓm A vµ M lÖch pha nhau so víi hiÖu ®iÖn thÕ U MB gi÷a hai ®iÓm M vµ B mét gãc rad. Coi ®iÖn trë cña c¸c v«n kÕ rÊt lín vµ ®iÖn trë cña d©y nèi kh«ng ®¸ng kÓ. a) Chøng tá cuén d©y cã ®iÖn trë thuÇn r. H·y tÝnh L vµ r. b) ViÕt biÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn tøc thêi i qua tô ®iÖn. (TrÝch ®Ò thi Trêng §¹i häc Kinh tÕ TPHCM - 2001) 19
 20. CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!! Bµi 3:Mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 141,1 sin(100 πt) (V) ®Æt vµo hai ®Çu A vµ B cña mét ®o¹n m¹ch nh h×nh vÏ. Cuén d©y cã hÖ sè L, ®iÖn trë R, mét tô ®iÖn ë ®iÖn dung kh«ng ®æi C 0 = 12 µF vµ mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung thay ®æi ®îc CV, mét ampe kÕ nhiÖt cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. Khi thay ®æi CV ngêi ta thÊy øng víi hai gi¸ trÞ cña CV lµ 6µF vµ 12 µF th× ampe kÕ ®Òu chØ 0,6A. 1. X¸c ®Þnh hÖ sè tù c¶m L vµ ®iÖn trë R cña cuén d©y. 2. ViÕt biÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch øng víi hai gi¸ trÞ cña CV nh trªn. 3. X¸c ®Þnh Cv sao cho cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch trÔ pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ vµ x¸c ®Þnh chØ sè cña ampe kÕ khi ®ã. Bµi 4:Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. RV →x; RA 0. Cuén d©y cã ®iÖn trë R0 vµ ®é tù c¶m L, tô ®iÖn cã ®iÖn dung thay ®æi ®- îc. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu: UMN = U0 sin(2 πft) (V) 1. ThiÕt lËp c«ng thøc tÝnh tæng trë ®o¹n m¹ch theo R0, ZL, R, ZC. 2. Cho U0 = 50 V, f = 50 Hz, R = 15 Ω, khi C = C1 ampe kÕ chØ dßng cùc ®¹i Imax= 2a vµ v«n kÕ chØ 20 V, khi C = C2 ampe kÕ chØ A. ViÕt biÓu thøc dßng ®iÖn trong m¹ch khi C = C1vµ t×m gi¸ trÞ R0, L, C1, C2. Bµi 5: Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. R = 30 Ω; L = H, ®iÖn trë thuÇn cña cuén d©y coi nh b»ng kh«ng; A lµ mét ampe kÕ nhiÖt cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. Tô ®iÖn C cã thÓ thay ®æi ®iÖn dung. Gi÷a hai ®iÓm M vµ N cã hiÖu ®iÖn thÕ U MN = 120 sin(100 πt) (V); t lµ thêi gian ®o b»ng gi©y. Nguån ®iÖn mét chiÒu cã suÊt ®iÖn ®éng E = 24V, ®iÖn trë trong r = 2 Ω. a) §iÒu chØnh cho ®iÖn dung cña tô ®iÖn b»ng F. §ãng kho¸ K vµo chèt 1. X¸c ®Þnh chØ sè cña ampe kÕ vµ viÕt biÓu thøc cña dßng ®iÖn ch¹y qua ®iÖn trë R. b) §iÒu chØnh cho ®iÖn dung cña tô ®iÖn b»ng mF. §ãng kho¸ K vµo chèt 1. H·y cho biÕt cã hiÖn tîng g× x¶y ra vµ chØ sè cña ampe kÕ b»ng bao nhiªu? c) Gi÷ nguyªn gi¸ trÞ ®iÖn dung cña tô ®iÖn nh trong c©u b). §ãng kho¸ K vµo chèt 2. X¸c ®Þnh chØ sè æn ®Þnh cña ampe kÕ. Bµi 6: Mét ®o¹n m¹ch gåm cã mét cuén d©y hÖ sè tù c¶m L = 318 mH, mét ®iÖn trë R = 22,2 Ω vµ mét tô ®iÖn biÕn ®æi m¾c nèi tiÕp nhau (h×nh vÏ). §Æt gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch nµy mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông U = 220V vµ tÇn sè f = 50 Hz. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2