intTypePromotion=1

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
279
lượt xem
161
download

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay WinCC có rất nhiều phiên bản như WinCC 4.02, WinCC 5.0, WinCC 6.0. Trong luận văn sử dụng WinCC 4.02 chạy chỉ chạy được với hệ điều hành Window98. 4.1. Các bước để tạo một Project mới với WinCC Để tạo 1 Project mới trong WinCC, ta tiến hành theo các bước sau: +Tạo ra 1 Project. +Chọn và thiết lập Driver kết nối với PLC. +Tạo ra các Tag liên kết với các địa chỉ của PLC mà ta cần sử dụng. +Tạo ra màn hình giao diện. +Xác lập các thông số trong WinCC Runtime. +Kích...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 10

  1. Chöông 10: GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM GIAÙM SAÙT WinCC Hieän nay WinCC coù raát nhieàu phieân baûn nhö WinCC 4.02, WinCC 5.0, WinCC 6.0. Trong luaän vaên söû duïng WinCC 4.02 chaïy chæ chaïy ñöôïc vôùi heä ñieàu haønh Window98. 4.1. Caùc böôùc ñeå taïo moät Project môùi vôùi WinCC Ñeå taïo 1 Project môùi trong WinCC, ta tieán haønh theo caùc böôùc sau: +Taïo ra 1 Project. +Choïn vaø thieát laäp Driver keát noái vôùi PLC. +Taïo ra caùc Tag lieân keát vôùi caùc ñòa chæ cuûa PLC maø ta caàn söû duïng. +Taïo ra maøn hình giao dieän. +Xaùc laäp caùc thoâng soá trong WinCC Runtime. +Kích hoaït giao dieän cuûa Project. 4.2. Giôùi thieäu sô löôïc caùc böôùc B1: Taïo ra 1 Project Khi vaøo maøn hình cuûa WinCC. Duøng phím chuoät traùi kích vaøo File  New thì treân maøn hình seõ xuaát hieän caùc muïc choïn sau:
  2. Duøng chuoät choïn muïc Single-User System sau ñoù aán phím OK ñeå xaùc nhaän. Sau khi ñaët teân vaø ñöôøng daãn cho Project öùng duïng thì ta baét ñaàu vaøo böôùc 2. B2: Caøi ñaët Driver keát noái vôùi PLC. Trong cöûa soå Project ta môùi taïo: Kích chuoät phaûi vaøo Tag Management  Add New Driver sau ñoù choïn loaïi Driver phuø hôïp vôùi loaïi PLC maø ta söû duïng (Trong luaän vaên laø loaïi SIMATIC S7 Protocol Suite.CHN) sau ñoù kích chuoät vaøo nuùt Open. Khi ñoù ta ñaõ choïn xong loaïi Driver mong muoán. Khi ñoù treân maøn hình xuaát hieän:
  3. Kích chuoät phaûi vaøo MPI  New Driver Connection. Hoäp thoaïi Connection properties xuaát hieän: Ñaùnh vaøo teân lieân keát vôùi PLC maø ta muoán. Ñaùnh teân xong, aán phím OK xaùc nhaän, roài tieán haønh böôùc 3. Chuù yù: Ñeå lieân keát ñöôïc giöõa PLC vôùi WinCC thì trong muïc Connection cuûa hoäp thoaïi Connection properties ta caàn xaùc laäp caùc thoâng soá nhö sau:
  4. B3: Taïo ra caùc Tag Giaû söû trong hoäp thoaïi Connection properties ta ñaët teân laø “PLC” thì khi kích chuoät phaûi vaøo PLC: Choïn muïc New Tag, hoäp thoaïi Tag Properties seõ hieän ra:
  5. Ñaët teân Tag Choïn kieåu döõ lieäu cuûa Tag Choïn xong aán nuùt Select ñeå môû hoäp thoaïi Address properties :
  6. Ta choïn, xaùc ñònh loaïi döõ lieäu vaø ñòa chæ trong PLC cho Tag maø ta vöøa taïo ra. Aán phím OK ñeå xaùc nhaän. B4: Taïo ra maøn hình giao dieän. Trong cöûa soå chính cuûa WinCC, kích chuoät phaûi vaøo bieåu töôïng Graphic Designer  choïn New Picture. Sau ñoù kích ñoâi vaøo bieåu töôïng NewPdl0.pdl.
  7. Kích ñoâi chuoät vaøo ñaây Sau khi kích chuoät xong, ta seõ vaøo maøn hình Graphics Designer. Thö vieän chöùa caùc coâng cuï caàn söû duïng
  8. Ta tieán haønh taïo giao dieän theo yù muoán. Sau khi taïo xong ta caàn lieân keát nhöõng bieåu töôïng vöøa taïo vôùi caùc Tag töông öùng ñaõ taïo ra ôû B3. B5 :Xaùc laäp caùc ñaëc tính thôøi gian chaïy trong WinCC Trong cöûa soå chính cuûa maøn hình, kích chuoät phaûi vaøo bieåu töôïng Computer trong Project, sau ñoù choïn Properties, xaùc laäp caùc thoâng soá nhö sau: Kích hoaït giao dieän vöøa taïo B6: Kích hoaït giao dieän trong WinCC
  9. Ñeå chaïy Project vöøa taïo, ta kích vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï cuûa WinCC.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2