Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 20

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
423
lượt xem
157
download

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Linh kiện được sử dụng: ° BTA16 là loại triac có dòng định mức là 16A ° MOC3020 là loại OPTO TRIAC thường dùng để kích nguồn công suất và cách ly mạch công suất với mạch điều khiển Ở mạch kích trên ta dùng MOC3020 (OPTO TRIAC) để đảm bảo 2 yêu cầu: Cách ly về điện Đóng ngắt tin cậy Tuy nhiên do dòng qua OPTO TRIAC rất nhỏ, không đủ lái lò nướng nên phải kích qua 1 triac khac (BTA16) OPTO TRIAC được lái qua transistor Q2SC1815 gắn vào ngõ ra của PLC, khi ngõ ra lên PLC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 20

  1. Chương 20: Maïch coâng suaát Sô ñoà nguyeân lí V2 R20 +24V 470 6 1 MOC3020 220 AC 2 4 Q1 R19 Ngoõ ra PLC Q2SC1815 TRIAC 167K R18 LOØ NÖÔÙNG 470 0 Linh kieän ñöôïc söû duïng: ° BTA16 laø loaïi triac coù doøng ñònh möùc laø 16A ° MOC3020 laø loaïi OPTO TRIAC thöôøng duøng ñeå kích nguoàn coâng suaát vaø caùch ly maïch coâng suaát vôùi maïch ñieàu khieån ÔÛ maïch kích treân ta duøng MOC3020 (OPTO TRIAC) ñeå ñaûm baûo 2 yeâu caàu: - Caùch ly veà ñieän - Ñoùng ngaét tin caäy Tuy nhieân do doøng qua OPTO TRIAC raát nhoû, khoâng ñuû laùi loø nöôùng neân phaûi kích qua 1 triac khac (BTA16)
  2. OPTO TRIAC ñöôïc laùi qua transistor Q2SC1815 gaén vaøo ngoõ ra cuûa PLC, khi ngoõ ra leân PLC leân möùc1 thì ñoùng loø nöôùng vaø khi ngoõ ra xuoáng möùc 0 thì loø nöôùng seõ taét. 8.8.3 Maïch nguoàn cung caáp Ñeå OPAMP OP07 hoaït ñoäng thì caàn nguoàn + 5V neân caàn taïo ra nguoàn cung caáp 2 möùc ñieän aùp naøy. Ta söû duïng 2 IC oån aùp laø LM7805 vaø LM7905 ñeå thieát keá maïch sau: T1 +6V 220VAC D1 U2 LM7805 +5V -6V 1 IN OUT 3 GND D5 TRANSFORMER CT 0 D2 C17 C19 LED 2200U 1000U 2 0 R33 0 0 330 0 D3 2 U3 LM7905 3 -5V IN OUT GND D6 D4 C18 C20 LED 1 2200U 1000U 0 R34 0 0 330 0 8.8.4 Löu ñoà giaûi thuaät 8.8.4.1 Sô ñoà khoái cuûa heä thoáng ñieàu khieån loø nhieät
  3. 8.8.4.2 Löu ñoà giaûi thuaät
  4. 8.8.Thieát keá boä ñieàu khieån môø loø nhieät baèng phaàn meàm FCPA 8.8.5.1Bieán vaøo ra :
  5. 8.8.5.2Haøm thuoäc a. Haøm thuoäc cho bieán ET: b. Haøm thuoäc cho bieán DET
  6. c. Haøm thuoäc cho bieán DP
  7. 8.8..5.3 Luaät hôïp thaønh môø loø nhieät : 8.8.6 Luaät hôïp thaønh môø ñoäng cô : 8.8.7 Thoâng soá PID cuûa ñoäng cô :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản