intTypePromotion=1

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
210
lượt xem
113
download

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàm chuyển đổi SCALE FC105 Để việc chuyển đổi thuận tiện, ta có thể sử dụng các hàm thư viện. Hàm thư viện FC105 (Thư viện Standard, mục TI-S7 converting blocks) có công dụng chuyển đổi dữ liệu đầu vào PIW của module Analog dạng INT sang dạng đại lượng cần đo. Trong đó: OUT: giá trị đại lượng đo, dạng số thực. IN nguyên K2 (27648) K1 : số đo từ PIW (ngõ vào Analog), dạng số : giá trị số nguyên giới hạn trên ở đầu vào PIW : giá trị số nguyên giới hạn dưới ở đầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 4

  1. Chöông 4 : THÖ VIEÄN HAØM S7 300 THOÂNG DUÏNG 2.1. Boä ñeám toác ñoä cao 2.2. Haøm chuyeån ñoåi SCALE FC105 Ñeå vieäc chuyeån ñoåi thuaän tieän, ta coù theå söû duïng caùc haøm thö vieän. Haøm thö vieän FC105 (Thö vieän Standard, muïc TI-S7 converting blocks) coù coâng duïng chuyeån ñoåi döõ lieäu ñaàu vaøo PIW cuûa module Analog daïng INT sang daïng ñaïi löôïng caàn ño. Noù laø haøm tuyeán tính: OUT= HI _ LIM  LO _ LIM ( IN  K1 )  LO _ LIM K 2  K1 Trong ñoù: OUT: giaù trò ñaïi löôïng ño, daïng soá thöïc. IN : soá ño töø PIW (ngoõ vaøo Analog), daïng soá nguyeân K2 : giaù trò soá nguyeân giôùi haïn treân ôû ñaàu vaøo PIW (27648) K1 : giaù trò soá nguyeân giôùi haïn döôùi ôû ñaàu vaøo PIW - vôùi ñaàu vaøo Bipolar : -27648 - Vôùi ñaàu vaøo Unipolar: 0 HI_LIM : giôùi haïn treân ñaïi löôïng ño. LO_LIM: giôùi haïn döôùi ñaïi löôïng ño. Bieán ñoåi naøy coù theå minh hoïa qua ñoà thò OUT
  2. HI_LIM K1 K2 IN LO_LIM Hình :Ñoà thò bieán ñoåi FC105 Ví duï: Neáu ñaàu vaøo PIW128 cuûa Module Analog coù thang ño 0  10V Ta goïi haøm FC105, vaø gaùn caùc tham soá töông öùng ñeå ñöôïc ñaàu ra laø soá thöïc tính theo ñôn vò Volt, ñöa ñeán MD0 Haøm FC105 daïng LAD: Neáu giaù trò ôû ñaàu vaøo PIW128 laø 9123, ta coù ñaàu ra laø 3,3(v) 2.3. Haøm SFC40 (EN_INT) Haøm coù taùc duïng gôõ boû maët naï che:  Cuûa 1 tín hieäu ngaét,
  3.  Cuûa 1 nhoùm caùc tín hieäu ngaét hoaëc  Cuûa taát caû caùc tín hieäu ngaét vaø tín hieäu baùo loãi khoâng ñoàng boä. Khi 1 tín hieäu ngaét hay baùo loãi khoâng ñoàng boä ñöôïc gôõ boû maët naï che, heä thoáng seõ goïi khoái OB töông öùng chöùa chöông trình xöû lyù moãi khi xuaát hieän tín hieäu ngaét, baùo loãi naøy. Haøm SFC40 coù caùc tham bieán hình thöùc vaøo ra nhö sau: Loaïi Teân bieán Kieåu YÙ nghóa bieán döõ lieäu
  4. IN MODE Byte Xaùc ñònh loaïi tín hieäu ngaét, baùo loãi ñöôïc boû maët naï che: B#16#0:Boû maët naï che cho taát caû caùc tín hieäu ngaét vaø tín hieäu baùo loãi khoâng ñoàng boä. B#16#1:Boû maët naï che cho caùc tín hieäu ngaét, baùo loãi thuoäc 1 nhoùm nhaát ñònh. Nhoùm caùc tín hieäu naøy phaûi ñöôïc chæ thò bôûi teân khoái OB ñaàu tieân cuûa nhoùm cho bieán OB_NR. B#16#2: Boû maët naï che cho 1 tín hieäu ngaét. Tín hieäu ngaét ñöôïc boû maët naï phaûi ñöôïc chæ thò bôûi teân khoái OB töông öùng cho bieán OB_NR. IN OB_NR Int Teân khoái OB cuûa tín hieäu ngaét, baùo loãi ñöôïc boû maët naï che.
  5. OUT RET_VAL Int Giaù trò traû veà cuûa haøm W#16#0000:Haøm laøm vieäc bình thöôøng W#16#8090:Döõ kieäu cho OB_NR bò sai. Ví duï: daïng LAD cuûa haøm SFC40 2.4 Haøm SFC0 : thieát laäp ñoàng hoà . Vôùi haøm naøy ta coù theå thieát laäp thôøi gian (ngaøy, giôø, phuùt vaø giaây cho ñoàng hoà cuûa CPU). Khi ta goïi haøm SFC0 laø luùc khôûi ñoäng cho ñoàng hoà . Ñoàng hoà sau ñoù seõchaïy theo ngaøy giôø ñaõ thieát laäp Ngoõ vaøo PDT nhaäp ngaøy giôø muoán thieát laäp (kieåu döõ lieäu DT , chaúng haïn neáu baïn muoán thieát laäp ngaøy giôø laø Ngaøy 15 thaùng 1 naêm 1995 luùc 10 giôø 30 phuùt 30 giaây thì ta nhaäp DT#1995-01-15-10:30:30 ). Chaân RET_VAL traû veà maõ cuûa loãi neáu coù loãi xaûy ra trong suoát quaù trình thöïc hieän leänh.
  6. 2.5. Haøm SFC1 Read_clock Vôùi haøm naøy ta coù theå ñoïc ngaøy hieän taïi trong ñoàng hoà cuûa CPU
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2