Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
193
lượt xem
107
download

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàm phát xung tạo ra xung điều rộng 2 hoặc 3 bước có độ rộng điều chỉnh được. Hàm này kết nối tiếp sau hàm xử lý PID FB41 “CONT_C” tạo thành một hệ thống điều khiển liên tục. Hàm PULSEGEN chuyển biến đầu vào INV(giá trị lấy ra từ hàm xử lý tín hiệu PID thành một một dạng xung điều rộng trong một chu kỳ không đổi. (được khai báo trong cycle time ).Độ rộng của xung là sự tỉ lệ giữa đầu vào hàm FC41 PER_TM TIME =20*CYCLE T#1s PERIOD TIME Giá trị hằng số của chu kỳxung điều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 7

  1. Chương 7: Haøm Phaùt xung SFB/FB43 "PULSEGEN" Haøm phaùt xung taïo ra xung ñieàu roäng 2 hoaëc 3 böôùc coù ñoä roäng ñieàu chænh ñöôïc. Haøm naøy keát noái tieáp sau haøm xöû lyù PID FB41 “CONT_C” taïo thaønh moät heä thoáng ñieàu khieån lieân tuïc. Haøm PULSEGEN chuyeån bieán ñaàu vaøo INV(giaù trò laáy ra töø haøm xöû lyù tín hieäu PID thaønh moät moät daïng xung ñieàu roäng trong moät chu kyø khoâng ñoåi. (ñöôïc khai baùo trong cycle time ).Ñoä roäng cuûa xung laø söï tæ leä giöõa ñaàu vaøo INV REAL -100.0...100.0 0.0 Bieán ñaàu vaøo daïng (%) töông töï laáy ra töø
  2. haøm FC41 PER_TM TIME >=20*CYCLE T#1s PERIOD TIME Giaù trò haèng soá cuûa chu kyøxung ñieàu roäng .Chu kyø xung ñieàu roäng laø khoaõng caùch thôøi gian giöõa hai laàn laáy maãu cuûa boä phaùt xung. P_B_T TIME >= CYCLE T#0ms Xung nhoû nhaát hay thôøi gian nhoû nhaát gaùn cho xung. RATIOFAC REAL 0.1 ...10.0 1.0 Thoâng soá ñaàu vaøo tæ leä, coù theå duøng ñeå thay ñoåi tæ leä giöõa thôøi gian ON OF. Trong ñieàu khieån nhieät ñoä, ñieàu naøy seõ cho pheùp nhöõng thôøi gian haèng khaùc nhau cho vieäc gia nhieät hay laøm laïnh ñeå buø nhieät).
  3. STEP3_ON BOOL TRUE Ñieàu khieån 3 böôùc. Bit naøy on seõ cho pheùp cheá ñoä naøy. ST2BI_ON BOOL FALSE Ñieàu khieån hai böôùc cho giaù trò löôõng cöïc laáy ra töø haøm FB41. Coù theå choïn ñieàu khieån ñôn cöïc hay löôõng cöïc baèng bít naøy. Buoäc phaûi gaùn STEP3_ON = FALSE. COM_RST BOOL FALSE Reset hoaøn toaøn hoaït ñoäng cuûa haøm. CYCLE TIME >= 1ms T#10ms Thôøi gian laáy maãu(giöõa hai laàn goïi khoái 2.20. Haøm SFB29 "HS_COUNT" Vôùi haøm SFB29 "HS_COUNT" (counter), ta coù theå duøng chöùc naêng boä eám cuûa CPU vôùi ñaàu vaøo vaø ra :  Thieát laäp vaø nhaäp moät giaù trò baét ñaàu. · Choïn vaø thieát laäp moät giaù trò so saùnh.
  4. · Kích hoaït cho boä ñeám. · Kích hoaït moät ngoõ ra daïng soá · Ñoïc giaù trò hieän taïi vaø giaù trò so saùnh hieän taïi · Saép xeáp söï quan heä giöõa giaù trò ñeám vaø giaù trò so saùnh Thoâng soá Kieåu Boä nhôù Chuù thích döõ lieäu PRES_COUNT DINT I, Q, M, Giaù trò khôøi ñaàu cuûa boä D, L, ñeám constant PRES_COMP_A DINT I, Q, M, Giaù trò so saùnh môùi D, L, constant COMP_A DINT I, Q, M, Giaù trò so saùnh môùi PRES_COMP_B D, L, constant EN_COUNT BOOL I, Q, M, Kích hoaït boä ñeám D, L EN_DO BOOL I, Q, M, Kích hoaït ñaàu ra daïng D, L, soá.
  5. constant SET_COUNT BOOL I, Q, M, Thieát laäp ñaàu vaøo cho D, L, giaù trò khôûi ñaàu constant SET_COMP_A BOOL I, Q, M, Thieát laäp ñaàu vaøo cho D, L, giaù trò so saùnh A. constant SET_COMP_B BOOL I, Q, M, Thieát laäp ñaàu vaøo cho D, L, giaù trò so saùnh B constant COUNT DINT I, Q, M, Giaù trò thöïc cuûa boä ñeám D, L COMP_A DINT I, Q, M, Giaù trò so saùnh hieän taïi A D, L COMP_B DINT I, Q, M, Giaù trò so saùnh hieän taïi B D, L STATUS_A BOOL I, Q, M, Bít traïng thaùi A D, L 1: COUNT > COMP_A 0: COUNT < COMP_A STATUS_B BOOL I, Q, M, Bít traïng thaùi B D, L 1: COUNT > COMP_B
  6. 0: COUNT < COMP_B 2.21Haøm SFB38 (HSC_A_B) Vôùi haøm SFB38 (HSC_A_B) baïn coù theå duøng laøm boä ñeám vôùi ngoõ vaøo ra cuûa CPU nhö sau : Xaùc ñònh Xaùc ñònh moät giaù trò so saùnh. Kích hoaït boä ñeám Kích hoaït moät ñaàu ra dang soá. Ñoïc giaù trò hieän thôøi vaø giaù trò so saùnh. Ñaët moái quan heä giöõa giaù trò ñeám vaø giaù trò so saùnh. Haøm SFB38 (HSC_A_B) ñoïc hoaëc vieát döõ lieäu töø chöông trình ngöôøi söû duïng reads or writes data from the user program trong phaïm vi DB cuûa haøm.boä ñeám xung A/B bao goàm 2 boä ñeám xung A vaø xung B caùi maø coù theå ñoäc laäp hoaëc phuï thuoäc vaøo nhau.(ñeám leân hoaëc ñeám xuoáng). Thoâng soá Kieåu Boä nhôù Chuù thích döõ lieäu PRES_COMP DINT I, Q, M, Giaù trò so saùnh môùi D, L, COMP constant
  7. EN_COUNT BOOL I, Q, M, Kích hoaït moä ñeám D, L constant EN BOOL I, Q, M, Kích hoaït ñaàu ra D, L, soá constant SET_COMP BOOL I, Q, M, Thieát laäp ñaàu vaøo D, L, cho bieán COMP constant COUNT DINT I, Q, M, Giaù trò thöïc cuûa D, L counter COMP DINT I, Q, M, Giaù trò so saùnh D, L hieän taïi ENO BOOL I, Q, M, Error handling: D, L 1 : no error in execution 0 : error in execution

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản