Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 16

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
84
lượt xem
29
download

Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhược điểm thứ nhất của giải thuật ERICA cơ bản là khi ba điều kiện sau xảy ra đồng thời nó sẽ không hội tụ về công bằng max-min: + Hệ số tải z=1. + Có vài nguồn bị tắc nghẽn cổ chai ở phía trước. +Tốc độ hiện hành CCR cho tất cả các nguồn không bị nghẽn cổ chia còn lại lớn hơn FairShare. Nếu điều này xảy ra thì hệ thống vẫn duy trì trạng thái hiện hành của nó bởi vì giá trị CRR/z (VCShare) lớn hơn FairShare cho các nguồn không tắc nghẽn cổ chai....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 16

 1. Chương 16: Giaûi thuaät ERICA môû roäng Nhöôïc ñieåm thöù nhaát cuûa giaûi thuaät ERICA cô baûn laø khi ba ñieàu kieän sau xaûy ra ñoàng thôøi noù seõ khoâng hoäi tuï veà coâng baèng max-min: + Heä soá taûi z=1. + Coù vaøi nguoàn bò taéc ngheõn coå chai ôû phía tröôùc. +Toác ñoä hieän haønh CCR cho taát caû caùc nguoàn khoâng bò ngheõn coå chia coøn laïi lôùn hôn FairShare. Neáu ñieàu naøy xaûy ra thì heä thoáng vaãn duy trì traïng thaùi hieän haønh cuûa noù bôûi vì giaù trò CRR/z (VCShare) lôùn hôn FairShare cho caùc nguoàn khoâng taéc ngheõn coå chai. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, giaûi thuaät ERICA môû roäng ñaõ theâm vaøo moät bieán goïi laø MaxAllocPreviuos ñeå giöõ ñoä phaân caáp lôùn nhaát trong khoaûng thôøi gian tröôùc vaø moät bieán MaxAllocCurrent ñeå tích luyõ ñoä phaân caáp lôùn nhaát trong khoaûng thôøi gian trung bình chuyeån maïch hieän haønh. Hai bieán naøy ñaûm baûo taát caû caùc nguoàn thích hôïp coù theå nhaän ñöôïc ñoä phaân caáp cao. Cuoái khoaûng thôøi gian trung bình Ñeám soá nguoàn kích hoaït trong khoaûng thôûi gian AI Step 1 Dung löôïng ABR = Ñoä taän duïng ñích x Baêng thoâng lieân keát. Toác ñoä nhaäp ABR = Soá cell ABR ñeám ñöôïc / AI Step 2 Heä soá taûi z = Toác ñoä nhaäp ABR / Dung löôïng ABR Step 3
 2. Khi nhaän cell BRM VC’s Share hieän taïi = CCR cuûa VC / Heä soá taûi Step 8 ER tính toaùn = Max( FairShare , VC’s FairShare Step 9 ER tính toaùn = Min( ER tính toaùn, Dung löôïng ABR) Step 10 ER trong cell RM = Min( ER tính toaùn, ER trong cell RM) Step 11 Cheøn ER vaøo cell BRM Hình moâ taû löu ñoà giaûi thuaät ERICA cô baûn
 3. Trong giaûi thuaät ERICA môû roäng böôùc 9 ôû giaûi thuaät ERICA cô baûn ñöôïc thay ñoåi nhö hình trang beân. Ta söû duïng theâm haèng soá  laø moät soá nhoû hôn 1. Neáu z > 1+ , thì chuùng ta söû duïng giaûi thuaät ERICA cô baûn. Neáu z  1+ , ER ñöôïc tính nhö sau: ER tính toaùn = Max(FairShare, VCShare,MaxAllocPrevious) Ñieåm quan troïng laø thoâng soá VCShare chæ ñöôïc söû duïng ñeå ñaït hieäu quaû, coøn ñoä coâng baèng chæ ñaït ñöôïc baèng caùch cho caùc nguoàn ñang tranh giaønh baêng thoâng coù moät toác ñoä baèng nhau.
 4. Khôûi ñoäng MaxAllocPrevious :=0 MaxAllocCurrent := FairShare Cuoái khoaûng thôøi gian trung Laøm töø böôùc 1 ñeán 5 MaxAllocPrevious:= MaxAllocCurrent MaxAllocCurrent := FairShare Sau böôùc 8 ER tính toaùn := Ñ Max(FairShare,VC’s Z > 1+ Share hieän taïi) S ER tính toaùn := Max( FairShare, VC’s Share hieän taïi, Step 9 MaxAllocCurrent) MaxAllocCurrent := Max(MaxAllocCurrent, ER tính toaùn Laøm böôùc 10
 5. Hình moâ taû giaûi thuaät ERICA môû roäng Giaûi phaùp cuûa chuùng ta laø phaân caáp ñoàng ñeàu cho caùc nguoàn trong thôøi gian döôùi taûi vaø chia CCR cuûa caùc nguoàn cho cuøng moät giaù trò z trong thôøi gian quaù taûi xaûy ra sau ñoù ñeå ñöa chuùng ñeán coâng baèng max-min. Heä thoáng ñöôïc xem laø ôû traïng thaùi quaù taûi khi heä soá taûi z  1+ . Muïc ñích cuûa vieäc giôùi thieäu thoâng soá  laø baét buoäc phaân caáp toác ñoä gioáng nhau khi heä soá taûi dao ñoäng quanh giaù trò 1, vì vaäy traùnh ñöôïc dao ñoäng toác ñoä khoâng mong muoán. Nhöôïc ñieåm thöù hai naûy sinh khi caùc cell BRM ñeán chuyeån maïch moät caùch baát ñoàng boä töø caùc nguoàn khaùc nhau daãn ñeán söï taêng ñoät ngoät trong ñoà thò ACR vaø khi nguoàn coù cell BRM ñeán chuyeån maïch chaäm hôn vaø nhaän ñöôïc ñoä chia seû coâng baèng cuûa noù thì haøng ñôïi taêng ñoät ngoät. Vaán ñeà naøy coù theå ñöôïc giaûi quyeát baèng caùch chia seû coâng baèng luùc ñaàu ñeå traùnh quaù taûi quaù ñoä. Khi ER tính toaùn lôùn hôn giaù trò fair share vaø toác ñoä nguoàn ñang taêng töø giaù tri CCR döôùi möùc fair share thì chuùng ta giôùi haïn toác ñoä taêng naøy ñeán giaù trò fair share. Chuyeån maïch coù theå quyeát ñònh khoâng ñöa hoài tieáp môùi khoâng ñöa hoài tieáp môùi veà nguoàn naøy trong moät khoaûng thôøi gian ño löôøng. Vieäc tính toaùn sau seõ ñöôïc ñöa theâm vaøo giaûi thuaät chuyeån maïch sau khi tính “ ER tính toaùn”: IF (( CCR < FairShare) AND ( ER tính toaùn  FairShare)) THEN ER tính toaùn := FairShare Chuùng ta cuõng coù theå khoâng cho pheùp hoài tieáp veà nguoàn naøy trong moät khoaûng thôøi gian ño löôøng. “ ER trong cell RM” vaãn ñöôïc tính nhö tröôùc. Choïn löïa caùc thoâng soá cho giaûi thuaät ERICA:
 6. Haàu heát caùc giaûi thuaät ñieàu khieån ñeàu cung caáp cho nhaø ñieàu haønh moät soá thoâng soá ñeå thích öùng hoaït ñoäng cuûa giaûi thuaät söû duïng. Moät giaûi thuaät toát phaûi coù ít thoâng soá nhöng cung caáp ñaày ñuû caùc möùc ñieàu khieån. Caùc thoâng soá naøy khoâng ñöôïc nhaïy vôùi nhöõng thay ñoåi nhoû trong maïng. Giaûi thuaät ERICA cung caáp moät soá thoâng soá raát deã daøng thieát laäp , maø vôùi moät söï maát phoái hôïp nheï giöõa caùc thoâng soá naøy vaãn khoâng laøm giaûm suùt hoaït ñoäng cuûa giaûi thuaät. Caùc thoâng soá naøy laø ñoä taän duïng ñích U(target Utilization) vaø khoaûng thôøi gian ño löôøng chuyeån maïch. + Ñoä taän duïng ñích U: Ñoä taän duïng ñích quyeát ñònh ñoä taän duïng ñöôøng truyeàn ôû traïng thaùi thieát laäp. Neáu toác ñoä nhaäp lôùn hôn ñoä taän duïng ñích x dung löôïng lieân keát thì chuyeån maïch yeâu caàu nguoàn giaûm toác ñoä ñeå ñöa toång toác ñoä nhaäp veà giaù trò mong muoán. Neáu haøng ñôïi taïi chuyeån maïch xuaát hieän taûi quaù ñoä thì (1-U) x Dung löôïng lieân keát ñöôïc söû duïng ñeå ruùt haøng ñôïi. Ngöôøi ta khoâng mong muoán ñoä taän duïng ñích coù giaù trò quaù lôùn bôûi vì noù daãn ñeán haøng ñôïi daøi vaø maát; nhöng neáu ñoä taän duïng ñích thaáp seõ khoâng taän duïng heát ñöôøng truyeàn. Aûnh höôûng cuûa ñoä taän duïng ñích phuï thuoäc vaøo ñoä treã hoài tieáp cuûa maïng. Quaù taûi quaù ñoä coù khaû naêng daãn ñeán haøng ñôïi daøi caøng daøi ñoái vôùi maïng coù ñoä treã hoài tieáp caøng lôùn. Do ñoù, ñoái vôùi maïng coù ñoä trì hoaûn lôùn thöôøng mong muoán ñoä taän duïng ñích nhoû. Thöïc teá cho thaáy giaù trò toái öu cuûa ñoä taän duïng ñích laø 0.95 cho maïng LAN vaø 0.9 cho maïng WAN. Khi löu thoâng coù tính chuøm cao thì ñoä taän duïng ñích nhoû seõ caûi thieän hoaït ñoäng cuûa giaûi thuaät. + Khoaûng thôøi gian trung bình chuyeån maïch AI: Khoaûng thôøi gian trung bình chuyeån maïch hay khoaûng thôøi gian ño löôøng quyeát ñònh ñoä chính xaùc cuûa hoài tieáp. Khoaûng thôøi
 7. gian naøy ñöôïc duøng ñeå ño möùa taûi , dung löôïng lieân keát vaø soá VC kích hoaït. Chieàu daøi khoaûng thôøi gian ño löôøng tao ra maâu thuaãn giöõa ñoä chính xaùc vaø hoaït ñoäng cuûa traïng thaùi xaùc laäp. Giaûi thuaät ERICA ño löôøng caùc thoâng soá caàn thieát sau khoaûng thôøi gian trung bình vaø söû duïng caùc giaù trò ño löôøng naøy ñeå tính toaùn hoài tieáp trong khoaûng thôøi gian trung bình keá tieáp. Vieäc laáy trung bình giuùp laøm trôn ñoä bieán ñoäng trong ño löôøng. Tuy nhieân, chieàu daøi khoaûng thôøi gian trung bình giôùi haïn löôïng bieán ñoäng coù theå ñöôïc loaïi tröø. Noù cuõng quyeát ñònh toác ñoä hoài tieáp ñöa veà nguoàn bôûi vì giaûi thuaät ERICA chæ ñöa toái ña moät hoài tieáp trong moät khoaûng thôøi gian ño löôøng. Khoaûng thôøi gian ño löôøng caøng nhoû thì ñoä bieán ñoäng caøng lôùn vaø coù theå ñaùnh giaù khoâng ñuùng möùc caùc thoâng soá ño löôøng. Heä soá taûi vaø dung löôïng coù saün laø caùc bieán ngaãu nhieân maø ñoä bieán ñoäng cuûa noù phuï thuoäc vaøo chieàu daøi cuûa khoaûng thôøi gian trung bình. Trong thöïc teá, khoaûng thôøi gian caàn thieát ñeå ño soá nguoàn kích hoaït cuõng ñuû ñeå ño heä soá taûi vaø dung löôïng coù saün. Caùc thoâng soá ñöôïc laáy trung bình naøy khaù chính xaùc vôùi loãi chæ khoaûng 1 cell / khoaûng thôøi gian trung bình. Thieát laäp ñoä taän duïng ñích döôùi 100% ñeå ruùt haøng ñôïi do loãi trong ño löôøng cuûa taát caû caùc thoâng soá. Baát cöù khi naøo giaûi thuaät gaëp phaûi maâu thuaãn do loãi trong ño löôøng thì chuùng ta phaûi giaûm thoâng soá ñoä taän duïng ñích. 3.1.4.9 Giaûi thuaät ERICA+: 3.1.4.9.1 Chieàu daøi haøng ñôïi laø moät thoâng soá ño löôøng thöù caáp: ERICA+ laø moät boå sung cho giaûi thuaät ERICA. Trong phaàn naøy vaø phaàn sau chuùng ta seõ mieâu taû caùc muïc tieâu, ñieåm vaän haønh ñích, giaûi thuaät vaø vieäc thieát laäp thoâng soá cho ERICA+.
 8. ERICA phuï thuoäc vaøo vieäc ño löôøng caùc thoâng soá nhö heä soá taûi vaø soá nguoán ABR kích hoaït. Neáu trong ño löôøng coù nhieàu loãi vaø ñoä taän duïng ñích ñöôïc thieát laäp quaù cao giaûi thuaät ERICA coù theå khoâng hoäi tuï coù nghóa laø chieàu daøi haøng ñôïi trôû neân khoâng coù giôùi haïn vaø dung löôïng ñeå ruùt haøng ñôïi trôû neân khoâng ñuû. Giaûi phaùp trong tröôøng hôïp naøy laø thieát laäp ñoä taän duïng ñích ñeán moät giaù trò nhoû hôn, cho pheùp nhieàu baêng thoâng hôn ñeå ruùt haøng ñôïi. Moät söï naâng caáp ñôn giaûn cho ERICA laø phaûi coù ngöôõng haøng ñôïi vaø giaûm ñoä taän duïng ñích neáu haøng ñôïi vöôït quaù ngöôõng naøy. Moät khi ñoä taän duïng ñích thaáp haøng ñôïi seõ ñöôïc ruùt nhanh choùng. Do ñoù söï boå sung naøy seõ duy trì ñoä taän duïng cao khi haøng ñôïi nhoû vaø ruùt haøng ñôïi nhanh choùng khi chuùng ñaày. Vì vaäy, chuùng ta caàn thieát phaûi söû duïng chieàu daøi haøng ñôïi nhö laø thoâng soá thöù caáp (thoâng soá sô caáp laø toác ñoä nhaäp). Trong giaûi thuaät ERICA, chuùng ta khoâng xem chieàu daøi haøng ñôïi hoaúc ñoä treã haøng ñôïi laø moät thoâng soá do ñoù khoâng ñöa chæ ñònh toác ñoä chính xaùc cuûa nguoàn. Trong giaûi thuaät ERICA+, söï phaân chia toác ñoä chính xaùc phuï thuoäc vaøo toång toác ñoä nhaäp hôn laø chieàu daøi haøng ñôïi. Tuy nhieân chuùng ta nhaän thaáy coù hai vaán ñeà veà haøng ñôïi : thöù nhaát haøng ñôïi khaùc 0 nguï yù raèng ñoä taän duïng laø 100%; thöù hai, heä thoáng vôùi haøng ñôïi quaù daøi seõ ñi xa ñieåm vaän haønh mong muoán. Vì vaäy trong giaûi thuaät ERICA+, neáu toác ñoä nhaäp vaø haøng ñôïi daøi ta caàn döï tröõ nhieàu dung löôïng hôn ñeå ruùt haøng ñôïi vaø phaân caáp toác ñoä moät caùch deø daët cho ñeán khi haøng ñôïi ñöôïc ñieàu khieån. Ñoái vôùi chieàu daøi haøng ñôïi chuùng ta vaãn duøng haøm lieân tuïc theo quy luaät thieát keá cuûa ERICA. Bôûi vì hoài tieáp veà nguoàn coù tính ñeàu ñaën(khi haøng ñôïi ñöôïc duy trì) do ñoù söï phaân caáp bôûi caùc haøm lieân tuïc seõ giaùm saùt ñöôïc hoaït ñoäng cuûa haøng ñôïi vaø phaûn aùnh noù trong phaân caáp toác ñoä.
 9. 3.1.4.9.2 ERICA+ vôùi ñoä taän duïng 100% vaø ruùt haøng ñôïi nhanh: Giaûi thuaät ERICA ñaït ñöôïc ñoä taän duïng cao ôû traïng thaùi thieát laäp nhöng ñoä taän duïng naøy ñöôïc giôùi haïn bôûi thoâng soá ñoä taän duïng ñích. Ñoái vôùi caùc ñöôøng truyeàn ñaét tieàn, chuùng ta mong muoán duy trì ñoä taän duïng naøy ôû möùc 100%. Phöông phaùp ñeå ñaït ñoä taän duïng 100% ôû traïng thaùi xaùc laäp vaø ruùt haøng ñôïi nhanh laø thay ñoåi toác ñoä ABR ñích moät caùch linh ñoäng. Trong thôøi gian xaùc laäp, toác ñoä ABR ñích ñaït ñöôïc laø 100% vaø giaù trò naøy seõ nhoû hôn trong luùc quaù taûi quaù ñoä. Heä soá taûi caøng cao daãn ñeán toác ñoä ñích caøng thaáp(do ñoù ruùt haøng ñôïi nhanh hôn). Noùi caùch khaùc, Toác ñoä ñích ABR = f ( chieàu daøi haøng ñôïi, toác ñoä cuûa lieân keát, toác ñoä VBR) Haøm treân phaûi laø haøm giaûm theo chieàu daøi haøng ñôïi. Chuù yù raèng giaûi thuaät ERICA coù ñoä taän duïng ñích coá ñònh coù nghóa laø toác ñoä ruùt haøng ñôïi ñoäc laäp vôùi kích thöôùc haøng ñôïi. 3.1.4.9.3 ERICA+: duy trì moät “tuùi” (pocket) haøng ñôïi: Dung löôïng ABR bieán ñoåi moät caùch linh ñoäng do söï xuaát hieän cuûa caùc lôùp dòch vuï coù ñoä öu tieân cao hôn (nhö CBR vaø VBR). Vì vaäy, neáu caùc lôùp dòch vuï naøy khoâng toàn taïi trong moät khoaûng thôøi gian ngaén (coù theå nhoû hôn ñoä treõ hoài tieáp) thì dung löôïng coøn laïi seõ khoâng ñöôïc taän duïng heát. Trong caùc tröôøng hôïp nhö vaäy, chuùng ta caàn coù moät “tuùi” ñöïng ñaày caùc cell ABR ñeå söõ duïng dung löôïng coøn laïi trong khi caùc cell RM ñang ñöa thoâng tin môùi veà nguoàn vaø yeâu caàu chuùng taêng toác ñoä. Moät phöông phaùp ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích naøy laø phaûi ñieàu khieån caùc haøng ñôïi veà “chieàu daøi haøng ñôïi ñích” (target queue length). ÔÛ traïng thaùi xaùc laäp ñöôøng truyeàn ñöôïc taän duïng 100% vaø chieàu daøi haøng ñôïi baèng vôùi chieàu daøi haøng ñôïi ñích maø noù laø “ tuøi “ haøng ñôïi maø ta mong muoán. Neáu chieàu daøi haøng ñôïi rôùt
 10. xuoáng giaù trò naøy thì caùc nguoàn ñöôïc khuyeán khích taêng toác ñoä vaø ngöôïc laïi. Noùi caùch khaùc: Toác ñoä ñích = f(chieàu daøi haøng ñôïi, chieàu daøi haøng ñôïi ñích, toác ñoä lieân keát, toác ñoä VBR) 3.1.4.9.4 ERICA+ vôùi khaû naêng ñaït ñeán caùc toác ñoä lieân keát khaùc nhau: Haøm treân khoâng theå ñaït ñeán caùc toác ñoä lieân keát khaùc nhau do chieàu daøi haøng ñôïi tính theo cell seõ chuyeån sang caùc thôøi gian ruùt khaùc nhau ñoái vôùi caùc toác ñoä truyeàn khaùc nhau. Ví duï ñoái vôùi truyeàn T1, chieàu daøi haøng ñôïi laø 5 coù theå xem laø lôùn, trong khi chieàu daøi haøng ñôïi laø 50 ñoái vôùi ñöôøng truyeàn OC-3 ñöôïc xem laø nhoû. Vaán ñeà naøy khaù quan troïng do baûn chaát bieán ñoåi cuûa dung löôïng ABR, ñaëc bieät khi coù söï xuaát hieän cuûa caùc nguoàn VBR. Ñeå coù ñöôïc khaû naêng ñaït ñeán caùc toác ñoä lieân keát khaùc nhau (scalability to various link speeds), chuùng ta caàn phaûi ño taát caû chieàu daøi haøng ñôïi theo ñôn vò thôøi gian hôn laø ño theo cell. Tuy nhieân, haøng ñôïi laø thoâng soá duy nhaát coù theå ño löôøng tröïc tieáp taïi chuyeån maïch (ño theo cell). Ñoä treã haøng ñôïi sau ñoù ñöôïc öôùc ñoaùn baèng caùch söû duïng giaù trò dung löôïng ABR ño ñöôïc. Haøm toác ñoä ñích treân seõ trôû thaønh nhö sau: Toác ñoä ñích = f (ñoä treã haøng ñôïi, ñoä treã haøng ñôïi ñích, toác ñoä lieân keát, toác ñoä VBR) Trong caùc phaàn sau chuùng ta seõ ñònh nghóa vaø moâ taû moät haøm maåu ñeå tính toaùn toác ñoä ñích. 3.1.4.9.5 ERICA+ vôùi ñieåm vaän haønh muïc tieâu: Giaûi thuaät ERICA+ söû duïng moät ñieåm vaän haønh muïc tieâu môùi naèm giöõa ñieåm “khuyûu” (knee) vaø ñieåm “vaùch” (cliff). Ñieåm vaän haønh muïc tieâu môùi coù ñoä taän duïng 100% vaø ñoä trì hoaûn haøng ñôïi khaùc 0 coá ñònh. Ñieåm naøy khaùc vôùi ñieåm “khuyûu” (trong traùnh taéc ngheõn coù ñoä thoâng suaát 100% vaø ñoä trì hoaûn toái thieåu) ôû choå noù coù muïc tieâu ñoä treã khaùc 0 coá ñònh. Ñoù
 11. laø do ñoä treã haøng ñôïi taïi ñieåm vaän haønh luoân khaùc khoâng. Chuù yù raèng ñoä taän duïng duy trì 100% khi haøng ñôïi khaùc o vaø vaãn duy trì ôû möùc 100% cho duø coù traïng thaùi döôùi taûi ngaén trong taûi nhaäp vaøo hoaëc dung löôïng xuaát taêng. Giaù trò haøng ñôïi khaùc 0 ôû traïng thaùi xaùc laäp ñeå chæ ra raèng heä thoáng ñang ôû trong traïng thaùi caân baèng khoâng oån ñònh. Khi coù quaù taûi quaù ñoä haøng ñôïi seõ taêng ñoät ngoät. Ngöôïc laïi giaûi thuaät ERICA coù theå cho pheùp löôïng taêng taûi nhoû (töø 5% ñeán 10%) maø khoâng taêng chieàu daøi haøng ñôïi. Yeâu caàu cuûa giaûi thuaät ERICA+ laø phaûi duy trì traïng thaùi caân baèng khoâng oån ñònh vôùi haøng ñôïi khaùc khoâng vaø ñoä taän duïng 100%. Ñaëc bieät khi ñoä treã haøng ñôïi giaûm xuoáng giaù trò muïc tieâu To; ERICA+ taêng ñoä phaân caáp cho VC ñeå ñaït ñeán ñoä treã toái öu. Töông töï , khi ñoä treã haøng ñôïi taêng vöôït quaù To, phaân caáp cho VC bò giaûm xuoáng vaø dung löôïng theâm vaøo ñöôïc söû duïng ñeå ruùt haøng ñôïi trong chu kyø keá tieáp. Khi ñoä treã haøng ñôïi baèng To, 100% dung löôïng ABR ñöôïc phaân caáp cho caùc VC. Vì vaäy, ERICA+ giôùi thieäu moät thoâng soá môùi laø T0 thay theá cho thoâng soá ñoä taän duïng ñích trong giaûi thuaät ERICA.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản