Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 3

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
128
lượt xem
61
download

Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuật ngữ tế bào chỉ được sữ dụng tại lớp vật lý và lớp ATM. Có các loại tế bào sau đây: a) Tế bào tại lớp vật lý: + Tế bào trống (Idle Cell): lá tế bào do lớp vat lý chèn vào hoặc tách ra từ dòng tế bào của lớp ATM để phù hợp với tốc độ vật lý của môi trường truyền dẫn. + Tế bào hợp lệ (Valid Cell) : là tế bào có phần mào đầu không có lỗi hoặc đã được sữa lỗi. Tế bào này sẽ được truyền đi trên mạng. +...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 3

 1. Chương 3: Caùc loaïi teá baøo ATM Thuaät ngöõ teá baøo chæ ñöôïc söõ duïng taïi lôùp vaät lyù vaø lôùp ATM. Coù caùc loaïi teá baøo sau ñaây: a) Teá baøo taïi lôùp vaät lyù: + Teá baøo troáng (Idle Cell): laù teá baøo do lôùp vat lyù cheøn vaøo hoaëc taùch ra töø doøng teá baøo cuûa lôùp ATM ñeå phuø hôïp vôùi toác ñoä vaät lyù cuûa moâi tröôøng truyeàn daãn. + Teá baøo hôïp leä (Valid Cell) : laø teá baøo coù phaàn maøo ñaàu khoâng coù loãi hoaëc ñaõ ñöôïc söõa loãi. Teá baøo naøy seõ ñöôïc truyeàn ñi treân maïng. + Teá baøo khoâng hôïp leä (Invalid Cell): laø teá baøo coù phaàn header bò loãi maø khoâng söûa ñöôïc. Teá baøo naøy seõ bò loaïi boû bôûi lôùp vaät lyù. b) Teá baøo ôû lôùp ATM: + Teá baøo ñöôïc chæ ñònh (Assigned Cell): laø teá baøo coù mang thoâng tin dòch vuï cuûa lôùp ATM.
 2. Chuyeån maïch VCI1 VCI3 VCI4 VCI2 VPI2 VPI3 VPI4 VCI1 VPI1 VPI5 VCI4 VCI2 Chuyeån maïch VPI6 VCI3 VCI1 VCI1 VPI10 VPI7 VCI2 VCI2 VCI1 VCI1 VCI2 VPI9 VPI8 VCI2 Chuyeån maïch Hình moâ taû nguyeân lyù chuyeån maïch VP vaø VC. + Teá baøo khoâng chæ ñònh (Unassigned Cell): laø teá baøo khoâng mang thoâng tin dòch vuï cuûa lôùp ATM . Teá baøo naøy ñöôïc ñöa xuoáng lôùp vaät lyù khi lôùp ATM khoâng coù döõ lieäu truyeàn. Nhö vaäy ta thaáy coù söï truøng laép veà chöùc naêng giöõa teá baøo troáng vaø teá baøo khoâng chæ ñònh.Caû hai loaïi teá baøo naøy ñeàu ñöôïc duøng ñeå phoái hôïp toác ñoä giöõa doøng teá baøo vaø keânh truyeàn daãn khi khoâng coù döõ lieäu ATM. ITU_T trong khuyeán nghò I.321 ñaët chöùc naêng phoài hôïp toác ñoä ôû lôùp vaät lyù vaø duøng teá baøo troáng. Trong khi ñoù ATM Forum laïi ñaët chöùc nang naøy taïi lôùp ATM vaø
 3. duøng teá baøo khoâng chæ ñònh. Ñaây laø moät trong nhöõng ñieåm khoâng töông thích möùc thaáp giöõa hai hai thoáng chuaån hoùa. 2.1.2 Moâ hình giao thöùc chuaån cho ATM: Vieäc xaây döïng moâ hình giao thöùc chuaån cho B-ISDN noùi chung vaø ATM noùi rieâng döïa theo moâ hình baûy lôùp OSI. Caáu MAËT PHAÚNG QUAÛN LYÙ MAËT PHAÚNG MAËT PHAÚNG QUAÛN LYÙ MAËT PHAÚNG ÑIEÀU KHIEÅN NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG QUAÛN LYÙ LÔÙP LÔÙP BAÄC CAO LÔÙP BAÄC CAO LÔÙP TÖÔNG THÍCH ATM(AAL) LÔÙP ATM LÔÙP VAÄT LYÙ truùc cuûa noù nhö hình sau: Moâ hình giao thöùc chuaån cho ATM ÔÛ ñaây moâ hình söõ duïng khaùi nieäm cuûa caùc maët phaúng ñeå theå hieän caùc nhoùm yeâu caàu caàn ñeà caäp tôùi,bao goàm ba loaïi maët phaúng:
 4. + Maët phaúng quaûn lyù (Management Plane): coù hai chöùc naêng chính laø quaûn lyù lôùp vaø quaûn lyù maët phaúng.Taát caû caùc chöùc naêng lieân quan ñeán toaøn boä heä thoáng bao goàm caû vieäc phoái hôïp caùc maët phaúng ñöôïc thöïc hieän bôûi chöùc naêng quaûn lyù maët phaúng. Chöùc naêng naøy khoâng coù caáu truùc phaân lôùp. Quaûn lyù lôùp coù caáu truùc phaân lôùp coù caáu truùc phaân lôùp töông öùng vôùi caùc lôùp trong maët phaúng ngöôøi söõ duïng. Chöùc naêng naøy coù nhieäm vuï quaûn lyù caùc thöïc theå treân caùc lôùp vaø thöïc hieän caùc dòch vuï vaän haønh, quaûn lyù vaø baûo döôõng (OAM). + Maët phaúng ngöôøi söõ duïng (User Plane): coù chöùc naêng truyeàn caùc thoâng tin cuûa ngöôøi söû duïng vaø caùc thuû tuïc coù lieân quan nhö ñieàu khieån luoàng, ñieàu khieån taéc ngheõn vaø khaéc phuïc loãi. +Maët phaúng ñieàu khieån (Control Plane): thöïc hieän caùc chöùc naêng ñieàu khieån, thieát laäp vaø quaûn lyù keát noái thoâng qua caùc thuû tuïc baùo hieäu . Maët phaúng ngöôøi söû duïng vaø maët phaúng ñieàu khieån ñöôïc caáu truùc thaønh caùc lôùp .Trong ñoù, ba lôùp döôùi laø caùc lôùp. Trong ñoù,ba lôùp döôùi laø caùc lôùp: lôùp vaät lyù , lôùp ATM vaø lôùp töông thích ATM (AAL-ATM Adaption Layer). Lôùp döôùi cuøng laø lôùp vaät ly,ù lôùp naøy chuû yeáu lieân quan ñeán vieäc truyeàn taûi caùc thoâng tin döôùi daïng bit vaø teá baøo. Lôùp tieáp theo laø lôùp ATM, coù chöùc naêng xöû lyù caùc teá baøo nhö: chuyeån maïch/ñònh tuyeán vaø taùch/gheùp keânh. Lôùp ALL thöïc hieän caùc chöùc naêng phuï thuoäc dòch vuï, ñoàng thôøi thöïc hieän söï lieân keát lôùp ALL vôùi lôùp baäc cao. Lôùp baäc cao bao goàm caùc chöùc naêng khoâng coù ôû caùc lôùp phía döôùi. Lôùp ATM vaø lôùp vaät lyù laïi ñöôïc chia thaønh caùc lôùp phuï, vôùi caùc chöùc naêng ñöôïc toùm taét trong baûng chöùc naêng caùc lôùp sau:
 5. LÔÙP PHAÂN LÔÙP CHÖÙC NAÊNG LÔÙP BAÄC CAO Caùc chöùc naêng lôùp baäc cao CS Moâ taû thuoäc tính dòch vuï AAL SAR Phaân taùch vaø toå hôïp teá baøo Ñieàu khieån luoàng chung(GFC) Taïo & taùch Header ATM Thoâng dòch giaù trò VPI/VCI Gheùp vaø taùch teá baøo Phoái hôïp toác ñoä TC Thích öùng vôùi khung truyeàn daãn VAÄT LYÙ Taïo vaø khoâi phuïc khung truyeàn daãn PM Moâi tröôøng vaät lyù Tieáp theo seõ giaûi thích cuï theå chöùc naêng cuûa caùc lôùp. 2.1.2.1 Lôùp ATM: Caùc chöùc naêng cuûa lôùp ATM lieân quan chaët cheõ ñeán caùc tröôøng ñieàu khieån trong phaàn tieâu ñeà cuûa caùc teá baøo ATM. Do vaäy tröôùc heát ta ñeà caäp ñeán caáu truùc cuûa teá baøo ATM.
 6. Ta ñaõ bieát raèng teá baøo ATM coù kích thöôùc nhoû, chieàu daøi coá Bit 8 Bit 1 Bit 8 Bit 1 Byte 1 GFC VPI Byte 1 VPI VPI VCI VPI VCI VCI VCI VCI PT CLP VCI PT CLP Byte 5 HEC Byte 5 HEC CAÁU TRUÙC HEADER TAÏI UNI CAÁU TRUÙC HEADER TAÏI NNI ñònh goàm 53 bytes trong ñoù 48 bytes döõ lieäu vaø 5bytes tieâu ñeà. Kích thöôùc nhoû coù taùc duïng giaûm thôøi gian treã taïi caùc boä ñeäm vaø chieàu daøi coá ñònh laøm taêng hieäu quaû chuyeån maïch; ñieàu naøy coù yù nghóa lôùn vì ATM laø maïng coù toác ñoä cao. Phaàn maøo ñaàu duøng ñeå ñònh tuyeán teá baøo vaø ñöôïc caäp nhaät baèng caùc giaù trò nhaän daïng môùi taïi caùc nuùt chuyeån maïch. Tröôøng thoâng tin ñöôïc truyeàn thoâng suoát qua maïng vaø khoâng heà thay ñoåi trong quaù trình truyeàn taûi. Coù hai caáu truùc teá baøo ATM: moät duøng cho UNI vaø moät duøng cho NNI. Hai caáu truùc naøy gioáng nhau hoaøn toaøn ôû vuøng döõ lieäu, chæ khaùc nhau ôû moät soá tröôøng trong phaàn tieâu ñeà nhö hình sau : Trong ñoù : + GFC_Generic flow Control: ñieàu khieån luoàng chung goàm 4 bit : 2 bit duøng cho ñieàu khieån vaø 2 bit duøng laøm tham soá. GFC chæ aùp duïng cho UNI trong caáu hình ñieåm-ñieåm vaø tham gia vaøo vieäc ñieàu khieån löu löôïng theo höôùng töø khaùch haøng veà phía maïng. + VPI/VCI_ Vitual Path /Chanel Identifier: nhaän dieän ñöôøng / keânh aûo goàm 24 bit (8 bit VPI vaø 16 bit VCI) ñoái vôùi UNI vaø 28 bit (12 bit VPI vaø 16 bit VCI) ñoái vôùi NNI. Ñaëc tính cô baûn cuûa ATM laø chuyeån maïch xaûy ra treân cô sôû giaù trò VPI/VCI cuûa caùc teá baøo, khi chuyeån maïch döïa treân giaù trò VPI
 7. thì ñöôïc goïi laø keát noái ñöôøng aûo vaø khi döïa treân caû hai giaù trò VPI/VCI thì goïi laø keát noái keânh aûo. + PT_Payload- Type: Kieåu thoâng tin goàm 3 bit duøng ñeå chæ thò thoâng tin ñöôïc truyeàn laø thoâng tin khaùch haøng hay thoân g tin maïng. Neáu bit ñaàu tieân baèng 0 cho bieát teá baøo mang thoâng tin cuûa ngöôøi söû duïng, baèng 1 cho bieát teá baøo mang thoâng tin khai thaùc vaø baûo döôõng (OAM) ôû lôùp ATM. Bit thöù 2 ñeå chæ thi taéc ngheõn höôùng ñi EFCI (Explicit Forward Congestiom Indication). Bit thöù 3 ñöôïc duøng bôûi AAL5 Giaù trò PT YÙ nghóa 000 Thoâng tin cuûa ngöôøi söû duïng,EFCI=0,AAL5=0 001 Thoâng tin cuûa ngöôøi söû duïng,EFCI=0,AAL5=1 010 Thoâng tin cuûa ngöôøi söû duïng,EFCI=1,AAL5=0 011 Thoâng tin cuûa ngöôøi söû duïng,EFCI=1,AAL5=1 100 Thoâng tin OAM treân töøng ñoaïn 101 Thoâng tin OAM ñaàu cuoái-ñaàu cuoái 110 Teá baøo caáp phaùt taøi nguyeân. 111 Daønh rieâng ñeå ñaùnh daáu teá baøo cuoái cuøng cuûa thoâng ñieäp (message). Caùc giaù trò vaø yù nghóa cuûa 3 bit PT ñöôïc lieät keâ trong baûnh sau : + CLP_Cell Loss Priosity: öu tieân toån thaát teá baøo goàm 1 bit. Caùc teá baøo coù CLP=0 coù möùc öu tieân cao vaø CLP=1 coù möùc öu tieân thaáp hôn. Caùc teá baøo coù CLP=1 seõ bò loaïi boû khi taéc ngheõn trong maïng. + HEC _ Header Error Check: kieåm tra loãi tieâu ñeà goàm 8 bit. Tröôøng naøy ñöôïc xöû lyù ôû lôùp vaät lyù vaø coù theå ñöôïc duøng ñeå söûa caùc loãi bò 1 loãi bit hoaëc ñeå phaùt hieän caùc loãi bò nhieàu loãi bit. Giaûi thuaät ñeå xaùc ñònh giaù trò cuûa HEC nhö sau: 4 byte header ñöôïc vieát döôùi daïng ña thöùc theo bieán x roài nhaân vôùi x8 sau ñoù chia cho ña thöùc sinh G(x)=x8+x2+x+1; phaàn ña thöùc dö seõ ñöôïc
 8. chuyeån veà chuoãi 8 bit, thöïc hieän coäng modul2 chuoãi naøy vôùi 01010101 ta seõ ñöôïc gia trò cuûa HEC. Tieáp theo laø caùc chöùc naêng cô baûn cuûa lôùp ATM. Taát caû caùc chöùc naêng naøy ñeàu do phaàn header cung caáp. + Gheùp vaø taùch teá baøo: Taïi phaàn phaùt chöùc naêng gheùp teá baøo seõ thöïc hieän vieäc toå hôïp caùc teá baøo töø caùc ñöôøng aûo (VP) vaø caùc keânh aûo (VC) khaùc nhau thaønh moät luoàng teá baøo. Taïi phaàn thu, chöùc naêng taùch teá baøo seõ thöïc hieän phaân chia caùc teá baøo veà caùc ñöôøng aûo vaø caùc keânh aûo phuø hôïp. + Thoâng dòch giaù trò nhaän daïng ñöôøng aûo (VPI) vaø nhaän daïng keâng aûo (VCI) cuûa teá baøo: Moãi moät VP vaø VC coù moät giaù trò nhaän daïng khaùc nhau duøng ñeå phaân bieät vôùi caùc VP vaø VC khaùc. Caùc nuùt chuyeån maïch seõ söû duïng nhöõng giaù trò naøy ñeå xaùc ñònh caùc keát noái vaø ñoàng thôøi söû duïng caùc thoâng tin ñònh tuyeán taïi thôøi ñieåm thieát laäp keát noái ñeå ñònh höôùng caùc teá baøo ñeán caùc coång ra thích hôïp. Caùc nuùt chuyeån maïch thay ñoåi caùc giaù trò VPI vaø VCI baèng caùc giaù trò môùi phuø hôïp vôùi keát noái ñaàu ra. Trong thöïc teá coøn xaûy ra tröôøng hôïp gia trò VPI thay ñoåi vaø VCI khoâng ñoåi. Sô ñoà mieâu taû chöùc naêng cuûa caùc giaù trò VPI vaø VCI taïi nuùt chuyeån maïch nhö sau:
 9. Thoâng tin ñònh tuyeán Ñaàu vaøo Ñaàu ra VPIa, VCIb Coång VPI VCI Coång VPI VCI ..................... ..................... Coång vaøo N N a b M x y .................... .................... VPIx, VCIy Coång ra M + Taïo vaø taùch maøo ñaàu teá baøo: caùc chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän taïi nhöõng ñieåm coù keát cuoái cuûa lôùp ATM. Taïi phía phaùt chöùc naêng taïo maøo ñaàu seõ ñöôïc thöïc hieän sau khi nhaän tröôøng döõ lieäu teá baøo töø lôùp AAL ñeå taïo ra maøo ñaàu teá baøo töông öùng, rieâng giaù trò ñieàu khieån loãi maøo ñaàu (HEC) ñöôïc tính toaùn vaø cheøn vaøo ôû lôùp vaät lyù. Maøo ñaàu keát hôïp vôùi tröôøng thoâng tin taïo thaønh teá baøo ATM. Taïi phía thu, chöùc naêng taùch maøo ñaàu ñöôïc thöïc hieän ñeå taùch phaàn maøo ñaàu teá baøo ra khoûi teá baøo ATM vaø göûi tröôøng thoâng tin cuûa teá baøo cho lôùp AAL. + Ñieàu khieån luoàng chung (GFC): chöùc naêng ñieàu khieån luoàng chung chæ coù taïi giao dieän ngöôøi söû duïng vaø maïng (UNI) noù phuïc vuï vieäc ñieàu khieån luoàng tín hieäu töø ngöôøi söû duïng vaøo maïng. Chöùc naêng naøy cho pheùp khaùch haøng coù theå tham gia vaøo vieäc ñieàu khieån löu löôïng tuøy thuoäc vaøo caùc loaïi chaát löôïng dòch vuï (QOS) khaùc nhau theo höôùng töø ngöôøi söû duïng veà phía maïng nhöng khoâng tham gia ñöôïc theo höôùng ngöôïc laïi. Thoâng tin GFC khoâng ñöôïc truyeàn taûi qua taát caû caùc thaønh phaàn maïng. Ñoái vôùi maïng rieâng cuûa ngöôøi söû duïng, GFC coù theå ñöôïc duøng ñeå phaân chia dung löôïng giöõa caùc thieát bò ñaàu cuoái vaø ñaõ ñöôïc aùp duïng trong caùc maïng LAN söû duïng coâng ngheä ATM. 2.1.2.2 Lôùp vaät lyù:
 10. Lôùp vaät lyù chia thaønh hai lôùp TC (Transmission Convergence)- phaân lôp hoäi tuï truyeàn daãn, PM (Physical Medium)-phaân lôùp moâi tröôøng vaät lyù. 2.1.2.2.1 Phaân lôùp PM: Phaân lôùp PM coù chöùc naêng veà moâi tröôøng truyeàn taûi vaø dung löôïng truyeàn daãn bao goàm caû vieäc truyeàn taûi bit vaø ñoàng boä bit, maõ hoùa ñöôøng truyeàn vaø bieán ñoåi ñieän- quang. Trong lôùp PM giao dieän truyeàn daãn ñieäm coù toác ñoä 155,52 Mbit/s söû duïng maõ CMI, giao dieän truyeàn daãn quang coù toác ñoä töø 155,52Mbit/s ñeán 622,08Mbit/s. 2.1.2.2.2 Phaân lôùp TC: TC thöïc hieän caùc chöùc naêng lieân quan ñeán vieäc bieán ñoåi luoàng thoâng tin teá baøo ATM sang luoàng thoâng tin caùc khoái soá lieäu döôùi daïng bit ñeå coù theå thöïc hieän phaùt vaø thu tín hieäu trong moâi tröôøng vaät lyù, goàm caùc coâng vieäc: thích öùng khung truyeàn daãn, ñoàng boä teá baøo, kieåm tra header, cheøn vaø taùch teá baøo troáng. +Thích öùng vôùi khung truyeàn daãn: coù hai phöông thöùc ñeå truyeàn teá baøo treân maïng ATM laø söû duïng caùc khung truyeàn daãn hieän coù vaø truyeàn teá baøo tröïc tieáp; caùc chöùc naêng naøy chæ caàn thieát khi söû duïng caáu truùc khung. - Truyeàn teá baøo treân caùc khung truyeàn daãn hieän coù: teá baøo ATM coù theå truyeàn treân baát kyø heä thoáng truyeàn daãn naøo (SDH vaø PHD) baèng caùch aùnh xaï töøng byte cuûa teá baøo ATM vaøo vuøng Payload cuûa khung truyeàn daãn. Thöôøng thì kích thöôùc cuûa khung khoâng phuø hôïp vôùi kích thöôùc teá baøo neân trong phöông thöùc truyeàn naøy khoâng theå ñoàng boä ôû möùc teá baøo. - Truyeàn tröïc tieáp teá baøo: phöông thöù naøy duøng moät luoàng teá baøo lieân tuïc khoâng coù caáu truùc khung. Caùc thoâng tin vaän haønh baûo döôõng OAM möùc vaät lyù coù theå ñöôïc truyeàn ñi treân cuøng moät luoàng baèng caùch duøng caùc teá baøo coù header ñaëc bieät. Caùc teá baøo
 11. OAM möùc vaät lyù coù theå ñöôïc cheøn vaøo luoàng teá baøo baèng nhieàu caùch; moät caùch ñieån hình laø taïo thaønh khung theo ñoù cöù 26 teá baøo mang thoâng tin thì ñeán moät teá baøo OAM. Neáu toác ñoä vaät lyù laø 155 Mbit/s, thì toác ñoä döõ lieäu seõ laø: (155x26)/(26+1)= 147,60 Mbit/s Ngoaøi ra, teá baøo OAM cuõng coù theå ñöôïc cheøn vaøo luoàng thoâng tin khi coù yeâu caàu. + Cheøn vaø taùch teá baøo troáng: Khi khoâng coù teá baøo thoâng tin hoaëc OAM caàn truyeàn, TC seõ cheøn vaøo caùc teá baøo troáng ñeå giöõ cho toác ñoä luoàng teá baøo luoân töông öùng vôùi toác ñoä truyeàn daãn. ÔÛ phía thu caùc teá baøo troáng seõ ñöôïc taùch boû. Caùc teá baøo troáng coù phaàn header laø coá ñònh (caùc bit VPI, VCI vaø PT baèng 0, CLP=1), coøn vuøng thoâng tin chöùa chuoãi 01101010 lieân tuïc. + Ñoàng boä teá baøo (cell delineation): chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän treân tröôøng HEC duøng ñeå phaân bieät ranh giôùi cuûa caùc teá baøo (ñoàng boä teá baøo) döïa vaøo quy luaät maõ hoùa cuûa tröôøng CRC. Quy trình ñoàng boä nhö sau: Kieåm tra töøng bit Tìm kieám HEC ñuùng (HUNT) Kieåm tra töøng cell HEC sai Tieàn ñoàng lieân tieáp b boä(PRESY NCH) laàn HEC sai Ñoàng boä (SYNCH) HEC ñuùng lieân tieáp a Kieåm tra töøng cell laàn Ngay sau khôûi taïo, phía thu ôû traïng thaùi HUNT. ÔÛ traïng thaùi naøy doøng teá baøo seõ ñöôïc kieåm tra töøng bit ñeå tìm maõ HEC ñuùng.
 12. Sau khi phaùt hieän ñöôïc maõ HEC ñuùng phía thu seõ chuyeån sang traïng thaùi PRESYNCH, taïi ñaây giaù trò HEC ñöôïc kieåm tra theo töøng cell. Neáu phaùt hieän ñöôïc lieân tieáp a teá baøo ñuùng thì quùa trìng chuyeån sanh traïng thaùi ñoàng boä vaø xem nhö ñaõ ñoàng boä. Neáu khoâng tìm ñöôïc a teá baøo lieân tuïc ñuùng thì quay veà traïng thaùi HUNT vaø tieán haønh tìm laïi. Sau khi ñaõ tìm ñöôïc ñoàng boä neáu phaùt hieän lieân tieáp b teá baøo coù HEC sai thì ñöôïc xem laø maát ñoàng boä vaø phaûi quay veà traïng thaùi HUNT ñeå ñoàng boä laïi. Thoâng thöôøng a ñöôïc choïn laø 6 vaø b ñöôïc choïn laø 7. Treân thöïc teá, vôùi a=6 vaø giao tieáp ôû toá ñoä 155 Mbit/s heä thoáng seõ ôû traïng thaùi SYNCH treân moät naêm ngay caû khi BER=10-4 vaø chaát löôïng ñöôøng truyeàn ôû möùc loãi nhö treân thì heä thoáng caàn khoaûng 10 teá baøo (côõ 28 s) ñeå ñoàng boä laïi. + Kieåm tra loãi tieâu ñeà: chöùc naêng naøy coù nhieäm vuï kieåm tra loãi cho 4 byte ñaàu cuûa header duøng maõ CRC. Cô cheá söûa loãi header ñöôïc trình baøy nhö hình trang beân. Phaùt hieän loãi nhoùm (loaïi boû cell) Khoâng phaùt Phaùt Söûa Khoâng phaùt hieän loãi Phaùt hieän loãi hieän loãi loãi hieän (khoâng xöû lyù) loãi (loaïi boû cell) (khoâng xöû lyù) Phaùt hieän loãi ñôn (söûa loãi) Sau khi khôûi taïo phía thu seõ ôû cheá ñoä söûa loãi, khi phaùt hieän 1 loãi ñôn thì loãi naøy seõ ñöôïc söûa vaø sau ñoù chuyeån sang cheá ñoä phaùt hieän loãi. ÔÛ cheá ñoä phaùt hieän loãi taát caû caùc teá baøo maø maøo ñaàu bò loãi seõ bò huûy boû; coøn khi kieåm tra maøo ñaàu maø khoâng coù loãi phaàn thu seõ töï ñoäng chuyeån sang cheá ñoä söûa loãi.
 13. Chöùc naêng söûa loãi vaø phaùt hieän loãi coù taùc duïng traùnh ñöôïc caùc loãi bit ñôn vaø laøm giaûm xaùc suaát göûi caùc teá baøo coù loãi ôû maøo ñaàu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản