Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 7

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
168
lượt xem
71
download

Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưu lượng trên một kết nối ATM tại UNI được mô tả thông qua một số thông số. Dựa trên các thông số này lớp ATM sẽ cung cấp các dịch vụ phù hợp đối với tất cả các kết nối được đấu ghép và thông qua UNI để vào mạng ATM. Việc mô tả các thông số này phức tạp hơn nhiều so với các thông số như tỉ lệ lỗi bít (BER) và trễ xảy ra trong các mạng số liệu hiện có. Bên cạnh nhiều thông số chưa được định nghĩa, các thông số do ATM Forum...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 7

  1. CHÖÔNG 7: ÑIEÀU KHIEÅN LÖU LÖÔÏNG 1.1 Löu löôïng: I) Tham soá moâ taû löu löôïng: Löu löôïng treân moät keát noái ATM taïi UNI ñöôïc moâ taû thoâng qua moät soá thoâng soá. Döïa treân caùc thoâng soá naøy lôùp ATM seõ cung caáp caùc dòch vuï phuø hôïp ñoái vôùi taát caû caùc keát noái ñöôïc ñaáu gheùp vaø thoâng qua UNI ñeå vaøo maïng ATM. Vieäc moâ taû caùc thoâng soá naøy phöùc taïp hôn nhieàu so vôùi caùc thoâng soá nhö tæ leä loãi bít (BER) vaø treã xaûy ra trong caùc maïng soá lieäu hieän coù. Beân caïnh nhieàu thoâng soá chöa ñöôïc ñònh nghóa, caùc thoâng soá do ATM Forum ñöa ra bao goàm : + Tyû leä thaát thoaùt teá baøo (CLR_Cell Loss Ratio): laø tyû soá giöõa teá baøo bò loãi vaø toång soá teá baøo bò loãi ñöôïc göûi ñò treân moät keát noái. Maëc duø chöa coù giaù trò cuï theå naøo duøng ñeå ñaùnh giaù ñoái vôùi caùc loaïi dòch vuï khaùc nhau; tuy nhieân vôùi tyû soá CLR caøng thaáp thì chaát löôïng dòch vuï nhaän ñöôïc cuûa keát noái caøng toát hôn. + Tyû leä cheøn nhaàm teá baøo (CMR_Cell Misinsertion Ratio): laø tyû soá giöõa soá teá baøo bò cheøn nhaàm vaø toång soá teá baøo ñöôïc göûi ñeán keát noái. Tröôùc ñaây thoâng soá naøy ñöôïc ñònh nghóa laø soá löôïng teá baøo bò cheøn nhaàm treân moät ñôn vò thôøi gian; nhöng do tính chaát thay ñoåi cuûa caùc toác ñoä bit, ATM Forum khuyeán nghò söû duïng thoâng soá naøy ñeå thuaän tieän hôn trong vieäc tính toaùn vaø so saùnh. + Tyû leä khoái teá baøo bò loãi traàm troïng (SECBR_Severely Errored Cell Ratio): laø tyû leä giöõa soá löôïng caùc khoái teá baøo bò loãi traàm troïng vaø toång soá caùc khoái teá baøo ñöôïc göûi ñi trong moät khoaûng thôøi gian. Teá baøo bò loãi traàm troïng ñöôïc ATM Forum
  2. ñònh nghóa laø teá baøo bò maát hoaëc bò cheøn nhaàm; trong khi ñoù theo ñònh nghóa cuûa ITU thì laø teá baøo coù caùc loãi bit trong phaàn maøo ñaàu cuûa teá baøo. Moät khoái theo ATM Forum ñònh nghóa laø soá löôïng teá baøo ñöôïc göûi ñi giöõa hai teá baøo OAM lieân tieáp , ñöôïc khuyeán nghi laø moät laàn trong moät giaây. + Tyû leä caùc teá baøo loãi (CER_Cell Errored Ratio): laø keát quaû ño thöû cuûa tyû soá teá baøo loãi vaø toång soá teá baøo ñöôïc göûi ñi. CER khoâng ñöôïc duøng tröïc tieáp trong quaûn lyù löu löôïng. + Treã truyeàn taûi teá baøo trung bình (MCTD_Mean Cell Transfer Delay): laø giaù trò thôøi gian trung bình tính töø khi göûi bit thöù nhaát cuûa teá baøo qua UNI ôû ñaàu phaùt ñeán khi nhaän ñöôïc bit cuoái cuøng taïi UNI ôû ñaàu thu. Giaù trò treã naøy goàm hai thaønh phaàn: treã lan truyeàn vaø treã xöû lyù. Moät keát noái thoâng thöôøng coù giaù trò treã lan truyeàn coá ñònh vaø treã xöû lyù thay ñoåi do vieäc xeáp haøng taïi caùc boä ñeäm hay taéc ngheõn. + Bieán thieân ñoä treã teá baøo (CDV_Cell Delay Variation): laø thaønh phaàn giao ñoäng cuûa treã chuyeån giao teá baøo vaø nguyeân nhaân gaây ra chuû yeáu laø do caùc thay ñoåi giaù trò cuûa treã teá baøo taïi caùc nuùt maïng; caùc nguyeân nhaân khaùc bao goàm vieäc chôø ñôïi taïi caùc phaàn töû chuyeån maïch ATM, söï xeáp haøng taïi caùc thieát bò truyeàn daãn vaø taïi caùc thieát bò thu ñeå phoái hôïp veà toác ñoä teá baøo. + Dung löôïng truyeàn taûi teá baøo (CTC_Cell Transfer Capacity): laø soá löôïng toái ña cuûa soá teá baøo ñöôïc truyeàn taûi thaønh coâng treân moät keát noái trong moät ñôn vò thôøi gian. + Tyû leä teá baøo khoâng hôïp leä: bit CLP trong phaàn maøo ñaàu cuûa teá baøo taïi UNI ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh möùc ñoä öu tieân. Löu löôïng ñöôïc truyeàn ñi treân keát noái coù CLP ñöôïc thoûa thuaän thieát laäp hoaëc baèng 0 hoaëc baèng 1. Tyû soá teá baøo khoâng thích hôïp laø tyû soá giöõa soá löôïng teá baøo ño ñöôïc vôùi CLP = 1 vaø soá löôïng teá baøo coù CLP = 1 ñaõ ñöôïc thoûa thuaän.
  3. II) Quaûn lyù taøi nguyeân maïng: Quaûn lyù taøi nguyeân maïng thöïc hieän vieäc xaùc ñònh caùc taøi nguyeân cuûa maïng nhaèm phaân chai caùc doøng löu löôïng theo caùc ñaëc tính cuûa dòch vuï ñeå duy trì caùc ñaëc tính khai thaùc maïng vaø toái öu hoùa vieäc taän duïng taøi nguyeân maïng. Chöùc naêng naøy chuû yeáu lieân quan ñeán vieäc quaûn lyù caùc ñöôøng aûo nhaèm thoûa maõn caùc yeâu caàu veà dòch vuï. Ñöôøng aûo laø thaønh phaàn quan troïng ñeå ñieàu khieån löu löôïng vaø quaûn lyù taøi nguyeân trong ATM. Trong quan heä vôùi ñieàu khieån löu löôïng, ñöôøng aøo coù theå duøng ñeå: + Laøm ñôn giaûn hoùa quaù trình ñieàu khieån keát noái. + Thöïc hieän hình thöùc ñieàu khieån öu tieân baèng vieäc phaân taùch caùc loaïi löu löôïng phuï thuoäc theo chaát löôïng cuûa dòch vuï. + Phaân phoái hieäu quaû caùc thoâng tin phuïc vuï cho hoaït ñoäng ñieàu khieån löu löôïng ví duï duøng ñeå chæ thò taéc ngheõn trong maïng baèng vieäc phaân phoái maåu tin ñôn chung cho taát caû caùc keát noái keânh aûo (VCC) naèm trong cuøng moät ñöôøng aûo (VPC). + Keát hôïp caùc dòch vuï khaùch haøng- khaùch haøng nhaèm thöïc hieän vieäc toå hôïp löu löôïng bao goàm caû ñieàu khieån tham soá khaùch haøng vaø ñieàu khieån tham soá maïng. + VPC ñoùng vai troø quan troïng trong quaûn lyù taøi nguyeân maïng. Baèng vieäc löu tröõ dung löôïng trong caùc VPC, quaù trình xöû lyù caàn thieát ñeå thieát laäp caùc VCC rieâng reõ ñöôïc giaûm xuoáng. Caùc VCC coù theå thieát laäp baèng caùc quyeát chaáp nhaän keát noái ñôn giaûn taïi caùc ñieåm nuùt maø VPC keát cuoái. Keá hoaïch döï tröõ dung löôïng cuûa caùc VCC seõ ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû caân nhaéc giöõa giaù thaønh cuûa vieäc taêng löu löôïng vaø giaù thaønh cuûa vieäc giaûm ñieàu khieån. Caùc nhaø khai thaùc phaûi chòu traùch nhieäm giaûi quyeát vaán ñeà naøy.
  4. Trong tröôøng hôïp caùc VCC cuûa cuøng VPC yeâu caàu nhieàu loaïi dòch vuï khaùc nhau, chaát löôïng dòch vuï cung caáp cho VPC phaûi phuø hôïp vôùi ña soá VCC coù yeâu caàu. Ví duï neáu moät VCC thuoäc VPC ñoøi hoûi xaùc ñònh toác toác ñoä teá baøo cao ñieåm töông öùng vôùi moät tyû leä quan troïng trong dung löôïng cuûa VPC, khi ñoù söï thoûa maõn chaát löôïng dòch vuï cho caùc VCC naøy coù theå ñoøi hoûi taát caû caùc VCC khaùc trong VPC cuõng phaûi coù dung löôïng cöïc ñaïi. Phöông phaùp giaûi quyeát vaán ñeà naøy hieän ñang ñöôïc nghieân cöùu. Tuy nhieân, vieäc söû duïng bit öu tieân loaïi boû teá baøo (CLP) coù theå ñöôïc duøng ñeå phaân bieät hai möùc loaïi boû teá baøo trong moät VPC; aûnh höôûng cuûa vaán ñeà bit öu tieân loaïi boû teá baøo trong vieäc ñieàu khieån dung löôïng cuûa VPC hieän ñang tieáp tuïc ñöôïc nghieân cöùu. Coù ba hình thöùc öùng duïng cuûa ñöôøng aûo: öùng duïng khaùch haøng tôùi khaùch haøng, öùng duïng khaùch haøng tôùi maïng vaø öùng duïng maïng-maïng. Trong öùng VPC khaùch haøng–khaùch haøng maïng seõ khoâng coù thoâng tin veà chaát löôïng dòch vuï cuûa caùc VCC thuoäc VPC maø khaùch haøng chòu traùch nhieäm xaùc ñònh chaát löôïng dòch vuï cuûa VPC phuï thuoäc vaøo khaû naêng maø maïng cung caáp. Trong hai tröôøng hôïp kia maïng coù thoâng tin veà chaát löôïng dòch vuï cuûa caùc VCC naèm trong VPC vaø cung caáp chaát löôïng dòch vuï phuø hôïp vôùi yeâu caàu. III) Hôïp ñoàng löu löôïng: 1 Khaùi nieäm: Hôïp ñoàng löu löôïng laø moät laø moät thoûa thuaän giöõa moät ngöôøi duøng vaø maïng thoâng qua giao tieáp ngöôøi duøng (User) vaø maïng (UNI). Hôïp ñoàng löu löôïng ñöôïc thieát laäp khi User tham gia moät phieân laøm vieäc treân maïng ATM. Moãi moät keát noái ñöôøng aûo (VPC) hoaëc keát noái keânh aûo (VCC) coù moät hôïp ñoàng löu löôïng rieâng. Hôïp ñoàng löu löôïng laø söï thoáng nhaát giöõa User vaø maïng thoâng qua caùc vaán ñeà sau:
  5. + Chaát löôïng dòch vuï maø maïng cung caáp. + Caùc thoâng soá veà löu löôïng xaùc ñònh ñaëc tính cuûa luoàng cell. + Nguyeân taéc kieåm tra söï tuaân thuû cuûa luoàng cell. + Ñònh nghóa cuûa maïng veà moät keát noái tuaân thuû. Trong caùc phaàn tieáp theo ta seõ ñeà caäp ñeán caùc vaán ñeà trong hôïp ñoàng löu löôïng bao goàm: caáu hình tham khaûo ñaàu cuoái töông ñöông, caùc thoâng soá chaát löôïng dòch vuï (QoS), caùc thoâng soá moâ taû löu löôïng vaø giaûi thuaät thuøng roø ræ (Leaky Bucket) ñeå kieåm tra söï tuaân thuû cuûa luoàng cell. Tröôùc heát ta khaûo saùt moät yeáu toá cô baûn cuûa hôïp ñoàng löu löôïng ñoù laø caáu hình tham khaûo ñaàu cuoái töông ñöông. 2 Caáu hình tham khaûo ñaàu cuoái töông ñöông: Caáu truùc cuûa noù ñöôïc moâ taû ôû hình trang beân. Moät ñaàu cuoái töông ñöông (Equivalent Terminal) khoâng haún laø moät thieát bò maø coù theå laø moät taäp caùc thieát bò. Moãi thieát bò naøy laø moät nguoàn löu löôïng, caùc nguoàn löu löôïng naøy ñöôïc gheùp keânh vôùi nhau taïo thaønh luoàng teá baøo ATM bôûi boä gheùp keânh (MUX). Trong thöïc teá caùc thieát bò naøy coù theå laø caùc traïm laøm vieäc (Workstation) trong moät maïng cuïa boä maø moãi Workstation naøy coù moät keát noái VPC hoaëc VCC rieâng; coøn boä gheùp keânh coù theå laø chuyeån maïch ATM, Router hoaëc Hub. Keát hôïp vôùi chöùc naêng gheùp keânh laø moät boä ñieàu chænh löu löôïng (Shaper), muïc ñích cuûa vieäc ñieàu chænh löu löôïng laø ñeå ñaûm baûo sao cho luoàng cell phuø hôïp vôùi moät taäp caùc thoâng soá löu löôïng xaùc ñònh bôûi moät giaûi thuaät kieåm tra söï phuø hôïp ñaëc bieät. Ñaàu ra cuûa boä ñieàu chænh laø ñieåm truy xuaát dòch vuï cuûa lôùp vaät lyù (PHY-SAP) trong moâ hình giao thöùc cuûa ATM.
  6. Bieán ñoåi löu löôïng Nguoàn löu CPE khaùc PHY-SAP löôïng 1 Caùc Ñieàu Chöùc S hoaït Ñieåm cuoái chænh naêng ñoäng MUX UPC keát noái löu lôùp vaät laøm bieàn löôïng lyù ñoåi löu löôïng Nguoàn löu löôïng n Lôùp ATM Lôùp vaät lyù UNI UNI rieâng coâng coäng Ñaàu cuoái töông ñöông Sau chöùc naêng ñieàu chænh, moät vaøi chöùc naêng cuûa lôùp vaät lyù coù theå laøm thay ñoåi luoàng cell phaùt qua giao dieän User- Network ATM (ATM UNI) hoaëc ñieåm tham khaûo Sb ñeán noåi noù coù theå khoâng coøn phuø hôïp vôùi nhöõng thoâng soá löu löôïng. Luoàng teá baøo ATM naøy sau ñoù ñöôïc chuyeån qua caùc thieát bò maïng khaùch haøng CPE (Customer Premise Equipment) khaùc, ví duï nhö maïng xöông soáng ATM (ATM backbone Network) tröôùc khi ñöa tôùi UNI ATM coâng coäng (hoaëc ñieåm tham chieáu Tb).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản