Điều khiển trong hệ truyền lực và HT.lái

Chia sẻ: Dao Huu Dac Dac | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
200
lượt xem
133
download

Điều khiển trong hệ truyền lực và HT.lái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều khiển trong hệ truyền lực và HT.lái

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển trong hệ truyền lực và HT.lái

 1. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ HT.l¸i 
 2. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 3. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 4. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 5. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i  MT = MB + MD
 6. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 7. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 8. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 9. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 10. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 11. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 12. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i  §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh phanh cÇn ph¶i nghiªn cøu  vÒ  hiÖu qu¶ phanh vµ tÝnh æn ®Þnh h­íng cña  «t« khi phanh hiÖu qu¶ phanh Gia tèc chËm dÇn cùc ®¹i  khi phanh Thêi gian nhá nhÊt khi  phanh Qu∙ng ®­êng nhá nhÊt  khi  phanh
 13. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 14. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i   Pp.ph = Pp.ph1 +  Pp.ph2                                Pp.tr  = Pp.tr1  +  Pp.tr2                               
 15. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i  C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña qu¸ tr×nh phanh  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ phanh Qu∙ng ®­êng phanh, gia tèc chËm dÇn khi  phanh, thêi gian phanh vµ lùc phanh hoÆc  lùc phanh riªng 
 16. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i  TÝnh æn ®Þnh h­íng cña «t« khi phanh ­  Gãc  lÖch  β  cña  «t«  khi  phanh,  gãc  nµy  ®­îc  x¸c  ®Þnh  theo  c«ng  thøc  (5­ 26), (5­27). ­ §é lÖch cña «t« khi phanh. §é lÖch  nµy ®­îc x¸c ®Þnh b»ng kho¶ng c¸ch tõ  ®iÓm  A  xa  nhÊt  cña  «t«  ë  cuèi  qu¸  tr×nh  phanh  ®Õn  mÆt  ph¼ng  däc  trung  tuyÕn cña «t« tr­íc khi phanh (kho¶ng  c¸ch AN  trªn h×nh 5­17).  ­  Hµnh  lang  cho  phÐp  mµ  «t«  kh«ng  ®­
 17. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 18. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i  Sù b¸m b¸nh xe víi mÆt ®­êng 
 19. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i 
 20. §iÒu khiÓn trong hÖ truyÒn lùc vµ cc.l¸i  §Ó  x¸c  ®Þnh  ®­îc  qu∙ng  ®­êng  phanh  thùc  tÕ  cÇn  nghiªn  cøu  qu¸  tr×nh  phanh  qua  c¸c  ®å  thÞ  thùc  nghiÖm:  quan  hÖ  gi÷a  lùc  phanh  Pp  sinh  ra  ë  c¸c  b¸nh  xe  (hoÆc  m«  men  phanh  Mp)  víi  thêi gian t. §å thÞ nµy  gäi lµ gi¶n ®å phanh   Gi¶n  ®å  phanh  chÝnh  lµ  quan  hÖ  cña  lùc  phanh  Pp víi thêi gian t, hay  chÝnh  lµ  quan  hÖ  cña  gia  tèc  chËm  dÇn  J  víi 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản