Điều kiện duy trì giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9001-2000 do tổ chức UKAS cấp

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
288
lượt xem
96
download

Điều kiện duy trì giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9001-2000 do tổ chức UKAS cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giấy chứng nhận ISO 9001:2000 là do tổ chức DNV cấp và có thể bị thu hồi lại khi không phù hợp. Người đại diện giấy chứng nhận này yêu cầu phải thấu hiểu các điều kiện duy trì giấy chứng nhận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều kiện duy trì giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9001-2000 do tổ chức UKAS cấp

  1. ÑIEÀU KIEÄN DUY TRÌ GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ÑAÏT TIEÂU CHUAÅN ISO 9001:2000 DO TOÅ CHÖÙC UKAS CAÁP Giaáy chöùng nhaän Soá: 0185-2002-AQ-SIN- UKAS 1) TOÅNG QUAÙT : caùc ñieàu kieän naøy ban haønh keøm theo Giaáy chöùng nhaän nhaèm duy trì Giaáy chöùng nhaän ISO 9001:2000 do toå chöùc UKAS caáp. 2) GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN: Giaáy chöùng nhaän ISO 9001:2000 laø do toå chöùc DNV caáp vaø coù theå bò thu hoài laïi khi coù söï khoâng phuø hôïp. Ngöôøi ñaïi dieän nhaän Giaáy chöùng nhaän yeâu caàu phaûi thaáu hieåu caùc ñieàu kieän duy trì Giaáy chöùng nhaän. Giaáy chöùng nhaän chæ coù giaù trò khi caùc ñieàu kieän naøy ñöôïc ngöôøi ñaïi dieän kyù teân thaáu hieåu, cam keát thöïc hieän ñuùng vaø gôûi laïi cho toå chöùc DNV. 3) CAÙC ÑIEÀU KIEÄN BAÉT BUOÄC ÑOÁI VÔÙI TOÅ CHÖÙC ÑÖÔÏC CAÁP GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN: Toå chöùc ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän phaûi ñaûm baûo nhöõng ñieàu sau ñaây: - Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän phaûi ñöôïc duy trì caên cöù theo noäi dung ghi trong Giaáy chöùng nhaän. - Thoâng baùo cho toà chöùc DNV bieát nhöõng thay ñoåi quan troïng lieân quan ñeán noäi dung cuûa Giaáy chöùng nhaän nhö Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng, Heä thoáng toå chöùc Coâng ty, quyeàn sôû höõu cuûa saûn phaåm, bao goàm caû saûn phaåm hoaëc dòch vuï môùi, lónh vöïc hoaït ñoäng hay nôi laøm vieäc taïo ra saûn phaåm. - Thoâng baùo kòp thôøi cho toà chöùc DNV bieát baát kyø nhöõng loãi ñang coù hoaëc tieàm aån cuûa nhöõng ñieàu khoaûn coù lieân quan ñeán noäi dung cuûa Giaáy chöùng nhaän hoaëc tìm kieám caùc ñònh nghóa lieân quan ñeán caùc ñieàu kieän naøy. - Toà chöùc DNV ñöôïc quyeàn truy caäp nhöõng tieàn ñeà, ñieàu kieän, quy trình, taøi lieäu, hoà sô, chi tieát saûn phaåm hoaëc caùc lónh vöïc hoaït ñoäng lieân quan ñeán Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän. - Toà chöùc DNV ñöôïc quyeàn leân lòch chöông trình ñaùnh giaù vaø thaêm vieáng toå chöùc ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän. - Toà chöùc DNV ñöôïc quyeàn ñaùnh giaù ñoät xuaát phuø hôïp vôùi nhöõng ñieàu khoaûn chung trong Hôïp ñoàng thoûa thuaän caáp Giaáy chöùng nhaän. - Vieäc thanh toaùn phí dòch vuï caáp Giaáy chöùng nhaän phaûi ñuùng theo hôïp ñoàng. 4) ÑAÙNH GIAÙ VAØ VIEÁNG THAÊM COÂNG TY: - Duø cho chöông trình ñaùnh giaù hoaëc thaêm vieáng ñaõ leân lòch, chuyeân gia ñaùnh giaù cuûa toà chöùc DNV coù quyeàn thay ñoåi noäi dung buoåi ñaùnh
  2. giaù hoaëc thaêm vieáng vaø coù quyeàn thay ñoåi caùch thöùc ñaùnh giaù nhaèm phaùt huy tính hieäu quaû cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. - Chæ coù toà chöùc DNV môùi coù quyeàn thay ñoåi chu kyø vaø thôøi gian ñaùnh giaù hoaëc trì hoaõn ngaøy ñaùnh giaù. Theo thoûa thuaän, toà chöùc DNV coù quyeàn huûy hôïp ñoàng thoûa thuaän caáp Giaáy chöùng nhaän khi phaùt hieän caàn phaûi thay ñoåi moät noäi dung naøo ñoù nhöng toå chöùc ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän khoâng chaáp nhaän thay ñoåi. Thôøi gian trì hoaõn ngaøy ñaùnh giaù toái ña laø 1 thaùng. 5) VIEÄC SÖÛ DUÏNG GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN & LOGO GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN: Toå chöùc ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän coù quyeàn söû duïng logo & Giaáy chöùng nhaän tuaân theo nhöõng höôùng daãn ban haønh keøm theo Giaáy chöùng nhaän. Vieäc söû duïng sai muïc ñích cuûa logo & Giaáy chöùng nhaän coù theå daãn ñeán vieäc ñình chæ söû duïng Giaáy chöùng nhaän vaø bò thu hoài. 6) VIEÄC ÑÌNH CHÆ SÖÛ DUÏNG HOAËC THU HOÀI GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN: Toå chöùc ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän neáu khoâng tuaân thuû theo caùc ñieàu kieän duy trì Giaáy chöùng nhaän vaø caùc ñieàu kieän trong hôïp ñoàng thoûa thuaän caáp Giaáy chöùng nhaän ñaõ ñöôïc hai beân kyù keát seõ bò ñình chæ quyeàn söû duïng, thu hoài hoaëc huûy Giaáy chöùng nhaän. 7) THAN PHIEÀN CUÛA TOÅ CHÖÙC ÑÖÔÏC CAÁP GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN: Moïi than phieàn cuûa toå chöùc ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñeàu ñöôïc toà chöùc DNV ghi nhaän vaø xem xeùt, bao goàm caû nhöõng chi tieát ñaõ ñöôïc khaéc phuïc. HÖÔÙNG DAÃN CAÙCH SÖÛ DUÏNG LOGO CUÛA GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN Taát caû moïi thaønh vieân trong quyù Coâng ty ñeàu ñaõ vaø ñang laøm vieäc thaät tích cöïc nhaèm ñaït ñöôïc Giaáy chöùng nhaän ISO 9001:2000. Do ñoù, chuùng toâi hieåu raèng quyù Coâng ty muoán coâng boá cho moïi ngöôøi bieát raèng quyù Coâng ty ñaõ ñöôïc toå chöùc UKAS caáp Giaáy chöùng nhaän quaûn lyù Heä thoáng chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001:2000. LOGO UKAS Coù raát nhieàu luaät leä trong vieäc söû duïng Logo cuûa UKAS do DTL chæ ñònh. Vieäc söû duïng Logo DNV thì thoaûi maùi hôn vaø nhöõng höôùng daãn söû duïng cuõng deã hieåu hôn. 1> Logo cuûa UKAS coù chieàu daøi toái thieåu laø 20mm, toái ña laø 30mm. Trong tröôøng hôïp ngoaïi leä, logo coù theå daøi hôn nhöng phaûi ñöôïc theå hieän roõ raøng. Logo coù theå nhoû hôn hay lôùn hôn kyùch thöôùc ñöôïc chaáp nhaän nhöng phaûi theo tæ leä caân ñoái giöõa chieàu daøi vaø chieàu roäng. 2> Logo cuûa UKAS coù theå ñöôïc in trong caùc giaáy tôø sau: • Logo Coâng ty
  3. • Hoùa ñôn • Gian haøng trieån laõm vaø tieáp thò saùch vaên hoïc • Quaûng caùo • Name card. • Thieäp chuùc möøng … 2>Caùc Logo cuûa UKAS khoâng ñöôïc in treân caùc loaïi saûn phaåm, ñoà khuyeán maõi hay 1 trong nhöõng ñoà vaät sau: • Giaáy chöùng nhaän vaø Phieáu phaân tích söï phuø hôïp. • Beà maët cuûa baát kyø vaät gì. • Ca, ñóa, ñoà duøng nhaø beáp… • Buùt möïc, buùt chì, ñoàng hoà. • Decal xe, giaáy daùn cöûa, côø, xe oâ toâ. • Nhaõn hieäu thöông maïi. Lyù do: nhaèm traùnh hieåu laàm khi caùc saûn phaåm naøy chöa ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän. 3> Logo UKAS coù theå ñöôïc laøm baèng ñieän vôùi kyùch thöôùc yeâu caàu nhö treân vaø khoâng ñöôïc laøm maát giaù trò hoaëc boùp meùo giaù trò logo . Logo coù theå cung caáp mieãn phí cho caùc khaùch haøng ñaõ ñöôïc DNV caáp Giaáy chöùng nhaän qua daïng film , dóa vi tính hoaëc qua email, nhöng xin löu yù chæ ñöôïc caáp logo traéng ñen. Maëc duø caùc Logo cuûa UKAS chæ coù traéng ñen nhöng noù coù theå ñöôïc in ôû 1 maøu laø maøu noåi cuûa möïc vaên baûn hoaëc cuûa logo Coâng ty. Cuï theå laø, logo TtckIT chæ coù theå ñöôïc in trong 1 maøu hay nhieàu maøu theo chæ thò cuûa vaên phoøng DISC TtckIT . Ñoù laø maøu ñen cho nhöõng voøng troøn vaø chöõ soá trong voøng troøn, maøu ñoû (pantone 032) cho daáu phía treân vaø maøu xaùm môø (pantone 8% hay 30% maøu ñen) cho daáu  phía döôùi vaø chöõ IT. Logo c:cure chæ coù theå ñöôïc in trong 1 maøu (thöôøng laø maøu ñen) hay nhöõng maøu theo chæ ñònh cuûa vaên phoøng Disk C:cure. Cuï theå laø pha laãn 100% maøu xanh cyan, 56% maøu ñoû töôi magenta vaø 34% maøu ñen cho maøu neàn, pha laãn 25% maøu xanh cyan, 14% maøu ñoû töôi magenta vaø 8,5% maøu ñen cho töø “INFORMATION SECURITY”. Khi logo c:cure laø maøu ñen thì maøu chöõ “INFORMATION SECURITY” neân ôû möùc 25% cuûa maøu ñen. Taát caû toå chöùc ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñeàu ñöôïc pheùp söû duïng logo cuûa UKAS nhaèm coâng boá Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa quyù Coâng ty ñaõ ñöôïc 1 toå chöùc coù uy tín caáp. Saûn phaåm ñaõ ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän caàn phaûi ñöôïc coâng boá roõ raøng. LOGO DNV laø thöông hieäu ñaõ ñöôïc toå chöùc DNV ñaêng kyù. Do bieát ñöôïc caùc Coâng ty raát töï haøo khi ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ISO 9001:2000 (ñöông nhieân laø coù quyeàn nhö theá) neân quyù Coâng ty coù theå söû duïng logo DNV rieâng bieät, luaân phieân vôùi logo UKAS vôùi nhöõng luaät leä töông ñoái thoaûi maùi hôn nhö sau: Logo DNV phaûi ñöôïc söû duïng theo maãu ñính keøm. Noù khoâng ñöôïc in treân saûn phaåm, bao bì hay nhaõn hieäu thöông maïi. Logo DNV coù theå in maøu . Hình caùi neo vaø hình caùi caân ôû oâ phía treân laø hình maøu traéng hay maøu xanh da trôøi, pantone 286. Chöõ DNV ôû oâ phía döôùi laø maøu traéng hay maøu xanh laù, pantone 370. Neáu baïn thaéc maéc veà vieäc söû duïng Logo DNV thì ñöøng ngaàn ngaïi lieân heä vôùi chuùng toâi.
  4. Logo coù theå cung caáp mieãn phí cho caùc khaùch haøng ñaõ ñöôïc DNV caáp Giaáy chöùng nhaän qua daïng film hoaëc dóa vi tính, nhöng xin löu yù chæ ñöôïc caáp logo traéng ñen. Chuùng toâi cuõng coù theå cung caáp mieãn phí decal logo khoå A4 daùn treân xe vaø côø DNV vôùi giaù 80 baûng Anh (bao goàm thueá VAT). Neáu Coâng ty caàn cung caáp logo treân ñóa hay film, xin vui loøng lieân heä toå chöùc DNV nhö sau: - Tel: 020 7716 6694 - Email: certificationuk@dnv.com Truï sôû DNV taïi Anh: DNV Certification Ltd., Palace House, 3 Cathedral Street, London SE1 9DE - Tel: +44 (0) 20 7357 6080 - Fax: +44 (0) 20 7407 1239 - Email: ldnqaaa@dnv.com - Website: www.dnv.com CAÙC LOAÏI GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ÑÖÔÏC CAÁP LOGO UKAS: 1) Giaáy chöùng nhaän quaûn lyù chaát löôïng. 2) Giaáy chöùng nhaän quaûn lyù moâi tröôøng. 3) Giaáy chöùng nhaän baûo maät thoâng tin TickIT.
  5. PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ THOÂNG TIN QUAÛNG CAÙO TREÂN QA ÑAÊNG KYÙ MIEÃN PHÍ: Haõy chaéc laø quyù Coâng ty ñöôïc ñaêng kyù thoâng tin mieãn phí. Quaûng caùo treân QA laø 1 quaûng caùo treân 1 nieâm giaùm roäng raõi, phoå bieán ôû Anh Quoác vaø nöôùc ngoaøi, daønh cho nhöõng toå chöùc ñaõ ñöôïc UKAS chính thöùc caáp Giaáy chöùng nhaän. TREÂN 70.000 COÂNG TY ÑAÕ ÑAÊNG KYÙ. Noäi dung ñaêng kyù treân QA ñöôïc phaùt hình treân ñóa CD-ROM 1 naêm 4 laàn vaø ñöôïc caäp nhaät haøng thaùng treân trang website. Chi tieát cuûa saûn phaåm vaø dòch vuï, keå caû chi tieát lieân laïc cuûa Coâng ty ñeàu ñöôïc thoâng tin ñaày ñuû. Troïng ñieåm cuûa noäi dung ñaêng kyù laø ñieåm chính yeáu cuûa Giaáy chöùng nhaän. AI LAØ NGÖÔØI ÑAÊNG KYÙ THOÂNG TIN TREÂN QA. Quyù Coâng ty hay toå chöùc ñaùnh giaù DNV ñeàu coù theå ñaêng kyù thoâng tin cho quyù Coâng ty treân QA . Tuy nhieân, taát caû thoâng tin ñeàu phaûi coù söï xaùc thöïc cuûa toå chöùc DNV. CAÙC NOÄI DUNG ÑAÊNG KYÙ: Moãi khung ñaêng kyù ñeàu phaûi ñöôïc hoaøn taát: Hoaøn taát khung thöù 1: Khung naøy ñaõ thay ñoåi 1 soá noäi dung. Baïn seõ khoâng gaëp raéc roái gì neáu laøm ñuùng vôùi nhöõng ghi chuù keøm theo. Neáu coù thaéc maéc vui loøng lieân heä vôùi chuùng toâi taïi soá 01603 694873. • Thoâng tin chung cuûa Coâng ty phaûi coù logo cuûa Coâng ty. • Ñaùnh daáu vaøo oâ thích hôïp ñeå Ñaêng kyù môùi, Ñieàu chænh hoaëc Caäp nhaät laïi thoâng tin (theo höôùng daãn cuûa töøng oâ troáng). • Choïn oâ “ñieàu chænh” ñeå ñieàn theâm thoâng tin vaøo noäi dung ñaõ ñaêng kyù. Phaûi baûo ñaûm döõ lieäu theâm vaøo 1 caùch roõ raøng (caàn söû duïng töø “ñöôïc thay ñoåi” ñeå phaân bieät vôùi döõ lieäu coá ñònh.). • Choïn oâ “caäp nhaät laïi” khi muoán truy caäp laïi thoâng tin maø khoâng thay ñoåi noäi dung (chæ thay ñoåi ngaøy truy caäp). • OÂ “xoùa döõ lieäu” do toå chöùc ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän lieät keâ theâm vaøo khung döõ lieäu, khung thoâng tin trích ngang vaø khung teân caùc chi nhaùnh. • Khi ñöa döõ lieäu môùi hay thay ñoåi baûng döõ lieäu thì phaûi keøm theo Giaáy chöùng nhaän photo ñeå kieåm chöùng. 1 THOÂNG TIN CHUNG CUÛA COÂNG TY: Logo Coâng ty Teân toå chöùc ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän: ….. …..…..…..…..…..…..…..…..…. Giaáy chöùng nhaän soá: …..…..…..…..…..…..…..….. …..…..…..…..…..…..…..…..….. Ngaøy ban haønh: …..…..…..….…..…..…..….…..…..…..
  6. ….…..…..…..…..…..….…..…. Ngaøy heát hieäu löïc: .…..…. .…..…. .…..…. .…..…. . …..…. .…..…. .…..……. …..….  ÑAÊNG KYÙ MÔÙI  ÑIEÀU CHÆNH  CAÄP NHAÄT LAÏI Daønh cho toå chöùc Duøng ñeå thay ñoåi Chæ ñeå caäp nhaät laïi laàn noäi dung ñaõ ñaêng thoâng tin maø khoâng ñaàu ñaêng kyù kyù thay ñoåi noäi dung Luùc naøy, toå chöùc ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän coù theå lieät keâ theâm oâ “xoùa döõ lieäu” vaøo khung döõ lieäu cuûa mình. Hoaøn taát khung thöù 2: Cuïm töø “Phuï / Chính / Loaïi hình doanh nghieäp” chæ caùch lieät keâ teân Coâng ty baïn treân trang quaûng caùo sao cho ngöôøi truy caäp deã tìm. Baïn coù theå chia teân Coâng ty baïn ra 02 yeáu toá chính & phuï. Vd: Neáu teân Coâng ty baïn laø “AJ Whiting Ltd ” - Muoán ñaêng kyù teân vôùi kyù töï “W” tröôùc, khoâng phaûi kyù töï “A” tröôùc thì ñaêng kyù nhö sau: Phuï: AJ Chính: Whiting Loaïi hình doanh nghieäp: Ltd - Muoán ñaêng kyù teân vôùi kyù töï “A” tröôùc, khoâng phaûi kyù töï “W” tröôùc thì ñaêng kyù nhö sau: Phuï: Chính: AJ Whiting Loaïi hình doanh nghieäp: Ltd 2 CHI TIEÁT THOÂNG TIN VEÀ COÂNG TY: TEÂN COÂNG TY: Phuï Chính Loaïi hình doanh nghieäp Xem ví duï treân Teân chi nhaùnh : _______________________________________ Thöông hieäu : _______________________________________ Teân nhoùm : _______________________________________ Hoäp thö böu ñieän : _______________________________________ Teân truï sôû : _______________________________________ Ñòa chæ soá/ Ñöôøng : _______________________________________ Phöôøng/ Quaän : _______________________________________
  7. Thaønh phoá : _______________________________________ Quoác gia : _______________________________________ Maõ vuøng : _______________________________________ Maõ Quoác gia : _______________________________________ THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC: Soá ñieän thoaïi (ghi caû maõ Quoác gia neáu khoâng phaûi ôû nöôùc Anh): __________________________ Soá fax : _______________________________________ Email : _______________________________________ Website : _______________________________________ Teân Coâng ty khi caàn lieân heä : _______________________________________ Ñòa chæ & soá ñieän thoaïi khaùc : _______________________________________ Hoaøn taát khung thöù 3: Caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù lieät keâ döôùi ñaây laø nhöõng tieâu chuaån phoå bieán nhaát trong heä thoáng ñaùnh giaù chaát löôïng. Ngoaøi caùc tieâu chuaån ñaõ ñöôïc lieät keâ saün , Quyù Coâng ty coù theå lieät keâ theâm vaøo nhöõng tieâu chuaån khaùc cuûa mình (nhö BS 7799 hay EN 46001) vaøo doøng troáng beân döôùi (neáu coù). Quyù Coâng ty cuõng coù theå lieät keâ theâm vaøo nhöõng saûn phaåm ñaõ ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän. Khi ñöa döõ lieäu môùi hay thay ñoåi baûng döõ lieäu thì phaûi keøm theo Giaáy chöùng nhaän photo ñeå kieåm chöùng. 1 CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ  BS EN ISO 9001  BS EN ISO 9002  BS EN ISO 14001  BS EN ISO 9001 + TickIT  BS EN ISO 9002 + TickIT  BS EN ISO 9003  QS 9000  Product Conformity  CECC Nhöõng tieâu chuaån khaùc (nhö BS 7799 hay EN 46001) Caùc saûn phaåm vaø dòch vuï ñöôïc lieät keâ phaûi naèm trong Danh saùch caùc saûn phaåm vaø dòch vuï ñöôïc ñaêng kyù vôùi QA . Toå chöùc ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän cuõng phaûi gôûi baûng photo Danh saùch naøy Hoaøn taát khung saûn phaåm hoaëc dòch vuï: Choïn kyù töï ñaàu cuûa töø moâ taû hình thöùc hoaït ñoäng ñuùng nhaát cuûa saûn phaåm maø Coâng ty baïn ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù. Neáu baïn thaáy khoâng coù kyù töï naøo phuø hôïp cho Coâng ty baïn thì baïn coù theå töï ñeà nghò töø moâ taû thích hôïp vaø gôûi veà cho Ban bieân taäp Trang Quaûng caùo QA, Phoøng Xuaát Baûn, Ñöôøng Crispin, Norwich NR3 1PD. Ñaùnh maõ saûn phaåm ñöôïc choïn vaøo coät thöù nhaát. Ñaùnh moâ taû saûn phaåm vaøo coät thöù hai (döïa theo Danh saùch caùc saûn phaåm vaø dòch vuï). Ñaùnh vaøo oâ troáng ôû coät thöù 3 ñeå choïn kyù töï ñaàu tieân phuø hôïp vôùi hình thöùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Caùc kyù töï ñöôïc moâ taû nhö sau :
  8. M : Coâng ty baïn laø nhaø saûn xuaát saûn phaåm hoaëc cung caáp dòch vuï S : Coâng ty baïn laø nhaø dòch vuï , söûa chöõa hoaëc baûo trì saûn phaåm C : Coâng ty baïn laø nhaø tö vaán hoaëc thieát keá saûn phaåm, dòch vuï D : Coâng ty baïn laø nhaø cung caáp hoaëc chuyeân baùn sæ saûn phaåm I : Coâng ty baïn chuyeân caøi ñaët , laép ñaët saûn phaåm P : Coâng ty baïn ñaõ coù giaáy chöùng nhaän phuø hôïp cho moät phuï tuøng naøo ñoù ( ví duï ñaõ coù giaáy chöùng nhaän phuø hôïp cho phích caém ñieän lieân quan ñeán saûn phaåm ñöôïc UKAS caáp giaáy chöùng nhaän ) Ghi chuù : chæ choïn oâ S, C, D neáu ñaây laø moät phaàn cuûa lónh vöïc ñöôïc ñaùnh giaù cuûa Coâng ty baïn. Khoâng ñöôïc choïn khi noù ñôn thuaàn chæ laø moät hoaït ñoäng hoã trôï cho nhaø saûn xuaát . 2 SAÛN PHAÅM HOAËC DÒCH VUÏ ÑÖÔÏC CAÁP GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN MAÕ SAÛN MOÂ TAÛ SAÛN LÓNH VÖÏC HOAÏT ÑOÄNG PHAÅM PHAÅM (Coät 3) (Coät 1) (Coät 2)  M  S  C  D  I  P  M  S  C  D  I  P  M  S  C  D  I  P  M  S  C  D  I  P  M  S  C  D  I  P  M  S  C  D  I  P  M  S  C  D  I  P Hoaøn taát khung thöù 4: Khung naøy phaûi coù chöõ kyù cuûa ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän. 3 CAM KEÁT CUÛA TOÅ CHÖÙC ÑÖÔÏC CAÁP GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN: Toâi xin cam keát caùc thoâng tin treân ñöôïc cung caáp treân ñaây laø ñuùng vaø naèm trong noäi dung cuûa giaáy chöùng nhaän caáp cho Coâng ty ALTA. Chöõ kyù Hoï vaø teân : Chöùc vuï : Ngaøy : ÑÒA CHÆ GÔÛI PHIEÁU CUNG CAÁP THOÂNG TIN - Neáu laø chi nhaùnh thì gôûi ñeán Coâng ty ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän. - Neáu laø Coâng ty ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän thì gôûi ñeán : Ban bieân taäp Trang Quaûng caùo QA
  9. 3 Hilltop Lane, Saffron Walden, Essex CB 11 4AS ÑAÊNG KYÙ NHAÄN ÑÓA CD THOÂNG TIN CAÙC TOÅ CHÖÙC TREÂN TRANG QA 4) Baïn haõy ñaêng kyù nhaän ñóa CD cuûa QA ngay baây giôø vaø baïn seõ thaáy Coâng ty baïn ñöôïc lieät keâ ñaàu tieân trong phaàn tieâu chuaån ñaït Giaáy chöùng nhaän quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty . Ñeå bieát theâm chi tieát phöông thöùc ñaêng kyù thoâng tin hoaëc caàn nhöõng thoâng tin khaùc , vui loøng lieân heä ÑT: 0870 6005522.  Haõy ñaùnh daáu vaøo oâ troáng neáu baïn khoâng haøi loøng söû duïng thoâng tin naøy cho vieäc tieáp thò saûn phaåm vaø dòch vuï cung caáp bôûi vaên phoøng QA hoaëc nhöõng toå chöùc khaùc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản