intTypePromotion=1
ADSENSE

Điểu kiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở Việt Nam

Chia sẻ: Hoàng Lê Khanh Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

34
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong diêu kiện hội nhập kinh tế hiện nay, các DN khai thác, chế biến và kinh doanh dá xây dựng ở Việt Nam. bên cạnh những cơ hội phát triển bển vững (PTBV), còn phải dối mặt với nhiều thách thức. Tổ chức tốt HTTT KTQT là một giải pháp hữu hiệu, dể phát huy hiệu quả công tác quản lý, quàn tợ có hiệu quả nguốn lực chiến lược. Qua dó giúp DN nảng cao năng lực cạnh tranh và VỊ thế của mình trên thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điểu kiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở Việt Nam

  1. Điểu kiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ỏ Việt Nam Conditions for organizing accounting management information system in enterprises of operation, processing and trading of construction materials in Vietnam Nguyền Thj Due Loan* Nhận: 01/9/2017 Biên tập: 11/11/2017 Duyệt đăng: 14/11/2017 ối cảnh hội nhập kinh tế của B TỔ chức hệ thống thông tin (HTTT) kế toán quản tn (KTQT) có vai trò quan trọng, trong việc cung cấp thông tin thiết thực, hữu ích trong quản lý và diều hành Việt Nam hiện nay, mang lại doanh nghiệp (DN). Thông tin KT Q T là cơ sở d ể nhà quản lý thực hiện mục-tiêu cho DN nhiéu cơ hội và thách quàn tợ. thông qua việc khai thác có hiệu quả mọi nguồn lự c của DN, nảng cao thức, DN phải đối mặt với sức khả năng cạnh tranh. Trong diêu kiện hội nhập kinh tế hiện nay, các D N khai ép cạnh tranh của các đơn vị kinh thác, chế biến và kinh doanh dá xây dựng ở Việt Nam. bên cạnh những cơ hội doanh cùng ngành nghé trong nước và phát triển bển vững (PTBV), còn phải dối mặt với nhiều thách thức. Tổ chức tốt nước ngoài. Các DN cần chủ động, phàt H TTT KTQ T là một giải pháp hữu hiệu, d ể phát huy hiệu quả công tác quản lý, huy một cách hiệu quả nhất các nguồn quàn tợ có hiệu quả nguốn lự c chiến lược. Qua dó giúp DN nảng cao năng lực lực hiện có và tận dụng tối da những cạnh tranh và VỊ thế của mình trên thị trường. Tổ chức H TTT K T Q T là một công ảnh hường từ các chính sách hỗ trợ của cụ hữu hiệu của quàn tạ DN.nhẳm cung cấp thông tin thực hiện mục tiêu hoạch Nhà nước, dể nâng cao khả năng cạnh dmh, kiểm soát và ra quyết dinh quản lý, tạo ra già tợ cho DN, thông qua việc tranh kinh tè' trong định hướng phát triển khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của DN. của minh. Thông tin KTQT có vai trò Từ khóa: PTBV: khai thác dá; Việt Nam: Đ ại học Bà R ia - Vũng Tàu (BVU); H TTT quan trọng trong quản lý và điéu hành KTQT. DN, KTQT lá một công cụ hữu hiệu, một Abstract. Organization o f management accounting information system plays an bộ phận thiết yếu của quản trị DN trong important role in providing practical and useful infonnation in the management việc thực hiện các mục tiêu quản lý. Tổ and operation of enterprises. Managem ent accounting information is the basis for chức tốt HTTT KTQT nhằm cung cấp m anagers to achieve management goals through efficient exploitation o f all thòng tin thiết thực, kịp thời, toàn diện resources o f the business, improve com petitiveness. In the context of econom ic cho nhầ quản trị là cơ sở dể nâng cao integration, businesses exploiting, processing and trading in construction stone in khả năng cạnh tranh, tạo ra giá trị cho Vietnam, besides opportunities for sustainable development, face many chal­ DN thông qua việc kiểm soát và sử lenges. W ell organized accounting Information management system is an effec­ dụng nguón lực một cách hiệu quả nhất. tive solution to promote the effective management and effective management of Cách mạng công nghiệp lán thứ tư strategic resources, thereby helping businesses enhance com petitiveness and đã bắt đẩu diễn ra trong vài năm trở lại com petitiveness. Its the market. Organization o f management accounting inform a­ đày với nến tảng là các dột phá của tion system is an effective tool of corporate governance to provide information to công nghệ số, dựa trèn những thành tựu achieve the objectives o f planning, control and management decision-m aking, của khoa học công nghệ. Thuật ngữ creating value for enterphse through the efficient exploitation and use o f all “Internet of things" đã trở nên phổ biến resources o f the business. trong DN, nó hướng đến sản xuất thõng Keyw ords.sustainable developm ent; quarrying; Vietnam; Ba Ria - Vung Tau minh, cải thiện hiệu quả kinh doanh và University (BVU); Managem ent accounting inform ation system. * Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) ■ 'ĩaịi c/tí /dán f& ,'A'iê’tn /dón MÌ //lána JJ/20i/ 53
  2. tổ chức. Thông tin KTQT là một nguồn chung. Tổ chức với tính cách là một thực Có chính sách hỗ trợ các DN khai lực quan trọng của DN, cẩn phải ứng thể phải đáp ứng yêu cầu cơ cấu gọn thác, chế biến và kinh doanh đá xây dụng sự tiến bộ của công nghệ hiện đại nhẹ, linh hoạt và hiệu quả. dựngtrong quy trình khai thác, chế biến để tổ chức quản lý. Hệ thống hoạch định 1.2. Mục tiêu tổ chức HTTT KTQT và nghiên cứu thi trường và phát triển nguồn lực tổng thể ER P là một giải pháp Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, các sản phẩm mới. hữu hiệu giúp DN sử dụng tối ưu nguồn DN phải tự chủ tài chính, chủ động phát Hỗ trợ tỉm kiếm nguổn tàl nguyên, lực, tăng cường khả năng quản lý, mở huy hiệu quả các nguồn lực hiện có, cải giảm và giãn thời hạn nộp thuế ở mức rộng khả năng truy cập thông tin, nâng tiến tổ chức nhằm nâng cao khả năng hợp lý. Bên cạnh dó, cần phải có cơ chế cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu PTBV. hỗ trợ tài chính, khuyến khích đầu tư doanh. HTTT KTQT là một công cụ hữu hiệu phát triển chiều sâu, đổi mới công nghệ, Cạnh tranh ngày càng khốc liệt của quản trị, có vai trò quan trọng hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý sản trong lĩnh vực khai thác, chế biến và thông tin thiết thực, hữu ích, kịp thời, xuất,... kinh doanh đá xây dựng ở Việt Nam đáng tin cậy cho các nhà quản trị hoạch Tạo dựng môi trường cạnh tranh hiện nay, đòi hỏi nhà quản trị cần nhiều định, kiểm soát và ra quyết định hiệu lảnh mạnh, dể các DN khai thác, chế thông tin thiết thực, hữu ích. Công nghệ quả. Mục tiêu tổ chức HTTT KTQT như biến và kinh doanh dá xây dựng ở Việt thông tin ngày càng phát triển và phổ sau: Nam phát huy tối đa nguồn lực hiện có biến, tạo điéu kiện để DN tiếp cận với hệ - Cung cấp thông tin hoạch định với sự hỗ trợ của HTTT KTQT. Trong thống quản lý hiện đại, khoa học nhằm chiến lược phát triển. điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc gia tăng hiệu quả công tác quản trị. Để - Cung cấp thông tin cho quá trình liệt, Nhà nước cần phải tạo dựng được dáp ứng nhu cầu thông tin của các cấp thực thi và kiểm soát việc thực hiện mục môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa quản trị trong các DN khai thác, chế tiêu chiến lược. các DN tham gia trên thị trường, tránh biến vả kinh doanh đá xây dựng ở Việt - Cung cấp thông tin cho quá trình ra tinh trạng ép giá và các tiêu cực khác từ Nam trong hoạch định, kiểm soát và ra quyết định chiến lược và tác nghiệp. thị trường. quyết định nhằm sử dụng hiệu quả - Nâng cao hiệu quả hoạt động quản Các DN trên cơ sở vận hành HTTT nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh trị thông qua việc thúc đẩy các nhà của mình để đưa ra quyết định kịp thời, tranh và PTBV. Vì vậy, tổ chức hệ thống quản lý thực hiện mục tiêu chiến lược, chính xác, phát huy có hiệu quả mọi KTQT chi phí cần phải được quan tâm. nâng cao lợi thế cạnh tranh. nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh 1. Những vấn đề cơ bản về tổ 2. Các điểu kiện để xây dựng tranh, PTBV DN. chức HTTT KTQ T trong DN sản xuất: HTTT KTQ T trong các DN khai thác, Thứ hai: H oàn thiện m ôi trường 1.1. K h á i niệm chế biến và kinh doanh đá xây dựng pháp lý vể H TT T K T Q T Khoa học quản lý tiếp cận khái niệm ở Việt Nam HTTT KTQT đã dược nghiên cứu và tổ chức dưới nhiều góc dộ khác nhau, tổ 2.1. v ể phía Nhà nước và các cơ triển khai áp dụng tại các DN từ những chức với tính cách là thực thể và tổ chức quan chức năng năm 1990. Tuy nhiên, đến hiện nay, với tính cách là hoạt động. Dưới góc độ Thứ nhất: Thực hiện các chính sách những văn bản của Nhà nước ban hành là một thực thể, P.M. Kécgientxép cho hỗ trợ các D N trong ngành khai thác, chưa hoàn thiện. Trong tương lai, cẩn rằng: “Tổ chức nghĩa là liên hiệp nhiếu ch ế biến và kinh doanh đá xây dựng ở phải hoàn thiện môi trường pháp lý vé người để thực hiện một công tác nhất Việt Nam: HTTT KTQT dể DN vận hành, nhằm định. Chúng ta cũng có thể gọi bản thân Ngành khai thác, chế biến và kinh phát huy hiệu quả vai trò của nó trong hình thức liên hiệp đó là một tổ chức”. doanh đá xây dựng ở nước ta những công tác quản lý. Tổ chức HTTT KTQT Chesley Irving Barnard định nghĩa: “Tổ năm gần đây gặp nhiéu khó khàn vé trong DN được dế cập trong Luật kế chức là một hệ thống những hoạt động nguồn tài nguyên khai thác, các kỹ thuật toán 2015, Thông tư 53/2006/TT-BTC hay nỗ lực của hai hay nhiéu người, thăm dò nguồn tài nguyên, quy trình trên góc độ vé bản chất, vai trò, nội được kết hợp với nhau một cách có ý khai thác còn lạc hậu, môl trường xung dung của nó. Tuy nhiên, Nhà nước cắn thức nhằm hoàn thành mục tiêu chung”. quanh nơi khai thác, sản xuất như tiếng hướng dẫn DN một cách cụ thể hơn, cẩn Mitơkazu lại cho rằng: “Nói tới tổ chức là ồn, khói bụi, bắn mìn nổ đá cũng phán quy định trách nhiệm đối với Hội Kế nói tới một hệ thống hợp lý tập hợp từ nào làm ảnh hưởng đến các nhà dân toán và Kiểm toán Việt Nam, trong việc hai người trở lên, để phát huy đến mức làm nứt tường, ngập nước, lún lở đất,.... hướng dẫn các nội dung tổ chức HTTT cao nhất năng lực tương hỗ nhằm đạt Nhà nước cần thực hiện các giải pháp KTQT trong DN, cụ thể: được mục tiêu và mục tiêu chung”. Các hỗ trợ ngành khai thác, chế biến và kinh - Bản chất, vai trò và nguyên tắc tổ quan điểm trên déu thống nhất tổ chức doanh dá xây dựng, hỗ trợ các chính chức HTTT KTQT; là một tập hợp của ít nhất hai cá nhân sách giấy giấy phép khai thác, quyền - Phương pháp kỹ thuật thực hành trở lên và đéu hướng dến mục tiêu khai thác,...: HTTT KTQT trong DN; 54 riu' ■K ‘ rỉnúu Ỷr ' K “ iểm /rtún áổ ỉ/uíuọ ấ'J/20J7
  3. - Mô hình tổ chức HTTT KTQT; vậy, để tổ chức HTTT KTQT hiệu quả Xây dựng HTTT quản lý tích hợp và Kinh nghiệm từ việc tổ chức HTTT trong các DN khai thác, chế biến và kinh chia sẻ trên phạm vi toàn DN là một nội KTQT thành công trên thế giới và sự doanh đá xây dựng, các nhà quản trị dung quan trọng trong việc hoàn thiện vận dụng vào dặc thù của từng lĩnh vực cấn phải nhận thức đúng đắn về vị trí và tổ chức HTTT quản lý, nhằm liên kết hoạt động của DN Việt Nam. vai trò của nó. Cẩn phải tổ chức HTTT thông tin giữa các bộ phận, phòng ban Thứ ba: Đ ổi m ới chương trình đào KTQT theo hướng tin gọn và hiệu quả để thực hiện mục tiêu chung của DN tạo H TT T K T Q T theo hướng hiện dại nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông cũng như mục tiêu của các bộ phận. Trong chương trình đào tạo kế toán tin vé sản xuất, kinh doanh, nhàn sự và Cần phải chuẩn hóa chức năng, nhiệm hiện nay, cần phải đổi mới cả vể tài chính cho nhà quản trị các cấp, trong vụ từng bộ phận trong việc phối hợp và nộidung và phương pháp dào tạo. việc hoạch định và thực hiện mục tiêu chia sẻ thông tin, tạo diều kiện phát huy Vé nội dung, cẩn phải trang bị cho quản lý. Hiện nay, HTTT dã được các tối đa vai trò của HTTTKTQT trong công người học kiến thức cơ bản và chuyên các DN khai thác, chế biến và kinh tác quản lý. sâu vé HTTT KTQT hiện đại, các mô doanh đá xây dựng cần quan tâm và Thứ ba: N àng cao chất lượng nguồn hình và phương pháp KTQT hiện đại để đưa nó vào mục tiêu chiến lược phát KTQT thực sự trở thành một bộ phận nhân lự c trong tổ chức H TTT KTQ T triển của DN. Tuy nhiên, tâm lý chung không thể tách rời của quản trị DN. Đặt của các nhà quản trị đéu nhận thức vị trí Nhân sự là nhân tố quan trọng trong vấn đé tổ chức HTTT KTQT trong điêu của HTTT KTQT chỉ trên góc độ tài việc tổ chức vận hành HTTTKTQT kiện ứng dụng công nghệ thông tin, chính kế toán, làm sao đáp ứng được nhằm tạo ra chất lượng của thông tin nâng cao nhận thức về vai trò của HTTT yêu cầu của cơ quan thuế, cơ quan phục vụ yêu cầu quản lý. Các DN khai KTQT, trong việc thực hiện các mục tiêu quản lý tài chính, các đối tượng bên thác, chế biến và kinh doanh đá xảy quản lý. ngoài DN, chứ chưa thực sự trở thành dựng cần phải thực hiện các giải pháp, Vé phương pháp, cần đào tạo người một công cụ hữu ích cho nhà quản trị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân học phát triển cả vế kiến thức, kỹ năng, trong việc khai thác và phát huy hiệu lực KTQT như việc thực hiện chính sách đạo đức nghé nghiệp và thái độ phẩm quả nguồn lực của DN. Chính vỉ vậy, tuyển dụng nhân sự KTQT phải được chất. Đào tạo dựa trên phát triển năng cần phải giúp các nhà quản lý nhận thức đào tạo bài bản vé tổ chức HTTT quản lực nghề nghiệp trong quá trình học tập. rõ hơn vé vai trò, vị trí của HTTT KTQT lý, thực hành giỏi HTTT KTQT. Đào tạo Ngoài ra, Hội Kế toán và Kiểm toán trong việc tạo ra giá trị cho DN. Các nhà nhân sự hướng đến nâng cao kỹ năng Việt Nam cần kết hợp với các trường Đại quản trị phải thực sự là những người chỉ thực hành HTTTKTQT, ứng dụng công học, các cơ quan chức năng, Hiệp hội đạo tổ chức HTTT KTQT, nhấm thỏa nghệ thông tin trong HTTT, nắm vững các DN khai thác, chế biến và kinh mãn nhu cầu thông tin của minh trong chuyên môn nghiệp vụ vả lĩnh vực có doanh đá xây dựng ở Việt Nam cùng việc hoạch định và thực hiện các mục liên quan. tham gia tổ chức các buổi hội thảo, các tiêu quản lý. Khi vai trò và vị trí của tổ Thứ tư: Tăng cường ứng dụng công khóa học dể nâng cao nhận thức về vai chức HTTT KTQT được phát huy, nhà nghệ thông tin trong H TTT KT Q T trò HTTT KTQT, cung cấp kỹ năng thực quản lý sẽ đầu tư xứng đáng vào HTTT Giải pháp hoạch định nguồn lực hành HTTT KTQT. Nhằm phát huy hiệu KTQT để vận hành hiệu quả. tổng thể ERP hiện đã được các DN khai quả tổ chức HTTT KTQT, đáp ứng mục Thứ hai: Chuẩn hóa quy trình sản xuất, quy trình tổ chức quản lý thác, chế biến và kinh doanh đá xây tiêu quản lý, nâng cao năng lực cạnh Để tổ chức HTTT KTQT khoa học, dựng vận hành trong HTTT quản lý. Tuy tranh của các khai thác, chế biến và đòi hỏi các DN khai thác, chế biến và nhiên, các DN cắn phải hướng đến việc kinh doanh đâ xây dựng, nhằm hoàn kinh doanh đá xây dựng phải từng bước tích hợp ER P với các HTTT quản trị thiện HTTT trong DN hướng tới tinh gọn và hiệu quả. cải tiến quy trình tổ chức sản xuất, quản khác như: Hệ thống quản trị thông minh 2.2. Về ph ía cá c D N kh ai thác, chếlý theo hướng áp dụng các quy trình tiên (BI), hệ thống quản trị nguồn nhân lực biến và kinh doanh đá xâ y dựng tiến, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý (HRM), hệ thống quản trị quan hệ khách Thứ nhất: Nâng cao nhận thức về vai ISO. Tổ chức HTTT KTQT nhằm tạo ra hàng (CRM). Cần hướng đến việc kết trò của tổ chức hệ thông thông tin KTQT. hiệu quả hoạt động của các quy trình nối HTTT quản lý với cổng website, để Tổ chức HTTT KTQT xuất phát từ quản lý như: Quản lý vận hành tác thực hiện thương mại điện tử, tạo ra một nhu cầu thông tin của nhà quản lý câc nghiệp sản xuất, quản lý hệ thống phân HTTT thống nhất và chia sẻ trong DN. cấp trong DN. Trong điếu kiện cạnh phối - bán hàng, quản lý tài chính, quản Phát huy tối đa hiệu quả của HTTT tranh gay gắt hiện nay, vai trồ của HTTT lý nguổn nhân lực. Vì vậy, để đảm bảo KTQT, đảm bảo cho việc do lường hiệu KTQT phải dược phát huy nhằm tranh HTTT KTQT vận hành hiệu quả, cần quả hoạt động của DN một cách kịp thủ các nguồn lực, tạo điéu kiện phát phải chuẩn hóa quy trình sản xuất, quy thời, nâng cao khả năng phân tích, dự huy hiệu quả mọi tiềm năng của DN. Do trình quản lý trong DN. báo các chỉ tiêu kinh tế, tài chính. ý ạ /f cJú ''K ê ' ỉo ú t) T' 'K iể m /oán iũi //lá n y /4 /2 0 4 7 55
  4. Ngành khai thác, chế biến và kinh tại (phân tích chi phí) và tương lai (dự 4] Hoàng Văn Tưởng, Tổ chức KTQ T với việc tăng cường quản lý hoạt dộng kinh doanh trong doanh dá xây dựng ở Việt Nam có nhiéu toán chi phí). Bên cạnh đó, bài viết cũng các DN xây lắp việt Nam, LATS, Đại học Kinh té cơ hội phát triển, cũng như phải đối mặt đã nêu lên các điều kiện tổ chức HTTT quốc dắn, 2011. với nhiều thách thức trong quá trình hội KTQT cho các DN khai thác, chế biến và 5] Trần Thế Nữ, Xẳy dựng mô hình KTQ T chi nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt là, từ khi kinh doanh đá xây dựng ở Việt Nam. Từ phí trong các DN thương mại quy mô vừa và nhỏ Việt Nam gia nhập WTO (năm 2007). đó, bài viết tạo ra những nền tảng cần ở Việt Nam, LATS, ĐH Kinh tế quốc dân, 2011, Kiểm soát tốt chi phí là một giải pháp thiết cho việc tổ chức HTTT KTQT trong ch. 2-3, tr. 90- 95. 6] Hô Mỹ Hạnh, Tổ chức HTTT KTQT chi phi sống còn cho các DN Việt Nam để tồn các DN khai thác, chế biến và kinh trong cắc DN May Việt Nam, LATS, ĐH Kinh tế tại và phát triển vững chắc. Tổ chức doanh đá xây dựng ở Việt N am .n quốc dãn, 2013, ch. 2, tr. 70- 85. HTTT KTQT chi phí được nhận thức như một công cụ tất yếu, giúp các nhà quản Tài liệu tham khảo 1] Nguyễn ThỊ Đức Loan, Hoàn thiện công trị các cấp trong DN kiểm soát chi phí và Thông tin tác giả tác kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần đá ra quyết định. Theo mục tiêu đặt ra, bài Núi Nhỏ, LV thạc sỹ, ĐH Kinh té TP. Hồ Chi Minh, Nguyễn Thị Đức Loan* viết đã thực hiện dược các nội dung sau: 2011, ch. 2, tr. 40-45. * Viện: Du lịch- Quản lý - Kinh Nghiên cứu đồng bộ ba nội dung quan 2] Nguyễn Năng Phúc, KTQ T DN , trường Đại doanh, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng trọng của HTTT KTQT chi phí, bài báo học kinh tế quốc dân Hà Nội, NXB Tài chinh, Tàu (BVU) 2012, ch.3, tr. 70-73. chỉ ra rằng, có mối liên hệ mật thiết vé Email: phungloanR2@yahoo.com - 3] Nguyễn Hoãn, Xây dựng mỏ hình KTQ T thông tin trong kiểm soát chi phí giữa chi phí cho các DN sản xuất bánh kẹo Việt Nam, Tel: 09IR.737.988. thông tin quá khứ (chi phí thực hiện), hiện LATS, ĐH Kinh tế quốc dân, 2011, ch. 2, tr. 80-90. dụng 4 biến độc lập, trong khi còn các Good stein, J., Gautam, K. & Boeker, W. (Tiếp theo trang 52 ) (1994). The effects of board size and diversity on dặc điểm HĐQT khác có thể tác động strategic change. Strategic Management Journal. trên, bài viết đế xuất các giải pháp để đến hiệu quả HĐKD của công ty như là: Jensen, M .,&M eckling, W. (1976). Theory of tăng cường hiệu quả HĐKD của các GIỚI tính của chủ tịch HĐQT, trình độ the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and DN, thông qua việc cải thiện các yếu tố của các thành viên HĐQT, kinh nghiệm Ownership Structure. Journal of Financial của HĐQT như sau: Economics. của các thành viên HĐQT,... Đây chính Kaplan, S. & Reishus, D. (1990). Outside - Các công ty ở Việt Nam, nên xác là hạn chế của nghiên cứu và cũng là directorships and corporate performance. Journal định sổ lượng thành viên HĐQT phù hợp hướng phát triển cho các nghiên cứu of Financial Economics, 27, 389-410. để tăng cường hiệu quả HĐKD của DN. tiếp theo của tác giả.D Lama, T. B. (2012). Em pirical Evidence on Các công ty nên chắc chắn rằng, các the Link Between Compliance with Governance of Best Practice and Firm s Operating Results. thành viên HĐQT hiện tại là có dủ khả Tài liệu tham khảo Australasian Accounting, Business and Financial năng, kiến thức cho vị trí của họ, có sự Abdullah, S Á (2004). Board composition, Journal, 6(5), 63-80 am hiểu về các mô hình quản trị hiện CEO duality and performance among Malaysian Neter, J., Wasserman, W. & Kutner, M. H. listed companies. The International journal of (1989). Applied Linear Regression Models. đại. Ngoài ra, các công ty nên tăng số business In society. Homewood, IL: Irwin. lượng thành viên HĐQT, bằng việc lựa Berle, A. A., & Means, 6. c. (1932). The Pearce, J. & Zahra, S. A. (1991). The relative chọn các thành viên có năng lực, kinh modem corporation and private property. New power o f C EO s and boards o f directors: nghiêm, kiến thức trong lĩnh vực hoạt York: Macmillan. A ssociations with corporate performance. động để giúp công ty dưa ra các quyết Brickley, J.A., Coles, J. L. & Jarrell, G. Strategic Management Journal, 12, 135-154. (1997). Leadership structure: Separating the Pfeffer, J. (1987), A resource dependence per­ định tối ưu. CEO and chairman of the board. Journal of spective on interorganizational relations, in - Với một quốc gia đang phát triển Corporate Finance. Mizruchi, M. S. and Schwartz, M„ Intercorporate như Việt Nam, các công ty còn thiếu Brown, L. D. & Caylor, M. L. (2004). Relations: The Structural Analysis of Business, kinh nghiệm và kiến thức trong việc áp Corporate Governance and Firm Performance. Cambridge University Press, Cambridge UK, 25-55. Coombes, p & Wong, s. c. Y. (2004). Quasim, A. M. J. (2014). The Impact of dụng các mô hlnh quản trị hiện đại. Các Chairman and CEO-one job or two?. M cKinsey Corporate Governance on Firm Performance: công ty nên giảm tỷ lệ sở hữu trong Quarterly. Evidence from the UAE. European Journal of HĐQT của các cá nhân đại diện cho Core, J. E „ Holthausen, R.w. & Larcker, D. Business and Management, 6(22), 118-124. phần vốn Nhà nước và các cá nhân F. (1999). Corporate governance, chief officer Sheikh, N. A., Wang, Z„ & Khan, S. (2011). thiếu năng lực quản lý, tăng cường thu compensation, and firm performance. Journal of The impact of internal attributes of corporate gov­ Financial Economics. ernance on firm performance - Evidence form hút vốn đẩu tư từ nước ngoài. Donaldson, L.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2