intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều trị biến dạng khuỷu vẹo vào trong với kỹ thuật đục xương sửa trục có sử dụng định vị góc bằng kim Kirchner

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

36
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Điều trị biến dạng khuỷu vẹo vào trong với kỹ thuật đục xương sửa trục có sử dụng định vị góc bằng kim Kirchner trình bày nghiên cứu nhằm mô tả tổn thương biến dạng vẹo trong và xoay trong của khuỷu ở bệnh nhân biến dạng khuỷu vẹo vào trong và đánh giá kết quả điều trị vẹo khuỷu vào trong với kỹ thuật đục xương sửa trục có sử dụng định vị góc bằng kim Kirchner. Nghiên cứu tiến cứu mô tả 24 bệnh nhân vẹo khuỷu vào trong,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị biến dạng khuỷu vẹo vào trong với kỹ thuật đục xương sửa trục có sử dụng định vị góc bằng kim Kirchner

<br /> <br /> !"#$%&'()*(+*!*<br /> (,&-./012345!/634%/"("<br /> 6#7&8&!9!<br /> <br /> :;‰#?CM#TC8#.H#35#@&M#<br /> %6%!#U&'(#@!KD#Qy#%M‰#%6%!#!|#@!=J=#¾#%M‰#<br /> (OM#3;(#M¶#D!“(-#?9#<br /> ‘#[H(!#.H#@&M#]&3%!(73#!#./#?&#w#’º&#%·=#(-8/&#./8#’º&#%·=#38(-#<br /> *+,(-#%6(!#2>9#<br /> ‘#=>#%!&A=#.H#35#!2&#@&M#’;(#M¶#D!“(-#<br /> ?#34‚#3;(#D!&M#”#<br /> B=2(-#?"#*6%#?H(!#•(!#3V(-#.I8#38(-#3+K%#<br /> ./#02=#MN9#<br /> ‘#”6%#?H(!#-\%#.I8#38(-#./#*82>#38(-#%W2#<br /> @!=J=#38(-#MN#02=#@!&#?–#?H(!#.H#@&M#<br /> ]&3%!(739#<br /> —˜™š›œš™ž›Ÿœ™š›œš™ ¡¢™£¤¥¦§™¨©ª™š«¡¢™ Àm„g^Á‡ŒÂÃm„nČÅÆÇjÈÇmnÉÊËjȎm<br /> ¢¬­™š­®¦™¢¯™¨©™°¡¦§™ ±¦›™²±™³­´™—­«¢›¦µ«™<br /> ÌÍj†„ÎmnmnmnËmn<br /> ‘#Y>#M;#8/(#!Y(#!8¶%#?6M#3|&#!·(#@&(!# #<br /> ‘#=>#%!&A=#.H#35#!2&#@&M#’;(#M¶#D!“(-#<br /> %6(!#2>9#<br /> ‘#238#!,&#!8¶%#¸0M2%!#Q~¹#3;(#%6(!#2># (OM#(-2(-‰#-\%#(-!&;(-#-&¿2#!2&#@&M#%!5(!#’/#<br /> -\%#*82>#38(-#%W2#@!=J=‰#{!•(!#Z‚9#<br /> 02=#@!&#Uº(#M6=9#<br /> #<br /> 12<br /> 345467889<br /> 2<br /> <br /> <br /> ˆ‰Š‹ŒŽ‘‰Š’“”•–—˜™•‰’š›–˜™œ‰<br /> ž˜ŸŠ ‰’‰¡‰’–‰’<br /> !"#$%"&'()*(+,-#.($/ #$0(&12,3#.<br /> 45#.45#.%67879 :7;)$#? #.=@<br /> A$B=(;C#2D#$)E=$F8$GHGI<br /> !"#$%"&'()*(+,-#.($/ $=7&12,3#.<br /> 45#.45#.%67879 :7;)$#)F2"#$KS#.`<br /> $5L)a879 :7;)$#4=G2X($=@#_AK]((,($[<br /> .0A8$GHGIk$'5K](4=Gl(GR#%1(mAA$n)<br /> $o7)$/)#p#.Iqq<br /> rstuvwxsvyz{v|}~v<br /> 0#2€&7€#%[(($,-#.I<br /> 0#2€&7€#+,-#.I<br /> !'#$.7'8[(cGJ+=P=(;C#`@[G(F‚<br /> K7C#2]%m#2]#.%1(;n))E=)U#.(=@P=<br /> (;C#A$ƒ#&5V7)E=„AA5&7(5)$7=;=K=9/)2]‚<br /> kF(>8$'%18b9Ik;5#.2X(F(‚K7C#2]%m#<br /> 2]#.8$GHGK…#$($,3#.>8$GHG($U#.(;n)†<br /> 8$' &1 K7C#2] %m# 2]#. K…#$ ($,3#.>)‡#<br /> %_5 #$_ $5L)K7C# 2] $V# )$[ #$_ #$,#.<br /> 8$GHG($U#.(;n)†8b9 &1)X$V#)$[K7C#2]<br /> %m#2]#.I<br /> <br /> Œ¢£¤¥<br /> <br /> ¦§¨©ª«Œ¬­®‰–‰¯<br /> <br /> ¦§¨©ª‹Œ©°§±®‰Š‰Š²‰³Š§–‰˜Š§®Ÿ<br /> ŸŠ´©˜Š©µ˜<br /> !=4FKQ#$#$ƒ#2,¶))=#($7QAA$fG($Gm((;5#..7=725V#WW2[#WZ(Gd7>(Gd7(;G#.K…#$<br /> )E=KQ#$#$ƒ#&1W\>Z·Z>¸(Gd7¹q<br /> <br /> 234356<br /> 7789<br />   <br /> 9<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> !"#$%&'()*+,-./0#1#<br /> 345627895:2;6?@?2A27BC278DE2:FG256EH?26I527BC2G6JE2<br /> <br /> KLMNOPQ,-.RS.LMQT(/0#1#<br /> 2<br /> <br /> PQ,-.RS.LMU<br /> 3W2XY2Z2[Y2\]<br /> 38c52[Y2\]<br /> 38?5:2e456<br /> <br /> LU<br /> ^_<br /> d<br /> <br /> Xfg_2h2agd<br /> <br /> VU<br /> `ab<br /> Xab<br /> <br /> ijk2;6=J5:27W2XY2\p52[Y2\]q2<br /> <br /> KLMrOPQs.()RS.LMQT(/0#1#<br /> PQs.()RS.LMU<br /> LU<br /> VU<br /> 3W2^a2Z2XY2\]<br /> ^[<br /> afgXb<br /> 38c52XY2\]<br /> ^^<br /> fag_b<br /> 38?5:2e456<br /> X^gf2h2dg`<br /> ijk2t=BC278=5:278?5:2e4562kuB2>6?@?2lm2X^gf2h2dg`q2<br /> vp72w?J2>Exo2y=D7278=5:2ozg2^YYb2kDk278{|5:26}G2y~B2k6B2\{}k2€E2lk62t=BCq2<br /> ‚D562:ED2>p72w?J2:ƒ52>6„5:2kj278{|5:26}G25m=256E…o278†5:g2lEH52yp72w?J2;ŠE276|E2:EB5276‹=2€ŒE278?5:2e4562dga276D5:2k65:27„E276ŽC2>6„5:2kj278{|5:2<br /> 6}G25m=26952k6p2eEc52\]2;ˆ52\]5:2>6?@?q2<br /> <br /> 12<br /> <br /> 345467889<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> !"#$%&''(")*+,*-./+01)20*)03*<br /> &'456"#6789)0:0;<br /> ";<br /> ?>@AB<br /> ?B<br /> ?CB<br /> DE>?>F>G>@AB<br /> HIB<br /> JKLGCB<br /> DMNO>G>@AB<br /> PB<br /> IHLGB<br /> DMQOR>STOUB<br /> PLV>W>HLXB<br /> YZOU>R[Z>\]^>_Q`>abQ>cd>ef[>^Ug[>R[bO>^Uhi>jk[>^MQOR>STOU>XLG>^UZORL>\UlOR>mn>^MogOR>Upq>Ori><br /> esi>^MiOR>^Z[>qUZ^t>unm>esi>ORir[>^MQOR>STOU>vr>PLV>W>HLXL>qUw>Upq>ef[>Rnm>esi>ORir[>a[OU>vx>myb><br /> mZm>SzOU>OU{Ot><br /> !"#|%}(")#8(9~*0!€+*)6116‚8*6<br /> D„^B<br /> …UZB<br /> …†cB<br /> DdORB<br /> <br /> ƒ~*0!;<br /> <br /> ";<br /> H?B<br /> HB<br /> HB<br /> HVB<br /> <br /> _Q`>^„^>er>\UZ>mU[]c>‡ILKCt><br /> <br /> ˆ% ‰Š‹<br /> <br /> DŒ>vz>Obc>mbi>UO>OŽ>KIC>ai>ef[>H‡C><br /> ^MiOR>ORU[NO>m‘Q>myb>mU’OR>^l[>m“OR>qUw>Upq><br /> ef[>OU”O>@•OU>myb>@b>a„>mZm>^Zm>R[`>\UZm>OUo><br /> myb>–ab>—b˜b_Qhj>Obc>G‡CL>OŽ>VIC>™HšL>›N><br /> DUbOU>—O>Obc>X?C>OŽ>V?C>™Pšt><br /> DQd[>^MQOR>STOU>^MiOR>ORU[NO>m‘Q>myb><br /> mU’OR>^l[>vr>I?LG>W>GLV>^Qd[L>\]^>_Q`>Orœ>mbi><br /> UO>^MiOR>ORU[NO>m‘Q>myb>cA^>a„>^Zm>R[`><br /> \UZm>OUo>iUbccbj>Qab>™Vš>ef[>^Qd[>^MQOR><br /> STOU>KL?G>Ubœ>žRl>ŸŽQ>Ÿ OU>vr>KLI>™Gšt>DQd[><br /> SzOU>OU[>\U[>mbO>^U[zq>mn>v[NO>_QbO>\UZ>mU¡^><br /> mU¢>ef[>ORQœ>m>esi>^Z[>qUZ^>eT>£>@A>^Qd[>Orœ><br /> ¤oOR>m¥O>@bOR>qUZ^>^M[¦Ot>§T>e”œL>cA^>a„><br /> ^Zm>R[`>mn>@¨>¤Q©^>ONO>cd>esi>\UQŒQ>cQAOL><br /> ^MNO>I?>^Qd[>@¦>R[`c>ORQœ>m>esi>^Z[>qUZ^>ji><br /> <br /> v’m>Orœ>^„m>@A>qUZ^>^M[¦O>¤oOR>mU”c>v [t>DQœ><br /> OU[NOL>ji>esi>\UQŒQ>vr>^dO>^UoOR>cbOR>œ]Q><br /> ^„>^Uªc>c«>OU[¨Q>UO>vr>mU‘m>O¬OR>ONO><br /> OUŽOR>^MogOR>Upq>esi>OU[¨QL>mZm>^Zm>R[`><br /> m“OR>\UQœ]O>mZi>ONO>cd>afc>eT>^M­>@bOR>£><br /> ^Qd[>@[>U®m>ONO>j¯>S•>`OU>Uo£OR>^{c>vx>ji><br /> mZm>S O>^MNQ>mU®m>™H°>P°>Xšt><br /> ›N>DUbOU>—OL>–aab>—b˜b_hj>™H°>Pš>er><br /> OU[¨Q>^Zm>R[`>\UZm>@¨Q>mn>\]^>_Q`>mUi>^U©œ>^dO><br /> ^UoOR>R¡q>£>^bœ>^MZ[>OU[¨Q>UO>^bœ>qU`[>er><br /> mUi>M±OR>^bœ>^MZ[>vr>^bœ>\UlOR>^UQ”O>ONO>\U[><br /> OR²L>\U`>O¬OR>mU„OR>@³>e´OR>e¨>UO>ONO>j¯><br /> ^dO>^UoORt>…]^>_Q`>^MiOR>ORU[NO>m‘Q>myb><br /> mU’OR>^l[>m“OR>qUw>Upq>ef[>OU”O>@•OU>^MNO>ef[><br /> ^Œ>vz>^dO>^UoOR>^bœ>^MZ[>vr>GJLPCt><br /> <br /> 234356<br /> 7789<br />   <br /> <br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2