intTypePromotion=1

Điều trị hiếm muộn - Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
201
lượt xem
57
download

Điều trị hiếm muộn - Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu cung cấp thông tin và hỗ trợ bệnh nhân đang nổ lực vượt qua tình trạng hiếm muộn. Nội dung tài liệu tập trung hướng dẫn thụ tinh trong ống nghiệm và các kỹ thuật điều trị hiếm muộn hiện đại khác. Hy vọng cẩm nang này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và hữu dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị hiếm muộn - Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

 1. Caùc kyõ thuaät hoã trôï sinh saûn Hư ng d n th tinh trong ng nghi m và các k thu t đi u tr hi m mu n hi n đ i khác Knowledge for Better Healthcare
 2. T ch c AWARE (Asia Wide Actions for Reproductive Education) hân h nh gi i thi u đ n b n c m nang “Các k thu t h tr sinh s n”, m t trong lo t n ph m m i nh m cung c p thông tin và h tr b nh nhân đang n l c vư t qua tình tr ng hi m mu n. Chúng tôi hi v ng c m nang này s cung c p cho b n nh ng thông tin c n thi t và h u d ng. Muï c luï c Gi i thi u Thu c s d ng trong h tr sinh s n Th tinh trong ng nghi m Các k thu t h tr sinh s n khác L a ch n m t Trung tâm đi u tr hi m mu n Hi v ng cho các c p v ch ng hi m mu n H i đáp B ng gi i thích thu t ng Ngu n tham kh o C m nang này cung c p các thông tin v hi m mu n. C m nang ch có m c đích giáo d c và không th thay th vi c tư v n, ch n đoán và đi u tr c a bác sĩ chuyên khoa. B n nên đưa ra các quy t đ nh sau khi m t chuyên gia n m rõ tình tr ng hi m mu n c a mình tư v n. B n có th tham kh o thông tin t các t rơi dành cho b nh nhân ho c t các toa thu c nhưng trư c khi b t đ u s d ng b t kỳ lo i thu c nào, b n c n trao đ i v i chuyên gia v lưu ý, th n tr ng và ch ng ch đ nh.
 3. Phiên b n ti ng Vi t do HOSREM th c hi n Nhóm th c hi n Giang Huỳnh Như Vương Tú Như Phan Th Ng c Minh H M nh Tư ng
 4. Giôùi thieäu Có khá nhi u phương pháp đi u tr hi m mu n, trong đó có các phương pháp đi u tr chuyên sâu đư c ch đ nh phù h p cho t ng cá th . C m nang nh này s cung c p thông tin v các phương pháp đi u tr khác nhau trong lĩnh v c h tr sinh s n. H tr sinh s n (HTSS) là thu t ng bao trùm nhi u k thu t y h c v i m c đích giúp noãn và tinh trùng g p nhau đ th tinh. K thu t HTSS quen thu c nh t là th tinh trong ng nghi m (TTTON). Các k thu t khác bao g m tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), tr l nh, h tr phôi thoát màng, ch n đoán di truy n ti n làm t (PGD) và xin noãn. B n có th tìm th y m t danh m c kèm theo ph n gi i thi u đ y đ v t t c các k thu t HTSS trong c m nang này. Ca TTTON thành công ngư i l n đ u tiên đư c th c hi n vào năm 1978, k t đó, t l thành công c a các k thu t HTSS ngày càng gia tăng. Vào năm 2002, t l tr sinh s ng ph n dư i 35 tu i đư c th c hi n HTSS là 37% trên t ng s chu kỳ đi u tr , m t con s đ y h a h n so v i cơ h i cho m i c p v ch ng có thai t nhiên và mang thai đ n đ tháng là 20%. M c dù t l thành công c a HTSS gi m đáng k nh ng ph n l n tu i, cơ h i có thai v n tăng t t c các nhóm tu i so v i chu kỳ t nhiên. S chu kỳ đư c th c hi n k thu t HTSS cũng gia tăng. Dù t l thành công cao, nhưng m i c p v ch ng l i có m t hoàn c nh khác nhau. Do đó t t nh t nên xem xét hoàn c nh và m c tiêu c a t ng cá nhân. B n có th s d ng thông tin trong c m nang này khi th o lu n v i bác sĩ đi u tr . Đi u đó s giúp b n quy t đ nh đư c bi n pháp t t nh t cho b n. 3
 5. Thuoác söû duïng trong hoã trôï sinh saûn H u h t các k thu t h tr sinh s n b t đ u b ng vi c dùng thu c đi u hòa s s n xu t các n i ti t t sinh d c trong cơ th . Chu kỳ sinh s n c a ngư i n đư c ki m soát b i các n i ti t t . Khi b t kỳ m t n i ti t t nào không đư c ti t ra đ ho c không đúng th i đi m thì cơ h i th thai s gi m đáng k . S phát tri n c a nang noãn và s phóng noãn đư c ki m soát ch y u b i: n i ti t t kích thích nang noãn (FSH) và n i ti t t hoàng th hóa (LH). S phát tri n c a n i m c t cung ch u nh hư ng c a hai n i ti t t khác là estrogen và progesterone. Trong các k thu t h tr sinh s n, bác sĩ thư ng dùng thu c đ b sung ho c thay th FSH và LH t nhiên c a ngư i n nh m kích thích s phát tri n nhi u nang noãn và ki m soát chu kỳ kích thích bu ng tr ng. Nh ng lo i thu c này cũng có th đư c s d ng đ gây phóng noãn và giúp tinh trùng phát tri n. 4
 6. Thuï tinh trong oáng nghieäm Trong m t chu kỳ th tinh trong ng nghi m (TTTON), noãn và tinh trùng đư c l y ra ngoài cơ th và cho ti p xúc v i nhau trong đĩa c y đ th tinh. Như đã gi i thích ph n trư c, các lo i thu c thư ng đư c s d ng đ kích thích s phát tri n c a nhi u nang noãn. N u noãn đư c th tinh thành công thành phôi, phôi s đư c chuy n vào bu ng t cung c a ngư i n . Trong trư ng h p lý tư ng, s có m t noãn th tinh làm t và phát tri n, tương t như th thai t nhiên. Quá trình th tinh trong ng nghi m có 4 giai đo n: Kích thích bu ng tr ng, theo dõi nang noãn phát tri n và kích thích phóng noãn; Ch c hút noãn; Th tinh và Chuy n phôi. GIAI ĐO N 1: Kích thích bu ng tr ng, Theo dõi nang noãn phát tri n và Kích thích phóng noãn Khi có nhi u nang noãn trư ng thành, kh năng th tinh s tăng. Bình thư ng m i tháng ch có m t noãn trư ng thành đư c phóng noãn, do đó c n s d ng thu c kích thích bu ng tr ng đ có nhi u nang noãn phát tri n hơn. Nh ng noãn trư ng thành đư c ch a trong các nang đ y d ch. Thu c s d ng cũng ki m soát đư c th i đi m phóng noãn đ t o thu n l i cho quá trình ch c hút noãn. Theo dõi quá trình kích thích bu ng tr ng Bác sĩ đi u tr s siêu âm đ theo dõi s lư ng, kích thư c các nang noãn hai bu ng tr ng. Các nang noãn phát tri n s tăng ti t estrogen vào máu, do đó xét nghi m máu đư c s d ng đ theo dõi n ng đ estrogen, t đó xác đ nh đư c th i đi m t t nh t đ dùng thu c kích thích trư ng thành noãn và quy t đ nh th i đi m ch c hút noãn. Thuaät ngöõ trong oáng nghieäm (in-vitro) nhaèm chæ nhöõng tieán trình xaûy ra beân ngoaøi cô theå ngöôøi. 5
 7. GIAI ĐO N 2: Ch c hút noãn Khi hoàn t t kích thích bu ng tr ng và các nang noãn đã trư ng thành, bác sĩ đi u tr s c g ng ch c hút đư c càng nhi u noãn càng t t, m c dù t t c các noãn ch c hút có th không đư c s d ng h t trong m t chu kỳ đi u tr . V trí các nang noãn đư c xác đ nh qua siêu âm ng âm đ o. Sau đó, bác sĩ s d ng m t cây kim nh qua ng âm đ o đ hút nh nhàng d ch nang. D ch nang hút ra l p t c đư c chuy n qua phòng xét nghi m và quan sát dư i kính hi n vi đ tìm noãn. Quá Ch c hút noãn dư i hư ng d n siêu âm trình đư c l p l i cho t t c các nang hai bu ng tr ng. T t c noãn l y ra đư c lo i b d ch nang và đ t vào t c y. Ngư i v b t đ u s d ng progesterone đ t âm đ o vào bu i t i ngày ch c hút noãn nh m giúp chu n b n i m c t cung cho vi c đón nh n phôi vào làm t . GIAI ĐO N 3: Th tinh Kho ng hai gi trư c khi ch c hút noãn, m u tinh d ch c a ngư i ch ng đư c l y và l c r a đ ch n ra nh ng tinh trùng m nh nh t, di đ ng nh t. Sau đó tinh trùng đư c đ t cùng v i noãn trong t c y có nhi t đ gi ng cơ th ngư i n . Vào ngày k ti p, noãn đư c ki m tra dư i kính hi n vi xem có hi n tư ng th tinh x y ra hay chưa. N u hi n tư ng th tinh x y ra, phôi đã s n sàng đ chuy n vào bu ng t cung trong vòng 48-72 gi . GIAI ĐO N 4: Chuy n phôi S lư ng phôi đư c chuy n ph thu c vào tu i ngư i v , nguyên nhân hi m mu n, ti n căn s n khoa và các y u t khác. N u còn phôi dư có ch t lư ng t t thì đư c tr l nh đ s d ng sau này. Các k thu t trong phòng xét nghi m liên quan TTTON Chuy n phôi Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) K thu t tiêm tinh trùng vào bào tương noãn đôi khi đư c s d ng k t h p v i k thu t th tinh trong ng nghi m. Trong k thu t này, chuyên viên phôi h c s d ng kính hi n vi đ tiêm tr c ti p tinh trùng vào bào tương noãn. K thu t ICSI thư ng đư c áp d ng trong trư ng h p tinh trùng ngư i ch ng có s lư ng ít, di đ ng y u ho c ch t lư ng kém. N u hi n tư ng th tinh x y ra sau ICSI, phôi đư c chuy n vào bu ng t cung. ICSI 6
 8. Trong vài trư ng h p, bác sĩ có th s d ng nh ng phương pháp chuyên sâu khác đ l y tinh trùng tr c ti p t mào tinh ho c t tinh hoàn ngư i ch ng. S d ng ISCI cũng như các phương pháp ph u thu t trích tinh trùng khác đã c i thi n đáng k kh năng đi u tr hi m mu n do nam. Tuy nhiên, nh ng phương pháp đi u tr này không hi u qu đ i v i trư ng h p tinh hoàn không s n xu t tinh trùng. Trong trư ng h p này, c n xin tinh trùng. Tr l nh noãn và phôi K thu t tr l nh, hay còn g i là “đông l nh”, thư ng th c hi n khi s lư ng noãn đư c th tinh nhi u hơn s lư ng c n cho m t chu kỳ TTTON. K thu t này có th giúp gi m chi phí và b t ti n cho b nh nhân nh ng l n đi u tr k ti p nh không ph i th c hi n l i các giai đo n đ u tiên (g m kích thích bu ng tr ng, ch c hút noãn) c a TTTON. Nh ng phôi dư có th tr l nh cho nh ng l n đi u tr k ti p. K thu t tr l nh cũng s d ng trong trư ng h p chuy n phôi tươi có th làm tăng nguy cơ quá kích bu ng tr ng n ng. Chuy n phôi nang Cho đ n nay, ngư i ta có th nuôi phôi trong phòng xét nghi m trong vòng 2-3 ngày, khi phôi giai đo n 4-10 t bào. M t k thu t m i có th nuôi phôi phát tri n đ n 5 ho c 6 ngày, giúp phôi đ t 100 t bào và đư c g i là phôi nang. Ch có 30-40% phôi có th phát tri n đ n giai đo n này. Phôi đư c chuy n giai đo n phôi nang có th m nh hơn và có kh năng phát tri n thành thai cao hơn. Tuy nhiên, có nguy cơ s không có phôi phát tri n đ n giai đo n này và chu kỳ đi u tr b h y vì không có phôi đ chuy n. K thu t h tr phôi thoát màng Phôi thoát màng là hi n tư ng phôi thoát ra kh i màng bao bên ngoài và làm t vào n i m c t cung. m t s ph n , màng phôi có th r t c ng ch c, đ c bi t là ph n l n tu i. Trong trư ng h p này, vi c phôi thoát màng s đư c h tr b ng cách làm m ng l p màng bao quanh phôi v i dung d ch pha loãng có tính acid ho c b ng tia laser ngay trư c chuy n phôi. K thu t này có th làm tăng cơ h i có thai nh ng ph n l n tu i ho c nh ng ngư i th t b i sau nhi u chu kỳ đi u tr TTTON. K thu t h tr phôi thoát màng còn ng d ng trong nh ng trư ng h p sau tr l nh và rã đông phôi. Hieám muoän do nam vaø do nöõ chieám tæ leä baèng nhau laø moät phaàn ba. Moät phaàn ba coøn laïi laø nguyeân nhaân keát hôïp caû yeáu toá nam nöõ hoaëc hieám muoän chöa roõ nguyeân nhaân. 7
 9. Caùc kyõ thuaät hoã trôï sinh saûn khaùc Ch n đoán di truy n ti n làm t Ch n đoán di truy n ti n làm t (PGD) có th đư c s d ng trong th tinh trong ng nghi m đ ki m tra m t s b t thư ng di truy n c a phôi. PGD đư c ti n hành trư c khi phôi đư c chuy n vào bu ng t cung. K thu t này giúp v ch ng b n gi m nguy cơ sinh con có b t thư ng di truy n nghiêm tr ng. PGD thư ng đư c dùng cho nh ng c p v ch ng t ng s y thai do b t thư ng nhi m s c th , ho c t ng có con b t thư ng di truy n ho c h là ngư i mang gen/nhi m s c th b t thư ng. K thu t này có th giúp phát hi n h i ch ng Down, b nh xơ nang, hemophilia A, b nh Tay-Sachs, h i ch ng Turner và các b t thư ng khác. PGD đư c ti n hành trong phòng xét nghi m b ng cách l y đi m t phôi bào c a phôi. Phôi bào này đư c phân tích đ tìm các b t thư ng di truy n. Khi đã có ch n đoán, thư ng kho ng sau m t ngày, ch nh ng phôi không mang b t thư ng di truy n đư c chuy n vào bu ng t cung c a ngư i v . PGD chưa đư c B Y t cho phép th c hi n Vi t Nam. Xin noãn Xin noãn có th là l a ch n t t cho nhi u ph n bao g m: l n tu i, mãn kinh s m, mang b nh lý di truy n hay t ng b s y thai nhi u l n không rõ nguyên nhân. T l thành công các chu kỳ xin noãn, ngay c nh ng ph n trên 40 tu i, tương t như nh ng ph n tr . TTTON cũng đư c ti n hành như thông thư ng, ngo i tr ngư i cho noãn s đư c kích thích bu ng tr ng và ch c hút noãn. Ngư i nh n noãn đư c s d ng estrogen và proges- terone đ chu n b n i m c t cung trư c khi chuy n phôi. Ngư i cho noãn s đư c khám c n th n v các b nh lý, b t thư ng di truy n và thư ng tương đ ng v i ngư i nh n noãn v di n m o và ch ng t c. C n tư v n v tâm lý và pháp lu t cho ngư i nh n noãn và ngư i cho noãn. Theo lu t pháp Vi t Nam, ngư i xin noãn không đư c quá 45 tu i và ngư i cho noãn không quá 35 tu i. Moãi phuï nöõ ñöôïc sinh ra vôùi hôn 1 trieäu noaõn treân hai buoàng tröùng. ÔÛ tuoåi daäy thì, ngöôøi phuï nöõ coøn khoaûng 300.000 noaõn. ÔÛ tuoåi sinh saûn, moãi thaùng, thöôøng chæ moät noaõn tröôûng thaønh. Tuoåi taùc laø yeáu toá quan troïng trong thaønh coâng cuûa thuï tinh trong oáng nghieäm. 8
 10. Löïa choïn moät Trung taâm ñieàu trò hieám muoän Trư c khi b t đ u đi u tr , nên tìm hi u thông tin và c m th y hài lòng v trung tâm mà b n d đ nh tìm đ n. Bên c nh vi c th o lu n v i bác sĩ, b n nên tìm hi u thông tin v t l thành công và chính sách c a t ng trung tâm. Quy trình l a ch n b nh nhân và đi u tr c a m t trung tâm có th nh hư ng nhi u đ n t l thành công c a trung tâm đó. Ví d , m t trung tâm t ch i nh ng b nh nhân khó đi u tr thư ng có t l thành công cao, trong khi nh ng trung tâm ch p nh n nh ng b nh nhân này thư ng có t l thành công th p hơn; trong khi, th c s t l thành công c a trung tâm đó trên nh ng ca b nh khó là khá cao. Trư ng h p khác, m t trung tâm có th đ t đư c t l thành công cao b ng cách chuy n nhi u phôi, tuy nhiên, cách làm này s tăng nguy cơ đa thai. M t cách t t đ l a ch n m t trung tâm đi u tr hi m mu n là tìm trung tâm đi u tr nhi u b nh nhân có ch n đoán như b n. Và đương nhiên, hoàn toàn h p lý n u b n th o lu n v i bác sĩ hay y tá v chính sách c a trung tâm và b n nên c m th y tho i mái v i nh ng ngư i s đi u tr cho b n. Hi voïng cho caùc caëp vôï choàng hieám muoän M i năm, hàng ngàn c p v ch ng Vi t Nam đư c làm cha m nh s d ng các k thu t h tr sinh s n đư c đ c p trong c m nang này. Đ i v i nhi u c p v ch ng không thành công v i các bi n pháp ph u thu t hay đi u tr n i khoa, k thu t h tr sinh s n mang đ n cho h ni m hy v ng m i v i t l sinh s ng t 23-36% cho m i chu kỳ ch c hút noãn nh ng ph n dư i 40 tu i. C n nh r ng v ch ng b n có quy n quy t đ nh trong v n đ đi u tr c a mình. B n có th quy t đ nh đi u tr bao nhiêu chu kỳ h tr sinh s n. N u không thành công v i các k thu t h tr sinh s n, m t s c p v ch ng có th có nh ng l a ch n khác như xin con nuôi. M t s c p v ch ng ch p nh n vi c chung s ng v i nhau mà không có con. M t vài c p v ch ng nh n th y vi c cùng nhau tr i nghi m quá trình đi u tr hi m mu n giúp h c i thi n k năng giao ti p và kh năng gi i quy t v n đ . Đi u này giúp h vun đ p m i quan h , làm m i quan h m nh m và sâu s c hơn khi tr i qua nh ng chuy n trư c đây h chưa hình dung. M t vài c p v ch ng nh n th y hi m mu n làm m i quan h c a h tr nên căng th ng, do đó, h nên tham gia vào vi c tư v n hay nhóm h tr các c p hi m mu n. V n có hy v ng cho các c p v ch ng hi m mu n. Đ ng ch m tr trong vi c đi tìm s giúp đ t các nhà chuyên môn. N u b n đư c ch n đoán hi m mu n càng s m, kh năng thành công c a b n s càng cao. 9
 11. Hoû i Ñaù p Coù nhieàu caëp vôï choàng bò hieám muoän khoâng? Đánh giá g n đây cho th y có 1/6 các c p v ch ng c n h tr đi u tr đ có em bé và có th còn nhi u hơn n a n u tính t t c các c p v ch ng g p khó khăn trong vi c th thai. Coù phaûi hieám muoän chæ laø do ngöôøi vôï khoâng? Nhi u ngư i cho r ng hi m mu n là do ngư i v , tuy nhiên, hi m mu n x y ra v i t l như nhau c ngư i ch ng l n ngư i v . Taàn suaát quan heä vôï choàng neân nhö theá naøo khi muoán coù thai? Tinh trùng có th s ng 48-72 gi trong đư ng sinh d c n và có th th tinh v i noãn vào b t c th i đi m nào trong kho ng th i gian này. Do đó, ch c n quan h v ch ng m i hai-ba ngày quanh th i đi m phóng noãn là đ . “Khaû naêng thaønh coâng cuûa caùc bieän phaùp ñieàu trò hieám muoän?” Vòi tr ng T cung Bu ng tr ng Vòi tr ng C t cung 10
 12. Nhöõng yeáu toá naøo aûnh höôûng ñeán khaû naêng thuï tinh cuûa tinh truøng vôùi noaõn? S lư ng và ch t lư ng tinh trùng có th nh hư ng kh năng th tinh v i noãn. Kh năng di đ ng c a tinh trùng là m t y u t quan tr ng. Ngư i nam v n có th có con v i tinh trùng có m t đ th p nhưng có kh năng di đ ng t t và hình d ng bình thư ng. Coù phaûi taát caû caùc bieän phaùp ñieàu trò hieám muoän ñeàu laø “kyõ thuaät cao”? Không. Nhi u c p v ch ng hi m mu n đã thành công khi đi u tr b ng nh ng bi n pháp đơn gi n. Ít hơn 5% các c p v ch ng hi m mu n ph i đi u tr b ng các k thu t h tr sinh s n. H u h t các k thu t h tr sinh s n, như th tinh trong ng nghi m là các k thu t đã đư c th c hi n thư ng quy và không còn đư c xem là đang th nghi m. Khaû naêng thaønh coâng cuûa caùc bieän phaùp ñieàu trò hieám muoän? Nh ng c i ti n v thu c, vi ph u và các k thu t h tr sinh s n đã giúp cho đa s c p v ch ng hi m mu n có thai. Đ c bi t, t l thành công đã đư c c i thi n đáng k các c p v ch ng c n th c hi n các k thu t h tr sinh s n. Trong nhi u trư ng h p, t l có thai trong m t chu kỳ h tr sinh s n cao hơn nhi u so v i t l có thai m i tháng c a h u h t các c p v ch ng. Hãy th o lu n v i bác sĩ v trư ng h p c a b n. T l thành công thay đ i tùy thu c b nh nhân và các tình hu ng khác nhau. Coù taùc duïng phuï khoâng khi söû duïng caùc lieäu phaùp ñieàu trò noäi tieát? Như h u h t các thu c đư c kê toa khác, tác d ng ph có th x y ra khi dùng thu c đi u tr hi m mu n. Các lo i thu c này nên đư c kê toa b i bác sĩ chuyên khoa hi m mu n hay h tr sinh s n. Thu c đi u tr hi m mu n có th gây ra nh ng tác d ng ph nghiêm tr ng như h i ch ng quá kích bu ng tr ng (OHSS), v n đ v ph i, m ch máu và đa thai. B n c n tham kh o t hư ng d n thu c nh m có đ y đ các thông tin chi ti t v các thu c đi u tr hi m mu n. 11
 13. Bảng giải thích thuật ngữ Ch c hút noãn K thu t l y noãn t các nang noãn dùng cho th tinh trong ng nghi m. K thu t này có th th c hi n b ng cách s d ng kim và siêu âm đ đ nh v nang noãn trên bu ng tr ng. Chuy n phôi K thu t đ t noãn đã th tinh bên ngoài cơ th vào bu ng t cung hay vòi tr ng. Đi u tr hi m mu n Các bi n pháp hay k thu t đư c dùng đ h tr kh năng sinh s n hay tăng cơ h i có thai (như kích thích phóng noãn, m giãn tĩnh m ch th ng tinh hay vi ph u thu t đ s a ch a nh ng t n thương vòi tr ng). M c đích c a đi u tr hi m mu n là giúp cho c p v ch ng có đư c m t đ a con. Đ nh LH S phóng thích c a LH d n đ n hi n tư ng phóng thích m t noãn trư ng thành t nang noãn. Estrogen N i ti t t kích thích s phát tri n c a các đ c đi m sinh d c th phát và ki m soát chu kỳ kinh nguy t. Follicle Stimulating N i ti t t c a tuy n yên giúp kích thích s phát tri n c a nang Hormone (FSH) noãn và tinh trùng. n , FSH kích thích s phát tri n c a nang noãn. nam, FSH kích thích s phát tri n c a t bào Sertoli trong tinh hoàn và h tr t o tinh trùng. Tăng FSH có liên quan đ n suy sinh d c c nam l n n . Hi m mu n Tình tr ng không có thai sau m t năm giao h p mà không s d ng bi n pháp tránh thai nào (đ i v i ph n trên 35 tu i là 6 tháng) hay không th mang thai đ n khi đ tháng. Hoàng th C u trúc hình thành v trí nang noãn sau khi phóng noãn. Hoàng th phóng thích estrogen và progesterone, hai n i ti t t c n thi t cho thai kỳ. N u có thai, hoàng th ti p t c ho t đ ng 5-6 tháng. N u không có thai, hoàng th s thoái hóa. Kh năng di đ ng Kh năng bơi c a tinh trùng. Di đ ng kém nghĩa là tinh trùng c a tinh trùng bơi đ n noãn ch m. Kích thích Bu ng tr ng to, có nhi u nang phát tri n sau khi s d ng các bu ng tr ng thu c kích thích. Kích thích S d ng thu c đ gây phóng noãn. phóng noãn 12
 14. Bảng giải thích thuật ngữ K thu t K thu t giúp có thai không c n giao h p, bao g m th tinh h tr sinh s n trong ng nghi m. Luteinizing hormone N i ti t t c a tuy n yên kích thích các tuy n sinh d c. nam, (LH) LH c n thi t cho quá trình sinh tinh trùng. n , LH c n thi t cho quá trình t o estrogen. Nang noãn C u trúc trong bu ng tr ng, có ch a d ch và noãn. Noãn đư c phóng thích vào th i đi m phóng noãn. M i tháng, m t noãn phát tri n trong m t nang noãn trên bu ng tr ng. Phôi Thu t ng ch giai đo n s m c a s phát tri n thai nhi, t th i đi m th thai đ n tu n th 8 thai kỳ. Phóng noãn S phóng thích noãn t nang noãn. Progesterone N i ti t t t o ra b i hoàng th trong n a sau c a chu kỳ kinh nguy t. N i ti t t này giúp làm dày n i m c t cung, chu n b cho s làm t c a phôi. Siêu âm Thay th cho X-quang, giúp quan sát cơ quan sinh s n (như theo dõi s phát tri n c a nang noãn). Th tinh trong Nhi u noãn đư c t o ra t vi c s d ng các lo i thu c đi u tr ng nghi m (TTTON) hi m mu n, đư c ch c hút và th tinh v i tinh trùng trong phòng xét nghi m. Phôi t o thành đư c chuy n b ng catheter vào bu ng t cung. Th tinh S k t h p ch t li u di truy n c a noãn và tinh trùng đ t o thành phôi. Bình thư ng, th tinh x y ra trong vòi tr ng (trong cơ th ) nhưng cũng có th x y ra trong đĩa Petri (ngoài cơ th ) (xem Th tinh trong ng nghi m). Tinh trùng T bào sinh s n c a ngư i nam, mang thông tin di truy n đ n noãn c a ngư i n . T ng s tinh trùng S lư ng tinh trùng trong m t m u xu t tinh. Tr l nh Cách b o qu n cơ quan hay mô nhi t đ r t th p. Phôi không s d ng trong m t chu kỳ h tr sinh s n có th tr l nh đ dùng trong tương lai. 13
 15. Nguồn tham khảo www.fertilityasia.com B n có th b t đ u hành trình c a mình t i đây. Website này s cung c p đ y đ thông tin c n thi t v kh năng sinh s n, hi m mu n và nh ng đi u c n làm ti p theo. Các ch đ bao g m: L a ch n c a b n là gì? Đi u b n có th mong đ i và th c hi n đ có thai? N u không đi u tr hi m mu n kh năng có thai c a b n là bao nhiêu? Các th c m c c n h i bác sĩ đi u tr ? Tr i nghi m th c t t nh ng ngư i b hi m mu n? Chi ti t v phương pháp đi u tr c th cho t ng trư ng h p? 14
 16. Merck Serono Fertility đồng hành cùng bạn M i các b n đón đ c c m nang v các v n đ s c kh e sinh s n: Hieám muoän: Voøng xoaùy caûm xuùc Kích thích phoùng noaõn Thăm dò ph n ng c a các c p v ch ng khi tham gia đi u tr hi m mu n Hư ng d n đi u tr r i lo n phóng noãn Knowledge for Better Healthcare Knowledge for Better Healthcare Kieán thöùc veà Caùc kyõ thuaät khaû naêng sinh saûn hoã trôï sinh saûn Hư ng d n v Th tinh trong ng nghi m Hư ng d n v khám và đi u tr hi m mu n và các k thu t đi u tr hi m mu n hi n đ i khác Knowledge for Better Healthcare Knowledge for Better Healthcare 15
 17. Hư ng d n th tinh trong ng nghi m và các k thu t đi u tr hi m mu n hi n đ i khác M t trong lo t c m nang giáo d c m i đư c AWARE gi i thi u nh m giúp đ các b c cha m tương lai đương đ u v i tình tr ng hi m mu n CH U TRÁCH NHI M XU T B N HOÀNG TR NG QUANG TR N THÚY H NG In 1.000 cu n, kh 14,5x20,5cm t i công ty in Thiên Th ch (185/12 Ph m Ngũ Lão Q.1 TPHCM). S xu t b n: 70/QĐ-YH, ngày 05/03/2012. In xong và n p lưu chi u quý II/2012. C m nang giáo d c b nh nhân đư c tài tr in b i:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2