Điều trị ho bằng thuốc gì?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
26
lượt xem
5
download

Điều trị ho bằng thuốc gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ho được đặc trưng bởi việc thở tống ra mạnh qua thanh môn đóng kín một cách cưỡng bức làm thanh môn đột ngột mở ra, tống không khí và các chất vướng mắc (không mong muốn) khác ra ngoài qua khí quản. Ho có thể là do có ý thức hoặc vô thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị ho bằng thuốc gì?

  1. i u tr ho b ng thu c gì? Ho ư c c trưng b i vi c th t ng ra m nh qua thanh môn óng kín m t cách cư ng b c làm thanh môn t ng t m ra, t ng không khí và các ch t vư ng m c (không mong mu n) khác ra ngoài qua khí qu n. Ho có th là do có ý th c ho c vô
  2. th c. Ho là m t cơ ch sinh lý b o v cơ th , ng th i có th là tri u ch ng m t s b nh. Vi c i u tr c n d a trên nguyên nhân gây ho. Ngư i ta chia làm 2 lo i: ho khan và ho có m. Ho khan ây là ch ng b nh không th coi thư ng. Trong nh ng tri u ch ng c m l nh có ho khan. Thu c ho s c i thi n ít nhi u b nh tr ng, nh t là khi dùng ban êm. Các thu c pholcodin và dextromethorpan hay dùng tr ho, có ít tác d ng ph so v i codein. Tuy nhiên có ít b ng ch ng cho th y các thu c này có tác d ng trong trư ng h p ho n ng. Các thu c ho có ch a codein hay các opioid khác nói chung không nên dùng cho tr em, c bi t c m dùng cho tr dư i 1 tu i. M t ch t có ti m năng tr ho là c n cho vi c i u tr ch ng ho khó ch a th i gian cu i i c a b nh nhân n ng không ch a ư c ó là morphin, nhưng ch t opioid này không ư c coi là m t lo i thu c ho. Ho có m B nh này thư ng liên quan n m t s b nh
  3. như viêm ph qu n m n tính, giãn ph qu n, xơ hoá nang. Không dùng thu c ho ch a nh ng ch ng ho ư c coi như cơ ch b o v cơ th . Các ch t long m ư c dùng trong ho có m, theo cơ ch tăng th tích ch t ti t ra khí qu n, làm cho s i lông hay vi c ho d th i nó ra ngoài. Tuy nhiên nh ng b ng ch ng th c t vê l i ích c a thu c ho long m còn h n ch và nhi u th y thu c cho r ng chúng không có hi u qu , ch như placebo. Nh ng thu c long m hay dùng có th k : mu i amoni, guaiphenesin, ipecacuanha, natri citrat. Tuy nhiên không nên dùng kéo dài vì có th gây c ch tuy n giáp: không nên dùng cho tr em, thi u niên, ph n mang thai, b nh nhân bư u c . Thu c tiêu ch t nh y làm gi m nh t c a m, làm thay i c u trúc c a nó và cho th y có tác d ng làm gi m ho, nhưng tác d ng trên ch c năng c a ph i không nh t quán. Các thu c tiêu ch t nh y hay dùng có th k là: acetylcystein, bromhexim, carbocysstein, methylcystein. Dosnase alpha có l i cho nh ng b nh nhân xơ hoá nang. V lý thuy t, thu c tiêu ch t nh y có th phá h ng l p ch t nh y b o v niêm m c d dày, nên c n th n tr ng i v i nh ng b nh nhân có ti n s loét d dày.
  4. Các lo i thu c khác ư c dùng ch a ho Các ch t kháng histamin có tác d ng làm d u như diphenhydramin thư ng dùng tr ho, có trong thành ph n nhi u ơn thu c: cơ ch có th do gi m d n truy n th n kinh cholinegic, hay do tác d ng làm d u. Các kháng histamin làm gi m s ti t d ch mũi và có hi u qu ch a ho trong ch ng ho do ch y nư c mũi sau mũi, nh t là khi có viêm mũi d ng. Tuy nhiên không dùng ư c lo i này trong ho có m vì có th gây ra nh ng c c m dính gây t c ngh n. Thu c có tác d ng t t nh t khi dùng ban êm, n u dùng ban ngày thu c có th gây tr ng i vì tác d ng gây ng . Các thu c gây giãn ph qu n như các ch t v n ch bêta 2 hay khác như muscarin có tác d ng làm gi m ho có k t h p co th t ph qu n. Lo i này không có tác d ng trong các ch ng ho khác và không nên dùng cho nh ng b nh nhân không m c b nh hen. Các thu c có tác d ng làm d u có tác d ng tr ho theo cơ ch tác d ng ngo i biên gián ti p. Cơ ch có th là chúng bao l y các th th th n kinh c m giác h ng. Các thu c có tác d ng
  5. làm d u có th k : glycerol, m t ong, cam th o, siro sucrose. Các ch t làm m có tác d ng làm loãng niêm d ch và cũng có tác d ng làm d u. Vi c làm m ơn gi n có th th c hi n b ng cách hít th không khí m. Có th dùng các ch t như: menthol, benzoin, các tinh d u... y m nh vi c hít th này. Ngoài ra ngư i ta còn s d ng vi c hít th khí dung có nư c, natri carbonat, natri chlorid, ch t i n ho t như tyloxapol, các enzym ly gi i protein như chymotrypsin và trypsin do có tác d ng làm m hay h y ch t nh y th i ra khí qu n. Các thu c tê như lignocain hay bupivacain ư c dùng theo ư ng hít nh ng trư ng h p ho khó ch a, như ho do ung thư. Cơ ch tr ho th c hi n do tác d ng ngo i biên trên các th th c m giác. Tuy v y s m t t t c các ph n x có tác d ng b o v ph i, có th gây nên co th t ph qu n, ph i dùng m t cách th n tr ng vì cũng t m th i gây nên m t ph n x nu t.
Đồng bộ tài khoản