intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều trị ngoại khoa phình động mạch chủ ngực bụng

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

38
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với việc sử dụng máy tim phổi nhân tạo, phẫu thuật điều trị các trường hợp phình động mạch chủ ngực đã được triển khai mạnh mẽ tại khoa ngoại lồng ngực BV Chợ rẫy. Bao gồm các trường hợp phình động mạch chủ lên, phình quai ngang, phình động mạch chủ xuống và cả phình động mạch chủ ngực - bụng. Kết quả ban đầu đặt nền tảng cho một công trình nghiên cứu lâu dài hơn về bệnh lý phình động mạch chủ ngực tại BV Chợ rẫy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị ngoại khoa phình động mạch chủ ngực bụng

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> ÑIEÀU TRÒ NGOAÏI KHOA PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ NGÖÏC<br /> Phaïm Thoï Tuaán Anh<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Vôùi vieäc söû duïng maùy tim phoåi nhaân taïo, phaãu thuaät ñieàu trò caùc tröôøng hôïp phình ñoäng maïch chuû<br /> ngöïc ñaõ ñöôïc trieån khai maïnh meõ taïi khoa ngoaïi loàng ngöïc BV Chôï raãy. Bao goàm caùc tröôøng hôïp phình<br /> ñoäng maïch chuû leân, phình quai ngang, phình ñoäng maïch chuû xuoáng vaø caû phình ñoäng maïch chuû ngöïc<br /> – buïng. Phình taùch ñoäng maïch chuû ngöïc kieåu A hay B cuõng ñöôïc phaãu thuaät khi coù chæ ñònh. Keát quaû<br /> ban ñaàu ñaët neàn taûng cho moät coâng trình nghieân cöùu laâu daøi hôn veà beänh lyù phình ñoäng maïch chuû<br /> ngöïc taïi beänh vieän Chôï Raãy.<br /> <br /> SUMARRY<br /> SURGICAL TREATMENT OF THORACIC AORTIC ANEURYSM<br /> Pham Tho Tuan Anh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 7 – Supplement of No 1 - 2003: 98 – 100.<br /> <br /> Using cardiopulmonary bypass, the operative procedures for thoracic aneurysm has been developed<br /> forcefully in Department of Thoracic & Cardiovascular Surgery of Cho Ray Hospital. All kind of thoracic<br /> aortic aneurysm are treated, including: ascending aortic aneurysm, aortic arch aneurusm, descending<br /> aortic aneurysm, thoracoabdominal aneurysm. This report may encourage further research on the thoracic<br /> aortic aneurysm.<br /> PÑMCN ñöôïc ñieàu trò noäi khoa vì töø choái moå, hay coù<br /> MÔÛ ÑAÀU<br /> nhöõng beänh lyù khaùc khoâng cho pheùp can thieäp phaãu<br /> Phình ñoäng maïch chuû ngöïc (PÑMCN) laø beänh lyù<br /> thuaät ñöôïc.<br /> khoâng khoù chaån ñoaùn song caàn phaûi ñieàu trò taïi moät<br /> Phaân boá nam nöõ: 14 nam vaø 6 nöõ. Tæ leä nam/ nöõ<br /> trung taâm phaãu thuaät chuyeân khoa tim maïch. Vieäc<br /> laø 7: 3. Tuoåi taùc: trung bình 45,6. Treû nhaát 22. Giaø<br /> söû duïng maùy tuaàn hoaøn ngoaøi cô theå giuùp cho vieäc<br /> nhaát 67.<br /> ñieàu trò ngoaïi khoa PÑMCN trôû neân khaû thi vaø an<br /> Vuøng sinh soáng: TP HCM 05, Tænh thaønh phoá<br /> toaøn hôn.<br /> khaùc 15.<br /> Töø thaùng 3 naêm 2000, taïi beänh vieän Chôï raãy ñaõ<br /> Chaån ñoaùn:<br /> tieán haønh phaãu thuaät tim hôû treân caùc beänh lyù ôû tim<br /> Bieåu hieän laâm saøng<br /> Soá cas<br /> vaø maïch maùu lôùn. Baùo caùo naøy nhaèm toång keát caùc<br /> Ñau ngöïc<br /> 20<br /> tröôøng hôïp PÑMCN ñaõ ñöôïc phaãu thuaät taïi beänh<br /> Ho<br /> 18<br /> vieän Chôï Raãy.<br /> Khoù thôû<br /> 08<br /> Meät<br /> Khoù thôû phaûi ngoài<br /> Choaùng maát maùu<br /> Tím taùi<br /> Khaøn tieáng<br /> Hình aûnh hoïc<br /> <br /> 11<br /> 03<br /> 02<br /> 02<br /> 02<br /> Soá BN<br /> <br /> Nghieân cöùu taäp trung nhöõng tröôøng hôïp<br /> PÑMCN coù can thieäp phaãu thuaät, khoâng keå ñeán caùc<br /> <br /> X quang loàng ngöïc<br /> Sieâu aâm qua thaønh ngöïc<br /> Sieâu aâm qua thöïc quaûn<br /> <br /> 20<br /> 11<br /> 11<br /> <br /> 98<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi Loàng ngöïc vaø Tim Maïch<br /> <br /> SOÁ LIEÄU VAØ KEÁT QUAÛ<br /> Trong hôn 2 naêm, töø thaùng 3/2000 ñeán thaùng<br /> 12/2002 coù 20 tröôøng hôïp PÑMCN ñaõ ñöôïc moå taïi<br /> beänh vieän Chôï Raãy.<br /> *<br /> <br /> Khoa Ngoaïi Loàng Ngöïc Beänh vieän Chôï Raãy<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7* Phuï baûn cuûa Soá 1* 2003<br /> <br /> Bieåu hieän laâm saøng<br /> CT scan<br /> MRI<br /> Chuïp ñoäng maïch<br /> <br /> Soá cas<br /> 20<br /> 05<br /> 00<br /> <br /> Kích thöôùc PÑMCN: trung bình 7,2 cm. Nhoû<br /> nhaát 5 cm. Lôùn nhaát 12cm<br /> Phaân loaïi PÑMCN:<br /> Loaïi PÑMCN<br /> ÑMCN leân<br /> ÑMCN quai<br /> ÑMCN xuoáng<br /> ÑMC ngöïc buïng<br /> ÑMCN boùc taùch A<br /> ÑMCN boùc taùch B<br /> <br /> Soá BN<br /> 02<br /> 03<br /> 06<br /> 02<br /> 5<br /> 3<br /> <br /> Moät tröôøng hôïp vöøa phình quai ngang vöøaphình<br /> ÑMC ngöïc xuoáng.<br /> Phöông phaùp phaãu thuaät:<br /> Phöông phaùp<br /> Moå chöông trình<br /> Moå caáp cöùu<br /> <br /> Soá BN<br /> 14<br /> 06<br /> <br /> Phöông phaùp phaãu thuaät:<br /> Beänh nhaân<br /> Chaån ñoaùn<br /> Phaãu thuaät<br /> Mai thuûy N. Phình ÑMC ngöïc buïng Gheùp oáng Dacron<br /> Taân toân N.* Phình ÑMC ngöïc leân vôõ<br /> PT Bentall<br /> Nguyeãn vaên C* Phình taùch ÑMC ngöïc Thay ÑMC leânngang<br /> tyùp A<br /> Leâ thanh Th<br /> Beå quai ngang ÑMC<br /> Khaâu quai ngang<br /> Ñoã thanh H<br /> Phình ÑMC xuoáng<br /> Gheùp oáng Dacron<br /> Huyønh vaên T<br /> Phình ÑMC xuoáng<br /> Gheùp oáng Dacron<br /> Voõ thò L<br /> Phình ÑMC ngöïc leân<br /> Thay ÑMC leân<br /> Hoà phöôùc T<br /> Phình quai ngang<br /> Vaù quai ngang<br /> Buøi thò L<br /> Phình taùch ÑMC ngöïc<br /> Thay ÑMC leân<br /> tyùp A<br /> Traàn vaên L<br /> Vôõ phình ÑMC ngöïc<br /> Thay ñoaïn ÑMC<br /> xuoáng<br /> xuoáng<br /> Nguyeãn vaên D Phình ÑMC ngöïc xuoáng Thay ñoaïn ÑMC<br /> xuoáng<br /> Buøi minh Ñ * Phình taùch ÑMC ngöïc<br /> PT Bental<br /> tyùp A<br /> Nguyeãn vaên T Phình taùch ÑMC ngöïc Thay ÑMC leân. Söûa<br /> tyùp A<br /> van ÑMC<br /> Ngoâ thò D<br /> Phình ÑMC ngöïc xuoáng Thay ÑMC xuoáng khoâng CPB<br /> Pham vaên C* Phình taùch ÑMC ngöïc<br /> Thay ñoaïn ÑMC<br /> tyùp B<br /> xuoáng<br /> Nguyeãn thò N Phình taùch ÑMC ngöïc<br /> Thay ÑMC leân<br /> tyùp A<br /> Buøi minh G* Phình taùch ÑMC ngöïc<br /> Thay ñoaïn ÑMC<br /> tyùp B<br /> xuoáng<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi Loàng ngöïc vaø Tim Maïch<br /> <br /> Beänh nhaân<br /> Chaån ñoaùn<br /> Phaãu thuaät<br /> Vuõ hoàng Ngoïc Phình taùch ÑMC ngöïc<br /> Thay ñoaïn ÑMC<br /> T<br /> tyùp B<br /> xuoáng<br /> Traàn ngoïc N Phình ÑMC ngöïc buïng Thay ÑMC nhöïc buïng<br /> Nguyeãn trình<br /> Phình quai vaø ÑMC<br /> Thay quai vaø ÑMC<br /> Th *<br /> xuoáng<br /> xuoáng<br /> <br /> Töû vong vaø bieán chöùng:<br /> Bieán chöùng: roái loaïn ñoâng maùu, suy thaän caáp,<br /> suy hoâ haáp, vieâm phoåi, nhieãm truøng huyeát, ngöng<br /> tim.<br /> Töû vong noùi chung: 06 (30%).<br /> Moå chöông trình: 02 (2/14 = 14,2%).<br /> Moå caáp cöùu: 02 (2/6 = 34%)<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Vaøi doøng lòch söû:<br /> Theá kyû II, Galen ñaõ moâ taû chính xaùc tuùi phình<br /> ñoäng maïch.<br /> 1542, Fernelius nhaän xeùt raèng tuùi phình laø do<br /> thaønh ñoäng maïch bò moûng ñi.<br /> 1557, Vesalius laàn ñaàu tieân chaån ñoaùn chính xaùc<br /> phình ñoäng maïch treân laâm saøng<br /> Phaãu thuaät PÑMCN giôùi haïn baèng vieäc boïc laïi<br /> tuùi phình hay phaãu thuaät Matas.<br /> 1956, Cooley vaø DeBakey trình baày kyõ thuaät thay<br /> ÑMC leân baèng oáng gheùp nhaân taïo.<br /> 1960, Mueller thay ÑMC leân keát hôïp söûa van<br /> ÑMC.<br /> 1963, Wheat thay ÑMC leân keát hôïp thay van<br /> ÑMC.<br /> 1968, Bentall thay ÑMC leân vaø van ÑMC baèng<br /> oáng gheùp nhaân taïo coù gaén saün van, ñoàng thôøi caém<br /> laïi ÑM vaønh vaøo oáng gheùp.<br /> Dieãn tieán töï nhieân cuûa PÑMCN:<br /> Ñoäng maïch chuû ngöïc bò phình lôùn trung bình<br /> moãi naêm 0,10 cm. Ñoäng maïch chuû ngöïc xuoáng lôùn<br /> nhanh hôn ñoäng maïch chuû ngöïc leân, khoaûng 0,19<br /> cm so vôùi 0,07 cm moãi naêm. ÑMC caøng lôùn caøng<br /> phình nhanh.<br /> <br /> 99<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Hai bieán chöùng quan troïng cuûa phình ÑMC<br /> ngöïc laø vôõ hay boùc taùch.<br /> Chæ ñònh phaãu thuaät:<br /> Tuùi phình coù trieäu chöùng neân ñöôïc phaãu thuaät<br /> khoâng keå ñeán kích thöôùc tuùi phình. Ñoái vôùi ÑMC<br /> ngöïc leân, kích thöùôc tuùi phình caàn can thieäp laø 6<br /> cm. Khi tuùi phình ñaït ñeán kích thöôùc naøy, 31% beänh<br /> nhaân seõ bò vôõ hay boùc taùch tuùi phình. Ñoái vôùi ÑMC<br /> ngöïc xuoáng, kích thöôùc caàn can thieäp laø 7 cm. Khi<br /> tuùi phình ñaït ñeán kích thöôùc naøy, 43% beänh nhaân seõ<br /> bò vôõ hay boùc taùch tuùi phình. Caàn chæ ñònh can thieäp<br /> phaãu thuaät tröôùc khi tuùi phình vôõ hay boùc taùch.<br /> Kích thöôùc tuùi phình ÑMC ngöïc khoâng coù trieäu<br /> chöùng caàn phaãu thuaät (John A. Elefteriades)<br /> ÑMC leân<br /> ÑMC xuoáng<br /> <br /> Khoâng h/c Marfan<br /> 5,5 cm<br /> 6,5 cm<br /> <br /> H/C Marfan<br /> 5,0 cm<br /> 6,0 cm<br /> <br /> Bieán chöùng döïa treân kích thöôùc ÑMC (John A.<br /> Elefteriades)<br /> Nguy cô/ naêm<br /> Vôõ<br /> Boùc taùch<br /> Töû vong<br /> Bieán chöùng chung<br /> <br /> >3,5 cm<br /> 0,0%<br /> 2,2%<br /> 5,9%<br /> 7,2%<br /> <br /> Kích thöôùc ÑMC<br /> > 4cm > 5cm<br /> 0,3%<br /> 1,7%<br /> 1,5%<br /> 2,5%<br /> 4,6%<br /> 4,8%<br /> 5,3%<br /> 6,5%<br /> <br /> > 6cm<br /> 3.6%<br /> 3,7%<br /> 10,8%<br /> 14,1%<br /> <br /> Loeùt ÑMC vaø tuï maùu thaønh ÑMC laø 2 thöông<br /> toån coù theå phaùt hieän bôûi chuïp caét lôùp ñieän toaùn,<br /> chuïp coäng höôûng töø, hay sieâu aâm. Caàn can thieäp<br /> phaãu thuaät sôùm caùc tröôøng hôïp naøy vì nguy cô vôõ tuùi<br /> phình raát cao 45%.<br /> Khuyeán caùo neân phaãu thuaät caùc phình ÑMC<br /> ngöïc khoâng trieäu chöùng ñeå phoøng ngöøa nguy cô vôõ<br /> hay boùc taùch. Ñoái vôùi tuùi phình ÑMC ngöïc coù trieäu<br /> chöùng caàn phaãu thuaät khoâng keå ñeán kích thöôùc tuùi<br /> phình.<br /> <br /> 100<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Nguy cô phaãu thuaät phình ÑMC ngöïc ôû caùc<br /> trung taâm chuyeân khoa coù nhieàu kinh nghieäm laø: töû<br /> vong 2,5% ñoái vôùi phình ÑMC leân vaø quai ngang, 8%<br /> ñoái vôùi phình ÑMC xuoáng vaø ngöïc buïng; kích ngaát<br /> (stroke) 8% ñoái vôùi phình ÑMC leân, 5% vôùi phình<br /> ÑMC xuoáng; lieät haï chi 8% ñoái vôùi phình ÑMC<br /> xuoáng.<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> PÑMCN laø toån thöông thöôøng gaëo ôû beänh nhaân<br /> lônù tuoåi, cao huyeát aùp. Ngoaøi ra, hoäi chöùng Marfan<br /> cuõng nhö lieân heä gia ñình laø 2 yeáu toá ñöôïc lieät keâ ra<br /> trong caùc nguyeân nhaân phình ÑMC ngöïc. Phaãu<br /> thuaät PÑMCN caàn thieát söû duïng maùy tuaàn hoaøn<br /> ngoaøi cô theå. Caàn chæ ñònh phaãu thuaät caùc tröôøng<br /> hôïp PÑMCN coù trieäu chöùng hay khoâng coù trieäu<br /> chöùng song kích thöôùc tuùi phình ñaõ lôùn (> 6cm).<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> JOHN A. ELEFTERIADES, MD. 2002. Natural history<br /> of Thoracic Aortic Aneurysms: Indications for Surgery,<br /> and Surgical Versus Nonsurgical Risks. Ann Thorac<br /> Surg, 2002; 74: S 1877-1880.<br /> JOHN<br /> W.MD.1993.<br /> Chronic<br /> Thoracic<br /> and<br /> Thoracoabdominal Aortic Aneurysm. John W. Kirklin.<br /> Cardiac Surgery, Vol 2, Second edition: 1749-1776,<br /> Churchill Livingstone Inc, New York.<br /> NICHOLAS T. KOUCHOUKOS. 1999. Aneurysms of<br /> the Ascending Aorta. ARTHUR E. BAUE, MD. Glenn’s<br /> Thoracic And Cardiovascular Surgery, Vol 2, sixth<br /> edition: 2225- 2237, Prentice – Hall International Inc.<br /> New York.<br /> JOSEPH S. COSELLI, 1999. Aneurysms of the<br /> Tranverse Aortic Arch. ARTHUR E. BAUE, MD.<br /> Glenn’s Thoracic And Cardiovascular Surgery, Vol 2,<br /> sixth edition: 2239- 2253, Prentice – Hall International<br /> Inc. New York.<br /> JAMES I. FANN 1999, Descending Thoracic Aortic<br /> Aneurysms. ARTHUR E. BAUE, MD. Glenn’s Thoracic<br /> And Cardiovascular Surgery, Vol 2, sixth edition: 22552271, Prentice – Hall International Inc. New York.<br /> M. ARISAN ERGIN 1999, Dissections of the Aorta.<br /> ARTHUR E. BAUE, MD. Glenn’s Thoracic And<br /> Cardiovascular Surgery, Vol 2, sixth edition: 22732297, Prentice – Hall International Inc. New York.<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi Loàng ngöïc vaø Tim Maïch<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2