intTypePromotion=1

Điều trị nội khoa - CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐIỆN CÁC THỦ THUẬT TRONG HỒI SỨC TIM MẠCH

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
83
lượt xem
3
download

Điều trị nội khoa - CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐIỆN CÁC THỦ THUẬT TRONG HỒI SỨC TIM MẠCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điều trị nội khoa - các phương pháp điều trị bằng điện các thủ thuật trong hồi sức tim mạch', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị nội khoa - CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐIỆN CÁC THỦ THUẬT TRONG HỒI SỨC TIM MẠCH

  1. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU TRÒ BAÈNG ÑIEÄN CAÙC THUÛ THUAÄT TRONG HOÀI SÖÙC TIM MAÏCH I-Xoa boùp tim ngoaøi loàng ngöïc: Duy trì cung löôïng tuaàn hoaøn naõo baèng caùch eùp caùc buoàng tim giöõa coät soáng vaø xöông öùc ñeå toáng maùu töø caùc thaát ra. Kyõ thuaät: phaûi coù moät maët phaúng cöùng beân döôùi beänh nhaân, ngöôøi laøm hoài söùc ñöùng hoaëc quì goái moät beân Bn, caùnh tay thaúng, 2 baøn tay ñan cheùo vaøo nhau, aùp vaøo phaàn döôùi xöông öùc, aán vaøo loàng ngöïc vôùi chieàu cao bieân ñoä aán töø 3-5cm, taàn soá 80- 100 laàn / ph.. Thoâng khí hoã trôï baèng boùp boùng , khoaûng 4- 5 nhaùt xoa boùp tim thì boùp boùng moät laàn. Neân duy trì thôøi gian moät laàn eùp loàng ngöïc trong ½ giaây. Xoa boùp tim ngoaøi loàng ngöïc khoâng neân ngöng quaù vaøi giaây cho ñaët cateùther TMTW. II- Soác ñieän: Aùp vaøo caùc sôïi cô tim moät kích thích ñieän ngaén 0.005 giaây cho pheùp ñoàng boä hoùa laïi caùc teá baøo cô tim trong caùc tröôøng hôïp roái loaïn nhòp. Ñieàu kieän, trang bò: caàn 3- 4 nhaân vieân, maùy soác ( maøng hình, boä phaän chuyeån thaønh soác ñoàng boä, boä phaän saïc ñieän, 2 caàn ñieän cöïc soác coù nut nhaán treân ñoù. Caùc duïng cuï khaùc: boùng Ambu, xe ñöïng duïng cuï caáp cöùu, maùy huùt ñaøm, maùy ñieän taâm ñoà, thuoác tieàn meâ. Chuaån bò: giaûi thích cho beänh nhaân Kieåm tra ion ñoà, ECG, khaùng ñoâng, ngöng Digoxin vaøi ngaøy tröôùc ñoù Ñieàu trò suy tim, roái loaïn ñieän giaûi kieàm toan. Ñaët moät ñöôøng truyeàn Glucoza 5% giöõ veine, Laáy raêng giaû ra, thöû boùng Ambu Boâi paâte leân choã döï ñònh soác Tieàn meâ Valium 5mg TM, sau ñoù 1- 2mg/ ph 337
  2. Trong tröôøng hôïp ngöng tim thì soác ngay, khoâng caàn tieàn meâ. Kyõ thuaät : vò trí ñaët ñieän cöïc: moät ôû caïnh bôø phaûi öùc, moät ôû moûm tim ngay ñöôøng naùch giöõa. Trong tröôøng hôïp coù Pacemaker beân phaûi, thì moät ñieän cöïc ôû moûm, ñieän cöïc kia ôû sau vai phaûi. Traùnh tieáp xuùc vôùi giöøông beänh, gôõ caùc daây ECG, choïn möùc naêng löôïng mong muoán, aán nuùt saïc, khi ñeøn baùo hieäu chôùp cho bieát ñaõ ñaït möùc naêng löôïng mong muoán, seõ ñeå 2 ñieän cöïc leân ngöïc beänh nhaân vaø aán nuùt treân ñieän cöïc ñeå soác. Neân soác ôû thì thôû ra. Möùc naêng löôïng soác: Rung nhó: 100- 200 J PSVT( NNKPTT ), Cuoàng nhó: 50- 100 J VT ( Nhòp nhanh thaát ): 100- 200 J Rung thaát: 200J, 200- 300J, 360 J. Ñoái vôùi vôùi caùc maùy theá heä môùi ( biphasic ), chæ caàn 200 J. Theo doõi: thoâng khí beänh nhaân ñeán luùc tónh taùo hoaøn toaøn, theo doõi HA, monitor nhòp tim trong 4 giôø, ño laïi ECG môùi, boâi pomade baûo veä da, ñieàu trò döï phoøng roái loaïn nhòp taùi phaùt ( Lidocaine, Cordarone ). Choáng chæ ñònh soác ñieän: ngoä ñoäc Digoxin Choáng chæ ñònh töông ñoái: heïp 2 laù maø nhó traùi quaù lôùn, giaûm Kali maùu, giaûm Magneù maùu, nhòp chaäm < 60/ph. Bieán chöùng: Boûng da, tuïi HA, taêng men tim, ñau cô Huyeát khoái thuyeân taéc Rung thaát do khoâng ñoàng boä, hoaëc naêng löôïng quaù thaáp. Roái loaïn chöùc naêng nuùt xoang Phuø phoåi caáp chieám tæ leä 1%. III- MAÙY TAÏO NHÒP Boå sung cho hoaït ñoäng ñieän ñaõ bò suy giaûm cuûa taâm thaát, baèng caùch ñaët vaøo tim moät kích thích ñieän coù taàn soá thay ñoåi. 338
  3. Qui öôùc veà caùc kyù töï: Chöõ ñaàu laø buoàng ñöôïc kích thích ( Paced ) Chöõ thöù 2 laø buoàng nhaän caûm ( Sensed ) Chöõ caùi thöù 3 laø kieåu ñaùp öùng ( Responsed ): I ( Inhibit ), T ( Trigger ) A ( Nhó ), V ( Thaát ), D ( Dual ), S ( Single ). Ví duï VVI: maùy taïo nhòp chæ coù moät ñieän cöïc ôû taâm thaát, nhaän caûm vaø kích thích ñeàu ôû thaát, khi nhòp töï nhieân cuûa tim treân taàn soá caøi ñaët cuû maùy thì maùy seõ bò öùc cheá khoâng phaùt xung. Chæ ñònh ñaët maùy taïo nhòp vónh vieãn: Bloc nhó thaát baåm sinh coù trieäu chöùng Roái loaïn chöùc naêng nuùt xoang Hoäi chöùng nhaïycaûm xoang caûnh Beänh cô tim phì ñaïi coù taéc ngheûn: Type DDD seõ laøm giaûm Grdient buoàng toáng thaát traùi do ñaûo loan traät töï khöû cöïc thoâng thöôøng. Beänh cô tim daõn nôû. Chæ ñònh ñaët maùy taïo nhòp taïm thôøi: Caùc tröôøng hôïp caàn ñaët maùy taïo nhòp vónh vieãn nhöng khoâng theå chôø maùy Nhoài maùu cô tim caáp coù Bloc A-V ñoä III, ñoä II Mobitz II, Mobitz I ( coù roái loaïn huyeát ñoäng, ñau thaét ngöïc…) Bloc A-V II, III do roái loaïn ñieän giaûi, ngoä ñoäc thuoác… IV- CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU TRÒ BAÈNG ÑIEÄN KHAÙC: Daãn nhòp nhó taêng toác ñeå chaám döùt caùc roái loaïn nhó nhö PSVT ( NNKPTT ) hoaëc cuoàng nhó Qua thoâng tim: ñieän cöïc ñaët ôû nhó phaûi, kích thích vôùi taàn soá 400/ ph, thôøi gian keùo daøi cuûa caùc xung töø 15- 20msec, cöôøng ñoä 20-25 mA, taàn soá thöôøng laø 115% ñeán 125 % taàn soá nhó trong 10 giaây seõ laøm giaûm ñöôïc caùc roái loaïn nhòp. Qua thöïc quaûn: thöïc hieän ñöôïc ngay taïi giöôøng beänh , ñaàu sonde naèm trong thöïc quaûn saùt sau nhó traùi, neân coù theå kích thích nhó. Caáy maùy phaù rung chuyeån nhòp töï ñoäng ( ICD: Implantable Cardioverter Defibrillator ) ñöôïc daønh cho nhöõng beänh nhaân ñaõ ñöôïc hoài söùc caáp cöùu ngöng tim vì 339
  4. moät roái loaïn nhòp thaát naëng. V- ÑO AÙP LÖÏC TÓNH MAÏCH TRUNG ÖÔNG ( CVP ) Duïng cuï: catheter, Beùtadine, khaên traõi voâ truøng, kim chích, Lidocaine, , Heparine, dao moã, chaïc ba, baêng keo caùnh böôùm… Kyõ thuaät: Seldinger Caùc ñöôøng choïc: Döôùi ñoøn : Bn ôû tö theá naèm ngöõa, hôi gaäp ñaàu sang phía ñoái dieän, choïc ôû bôø döôùi xöông ñoøn choã noái 1/3 trong vaø 1/3 giöõa, höôùng sang vai ñoái dieän. Keùo nheï seùringue taïo löïc huùt trong khi ñaâm, khoâng thay ñoåi höôùng, thaát baïi thì ruùt ra vaø ñaâm laïi. TM caûnh trong: tö theá Trendelenburg, ñaàu xoay nheï sang phía ñoái dieän, thöôøng choïc beân phaûi, kyõ thuaät Daily: töø ñænh cuûa tam giaùc taïo bôûi 2 nhaùnh cô öùc ñoøn chuûm vaø xöông ñoøn, phía ngoaøi choã ñaäp cuûa ñoäng maïch, gaäp goùc 30 ñoä vôùi maët phaúng traùn. ÖÙng duïng: Truyeàn dòch öu tröông Ñöôøng truyeàn thuoác coù hieäu quaû toát trong caáp cöùu ngöng tim Khoâng laáy ñöôïc veine ngoaïi bieân Ño aùp löïc TMTW, ñaët maùy taïo nhòp.. Ño ALTMTW: Xaùc ñònh ñieåm 0: 5cm döôùi goùc öùc söôøn Xoay chaïc ba cho chai dòch noái vôùi coät ño vaø ñoå ñaày noù Xoay chaïc ba cho coat ño noái vôùi catheter, choã möùc nöôùc xuoáng vaø döøng laïi chính laø ALTMTW. Muïc ñích ño ALTMTW: ñaùnh giaù theå tích maùu vaø aùp löïc mao maïch phoåi giuùp chaån ñoaùn phaân bieät choaùng giaûm theå tích vaø choaùng tim. Theo doõi: neân ño ñeàu ñaën Chuïp X quang kieåm tra xem ñaàu catheter coù ôû trong TM chuû treân Soát, phaûi ruùt catheter vaø caáy maùu. Chuù yù: ALTMTW taêng giaû taïo trong: ho, thoâng khí nhaân taïo, traøn dòch maøng phoåi, 340
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2