intTypePromotion=3

Điều trị nội khoa - ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG part 1

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
19
download

Điều trị nội khoa - ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nêu được 3 điểm lưu ý khi dùng Xquang lồng ngực chẩn đoán viêm phổi mắc phải cộng đồng. 2. Nêu được thang điểm đánh giá độ nặng viêm phổi mắc phải cộng đồng. 3. Nêu được các kháng sinh thường dùng điều trị ngoại trú Viêm phổi mắc phải cộng đồng. 4. Nêu được các kháng sinh thường dùng trong điều trị nội trú Viêm phổi mắc phải cộng đồng. 5. Nêu được các nguyên tác dùng kháng sinh; đánh giá đáp ứng điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng. 6. Nêu được các yếu tố thất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị nội khoa - ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG part 1

  1. ÑIEÀU TRÒ VIEÂM PHOÅI MAÉC PHAÛI COÄNG ÑOÀNG Muïc tieâu: 1. Neâu ñöôïc 3 ñieåm löu yù khi duøng Xquang loàng ngöïc chaån ñoaùn vieâm phoåi maéc phaûi coäng ñoàng. 2. Neâu ñöôïc thang ñieåm ñaùnh giaù ñoä naëng vieâm phoåi maéc phaûi coäng ñoàng. 3. Neâu ñöôïc caùc khaùng sinh thöôøng duøng ñieàu trò ngoaïi truù Vieâm phoåi maéc phaûi coäng ñoàng. 4. Neâu ñöôïc caùc khaùng sinh thöôøng duøng trong ñieàu trò noäi truù Vieâm phoåi maéc phaûi coäng ñoàng. 5. Neâu ñöôïc caùc nguyeân taùc duøng khaùng sinh; ñaùnh giaù ñaùp öùng ñieàu trò vieâm phoåi maéc phaûi coäng ñoàng. 6. Neâu ñöôïc caùc yeáu toá thaát baïi ñieàu trò vieâm phoåi maéc phaûi coäng ñoàng. I-LAÂM SAØNG: Nghi ngôø beänh nhaân coù nhieãm truøng ñöôøng hoâ haáp döôùi khi coù ít nhaát 2 trieäu chöùng sau: Reùt run.  Ñau ngöïc kieåu vieâm maøng phoåi.  Khoù thôû.  Naëng ngöïc.  Ho nhieàu.  Khaïc ñaøm.  Soát > 37o8C treân 72 giôø.  Ñoå moà hoâi ñeâm.  Thôû khoø kheø.  Maïch > 100 laàn / phuùt.  Phoåi: aâm pheá baøo giaûm.  Ran ôû phoåi.  87
  2. Taân soá hoâ haáp > 20 laàn / phuùt.  II-XQUANG NGÖÏC: 1-Xquang ngöïc giuùp chaån ñoaùn vieâm phoåi nhöng khoâng phaân bieät vieâm phoåi do vi khuaån vaø vieâm phoåi khoâng do vi khuaån. Trong vieâm phoåi, Xquang coøn giuùp tieân löôïng naëng neáu toån thöông nhieàu thuøy hay traøn dòch maøng phoåi. Neáu coù traøn dòch maøng phoåi, neân chuïp film nghieâng ñeå ñaùnh gía löôïng dòch trong khoang maøng phoåi. 2-Xquang ngöïc coù theå aâm tính giaû trong moät soá tröôøng hôïp nhö beänh nhaân maát nöôùc, vieâm phoåi do P. carimii, beänh nhaân giaûm baïch caàu hoaëc beänh nhaân ñeán sôùm trong 24 giôø ñaàu. 3-Suy tim sung huyeát, beänh phoåi taéc ngheõn maïn tính vaø nhoài maùu phoåi coù theå cho hình aûnh giaû vieâm phoåi treân Xquang. ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ NAËNG VIEÂM PHOÅI: I. Caùc yeáu toá cô ñòa: Tuoåi:  Nam: Tuoåi ( naêm ). Nöõ: Tuoåi ( naêm) – 10. Soáng ôû nhaø ñieàu döôõng. + 10.  II. Caùc beänh ñi keøm:@ Beänh ung thö: +30. Beänh gan: +20. Suy tim sung huyeát: +10. Beänh maïch maùu naõo: +10. Beänh thaän: +10. III. Caùc trieäu chöùng thöïc theå: Roái loaïn tri giaùc: +20. Taàn soá hoâ haáp 30laàn / phuùt: +20. 88
  3. Huyeát aùp taâm thu < 90mmHg: +20. 40oC: Thaân nhieät < 35oC hay +15. Maïch 125 laàn / phuùt: +10. IV. Caùc caän laâm saøng: pH < 7,35: +30. BUN 30mg/dl ( 11mmol / L ): +20. Sodium < 130mEq /L: +20. Glucose > 250mg /dl ( 14mmol /L): +10. Hb < 9g ( Hct < 30% ): +10. PO2 < 60mmHg ( SaO2 < 90%) ( thôû khoâng khí phoøng): +10. Traøn dòch maøng phoåi: +10. @ Caùc beänh ñi keøm:  Beänh ung thö: Baát kyø ung thö naøo, ngoaïi tröø ung thö teá baøo vaåy hay ung thö teá baøo ñaùy cuûa da, hieän taïi hay trong voøng 1 naêm.  Beänh gan: Xô gan treân laâm saøng hay chaån ñoaùn moâ hoïc; vieâm gan maõn theå hoaït ñoäng.  Suy tim sung huyeát: Xaùc ñònh baèng beänh söû, khaùm thöïc theå vaø caùc daáu hieäu treân Xquang ngöïc, sieâu aâm tim.  Beänh maïch maùu naõo: Chaån ñoaùn laâm saøng ñoät quî hay côn thoaùng thieáu maùu naõo; hoaëc ñoät quî chöùng minh baèng CT hay MRI.  Beänh thaän: Beänh thaän maõn hay BUN ( creatinin ) baát thöôøng. 89
  4. Sau khi chaån ñoaùn vieâm phoåi, caàn ñaùnh giaù beänh nhaân coù thuoäc nhoùm I: © Nhoùm I laø nhöõng beänh nhaân 50 tuoåi, khoâng coù 5 nhoùm beänh lyù ñi keøm, tri giaùc bình thöôøng, caùc daáu hieäu sinh toàn bình thöôøng hay chæ thay ñoåi nheï. Neáu beänh nhaân khoâng thuoäc nhoùm I thì phaân loaïi beänh nhaân theo nhoùm II- V döïa vaøo 3 yeáu toá cô ñòa, 5 beänh lyù ñi keøm, 5 trieäu chöùng thöïc theå vaø 7 caän laâm saøng. PHAÂN NHOÙM ÑOÄ NAËNG THEO THANG ÑIEÅM VIEÂM PHOÅI: Nhoù Ñieåm Tyû leä töû Nguy cô Ñieàu trò m vong% I. © 0,1 Thaáp Ngoaïi truù II. 0,6 Thaáp Ngoaïi truù 70 III. 2,8 Thaáp Noäi / ngoaïi truù 71 – 90 IV. 8,2 Trung Noäi truù bình 91 – V. 29,2 Noäi truù 130 Cao > 130 ÑIEÀU TRÒ NGOAÏI TRUÙ VIEÂM PHOÅI MAÉC PHAÛI COÄNG ÑOÀNG: Caùc beänh nhaân laâm saøng nghi ngôø vieâm phoåi maéc phaûi coäng ñoàng neân chuïp Xquang ngöïc thaúng vaø nghieâng ñeå chaån ñoaùn. Caùc xeùt nghieäm khaùc neân thöïc hieän laø Huyeát ñoà, Nhuoäm Gram ñaøm coù hay khoâng coù caáy ñaøm. Neáu beänh nhaân khoâng naëng coù theå ñieàu trò ngoaïi truù. 90
  5. 1-Ñieàu trò theo taùc nhaân gaây beänh: Laø toái öu. Khaùng sinh theo vi khuaån gaây beänh choïn löïa theo baûng(1) 2-Ñieàu trò theo khuyeán caùo: Neáu khoâng phaân laäp ñöôïc vi khuaån gaây beänh ( nhuoäm Gr vaø caáy thì choïn löïa khaùng sinh döïa theo caùc yeáu toá:  Tuoåi beänh nhaân.  Bieåu hieän laâm saøng.  Möùc ñoä naëng cuûa beänh.  Söï dung naïp thuoác.  Caùc beänh ñi keøm vaø caùc thuoác ñoàng thôøi söû duïng.  Yeáu toá tieáp xuùc vaø dòch teã ( baûng 2 ). Choïn löïa khaùng sinh theo khuyeán caùo nhö trong baûng sau: 3-Khaùng sinh thích hôïp: Khaùng sinh thích hôïp cho haàu heát beänh nhaân laø: Nhoùm Macrolide Erythromycin, Clarithromycin hay Azithromycin . Doxycycline. Fluoroquinolone: Levofloxacin, Moxifloxacin, Gatifloxacin hay moät Fluoroquinolon khaùc coù phoå khaùng khuaån choáng S. pneumoniae. 4-Choïn löïa thay theá: Amoxicillin-clavulanate vaø moät soá cephalosporin ( Cefuroxime, Cefpodoxime vaø Cefprozil ) coù theå duøng ñieàu trò S. pneumoniae hay H. influenzae nhöng nhöõng taùc nhaân naøy khoâng dieät ñöôïc caùc vi khuaån khoâng ñieån hình. Moät soá taùc giaû choïn Macrolide hay Doxycyline cho caùc beänh nhaân < 50 tuoåi, khoâng coù beänh ñi keøm vaøFluoroquinolones neáu beänh nhaân > 50 tuoåi hay coù beänh ñi keøm. Baûng 2: CAÙC TÌNH TRAÏNG VAØ TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH THÖÔØNG GAËP: 91

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản