intTypePromotion=1

Điều trị nội khoa - ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG part 3

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
10
download

Điều trị nội khoa - ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viêm phổi do M. pneumoniae thường hết sốt sau 1-2 ngày. 2-Cấy máu: các trường hợp có nhiễm trùng huyết, kết quả cấy máu thường (-) sau 24-48 giờ điều trị. 3-Cấy đàm: kết quả đàm cũng thường (-) sau 24-48 giờ điều trị. Ngoại trừ P. aeruginosa ( hay các trực trùng Gr (-) khác ) và M. pneumoniae có thể còn tồn tại trong đàm dù điều trị có kết quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị nội khoa - ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG part 3

  1.  Caùc daáu hieäu treân Xquang ngöïc. 1-Soát: laø yeáu toá ñaùnh giaù quan troïng nhaát. Vieâm phoåi do pheá caàu ôû ngöôøi treû thôøi gian heát soát sau khi baét ñaàu ñieàu trò thöôøng laø 2,5 ngaøy. Ñoái vôùi beänh nhaân lôùn tuoåi coù soát, thôøi gian heát soát thöôøng laâu hôn. Caùc tröôøng hôïp nhieãm truøng huyeát thôøi gian naøy trung bình laø 6-7 ngaøy. Vieâm phoåi do M. pneumoniae thöôøng heát soát sau 1-2 ngaøy. 2-Caáy maùu: caùc tröôøng hôïp coù nhieãm truøng huyeát, keát quaû caáy maùu thöôøng (-) sau 24-48 giôø ñieàu trò. 3-Caáy ñaøm: keát quaû ñaøm cuõng thöôøng (-) sau 24-48 giôø ñieàu trò. Ngoaïi tröø P. aeruginosa ( hay caùc tröïc truøng Gr (-) khaùc ) vaø M. pneumoniae coù theå coøn toàn taïi trong ñaøm duø ñieàu trò coù keát quaû. Caáy maùu vaø caáy ñaøm theo doõi khoâng coù chæ ñònh neáu nhö laâm saøng coù caûi thieän. 4-Xquang ngöïc: Ñaùp öùng treân Xquang ngöïc thöôøng chaäm hôn so vôùi laâm saøng vaø neáu khoâng coù chæ ñònh thì khoâng caàn thieát phaûi chuïp nhieàu. Trong nhöõng ngaøy ñaàu ñieàu trò, caùc daáu hieäu treân Xquang coù theå tieán trieån theâm maëc duø laâm saøng coù ñaùp öùng vôùi ñieàu trò, coù theå do phaûn öùng vieâm vaãn coøn tieáp dieãn ngay caû khi khoâng coøn vi khuaån. Trong thôøi gian ñieàu trò, Xquang ngöïc coù theå chæ ñònh trong tröôøng hôïp caàn ñaùnh giaù vò trí cuûa oáng noäi khí quaûn hay ñöôøng truyeàn tónh maïch trung taâm, tai bieán do ñaët ñöôøng truyeàn tónh maïch trung taâm hoaëc lyù do khoâng ñaùp öùng ñieàu trò nhö traøn khí maøng phoåi, vieâm muû maøng phoåi, toån thöông tieán trieån, taïo hang, phuø phoåi hay ARDS. Caùc daáu hieäu treân Xquang cuûa vieâm phoåi do pheá caàu treân nhöõng beänh nhaân < 50 tuoåi thöôøng heát sau 4 tuaàn. Ñoái vôùi caùc beänh nhaân lôùn tuoåi, nhöõng beänh nhaân coù beänh lyù ñi keøm ( nhaát laø nghieän röôïu vaø COPD ) hay nhöõng beänh nhaân coù toån thöông roäng luùc nhaäp vieän trieäu chöùng Xquang ñaùp öùng chaäm hôn, chæ 20% - 30% heát sau 4 tuaàn. Vieâm phoåi do L. pneumophila cuõng caàn thôøi gian daøi hôn: 55% tröôøng hôïp Xquang heát sau 12 tuaàn. Ñoái vôùi beänh nhaân > 40 tuoåi vaø / hay coù huùt thuoác laù neân chuïp Xquang ngöïc laïi sau 7 – 12 tuaàn ñieàu trò ñeå ñaùnh giaù toån thöông vaø loaïi tröø caùc nguyeân nhaân ñi keøm nhö ung thö phoåi. 97
  2. THAÁT BAÏI ÑIEÀU TRÒ Nhöõng beänh nhaân khoâng ñaùp öùng hoaëc bieåu hieän xaáu theâm sau khi ñieàu trò khôûi ñaàu theo khuyeán caùo coù theå do: 1-Chaån ñoaùn sai: Caùc beänh lyù sau thöôøng deã chaån ñoaùn nhaàm vôùi vieâm phoåi laø:  Suy tim sung huyeát.  Thuyeân taéc phoåi.  Xeïp phoåi.  Sarcoidosis.  Ung thö.  Vieâm phoåi do tia xaï.  Phaûn öùng phoåi vôùi thuoác ( Pulmonary drug reactions ).  Vieâm maïch maùu.  ARDS.  Xuaát huyeát phoåi.  Beänh phoåi do vieâm ( Inflammatory lung disease ). 2-Chaån ñoaùn ñuùng: Neáu chaån ñoaùn ñuùng nhöng beänh nhaân khoâng ñaùp öùng vôùi ñieàu trò neân nghó ñeán vaán ñeà cuûa moät trong 3 thaønh phaàn: Beänh nhaân – Thuoác – Taùc nhaân gaây beänh. a-Beänh nhaân: Tyû leä töû vong chung laø 10% - 15% cho VPMPCÑ coù chaån ñoaùn xaùc ñònh taùc nhaân gaây beänh vaø ñöôïc ñieàu trò thích hôïp. Ñoái vôùi vieâm phoåi do pheá caàu nhaïy caûm vôùi penicillin coù nhieãm truøng huyeát vaø ñöôïc ñieàu trò vôùi penicillin thì töû vong vaãn coøn 20%. Neân tìm caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñieàu trò nhö:  Taéc ngheõn ñöôøng thôû do u, dò vaät hoaëc vieâm muû pheá quaûn.  Taùc duïng phuï cuûa thuoác. 98
  3.  Tai bieán do ñieàu trò: truyeàn dòch quaù nhieàu…  Caùc bieán chöùng trong beänh vieän: boäi nhieãm, nhieãm truøng töø vò trí ñöôøng truyeàn tónh maïch, ñaët catheter… b-Vaán ñeà do thuoác: Choïn löïa thuoác khoâng thích hôïp.  Lieàu thuoác duøng khoâng ñuùng.  Khoâng dung naïp thuoác.  Roái loaïn haáp thu thuoác.  Giao thoa thuoác khaùng sinh vôùi caùc thuoác khaùc.  Soát do thuoác.  Taùc duïng phuïc cuûa thuoác.  Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán phaân boá thuoác ñeán vò trí nhieãm truøng hay taùc duïng  cuûa thuoác taïi oå nhieãm truøng. c-Taùc nhaân gaây beänh: Vi truøng khaùng thuoác.  Nhieãm truøng vôùi nhieàu taùc nhaân gaây beänh.  99
  4. Khoâng ñaùp öùng vôùi ñieàu trò Chaån ñoaùn sai Chaån ñoaùn ñuùng Cô ñòa Thuoác Taùc nhaân Suy tim sung huyeát. Thuyeân taéc phoåi. Yeáu toá taïi choã. Choïn thuoác sai. Khaùng thuoác. U. Ñaùp öùng Lieàu. Theâm taùc Sarcoidosis. khoâng ñaày ñuû. Ñöôøng duøng nhaân khaùc. Phaûn öùng thuoác. Bieán chöùng thuoác. Khoâng do vi Xuaát huyeát Dung naïp. truøng ( sieâu vi, T/d phuï naám…) 100

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản