intTypePromotion=1

Điều trị nội khoa - XỬ TRÍ CẤP CỨU SUY TIM CẤP (PHÙ PHỔI CẤP, SỐC DO TIM)

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
100
lượt xem
18
download

Điều trị nội khoa - XỬ TRÍ CẤP CỨU SUY TIM CẤP (PHÙ PHỔI CẤP, SỐC DO TIM)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐIỀU TRỊ NÂNG ĐỠ BAN ĐẦU . Ôxy 4-8L/phút, qua ống thông mũi hay mặt nạ, với nồng độ đủ để làm tăng PaO 2 hơn 60mmHg. Đặt bn nửa ngồi nửa nằm. . Thở máy (thông khí cơ học) được chỉ định dựa kết quả khí máu, khi tăng CO 2 máu (PaCO 2 50mmHg, hay khi SaO 2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị nội khoa - XỬ TRÍ CẤP CỨU SUY TIM CẤP (PHÙ PHỔI CẤP, SỐC DO TIM)

  1. XÖÛ TRÍ CAÁP CÖÙU SUY TIM CAÁP (PHUØ PHOÅI CAÁP, SOÁC DO TIM) PHUØ PHOÅI CAÁP DO TIM (PPC) ÑIEÀU TRÒ NAÂNG ÑÔÕ BAN ÑAÀU . OÂxy 4-8L/phuùt, qua oáng thoâng muõi hay maët naï, vôùi noàng ñoä ñuû ñeå laøm taêng PaO 2 hôn 60mmHg. Ñaët bn nöûa ngoài nöûa naèm. . Thôû maùy (thoâng khí cô hoïc) ñöôïc chæ ñònh döïa keát quaû khí maùu, khi taêng CO 2 maùu (PaCO 2 > 50mmHg, hay khi SaO 2 < 90% duø ñaõ söû duïng maët naï thích hôïp, vôùi noàng ñoä oxy laø 100%). . Beänh nhaân ñöôïc maéc maùy monitoring, ñaët ñöôøng truyeàn tm. . Nghæ ngôi tuyeät ñoái ôû giöôøng, ñaàu cao, thuoác giaûm ñau neáu coù, giaûm lo aâu (ñeàu nhaèm giaûm gaùnh naëng veà coâng cho cô tim). . Sau caáp cöùu, haïn cheá NaCl < 2g/ trong khaåu phaàn ngaøy. ÑIEÀU TRÒ BAÈNG THUOÁC a/ Lôïi tieåu tm loaïi taùc duïng nhanh vaø maïnh ví duï lôïi tieåu quai-Furosemid (bd Lasilix) giaûm öù huyeát phoåi toát ngay trong voøng vaøi phuùt sau tieâm maïch, do taùc duïng giaõn tm ñeán tröôùc hieäu quaû lôïi tieåu khaù xa. Lieàu khôûi ñaàu 1-2oáng (20-40mg tieâm tm chaäm) vaø coù theå taêng leân 5 oáng, toái ña 10 oáng (200mg) tuøy theo söï ñaùp öùng. b/ Caùc Nitraùt giuùp giaõn maïnh tónh maïch; naâng ñöôïc taùc duïng cuûa furosemid vöøa neâu treân. Dinitraùt isosorbid (bd Risordan 5mg) hoaëc Nitroglycerin (0,4-0,6 mg) ngaäm döôùi löôõi coù theå cho keát quaû roõ reät. Nitrat duøng ñöôøng tm (Nitroglycerin tm (bd Lenitral) thuaän lôïi cho caáp cöùu (thay ñoåi ñöôïc nhanh choùng chính xaùc noàng ñoä thuoác ñeå ñaït hieäu quaû mong muoán, vaø khi caàn ngöng, thuoác khoâng löu thuoác daøi trong cô theå). Nhöng söû duïng phaûi caån thaän: khôûi ñaàu 5g/phuùt roài taêng daàn daàn (1mg/giôø) döôùi giaùm saùt veà taàn soá tim, veà huyeát aùp (traùnh ñeå tuït huyeát aùp). ------------------------------------------------- Bò chuù: Nitroprussid? laø thuoác giaõn maïch, coù theå hoã trôï coù hieäu quaû trong ñieàu trò 131
  2. phuø phoåi caáp do hôû hai laù caáp vaø/hay huyeát aùp cao. Nhöng ñieàu chænh lieàu thuoác khoâng deã, seõ thuaän lôïi hôn neáu trong luùc truyeàn luoân döïa thoâng tim caû beân phaûi vaø traùi. c/ Aminophyllin? Ngaøy nay ít duøng vì phaûn öùng phuï laøm nhanh nhòp tim, buoàn noân, noân, ñau ñaàu. Tuy nhieân höõu ích cho bn naøo coù co thaét pheá quaûn, ngoaøi ra thuoác coù taùc duïng co sôïi cô, taùc duïng lôïi tieåu nheï. Lieàu tieâm 6mg/kg, tieáp theo laø truyeàn 0,5- 1mg/kg/moãigiôø. d/ Morphin sulfat laøm giaõn tm phoåi vaø tm toaøn thaân vaø laøm giaûm lo aâu. Tieâm tm chaäm (trong vaøi phuùt) 2 -5mg, söû duïng an toaøn vaø coù theå laëp laïi moãi 10 -25phuùt. Vì khoâng phaûi laø NMCT maø sôï taêng CPK maùu, ôû ñaây coù theå tieâm baép 5 hoaëc 10mg laëp laïi sau 2-4giôø. Thuoác ñoái khaùng laø Naloxon hydrochlorid (bd Narcan 0.4mg tm) phaûi coù saün phoøng tröôøng hôïp öùc cheá hoâ haáp do Morphin (1 oáng tm, coù theå laëp laïi sau 1giôø). e/ Dobutamin, Dopamin… (thuoác co sôïi cô döông) coù theå höõu ích sau ñieàu trò khôûi ñaàu ôû nhöõng bn PPC coù keøm truïy maïch (tuït HA) hoaëc doaï soác. THEO DOÕI AÙP ÑM PHOÅI BÍT Baèng oáng thoâng nheï (catheter Swan-Ganz) ñaët tröïc tieáp vaøo nhaùnh taän cuûa ñoäng maïch phoåi (thöôøng laø phoåi phaûi), ích lôïi khi ñieàu trò khoâng coù ñaùp öùng ngay. Noù giuùp phaân bieät PPC coù nguyeân nhaân do tim hay khoâng do tim, giuùp theo doõi caû aùp löïc heä tim traùi nöõa, töø ñoù xaùc ñònh ñöôïc ñieàu trò tieáp theo, ví duï vieäc duøng lôïi tieåu (vaø Nitraùt) hay buø dòch. GIAÛM ÖÙ HUYEÁT PHOÅI BAÈNG BIEÄN PHAÙP CÔ HOÏC? coù lôïi taïm thôøi trong nhöõng tröôøng hôïp phuø phoåi naëng : a/ Ga roâ. Giaûi baêng cao su hay bao khí cuûa HA keá ñem buoäc vaøo 3 chi luaân phieân moãi 15-20phuùt, vaãn cho pheùp maùu ñoäng maïch luoàn qua, nhöng caûn doøng maùu tm trôû veà tim (vì bôm baêng khí HA keá vöôït HA taâm tröông nhöng nhoû hôn HA taâm thu). b/ Trích huyeát. Choïc nhanh kim Trocard roäng loøng, laáy ñi 250-500ml maùu. Ngaøy nay hieám khi laøm vì caùc phöông thöùc duøng thuoác hieän ñaïi neâu treân thöoøng thaønh coâng roài; chæ coù theå coøn höõu ích ôû nhöõng beänh nhaân taêng theå tích noäi maïch khaù coá ñònh (ví duï beänh nhaân suy thaän) hay khi ñieàu trò baèng thuoác khoâng ñuû hieäu quaû. ÑIEÀU CHÆNH CAÙC YEÁU TOÁ THUÙC ÑAÅY: 132
  3. - THA traàm troïng, NMCT hay TMCB cô tim nhaát laø keøm vôùi hôû van hai laù - Sa van gaây hôû van caáp tính - Côn nhòp nhanh hay nhòp chaäm môùi khôûi ñaàu - Quaù taûi veà theå tích trong hoaøn caûnh loaïn chöùc naêng thaát traùi traàm troïng - Thöôøng xöû trí phuø phoåi chæ thaønh coâng hoaøn toaøn neáu ñieàu chænh nhöõng beäïnh lyù neàn. CHAÏY THAÄN NHAÂN TAÏO VAØ SIEÂU LOÏC CAÁP CÖÙU? ñoâi khi ñöôïc söû duïng, nhaát laø khi loaïn chöùc naêng thaän, khaùng thuoác lôïi tieåu. ÑIEÀU TRÒ NGUYEÂN NHAÂN Baét buoäc phaûi xaùc ñònh chaån ñoaùn nguyeân nhaân nhanh choùng, döïa vaøo sieâu aâm tim khaån, coù theå caû thoâng tim khaån, neáu coù. a. Loaïn nhòp tim naëng: soác ñieän, thuoác choáng loaïn nhòp b. Bloâc nhó-thaát ñoä 3: ñaët maùy taïo nhòp tim c. Loaïn chöùc naêng thaát traùi naëng, EF < 35%, suy tim roõ: ngöng thuoác cheïn beâta hoaëc thuoác tính chaát co sôïi cô aâm khaùc d. NMCT caáp: tieâu sôïi huyeát, nong MV, moå vôõ tim v.v… e. Cheøn eùp tim: choïc thaùo vaø daãn löu ./. II. SOÁC DO TIM 1. BIEÄN PHAÙP CHUNG: - Ñaët 1-2 ñöôøng truyeàn tm - Khai thoâng caùc ñöôøng thôû. Thôû oxy qua muõi. Ñaït cho ñöôïc PaO 2 > 60mmHg. Döïa keát quaû khí maùu, chæ ñònh noäi khí quaûn vaø thoâng khí cô hoïc - Giöõ cho theå tích hoàng caàu >30% - Ñaët oáng thoâng tieåu 133
  4. - Tieáp tuïc chaån ñoaùn loaïi tröø nhöõng soác khoâng do tim - Quyeát ñònh vieäc buø dòch hay khoâng buø dòch ? + Thöôøng döïa vaøo ATT (AÙp löïc Tónh maïch Trung taâm), neáu thaáp thì buø dòch + Nhöng ñuùng ra phaûi ño theâm aùp löïc ñoäng maïch phoåi bít môùi phaûn aùnh ñöôïc caùc aùp löïc ñoå ñaày thaát traùi ví duï khi ‘NMCT thaát phaûi’ hoaëc khi taêng aùp ñm phoåi ñaõ coù töø tröôùc thì ñeàu coù ATT cao maø coù theå vaãn khoâng ñuû moät tieàn taûi cho thaát traùi taïo moät cung löôïng bình thöôøng  caàn buø dòch. Neáu buø dòch quaù möùc laïi gaây thöøa theå tích löu thoâng sinh ra PPC 2. THUOÁC CO SÔÏI CÔ DÖÔNG TÍNH: Quy taéc môùi laø  duøng Dopamin neáu HATT laø 7-9cmHg, duøng Dobutamin neáu leân ñöôïc > 9cmHg. Quy trình thoâng thöôøng: thöôøng phaûi duøng Dopamin tröôùc.  Tieáp theo, khi HA ñaõ khaù hôn (> 9cmHg) thì hoã trôï theâm veà co sôïi cô baèng Dobutamin (bd Dobutrex) 5-20 g/kg/phuùt keát hôïp vôùi Dopamin luùc naøy chæ ôû möùc 5-8 g/kg/phuùt. Vì sao? Vaán ñeà laø Dopamin tuyø theo lieàu löôïng maø coù taùc duïng raát khaùc nhau (baûng 1).  Vaäy Dopamin cuõng nhö Dobutamin coù tính cô baûn laø co sôïi cô. Nhöng neáu Dobutamin coù theâm tính giaõn maïch, thì Dopamin hoaëc giaõn maïch hoaëc co maïch tuøy theo lieàu löôïng.  Vì Dobutamin laøm giaõn maïch, cho neân ñeå Dobutamin choáng ñöôïc truî maïch trong PPC thì tröôùc Dobutamin caàn buø dòch ñaày ñuû. + Dobutamin coøn coù taùc duïng toát laø trung hoøa ñöôïc söï öùc cheá co sôïi cô vaø daãn truyeàn cuûa thuoác cheïn beâta. + Khoâng ñöôïc duøng Dobutamin neáu bò cheøn eùp tim, beänh cô tim tieân phaùt phì ñaïi taéc ngheõn (HOCM). Baûng 1: DOPAMIN coù taùc duïng khaùc haún nhau tuyø theo lieàu löôïng Teân Soá Taùc Thuï Bò chuù lieàulöôïng mcg duïng theå kích 134
  5. /kg/ph thích “lieàu löôïng thaän” Lieàu THAÁP < giaõn Dopa- 5 ñm Baøi nieäu ñöôïc caûi thieän minerg naõo,thaä ic n “lieàu löôïng co sôïi Lieàu VÖØA 5- Cosôïi Beâta1 cô” 15 cô a- drenergic > Comaï alpha Naâng lieàu löôïng maø baøi 15 ch adre - nieäu (ñang toát leân) boãng thaønh Lieàu CAO nergic thieåu -voâ nieäu.Ngaên baèng thuoác giaõn maïch (nitrat) + Khi ngöng thuoác, giaûm lieàu löôïng töø töø. + Khoâng duøng chung daây truyeàn vôùi Na bicarbonat. + Luùc naøy caàn theo doõi aùp ñm phoåi bít (xem muïc naøy ôû xöû trí PPC) xeùt ñöôïc theå tích noäi maïch ñeå xem phaûi buø dòch vaø caám lôïi tieåu vaø Nitraùt hay laø ngöôïc laïi. 3. THUOÁC LÔÏI TIEÅU, NITRAT: ñeå duy trì aùp löïc nhó phaûi < 10mmHg vaø aùp löïc mao maïch phoåi = 15mmHg. Duøng Na Nitroprussiat giaûm haäu taûi raát maïnh, nhöng laïi deã xaûy tuït HA, cho neân trong luùc truyeàn luoân döïa caùc thoâng soá cuûa thoâng tim caû beân phaûi vaø beân traùi. 4. BOÙP BOÙNG NOÄI ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ ÑOÁI XUNG töùc laø khi tim boùp (taâm thu) thì cho boùng xeïp; khi tim buoâng (taâm tröông) thì bôm boùng caêng, hieäu quaû laø: a) hoã trôï tuaàn hoaøn vaønh trong thôøi kyø quan troïng nhaát cho söï töôùi maùu cô tim thaát traùi laø kyø taâm tröông, b) hoã trôï tuaàn hoaøn heä thoáng baèng giaûm haäu taûi+ taêng cung löôïng tim. Nhöng duïng cuï naøy chæ laøm trung gian trong khi chôø ñôïi caùch ñieàu trò quyeát ñònh 135
  6. hôn ví duï nong MV, moå thay van… 5. ÑIEÀU TRÒ NGUYEÂN NHAÂN Baét buoäc phaûi xaùc ñònh chaån ñoaùn nhanh choùng, döïa vaøo sieâu aâm tim khaån, coù theå caû thoâng tim khaån, neáu coù. a. Loaïn nhòp tim naëng: soác ñieän, thuoác choáng loaïn nhòp b. Bloâc nhó-thaát ñoä 3: ñaët maùy taïo nhòp tim c. Suy tim naëng: ngöng thuoác cheïn beâta hoaëc thuoác tính chaát co sôïi cô aâm khaùc d. NMCT caáp: tieâu sôïi huyeát, nong MV, moå thay van...(baøi ‘Bieán chöùng NMCT’). e. Cheøn eùp tim: choïc thaùo vaø daãn löu ./. 136
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2