intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Định hướng dạy nghề công nghệ thông tin cho học sinh điếc tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
8
lượt xem
0
download

Định hướng dạy nghề công nghệ thông tin cho học sinh điếc tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với người khuyết tật, công nghệ thông tin càng trở nên có ý nghĩa khi giúp họ giải quyết được những khó khăn gặp phải trong học tập, lao động, sinh hoạt và tham gia vào các hoạt động xã hội. Chính vì thế, đào tạo nghề công nghệ thông tin cho người khuyết tật là việc làm cần thiết và phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. Bài viết này đưa ra định hướng dạy nghề công nghệ thông tin cho học sinh điếc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định hướng dạy nghề công nghệ thông tin cho học sinh điếc tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

ÀÕNH HÛÚÁNG<br /> Y NGHÏÌ<br /> DAÅ<br /> CÖNG NGHÏÅ THÖNG TI<br /> CHO HOÅC SINH<br /> AÅI ÀIÏËC<br /> TRÛÚÂNG<br /> T<br /> CAO ÀÙÈNG SÛ PHA<br /> TRÊÌN NGUYÏN HÛÚNG*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 30/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 02/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 09/11/2017.<br /> Abstract: <br /> Information Technology with the utility applications on computers and computer network has played an important rol<br /> activities. It has also created many changes in human life. For disabled people, information technology is really helpful because i<br /> many difficulties in their study, their work and other daily activities. Therefore, the vocational training of information technolo<br /> is really neccesary in the context of rapid development of Industry 4.0. It can help disabled people intergrate into the community<br /> This article provides an orientation for vocational training of information technology for deaf students at the National College<br />  Keywords:<br />  Information technology, deaf students, National College for Education.<br /> <br /> 2. Nöåi dung nghiïn cûáu<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> 2.1. Vai troâ  cuãa CNTT  vaâ àùåc  àiïím cuãa  HSÀ<br /> Caách maång cöng nghiïåp 4.0 àaä thêm nhêåp vaâo<br /> trong  daåy  nghïì  CNTT<br /> àúâi söëng xaä höåi nhû laâ àiïìu tûå nhiïn. Moåi hoaåt àöång tûâ<br /> 2.1.1. Vai troâ cuãa CNTT. Vúái nhûäng lúåi ñch maâ CNTT<br /> giao thöng, saãn xuêët, y tïë, an ninh,... àïìu dêìn sûã duång<br /> mang laåi cho cuöåc söëng, àaä coá nhêån àõnh cho rùçng:<br /> cöng nghïå  thay thïë hoaåt  àöång  cuãa  con  ngûúâi.  Tuy<br /> CNTT àaä trúã thaânh “caái tay” cuãa NKT vêån àöång, “caái<br /> nhiïn, chuáng ta àang thiïëu huåt nguöìn nhên lûåc cöng<br /> nghïå thöng tin (CNTT). Theo Chuã tõch Hiïåp höåi phêìn tai” cuãa ngûúâi khiïëm thñnh, “con mùæt” cuãa ngûúâi khiïëm<br /> mïìm vaâ dõch vuå CNTT Viïåt Nam Trûúng Gia Bònh, thõ. Vúái ûu àiïím laâ ngûúâi hoåc chó cêìn sûã duång maáy<br /> tònh traång thiïëu huåt nguöìn nhên lûåc CNTT úã nûúác ta tñnh, maång internet laâ coá thïí thûåc hiïån quaá trònh hoåc<br /> hiïån nay àang úã mûác baáo àöång àoã. Àïën nùm 2020, têåp vaâ tiïëp nhêån thöng tin, CNTT àaä trúã thaânh lúåi thïë<br /> Viïåt Nam seä thiïëu 400.000 nhên lûåc CNTT, tûác laâ möîi quan troång àïí NKT tiïëp cêån vaâ laâm nhûäng cöng viïåc<br /> nùm thiïëu 80.000 ngûúâi. Trong khi àoá, möîi nùm thõ liïn quan àïën lônh vûåc naây.<br />  Nïëu nhû trûúác àêy, NKT àûúåc àaâo taåo caác nghïì<br /> trûúâng chó cung cêëp 32.000 sinh viïn töët nghiïåp CNTT<br /> chuã yïëu nhû: laâm thúå thuã cöng, laâm vùn phoâng phêím,<br /> vaâ caác ngaânh coá liïn quan àïën CNTT,...<br /> xoa boáp bêëm huyïåt,...  thò hiïån nay, daåy nghïì CNTT<br /> Nhûäng nùm vûâa qua, nhiïìu cú súã àaâo taåo CNTT<br /> àûúåc xem nhû laâ möåt bûúác ài múái, àuáng àùæn trong àaâo<br /> cho ngûúâi khuyïët têåt (NKT) trïn caã nûúác àûúåc ra àúâi,<br /> taåo nghïì, mang laåi thu nhêåp cao hún vaâ sûã duång sûác<br /> àaáp  ûáng  nhu  cêìu,  múã  ra  nhiïìu  cú  höåi  àïí  hoå  hoâa<br /> lao àöång trñ oác döìi daâo, tiïìm nùng cuãa cöång àöìng NKT.<br /> nhêåp vúái xaä höåi, coá àûúåc nguöìn thu nhêåp öín àõnh.  2.1.2. Àiïím maånh vaâ àiïím yïëu cuãa HSÀ trong<br /> Tiïu biïíu laâ caác trûúâng: Trung cêëp Kô thuêåt Tin hoåc hoåc nghïì CNTT.  Khuyïët têåt thñnh giaác (khiïëm thñnh)<br /> Haâ Nöåi, Àaåi hoåc Vùn Lang - TP. Höì Chñ Minh, Àaåicoá  thïí  chia  laâm hai  nhoám: nhoám coá  nhûäng vêën  àïì<br /> hoåc Àöng AÁ - Àaä Nùéng, Trung têm Nghõ lûåc söëng,...nghiïm troång vïì khaã nùng nghe - bõ àiïëc hoaân toaân<br /> Nhiïìu ngûúâi NKT àaä tham gia hoåc nghïì vaâ tòm àûúåc vaâ nhoám bõ suy giaãm khaã nùng nghe [1]. Nghiïn cûáu<br /> viïåc laâm phuâ húåp.<br /> sêu hún cho thêëy, HSÀ/nghe keám coá khaã nùng phaát<br /> Nhùçm àa daång hoáa ngaânh nghïì àaâo taåo phuâ húåp triïín nhêån thûác giöëng nhû hoåc sinh àöìng lûáa khaác. ÚÃ<br /> vúái nhu cêìu xaä höåi vaâ sûå lûåa choån cuãa NKT, viïåc xêy<br /> Viïåt Nam, möåt söë hoåc sinh bõ àiïëc àûúåc àïën hoåc úã caác<br /> dûång chûúng trònh àaâo taåo  nghïì CNTT laâ viïåc laâm trûúâng daânh  cho  HSÀ vaâ  hoåc têåp  thöng qua  ngön<br /> cêìn thiïët vaâ mang tñnh nhên àaåo sêu sùæc. Trong baâi ngûä kñ hiïåu (NNKH). Trong NNKH, ngûúâi ta duâng baân<br /> viïët naây seä àïì cêåp: i) Vai troâ CNTT vaâ yá nghôa cuãa viïåc<br /> tay, ngoán tay àïí diïîn àaåt caác con söë, chûä caái, tûâ vaâ caác<br /> àõnh hûúáng nghïì CNTT cho hoåc sinh àiïëc (HSÀ); ii) cêu. Viïåc sûã duång ngön ngûä tûå nhiïn cuãa HSÀ - NNKH<br /> Thûåc traång giaãng daåy CNTT cho HSÀ trong chûúng nhùçm thuác àêíy sûå phaát triïín vïì nhêån thûác, xaä höåi, tònh<br /> trònh  giaáo  duåc  phöí  thöng  taåi  Trûúâng  Cao  àùèng  Sû caãm,  thïí  chêët, ngön  ngûä cuãa treã. Khi tûúng  taác  vúái<br /> phaåm Trung ûúng (CÀSPTÛ):  Thuêån lúåi, khoá khùn ngûúâi àiïëc, nïëu ngûúâi nghe biïët sûã duång NNKH thò<br /> vaâ hûúáng khùæc phuåc; iii) Àõnh hûúáng nöåi dung àaâo taåo<br /> nghïì CNTT cho HSÀ taåi Trûúâng CÀSPTÛ.<br /> * Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 37<br /> <br /> ngön ngûä cuãa ngûúâi àiïëc seä phaát triïín möåt caách bònhàuã caác quy tùæc, möëi quan hïå xaä höåi nïn sûå phaãn ûáng<br /> thûúâng.  Treã àiïëc  nïëu àûúåc tiïëp  cêån NNKH súám  seäkhöng phuâ húåp, coá ngûúäng ûác chïë thêëp hoùåc quaá<br /> thuêån lúåi trong quaá trònh hoåc têåp tiïëng Viïåt (àoåc vaâ viïët<br /> nhaåy caãm, dïî taåo xung àöåt.<br /> sau  naây).<br /> Sûå haån chïë vïì ngön ngûä gêy nhûäng khoá khùn vïì<br /> - Àiïím maånh: ÚàHSÀ, thõ giaác àaãm nhêån caác chûáckhaã  nùng àoåc  hiïíu.  Khi  sûã duång  NNKH,  sûå  khöng<br /> nùng thay thïë cho thñnh giaác. Khaã nùng quan saát caác giöëng nhau trong cêëu truác ngûä phaáp cuãa NNKH vaâ<br /> àöì vêåt thay thïë bùçng hònh aãnh, tranh veä laâ möåt trongngön ngûä noái laâm haån chïë khaã nùng àoåc hiïíu cuãa hoåc<br /> nhûäng  àiïím  maånh cuãa  treã  àiïëc.  Treã  àiïëc  coá  thïí so sinh. Vò vêåy, viïåc àoåc taâi liïåu hoåc têåp laâ khoá khùn àiïín<br /> saánh, phên biïåt, khaái quaát hoáa nhûäng hònh aãnh khaác hònh cuãa HSÀ.<br /> nhau cuãa sûå vêåt, hiïån tûúång trong thúâi gian ngùæn vúái Vúái CNTT, HSÀ gùåp khoá khùn khi sûã duång hoùåc<br /> àöå chñnh xaác cao. Möåt àùåc àiïím cú baãn maâ giaáo viïn xêy dûång caác phêìn mïìm àa phûúng tiïån, búãi caác em<br /> cêìn chuá yá khi daåy hoåc cho HSÀ, àoá laâ töí chûác cho caác<br /> seä khöng nhêån biïët àûúåc êm thanh; viïët caác chûúng<br /> em thöng qua quan saát, bùæt chûúác vaâ thûåc haânh. Vò trònh coá cêëu truác dûä liïåu vaâ thuêåt toaán phûác taåp cêìn tû<br /> àùåc àiïím naây, maáy tñnh sûã duång hïå àiïìu haânh Windows duy trûâu tûúång; sûå tûúng taác giûäa caác thaânh viïn khi<br /> vúái caác phêìn mïìm tiïån ñch nhû: soaån thaão vùn baãn, tham gia dûå aán; khaã nùng tûå àoåc taâi liïåu (àùåc biïåt taâi<br /> àöì hoåa maáy tñnh,... laâ phuâ húåp vúái ngûúâi àiïëc, búãi noá höî<br /> liïåu tiïëng Anh) keám,...<br /> trúå vïì hònh aãnh thên thiïån.<br /> 2.1.3.  Àaâo  taåo nghïì  CNTT  cho  HSÀ.  Theo  Töí<br /> Trong  quaá  trònh  daåy  hoåc  cho  HSÀ  laâm  viïåc  vúáichûác Y tïë Thïë giúái (WHO) thöëng kï, tñnh àïën thaáng 2/<br /> maáy tñnh, cêìn chuá yá àïën viïåc töí chûác hoaåt àöång thûåc<br /> 2017, coá hún 360 triïåu ngûúâi bõ giaãm thñnh lûåc, phêìn<br /> haânh. HSÀ àûúåc àaánh giaá laâ ngûúâi coá trñ thöng minhlúán àang sinh söëng taåi caác nûúác àang phaát triïín, trong<br /> thûåc tïë (giaãi quyïët caác tñnh huöëng/vêën àïì thûåc tiïîn).àoá coá 32 triïåu laâ treã em.<br /> Caác em coá thïí tòm ra caách giaãi quyïët vêën àïì dûåa trïn<br /> Taåi Viïåt Nam, theo baáo caáo cuãa UÃy ban Quöëc gia<br /> tònh huöëng thûåc vaâ sûå kiïån, hiïån tûúång quan saát àûúåc,vïì NKT, cuöëi nùm 2016 coá hún möåt triïåu ngûúâi khiïëm<br /> tû duy cuãa caác em chuã yïëu laâ trûåc quan.<br /> thñnh vaâ 400.000 ngûúâi trong söë naây àang trong àöå<br /> Viïåc khöng nghe àûúåc hêìu nhû khöng aãnh hûúãng<br /> tuöíi ài hoåc vaâ haâng nùm coá khoaãng 20.000 treã khiïëm<br /> àïën sûå phaát triïín thïí chêët cuãa HSÀ. Caác em coá thïí àaåt thñnh àïën àöå tuöíi ài hoåc [6]. Tuy nhiïn, hiïån nay múái<br /> àûúåc mûác àöå phaát triïín kô nùng vêån àöång nhû têët caãchó coá 70 trûúâng hoåc/trung têm daânh cho ngûúâi khiïëm<br /> caác hoåc sinh  khaác.  Quan saát thõ  giaác  töët  giuáp  HSÀthñnh, têåp trung taåi möåt söë thaânh phöë lúán vúái chûúng<br /> kheáo leáo trong kô nùng vêån àöång, caác em thûúâng coá trònh giaáo duåc tiïíu hoåc. Do thiïëu giaáo viïn, taâi liïåu hoåc<br /> möåt  söë  khaã  nùng  nöíi  tröåi  nhû:  veä,  muáa,  trang  trñ,...têåp vaâ möi trûúâng giaáo  duåc bùçng NNKH nïn ngûúâi<br /> HSÀ cuäng rêët ham hoåc, nhêët laâ vúái nhiïåm vuå hoåc têåp<br /> khiïëm thñnh gùåp nhiïìu khoá khùn trong giao tiïëp, hoåc<br /> múái, coá sûã duång phûúng tiïån höî trúå trûåc quan, phûúng vùn hoáa, hoåc nghïì, tiïëp cêån caác dõch vuå haânh chñnh,<br /> tiïån àiïån tûã.<br /> xaä höåi noái chung, àùåc biïåt laâ tòm vaâ duy trò viïåc laâm.<br /> Tuy  HSÀ khöng  giao  tiïëp  àûúåc thöng  qua  viïåc<br /> Vúái sûå höî trúå vïì taâi chñnh vaâ kô thuêåt cuãa caác töí<br /> nghe noái nhû hoåc sinh bònh thûúâng, nhûng caác em coá chûác  trong  vaâ  ngoaâi nûúác,  caác  trûúâng  àaåi  hoåc,  cao<br /> sûå höî trúå cuãa tin nhùæn àiïån thoaåi, thû àiïån tûã, tin nhùæn<br /> àùèng, trung cêëp phöëi húåp vúái caác töí chûác quöëc tïë àaä<br /> qua caác phêìn mïìm trïn maång internet.<br /> múã  caác  khoáa  àaâo  taåo  nghïì  CNTT  cho  NKT.  Qua<br /> - Nhûäng àiïím yïëu cuãa HSÀ: HSÀ tiïëp nhêån thöng nhiïìu nùm töí chûác àaâo taåo àaä àaåt àûúåc möåt söë thaânh<br /> tin chuã yïëu bùçng thõ giaác nïn gùåp khoá khùn vúái caáctûåu àaáng kïí. Hiïån nay chûa coá thöëng kï chi tiïët vïì viïåc<br /> khaái niïåm trûâu tûúång. Caác em chó hiïíu khaái niïåm khidaåy nghïì CNTT cho riïng ngûúâi àiïëc maâ thûúâng löìng<br /> gùæn vúái sûå vêåt, hiïån tûúång, sûå kiïån cuå thïí vaâ gùåp khoá<br /> gheáp trong àaâo taåo CNTT cho NKT.<br /> khùn  trong  quaá  trònh  töíng  húåp,  khaái  quaá  hoáa,  trûâu Sau àêy laâ möåt söë dûå aán vaâ cú súã daåy nghïì CNTT<br /> tûúång hoáa.<br /> tiïu biïíu cho NKT:<br /> Àïí  hiïíu  àûúåc  nhûäng  thöng  tin  trong  cuãa  trònh<br /> -  Chûúng  trònh  àaâo  taåo  CNTT  daânh  cho  NKT<br /> hoåc têåp hoùåc giao tiïëp, HSÀ cêìn têåp trung chuá yá cao (Information  Technology  Training  Program  -  ITTP)<br /> àöå, vûâa quan saát, vûâa phaán àoaán. Tuy nhiïn, HSÀ do Cú quan Phaát triïín Quöëc tïë Hoa Kò (USAID) vaâ Töí<br /> thûúâng  khoá  duy  trò  khaã  nùng  têåp  trung  trong  möåt chûác cûáu trúå vaâ phaát triïín Hoa Kò (CRS) àaä thûåc hiïån<br /> khoaãng thúâi gian daâi. Viïåc khöng nghe/noái àûúåc khiïën úã Trûúâng Trung cêëp Kô thuêåt Tin hoåc Haâ Nöåi (tûâ 2007),<br /> HSÀ  mêët  nhiïìu  cú  höåi  hoåc  têåp  ngêîu  nhiïn  thöng Àaåi hoåc Vùn Lang TP. Höì Chñ Minh (tûâ 2009) vaâ Àaåi<br /> qua  caác  cuöåc  giao  tiïëp  hùçng  ngaây.  Àiïìu  naây  dêîn hoåc Àöng AÁ - Àaâ Nùéng (tûâ 2009). Dûå aán àaä àaâo taåo<br /> àïën àöi khi caác em khöng hiïíu hoùåc hiïíu khöng àêìy<br /> hún 1.400 thanh niïn khuyïët têåt. Vúái nhûäng khoáa àaâo<br /> <br /> 38 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> taåo nêng cao, khoaãng 60%-70% hoåc viïn àaä coá viïåc aán, nhaâ trûúâng coá 22 hoåc sinh hoåc úã möåt lúáp 8 vaâ möåt<br /> laâm. Hoåc viïn coá thu nhêåp töët sau khoáa àaâo taåo, nhiïìu lúáp 9.<br /> hoåc viïn múã doanh nghiïåp vaâ bùæt àêìu höî trúå laåi nhûäng Nhaâ trûúâng tiïëp tuåc àïì nghõ Böå GD-ÀT cho múã<br /> NKT khaác.<br /> röång mö hònh àaâo taåo trung hoåc cho HSÀ. Thûåc hiïån<br /> -  Trung  têm  nghõ  lûåc  söëng  do  “hiïåp  sô”  Nguyïîn Cöng vùn söë 4072/BGDÀT-TCCB ngaây 04/8/2014,<br /> Cöng Huâng thaânh lêåp nùm 2003, laâ cú súã àiïín hònh: Böå  GD-ÀT àaä  cho pheáp  Trûúâng CÀSPTÛ  töí chûác<br /> àaâo taåo àêìu vaâo vaâ cung cêëp àêìu ra qua caác chûúng daåy HSÀ cêëp trung hoåc (göìm THCS vaâ THPT) bùæt<br /> trònh àaâo  taåo CNTT,  möîi nùm trung têm  àaâo taåo  2 àêìu tûâ nùm hoåc 2014-2015, HSÀ hoåc xong tiïíu hoåc úã<br /> khoáa hoåc CNTT cho caác baån khuyïët têåt (vúái gêìn 100 khu vûåc miïìn Bùæc vaâ miïìn Trung coá nhu cêìu hoåc lïn<br /> ngûúâi). Kïët thuác khoáa hoåc, caác hoåc viïn àûúåc höî trúå<br /> cêëp trung hoåc àaä àûúåc tiïëp nhêån vaâ àaãm baão quyïìn,<br /> xin viïåc laâm phuâ húåp vaâ mûác lûúng öín àõnh. Nöåi dungcoá cú höåi àûúåc hoåc têåp lïn cao àùèng, àaåi hoåc sau naây.<br /> àaâo taåo àa daång, nhû: tin hoåc vùn phoâng, àöì hoåa maáy<br /> Nùm hoåc 2014-2015 coá 32 hoåc sinh chia laâm 3<br /> tñnh, thiïët kïë web, lêåp trònh, SEO,...<br /> lúáp (2 lúáp THCS, 1 lúáp THPT); nùm hoåc 2015-2016<br /> - Trung têm CNTT vaâ Truyïìn thöng Àaâ Nùéng phöëi coá  64 hoåc  sinh,  chia  laâm 5 lúáp  (3  lúáp THCS,  2  lúáp<br /> húåp vúái Súã Lao àöång - Thûúng binh vaâ Xaä höåi TP. ÀaâTHPT);  nùm  hoåc  2016-2017  coá  78  hoåc  sinh  chia<br /> Nùéng  töí  chûác  caác  chûúng  trònh  àaâo  taåo  CNTT  cho thaânh 7 lúáp (lúáp 12, 11, 9, 8, 7, 6 vaâ lúáp 5 nêng cao nhûäng àöëi tûúång chñnh saách. Caác khoáa àaâo taåo nghïìdûå  bõ  vaâo  lúáp  6).  Nùm  2017-2018,  nhaâ  trûúâng  àaä<br /> miïîn phñ nhû: Thiïët kïë àöì hoåa, Thiïët kïë web (Maä nguöìn tuyïín thïm 9 HSÀ vaâo lúáp 1, nêng quy mö àaâo taåo<br /> múã), Sûãa chûäa maáy vi tñnh, Quaãn trõ hïå thöëng maång,lïn 96 hoåc sinh úã caã caác lúáp tiïíu hoåc, THCS, THPT.<br /> Quaãn trõ hïå thöëng maång. Àùåc biïåt, khoáa hoåc thaáng 2-3/ Möåt  mö  hònh  àaâo  taåo  liïn  cêëp  tûâ  tiïíu  hoåc  àïën<br /> 2017 àaä thu huát gêìn 50 hoåc viïn tham gia lúáp Thiïët kïë THPT vaâ daåy nghïì àaä àûúåc hònh thaânh. Àêy laâ mö<br /> àöì hoåa maáy tñnh (àaâo taåo trong 6 thaáng).<br /> hònh do Böå GD-ÀT cho pheáp thûåc hiïån thñ àiïím, nïëu<br /> - Dûå aán “Thiïët lêåp möi trûúâng cho NKT àïí thu heåp thaânh cöng seä nhên röång ra toaân quöëc. Muåc tiïu àaâo<br /> khoaãng caách kô thuêåt söë taåi Haâ Nöåi - Viïåt Nam<br /> ” do Höåi taåo laâ hoåc sinh àûúåc hoâa nhêåp vúái cöång àöìng xaä höåi,<br /> Phuåc höìi chûác nùng cho NKT Haân Quöëc taâi trúå. Dûå aán<br /> àûúåc hoåc nghïì àïí sau naây trúã thaânh lûåc lûúång noâng<br /> àaâo taåo CNTT cho NKT àûúåc triïín khai trong 4 nùm cöët, àaâo taåo laåi cho cöång àöìng ngûúâi àiïëc.<br /> (2014-2017) nhùçm caãi thiïån cú höåi viïåc laâm vaâ hoâa Nhaâ trûúâng àaä àaâo taåo CNTT cho HSÀ vúái thúâi<br /> nhêåp cöång àöìng thöng qua viïåc thiïët lêåp möi trûúâng lûúång 2 tiïët/1 tuêìn bùæt àêìu tûâ lúáp 6 àïën hïët lúáp 12. Nöåi<br /> àaâo taåo CNTT  cho caác  àöëi  tûúång trong  àöå  tuöíi  lao dung hoåc baám saát theo böå saách giaáo khoa Tin hoåc<br /> àöång,... Dûå aán triïín khai taåi TP. Haâ Nöåi vaâ àaä töí chûác<br /> hiïån haânh. Caác em àaä àûúåc hoåc vïì caác nguyïn lñ cú<br /> àaâo taåo cho 364 hoåc viïn taåi 6 quêån, huyïån: Hoaâng baãn cuãa maáy tñnh, sûã duång maáy tñnh, sûã duång hïå àiïìu<br /> Mai,  Gia  Lêm,  Àöng  Anh,  Soác  Sún,  Thanh  Xuên,<br /> haânh  Windows,  soaån  thaão  vùn  baãn  vúái  MS  Word,<br /> Phuá Xuyïn. Trong nùm 2015, dûå aán tiïëp tuåc àaâo taåo phêìn mïìm veä tranh Paint, phêìn mïìm troâ chúi vaâ möåt<br /> cho 260 hoåc viïn vaâ tû vêën höî trúå viïåc laâm cho NKT. söë  phêìn mïìm  tiïån tñch khaác.  Nhòn  chung,  HSÀ  rêët<br /> - Ngoaâi ra caác àõa chó, dûå aán úã trïn, àaâo taåo nghïì hûáng thuá vaâ thñch hoåc vúái maáy tñnh.<br /> CNTT cho ngûúâi àiïëc coân àûúåc triïín khai taåi Trûúâng<br />  2.2.2. Thuêån lúåi, khoá khùn vaâ biïån phaáp khùæc phuåc<br /> Trung cêëp nghïì, Trûúâng trung cêëp Kinh tïë - Du lõch trong daåy hoåc vaâ àõnh hûúáng nghïì CNTT cho HSÀ:<br /> Hoa sûäa Haâ Nöåi, Trung têm höî trúå Söëng àöåc lêåp cuãa - Thuêån lúåi:<br />  Mö hònh àaâo taåo nghïì cho HSÀ àûúåc<br /> NKT Haâ Nöåi,... àaä mang laåi hiïåu quaã töët.<br /> sûå quan têm cuãa Böå GD-ÀT, Böå Lao àöång - Thûúng<br /> Thûåc tïë àaâo taåo CNTT cho ngûúâi khuyïët cho thêëy, binh vaâ Xaä höåi, Súã GD-ÀT Haâ Nöåi; àùåc biïåt laâ sûå quan<br /> NKT coá thïí hoåc nghïì CNTT nhû ngûúâi bònh thûúâng. têm chó àaåo saát sao cuãa Àaãng uãy, Ban Giaám hiïåu nhaâ<br /> Vúái ngûúâi àiïëc, caác cöng viïåc nhû soaån thaão vùn baãn trûúâng. Trûúâng CÀSPTÛ àaä tham gia àaâo taåo HSÀ<br /> (àaánh maáy tñnh), nhêåp dûä liïåu, àöì hoåa coá nhiïìu núitûâ nùm 2008. Hiïån nay, àöåi nguä caán böå giaãng viïn,<br /> àaâo taåo vaâ phuâ húåp vúái ngûúâi àiïëc.<br /> giaáo viïn tûúng àöëi àêìy àuã vaâ coá nhiïìu kinh nghiïåm<br /> 2.2. Thûåc traång daåy nghïì CNTT trong chûúng<br /> quaãn lñ, giaãng daåy.<br /> trònh  giaáo  duåc  phöí  thöng  cho  HSÀ  taåi  Trûúâng<br /> Nhaâ trûúâng  àaä  tñch  cûåc  tham  gia  vaâo  höåi  ngûúâi<br /> CÀSPTÛ<br /> àiïëc TP. Haâ Nöåi; caác trûúâng àaâo taåo chuyïn biïåt cho<br /> 2.2.1. Thûåc traång: Vúái sûå taâi trúå cuãa quyä Nippon<br /> NKT; töí chûác UNICEF, CRS, IDEO,... àaä laâm viïåc vaâ<br /> Foundation Nhêåt Baãn, Böå GD-ÀT àaä giao cho Trûúâng húåp taác vúái nhaâ trûúâng. Chêët lûúång àaâo taåo HSÀ cuãa<br /> CÀSPTÛ töí chûác triïín khai thñ àiïím dûå aán giaáo duåc nhaâ trûúâng trong nhûäng nùm qua àaä nhêån àûúåc sûå<br /> HSÀ  cêëp THCS  giai àoaån 2008-2013. Kïët  thuác  dûå tin tûúãng cuãa caác bêåc phuå huynh.<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 39<br /> <br />  - Khoá khùn: Theo têm lñ chung cuãa àaåi àa söë NKT liïåu, laâm SEO; ngoaâi ra, HSÀ cuäng coá thïí hoåc nghïì<br /> laâ súå àaám àöng, luön mùåc caãm, bi quan laâ gaánh nùång baão trò sûãa chûäa maáy tñnh, thiïët kïë website, lêåp trònh<br /> cho gia àònh, xaä höåi. Hoå nghô rùçng nhûäng raâo caãn domaáy tñnh (caác nghïì  naây  khoá  hún). Vúái  caác  chûúng<br /> khuyïët têåt seä ngùn caãn khaã nùng hoåc têåp.<br /> trònh  àaâo  taåo trònh  àöå  cao  àùèng  möåt  mùåt  cêìn  tuên<br />   CNTT  laâ  nghïì  luön  thay  àöíi  vïì  caã  cöng  nghïå theo hûúáng dêîn cuãa Töíng cuåc Daåy nghïì, mùåt khaác<br /> phêìn cûáng vaâ phêìn mïìm. Caác phêìn mïìm maáy tñnh cêìn xêy dûång linh hoaåt àïí phuâ húåp vúái HSÀ.<br /> thûúâng sûã  duång  tiïëng Anh,  àiïìu naây  cuäng gêy  khoá<br />  2.3.2. Àaâo taåo cêëp chûáng chó tûâ 6 thaáng àïën 1<br /> khùn cho ngûúâi àiïëc. Do vêåy, ngûúâi àiïëc cêìn thûúâng nùm.  Nöåi dung àaâo taåo cêëp chûáng chó bao göìm khöëi<br /> xuyïn tûå böìi dûúäng kiïën thûác àïí àaáp ûáng àûúåc sûå tiïënkiïën  thûác  chung  cuãa  nghïì  CNTT  nhû:  kô  nùng  sûã<br /> böå  cuãa  cöng  nghïå.  Cöng  viïåc  daåy  nghïì  cho  HSÀ duång  maáy tñnh,  khai thaác  maång Internet,  soaån thaão<br /> khöng àún giaãn, àoâi hoãi nhiïìu têm huyïët, tònh thûúng, vùn baãn vaâ khöëi kiïën thûác daânh riïng. Coá möåt söë hûúáng<br /> loâng bao dung, sûå cöng bùçng, nhiïåt huyïët cuãa giaáo àaâo taåo chûáng chó nhû sau:<br /> viïn, hoåc sinh coá tiïëp thu àûúåc baâi hoåc hay khöng laâ<br /> - Nghïì nhêåp dûä liïåu, tin hoåc vùn phoâng:<br /> nhúâ rêët nhiïìu vaâo giaáo viïn. <br /> Muåc tiïu: Trang bõ kiïën thûác vïì nghïì tin hoåc vùn<br /> Trònh àöå nhêån thûác cuãa HSÀ thûúâng khöng àöìng phoâng, têåp trung  vaâo kiïën thûác vaâ kô  nùng sûã duång<br /> àïìu, dêîn àïën khoá khùn trong àaâo taåo. Nguöìn kinh phñ maáy tñnh, khai thaác thöng tin trïn maång Internet.<br /> höî trúå àïí àaâo taåo nghïì cho HSÀ thûúâng haån chïë, hêìu<br /> Nöåi dung àaâo taåo<br /> : Sûã duång maáy vi tñnh, Hïå àiïìu<br /> hïët gia àònh hoåc sinh thûúâng coá hoaân caãnh khoá khùn. haânh Windows, Soaån thaão vùn baãn vúái MS Word, Baãng<br /> Trong thûåc tïë, viïåc tuyïín duång lao àöång laâ ngûúâi àiïëc tñnh àiïån tûã Excel, Trònh chiïëu vúái MS PowerPoint, Khai<br /> taåi  caác  cú quan,  doanh  nghiïåp  thúâi gian  qua  chûa<br /> thaác maång Internet, Sûã duång caác phêìn mïìm vùn phoâng<br /> nhiïìu. Hêìu hïët khi tuyïín duång, caác àún võ àïìu dûåa trûåc tuyïën, Kô thuêåt soaån thaão vùn baãn, Caâi àùåt vaâ sûã<br /> trïn tinh thêìn nhên àaåo cuãa ngûúâi quaãn lñ, hay theo duång caác phêìn mïìm vùn phoâng thöng duång, Baão trò<br /> chûúng trònh húåp taác vúái caác töí chûác nhên àaåo nûúác maáy tñnh, Sûã duång trang thiïët bõ vùn phoâng.<br /> ngoaâi, chûa thûåc sûå vò nhu cêìu tuyïín duång,...<br /> Võ trñ cöng viïåc: Nhêåp dûä liïåu cho maáy tñnh, laâm<br />  - Biïån phaáp khùæc phuåc: <br /> Cêìn coá sûå quan têm chó cöng taác vùn  phoâng,  laâm taåi caác  trung têm  tin hoåc,<br /> àaåo vaâ cêëp kinh phñ àaâo taåo tûâ Töíng cuåc Daåy nghïì cûãa haâng àaánh maáy tñnh vaâ photocopy, giaãng daåy tin<br /> Böå Lao àöång - Thûúng binh vaâ Xaä höåi, Böå GD-ÀT vaâvùn phoâng cho ngûúâi àiïëc. Àêy laâ caác nghïì phuâ húåp<br /> cuãa nhaâ trûúâng. Tñch cûåc tòm kiïëm caác nguöìn taâi trúå<br /> nhêët vúái HSÀ búãi hoå dïî daâng hoåc têåp, hún nûäa ngûúâi<br /> cuãa caác töí chûác trong vaâ ngoaâi nûúác nhùçm giaãm búát<br /> àiïëc thûúâng rêët cêìn cuâ, chõu khoá.<br /> khoá khùn cho HSÀ.<br /> - Nghïì àöì hoåa maáy tñnh<br />  Hoåc hoãi kinh nghiïåm cuãa caác cú súã àaä àaâo taåo Muåc tiïu: Cung cêëp cho hoåc sinh caác kiïën thûác kô<br /> CNTT cho HSÀ coá uy tñn nhû: Trung cêëp Kô thuêåt Tin thuêåt àöì hoåa trïn maáy tñnh, veä kô thuêåt, mô thuêåt cöng<br /> hoåc Haâ Nöåi (ESTIH), Trung têm nghõ lûåc söëng,... Nhaâ nghiïåp; caác kiïën thûác vïì thêím mô hoåc, kiïën thûác cú<br /> trûúâng cêìn phöëi húåp vúái caác töí chûác xaä höåi àïí giúái thiïåu<br /> baãn vïì kô nùng saáng taác caác taác phêím àöì hoåa.<br /> viïåc laâm cho HSÀ sau khi hoaân thaânh khoáa hoåc.<br /> Nöåi dung àaâo taåo<br /> : Sûã duång maáy tñnh, Soaån thaão<br /> 2.3. Àõnh hûúáng daåy nghïì CNTT cho HSÀ taåi<br /> vùn baãn, Khai thaác maång Internet, Mô thuêåt cú baãn,<br /> Trûúâng  CÀSPTÛ<br /> Cú súã kô thuêåt àöì hoåa, Xûã lñ aãnh, Chïë baãn àiïån tûã cú<br />  2.3.1. Xêy dûång nöåi dung chûúng trònh àaâo taåo baãn,  Thiïët kïë  website,  Kô  thuêåt  chuåp  aãnh  söë,  Cöng<br /> nghïì.  Coá nhiïìu hûúáng àïí àaâo taåo CNTT cho HSÀ, nghïå Multimedia; Caác phêìn mïìm Adobe Photoshop,<br /> tuy nhiïn cêìn lûåa choån nöåi dung àaâo taåo nhùçm phaát Adobe  ILLustrator,  Adobe InDesign,  Corel  Draw,...<br /> huy caác àiïím maånh cuãa HSÀ.<br /> Cú  höåi  viïåc  laâm: Kïët  thuác  khoáa  hoåc  thiïët  kïë  àöì<br />  Chûúng trònh daåy nghïì CNTT cho HSÀ coá thïí<br /> hoåa, hoåc  sinh  ûáng  duång  caác  kiïën  thûác  trïn  àïí thûåc<br /> xêy  dûång  theo  caác  trònh  àöå  àaâo  taåo  ngùæn  haån  cêëphiïån dûå aán xêy dûång böå nhêån daång thûúng hiïåu nhû:<br /> chûáng chó (thúâi gian tûâ 6 thaáng àïën 1 nùm) hoùåc àaâo thiïët  kïë  Logo,  Business  card,  Poster,  Quaãng  caáo,<br /> taåo  daâi  haån  (trung  cêëp  -  2  nùm,  hoùåc  cao  àùèng  - Brochure, Baãng hiïåu, Trang phuåc, Bao bò, Nhaän àôa,<br /> 3  nùm).<br /> Album  aãnh  cûúái,  Lõch,  Catologue. Hoåc  sinh  coá  thïí<br />  Vúái caác chûúng trònh daåy nghïì ngùæn haån seä têåplaâm dõch vuå caác cöng viïåc liïn quan àïën thiïët kïë àöì<br /> trung vaâo caác nghïì maâ HSÀ dïî daâng hoåc têåp nhû: kô hoaå nhû taåo caác baãn veä kô thuêåt, mô thuêåt, chïë baãn<br /> nùng  sûã  duång  maáy  tñnh, soaån  thaão  vùn  baãn,  nhêåp saách baáo, taåo caác tranh aãnh quaãng caáo, caác dõch vuå<br /> liïn quan àïën video söë, chuåp aãnh söë. Hoåc sinh coá thïí<br /> <br /> 40 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> laâm viïåc taåi caác cûãa haâng, cöng ty chuyïn vïì àöì hoåa, nhûäng nùm qua, Trûúâng CÀSPTÛ laâ cú súã àaâo taåo<br /> veä mô thuêåt nhû: quaãng caáo, thiïët kïë thúâi trang, thiïët kïëHSÀ àaä àûúåc xaä höåi biïët àïën. Tuy nhiïn, vúái phaåm vi<br /> àöì hoåa phuåc vuå thiïët kïë website,... Caác em cuäng co<br /> á tuyïín  sinh  trïn  toaân  quöëc, cêìn  àêíy  maånh  cöng  taác<br /> thïí tham gia àaâo taåo nghïì àöì hoåa maáy tñnh cho caác tuyïín sinh, quaãng baá vïì nhaâ trûúâng vaâ ngaânh nghïì<br /> CNTT qua caác töí chûác xaä höåi, chi höåi ngûúâi àiïëc TP.<br /> HSÀ.<br /> Do HSÀ thûúâng coá nùng khiïëu vïì nghïå thuêåt, höåi Haâ Nöåi vaâ caác àõa phûúng.<br /> hoåa vaâ tû duy trûåc quan nïn nghïì àöì hoåa maáy tñnh laâ<br /> Phöëi húåp vúái phuå huynh hoåc sinh laâm töët cöng taác<br /> möåt lûåa choån phuâ húåp.<br /> àõnh hûúáng nghïì nghiïåp cho caác hoåc sinh àang hoåc<br /> - Nghïì SEO:<br /> taåi khöëi phöí thöng cuãa nhaâ trûúâng àïí caác em coá thïí<br /> Muåc  tiïu:  Trang  bõ  caác  kiïën  thûác  cú  baãn  vïì  sûã àùng kñ hoåc sau khi töët nghiïåp. Àêy laâ nguöìn tuyïín<br /> duång maáy tñnh, Soaån thaão vùn baãn, Thiïët kïë Website, sinh öín àõnh vaâ taåo tñnh liïn thöng trong hïå thöëng àaâo<br /> caác kô thuêåt SEO, Maketing online.<br /> taåo cuãa nhaâ trûúâng.<br /> Nöåi dung àaâo taåo<br /> : Sûã duång maáy tñnh, Tin hoåc vùn<br /> Àêíy maånh tuyïn truyïìn, quaãng baá taåi caác cú súã<br /> phoâng, Khai thaác Internet, thiïët kïë Website, Kô thuêåt àaâo taåo vùn hoáa cho ngûúâi àiïëc taåi Haâ Nöåi, chùèng haån:<br /> SEO  cú  baãn  vaâ  nêng  cao,  Internet  Marketing,<br /> Trûúâng daåy treã àiïëc Gia Lêm, Trûúâng THCS Hy Voång,<br /> Facebook  Marketing.<br /> Trûúâng THCS dên lêåp daåy treã cêm àiïëc Nhên Chñnh,<br /> Võ  trñ  cöng  viïåc:  Laâm  viïåc  taåi  caác  cöng  ty  phêìn Trûúâng THCS Xaä Àaân vaâ caác trûúâng lên cêån khu vûåc<br /> mïìm hoùåc caác cöng ty quaãng caáo trûåc tuyïën vúái caácHaâ Nöåi.<br /> võ trñ: SEO, thiïët kïë Website, quaãn trõ Website hoùåc<br /> 2.3.5. Chuêín bõ caác àiïìu kiïån àïí töí chûác daåy nghïì<br /> laâm cöng taác vùn phoâng.<br /> CNTT:<br /> Nghïì SEO khöng àoâi hoãi hoåc vêën quaá cao nïn<br /> - Xêy dûång àöåi nguä giaáo viïn coá khaã nùng tû vêën<br /> hoåc sinh coá thïí hoåc möåt khoáa àaâo taåo vaâ chùm chó laâ<br /> vaâ giaãng daåy CNTT  cho HSÀ. Àïí thûåc  hiïån àûúåc<br /> coá  thïí  laâm  àûúåc,  hún  nûäa  hoåc  sinh  khöng  phaãi  di chûúng trònh àaâo taåo nghïì CNTT, cêìn coá àêìy àuã lûåc<br /> chuyïín, ài laåi nhiïìu (cöng viïåc coá thïí laâm taåi nhaâ chó lûúång giaãng viïn coá trònh àöå CNTT vaâ sûã duång thaânh<br /> vúái chiïëc maáy tñnh kïët nöëi Internet).<br /> thaåo  NNKH.  Hiïån  nay,  nhaâ  trûúâng  àaä  coá  hún  40<br /> 2.3.3. Àaâo taåo trung cêëp, cao àùèng nghïì Tin hoåc giaãng viïn coá trònh àöå tûâ àaåi hoåc trúã lïn caác ngaânh<br /> ûáng  duång. Trûúâng  CÀSPTÛ  àaä  coá  13  nùm  kinh Toaán, Lñ, Hoáa, Ngoaåi ngûä, CNTT,... vaâ àaä tham gia<br /> nghiïåm àaâo taåo CNTT cho hoåc sinh vaâ sinh viïn trïn hoåc  NNKH,  trong  àoá  coá  8  giaãng  viïn  CNTT.  Nhaâ<br /> toaân quöëc. Khi chuyïín sang àaâo taåo cho HSÀ, caác trûúâng cêìn tiïëp tuåc böìi dûúäng NNKH cho caác giaãng<br /> chûúng trònh àaâo taåo cêìn àûúåc xêy dûång theo hûúáng viïn CNTT àïí àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu giaãng daåy. Töí<br /> dêîn chung cuãa Töíng cuåc Daåy nghïì vaâ phuâ húåp vúáichûác nhiïìu hoaåt àöång giao lûu giûäa caác trûúâng àaâo<br /> HSÀ nhùçm phaát huy àiïím maånh cuãa ngûúâi hoåc. Caác taåo HSÀ, caác chi höåi ngûúâi àiïëc úã Haâ Nöåi vaâ caác tónh<br /> chûúng trònh àaâo taåo cêìn mang tñnh ûáng duång cao, lên cêån, caác hoåc sinh vaâ sinh viïn àiïëc quöëc tïë àïí<br /> coi troång thûåc haânh.<br /> giaãng viïn hiïíu vùn hoáa cuãa ngûúâi àiïëc, tûâ àoá nêng<br /> - Trònh àöå trung cêëp nghïì Tin hoåc ûáng duång<br /> : Àöëi<br /> cao hiïåu quaã giaãng daåy.<br /> tûúång tuyïín sinh laâ HSÀ àaä töët nghiïåp THCS, THPT.<br /> - Chuêín bõ vïì cú súã vêåt chêët<br /> : Nhaâ trûúâng coá àêìy àuã<br /> Thúâi gian àaâo taåo 24 thaáng (àöëi vúái hoåc sinh töët nghiïåp<br /> hïå thöëng cú súã vêåt vúái hún 120 maáy tñnh, taâi liïåu hoåc<br /> THPT) vaâ 36 thaáng (àöëi vúái hoåc sinh töët nghiïåp THCS).<br /> têåp, thiïët bõ sûãa chûäa baão trò maáy tñnh,... àaä àaáp ûáng<br /> - Àaâo taåo cao àùèng nghïì Tin hoåc ûáng duång<br /> : Àöëi<br /> nhu cêìu giaãng daåy nghïì cho HSÀ, tuy nhiïn cêìn tiïëp<br /> tûúång tuyïín sinh laâ HSÀ àaä töët nghiïåp THPT. Thúâi<br /> tuåc nêng cêëp hún nûäa àïí àaáp ûáng sûå phaát triïín nhanh<br /> gian àaâo taåo laâ 36 thaáng. Vúái chûúng trònh àaâo taåo Tin<br /> choáng cuãa ngaânh CNTT.<br /> hoåc ûáng duång, ngoaâi caác kiïën thûác àaåi cûúng vaâ kiïën<br /> - Phöëi húåp töí chûác quaãn lñ vaâ àaâo taåo:<br />  Àïí töí chûác<br /> thûác cú súã, nöåi dung àaâo taåo kiïën thûác chuyïn sêu coá<br /> quaãn lñ vaâ àaâo taåo hiïåu quaã, cêìn coá sûå phöëi húåp töët<br /> thïí thûåc  hiïån theo hûúáng ûáng  duång trong  cöng taác<br /> giûäa  caác  àún  võ  trong  trûúâng  maâ àêìu  möëi  laâ Trung<br /> vùn phoâng, àöì hoåa maáy tñnh hoùåc laâm SEO.<br /> Sau khi töët nghiïåp, caác em seä tham gia laâm nghïì têm Höî trúå phaát triïín Giaáo duåc àùåc biïåt.<br /> - Töí chûác höåi thaão khoa hoåc “<br /> Àaâo taåo nghïì CNTT<br /> CNTT ûáng vúái caác  chuyïn ngaânh  àaä àûúåc  àaâo taåo<br /> nhû: Tin hoåc vùn phoâng, àöì hoåa maáy tñnh,... hoùåc laâm cho ngûúâi àiïëc” àïí lùæng nghe yá kiïën cuãa caác chuyïn<br /> gia, cú súã àaâo taåo coá nhiïìu kinh nghiïåm, caác bêåc phuå<br /> giaáo viïn àïí giaãng daåy Tin hoåc cho HSÀ.<br /> huynh, tûâ àoá seä coá nhûäng chñnh saách àuáng àùæn.<br /> 2.3.4.  Tùng  cûúâng  tuyïn  truyïìn,  quaãng  baá  vïì<br /> Trûúâng CÀSTÛ cho HSÀ vaâ phuå huynh HSÀ.  Trong<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> (Xem tiïëp trang 71)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 41<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản