intTypePromotion=1
ADSENSE

Định hướng giá trị việc làm, mong muốn về đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề của người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công khi chuyển sang cơ chế mới - Lâm Thanh Binh

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

58
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc làm và cơ hội phát triển nghề nghiệp là những giá trị mà người lao động thường hướng tới. Khi đơn vị chuyển sang cơ chế quản lý mới, nhiều lĩnh vực trong đời sống và nghề nghiệp của người lao động bị xáo trộn, trong đó có việc làm và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tham khảo nội dung bài viết "Định hướng giá trị việc làm, mong muốn về đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề của người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công khi chuyển sang cơ chế mới" để hiểu hơn về vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định hướng giá trị việc làm, mong muốn về đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề của người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công khi chuyển sang cơ chế mới - Lâm Thanh Binh

D|NH HUONG GIA TRj VIEC LAM,<br /> MONG MUON VE D A O TAO,<br /> H 6 TRO PHAT TRIEN NGHE<br /> CUA NGUOI LAO DONG<br /> 6 CAc DON V! SU NGHIEP CONG<br /> KHI CHUYEN SANG CO CHE MOI<br /> <br /> Lam Thanh Binh<br /> Vien Tdm ly hgc.<br /> <br /> <br /> T6M TAT<br /> <br /> Viec ldm vd co hdi phdt Irien nghe nghiep Id nhiing gid tri md ngirdi lao ddng<br /> lliird'ig hirdng ldi. Khi dgn vi chuyin sang eg ch^ 'I'.idn ly mcri, nhiiu ITnh vUc Iro<br /> ddi .-.ing vd n:;lie ngliep ciia iv^ rdi lo ddng bi :ri' trdn. trong dd cd viic ldm vd co<br /> hdi j.iidt Iriin nghinghie^r Tin .liiii dinh hudng gid Iri viec ldm ciia ngUdi lao ddngd<br /> cdc dan vi sir nghiep cdng khi chuyen sang ca chi mdi md chimg tdi liin hdnh trong<br /> nghien ciru ndy dugc nhin nhgn nlur Id thdi do chu quan ciia hp trong viec lira chgn<br /> cdc gid tri ve viec ldm. Id he thdng cdc mong mudn, sd thich Ihi hien a cdc hdnh vi<br /> lira chgn viec Idm. Tir dd, nghien cim cd thi dua ra nhung kiin nghi nhdm trg gidp<br /> ngirdi lao ddng phii hgp nhdt vdi mong dgi ciia hg ve viic ldm vd ca hdi phdt triin<br /> nghe nghiep.<br /> <br /> <br /> Mddau<br /> Vide ip dung Nghj djnh 43 va 115 cho cac don vj su nghidp cdng da tao<br /> ra nhing xio trdn nhiii djnh ddi vdi tim ly cua ngudi lao ddng tai cic dem vj<br /> niy. Khao sal thuc tidn liii dja bin Hi Ndi vi Vinli Phic vd nhing vi'n dd tim<br /> ly nay sinh cua ngudi lao dpng lai cac don vj cdng (khd'i giao due, khdi y td va<br /> kbPi cac CO quan nghidn ciu khoa hpc) khi don vj hg chuydn ddi co chd quan<br /> ly bao gdm nhidu ndi dung, lim hidu djnh hudng gia trj nghd nghidp va nhiing<br /> vi'n de lidn quan tdi boat ddng nghd cua ngudi lao ddng la mdt trong nhing ndi<br /> dung dd. Si dung bang phdng vi'n ci nhin, nghidn ciu da hdi gin 600 lao ddng<br /> <br /> <br /> 68 TAP CHfTAM LY HOC, So 3 (156), 3 - 2012<br /> dang lam vide tai cac don vj su nghidp cdng da, dang chuydn ddi co chd quan \^<br /> t i bao cip cuii Nha nude sang ty bach loan, tu chju trach nhidm, ly chu tai<br /> chinh. Thay ddi nay cd lac ddng dd'n vide lya clipn cic gia tri vd vide lam cia<br /> hp nhu the nao? Cic sd thi'eh va mong mud'n hd trg vd eong vide ra sao?<br /> <br /> Ngi dung<br /> Djnh hudng gia trj la thii dp chu quan cua con ngudi khi lua chon cic<br /> gii tri^ khich quan. Dd la he thd'ng tim thd, nidm lin, sd thfch dugc bidu hidn<br /> qua hanh vi. Trong nghidn ciu nay, djnh hudng gii trj vide lam cia ngudi lao<br /> ddng d cac don vj su nghiep cpng khi chuyen sang co chd mdi dupe chung tdi<br /> nhin nhin nhu la thai dp chu quan cua hp trong vide lya chpn cac gia trj vd vide<br /> lam, la he thd'ng cie mong mudn, sd thich thd hien d cic hanh vi lua clion viec<br /> lam.<br /> 1. Dinh hirdng gia trj viec lain<br /> Nhim muc dich lim hidu vd dinh hudng gii trj vide lim cua ngudi lao<br /> dpng lai cac don vj sy nghidp cPng kill chuydn sang CO ciie mdi, chung ldi da<br /> dd nghj hg danh gii cao dieu gi trong hoat ddng nghd nghidp cua minh, bing<br /> cich lya chgn 3 phuong an trong sd 8 pliuong an ching tdi ndu ra. Kdt qua<br /> khao sat cho thi'y:<br /> Gii trj vide lam dugc nhidu ngudi lao dpng hudng tdi nhit dd la mudn<br /> lirn vide "Ding vdi sd thfch va ning lyc eua ban thin" (23,6%). Diy la dac<br /> diem tam ly xuit phit t i thyc le lam vide. Khu vuc nay li noi cd sd lugng ngudi<br /> IhuPc ling Idp trf thie lap trung kbi ddng. Da sd hp deu dugc dao tao nghd<br /> nhit djnh. Vi viy, mong mudn dugc lam vide minh ydu thfch se tao ra cho bin<br /> thin nhieu hitig thi vi ed hidu qua cao: "Vdo th&i budi md nen gido due cdn<br /> nhieu vdn de bdt cap nhu hiin nay, ddo tgo mpl ddng ra tru&ng Igi ldm mdt<br /> neo, ihi viec co the ldm dung viec minh yeu ihich phu hctp v&i Irinh dp cua minh<br /> khdng phdi di chut ndo" (PVS, nam, 33 tuPi, cin bp y te).<br /> Gia tri t h i hai dugc xdp hang li lim "Cong viec cd fch cho xi hpi"<br /> (21,6%). Die diem nay, mdt mat cung It nhieu lien quan den lam ly mong<br /> mud'n dugc cdng hien Ichi nang cia minh cho xa hpi, mat khic, qua dd ngudi<br /> lao dpng cd CO hdi thd hien vi the, vai trd cua ban thin trong xi hdi.<br /> Gii trj thi ba trong lua chpn cua ngudi lao ddng li dugc "Lam viec dn<br /> djnh" (20%). Tim ly nay dugc bit ngudn t i thdi quen lim cdng an luong cua<br /> thdi ky bao eip keo dii. Ngudi la ngai phii ddi diu vdi nhing thay ddi vd viec<br /> lam. No cung Idgfc vdi mong mud'n dugc lam vide ydu thich vi dugc cdng bid'n<br /> cho xa hdi da lua chpn b tren. Ndu c i phai thay ddi cpng vide lidn tyc thi se khd<br /> khin khi mudn dugc lam vide ydu thich. "Mpl sd ngu&i vdo Nhd nit&c chang<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHfTAM LY HOC, Sd 3 (156), 3 - 2012 69<br /> qua de giii chd, de duac \em Id c6 di Idm thi'n, cdn Ihu nhdp ciia hp thi dd kiem<br /> a chd khdc rdi" (PVS, Nu, 52 tudi, cin bd nghidn ciu, Vipn Khoa hgc xa hpi).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> i (Viiih<br /> x.l h()i<br /> -dH<br /> ll«p<br /> VOI M'I<br /> Ihlch<br /> a<br /> Bieu do 1: Ddnh gid ve nghe nghiep cita ngUdi lao dpng d cdc<br /> dan vi su nghiep cdng khi chuyen sang ca chi m&i<br /> <br /> <br /> Cd thd ndi, ngudi lao ddng d cic don vj sy nghiep cdng hien nay cd xu<br /> hudng dd cao cac dae didm ci nhin khi lya chpn viec lam. Hg tip trung vao<br /> thyc chit chi khdng chay theo tfnh phi phiem cua cdng vide. Tuy nhien, c6 thd<br /> nhin thi'y la nhdm gii trj lien quan ddn viec lam dugc dd cao khdng cd sy<br /> chdnh lech vd lya chgn nhidu lim. Didu nay phan inh vj trf xd'p hang cua ching<br /> chi cd linh chit lam thdi. Nhung nd'u so vdi eic gia trj cdn lai thi khoang cich<br /> nay la khi rd ret, nen cd thd khing djnh, dd chfnh la cic gii trj dugc nhdm<br /> ngudi lao ddng d cac don vj sy nghiep cdng dd cao. Cac gia trj khac cua cdng<br /> vide it dugc hudng tdi dd la "Cdng vide nhan ha" (3,1%); "Nghd cd tidng trong<br /> xa hdi" (3,2%); "Nghd cd didu kien di nude ngoii" (4,3%) va "Ngudi lao ddng<br /> dugc tu do sang tao, cd didu kien sang tao" (8,7%).<br /> Sy khac biet trong lya chpn gia trj nghd nghiep cua ngudi lao ddng dang<br /> lim viec b linh vuc y td, giao due vi nghien ciu Ichoa hgc la khic nhau. Sd lieu<br /> b bang 1 eho thi'y, (lanh gii cua ngudi lao ddng d linh vuc cdng tic khac nhau<br /> la khdng gidng nhau. Nhdm y te dd cao nhi't tfnh dn dinh cua cdng viec, tiep dd<br /> la nghd phi hgp vdi so thich cua ban thin va thi ba la nghd cd thu nhip cao.<br /> Trong khi dd, nhdm giao due lai lya chgn mdt t h i ty khic: Thich dugc lam vide<br /> ydu thfch nhit, rdi tdi nghd cd ich cho xa hdi va cud'i cing la nghd cd thu nhip<br /> <br /> <br /> 70 TAP CHfTAM LY HOC, Sd 3 (156), 3 - 2012<br /> cao. Chi cd duy nhi't nhdm thi ba li cd lya chgn gin nhit vdi xdp hang chung<br /> cia miu.<br /> <br /> <br /> Bdng 1: Khdc biet trong dinh hu&ng gid tri viec ldm cda ngu&i lao ddng<br /> & cdc ITnh virc ldm viic khdc nhau<br /> <br /> ^ ^ ^ ^ Cac ITnh vuc Chung Vie Giao due Nghien ciu<br /> khoa hoc<br /> Cac cong viec ^^^^ Xep % Xep % Xep % Xe'p %<br /> hang hang hang hang<br /> Thu nhap ciio 15,6 ,1 12,4 3 13,4 12,2<br /> Cong viec CO ich cho xa h6i 2 21,6 16 2 18 3 18,8<br /> Cong viec nhan ha 3.1 2,4 3.1 2,0<br /> Nghd CO tid'ng u-ong xa h6i 3.2 2.3 4,4 1.1<br /> Ngh6 phu hop vol s i thi'ch 1 23,6 2 13 1 18,5 1 26,3<br /> Ngh^ c6 diau kien di nude 4,3 0,9 4,9 4,6<br /> ngoai<br /> Cong viec on dinh 3 20 1 17,6 10.5 2 20,8<br /> Nghe CO the tu do sang lao 87 4 9.3 7,9<br /> <br /> <br /> Djnh hudng gii trj vide lam cua ngudi lao ddng cdn chju inh hudng bdi<br /> thim nidn cpng tic. Khong tim thiy khae bidt cd y nghia thd'ng kd giia nhing<br /> lao ddng dudi 5 nim va t i 5 dd'n 10 nim cPng tic. Chi thi'y inh hudng cua<br /> thim nidn cong tic dd'n lua chpn gia trj vide lim d nhdm lao ddng cd thdi gian<br /> lam vide t i 10 nim trd ldn vdi lya chpn ding thi nhii cua hp li tfnh dn djnh<br /> cua nghd nghidp, tidp dd la tfnh ed fch cho xa hdi va ding thi ba la nghd phi<br /> hgp vdi sd thfch va ning lye cua ban thin. Cd thyc td nay la do nhing ngudi cd<br /> thim nien lam viec liu nim thudng ngai thay ddi, cdng vdi il hay nhidu thi hp<br /> cing da cd dugc chd ding trong chuydn mdn, hon nia, ndu phai bit diu lai t i<br /> diu vdi mdt cdng viec mdi khi ma tudi ddi va tudi nghd da cao thi dd lai la<br /> thach thic ldn.<br /> 2. Mong mud'n cua ngudi lao dpng lien quan tdi dao tao, hd trg phat<br /> trien nghe nghiep<br /> <br /> 2.1. Mong mudn cOa ngudi lao dgng lien quan t&i viec ldm<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHfTAM LY HOC, Sd 3 (156), 3 - 2012 71<br /> Cd su trai chidu giia gia trj lidn quan ldi boat ddng nghd vi mong mudn<br /> dugc thoi man t i nghd nghidp cua ngudi lao ddng. Ndu nhu "Nghd cd thu nhip<br /> cao" khdng dugc xdp hiring eao trong lua chpn gii trj nghd nghiep thi "Tang thu<br /> nhip, ning cao ddi sd'ng kinh tc gia dinh" lai chinh li didu m i nhidu ngudi lao<br /> ddng mudn cd nhit (chie'm tdi > 30%).<br /> Didu nay cd le phan anh phin nao mic thu nhip cua ngudi lao ddng d<br /> cic don vi sy nghidp cdng hidn nay. Khi cdn thie'u didu gi, con ngudi ta thu&ng<br /> cd xu hudng uu tidn cho nd hon nhing nhu ciu khac. Ndu c i sd'ng dung vdi<br /> mic luong so vdi gia ci thj trudng nhu hidn nay thi cd thdm thu nhip se giup<br /> cupc sdng cua biin thin ngudi lao ddng vi gia dinh hp sung tie hem. Mong<br /> mudn cd thdm thu nhip khdng chi cho ban thin ngudi lao ddng ma cdn la nhu<br /> ciu cua gia dinh hp.<br /> <br /> Bdng 2: Mong mudn duac ihod mdn cda ngU&i lao ddng<br /> <br /> Cac mong mud'n % Xe'p hang<br /> Tang Ihu nhap, nang cao ddi sdng kinh Id gia dinh 35,0 1<br /> Dupe tham gia thu&ng xuydn cac lip dao tao dd nang cao 17,8 2<br /> trinh dd chuydn mdn<br /> Cd didu kidn, phuong lidn lam vide lot hon 15,8 3<br /> Cd mot vi tri xing dang trong ca quan 3,7<br /> Duoc nhin nhan va khang dinh ban than trong chuyen mon 12,9<br /> Co dieu kidn, thdi gian de quan tam cham soc gia dinh, 7,6<br /> con cai<br /> Co dieu kidn nang cao ddi sdng van boa, tinh thin 7,2<br /> <br /> <br /> Mong mud'n dugc nhidu ngudi lao ddng hudng tdi t h i hai cd lidn quan<br /> tdi vide dugc dio tao dd ning cao trinh dd chuydn mdn (17,8%). Diy li mong<br /> mud'n rit quan trgng. Nd cd y nghia khi chuydn ddi sang co chd ty chu tai<br /> chinh, thdi ky cua xu thd eanh tranh manh me. Mudn cd dugc vide lam va gitt<br /> dugc vj tri cdng tic thi ban thin phai cd ning luc, mi mud'n cd ning lyc thi cin<br /> thudng xuyen Iran ddi, ning cao trinh dd chuydn mdn va tham vao cac Idp dao<br /> tao. Khi chuyen sang eo che' ty chi tii chinh, cac Idp hgc bao ci'p se khdng cd<br /> didu kien de md rdng nua, ngudi lao ddng cd nhu ciu se phai tu chi tra hgc phi,<br /> chic chin vdi mie thu nhip nhu bidn nay thi dd cung la mdt thach thic ddi vdi<br /> ban thin ngudi lao ddng.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 72 TAP CHf TAM LY HOC, Sd 3 (156), 3-2012<br /> Mong mudn thi ba la cd dugc "Didu kien va phuang lien lim vide tdt<br /> ban" (15,8%). Diy li vi'n dd ed lidn quan tdi diu tu co sd ha ling. Trong thdi<br /> ky bao cip, Nhi nude thudng cd mdt phin quy dinh cho dau lu co ban dd cai<br /> thidn, ning ci'p va xiy mdi cac try sd lam vide cung nhu phuang tidn dd lam<br /> vide. Hidn tupng lang phi xay ra gin nhu d hiu khip cic dan vj trong vide s i<br /> dung khdi lai san chung nay. "Hdng da ed Nha nude sia, thay" hay cinh "Can<br /> thi no nhung lai dugc ciip thi kia" xiy ra khPng phai li hiem. Tu chu lii chinh,<br /> khoan nay se khdng cdn, cic don vj phai ty hiich loan, ban thin ngudi lao dpng<br /> cung phai ly quydi djnh vao vi6c mua sim phuong lien lim viec nhu the nio dd<br /> via liei kiem, via hgp ly.<br /> Nhu vay, trong sd ba didu riia ngudi lao dpng mong mud'n dugc thoi<br /> man thi hai trong sd dd lien quan tdi cdng vide. Xdp hang mong mudn niy<br /> khdng cd su khic bidt khi xem xel d cic lidu chi khac nhau. Ngudi lao dpng<br /> dang sd'ng bang chfnh nghd nghidp cua minh (nhu mdt nghd duy nhai) ndn tit<br /> ca cie nhu ciu khac ddu chi cd thd cd dugc thdng qua su thinh diit trong cPng<br /> vide eua bin thin. De cd the dat dupe nhing mong mud'n lidn quan tdi vide lam<br /> vi chuydn mdn nghidp vu, bdn canh nhing chinh sich trp giip t i phia Nha<br /> nude thi vide tu tim each khic phuc khd khin t i phia bin thin ngudi lao ddng<br /> li rii quan trpng. Viy hp se cin phai lam gi? Lim nhu thd nio?<br /> <br /> 2.2. Mong mudn liin quan den viec ddo tgo, bdi duang, hd trg phdt<br /> trien nghe<br /> Lidn quan tdi vi'n dd dio tao ning eao hd trg phat trien nghd, nghidn<br /> ciu niy cung ydu ciu khach the lya chpn cic hinh thic dio tao mudn tham gia<br /> nhu mdt ldi ggi y tip trung eho viec id chic cac khoi hpc cung nhu phat hien<br /> mit xfch yeu trong boat dpng chuyPn mPn cia ngudi lao dpng.<br /> Mong mud'n ve dao lao ma ngudi lao ddng mudn tham gia li cic khoa<br /> dio lao ngin ban, dd ed the la cie khoi hpc ning cao chuydn mdn, dd ed thd la<br /> khoa hpc phd bid'n kid'n thic mdi va cd thd li hdi thio hdi nghj, vdi ndi dung<br /> lidn quan tdi ci chuydn mdn. Ning cao trinh do chuydn mon dugc kha nhidu<br /> ngudi lao dgng lya chgn, phin anh nhu ciu hidu bidi vd kidn thic mdi lien quan<br /> tdi chuydn nginh cua hp. Ddng thdi, viec lya chpn eae khoa ngin han cung<br /> phin nao cho thiy ngudi lao ddng khong thich cic khoa dao tao dai, bdi vi6e<br /> tham gia eic khoi nay se lam giin doan cdng viec chuyen mdn va ddi hdi sy<br /> diu tu khi ldn vd lidn biic cung nhu thdi gian. Hon nia, cac khoa ngin han<br /> thudng giip ngudi lao dpng cd thd ing dung kidn thic thu dugc vao thyc tidn<br /> cPng viec cua ban thin nhanh nhii.<br /> Nhu ciu vd dao tao chuyen mdn nhim hd trp phit tridn nghd d cac<br /> nhdm khic nhau, cho d i 66 la nam hay ni, dd li ngudi dang lim viec d khu<br /> vuc y le, giao due hay nghien ciu khoa hpc deu thd'ng nhit mud'n tham gia cac<br /> <br /> <br /> TAP CHf TAM LY HOC, So 3 (156), 3 - 2012 73<br /> khda ngin ban. Rd rang, viec td chic cic khda dio tao ngin han se tao co hdi<br /> tham gia cho nhidu ngudi ban, kie'n thic dugc phd bid'n trong thdi gian ngin<br /> Ihudng li kidn Ihic mdi, ndn kdt qui niy cung cho thiy, nhu ciu mud'n dugc<br /> tie'p cin vdi nhing tbdng tin mdi cua ngudi lao ddng.<br /> <br /> Bdng 3: Mong mudn lien quan t&i ddo tgo, hd tra vd bdi during phdt triin nghi<br /> <br /> Cac mong mud'n Lira chon<br /> • ( % ) •<br /> <br /> <br /> <br /> Tham gia khda bpc ngin ban (li 1 dd'n 6 thing) ning cao trinh dp 15,7<br /> chuydn mdn<br /> Tham gia khda hoc ngin han (li 1 dd'n 6 thing) ning cao trinh dp 9,1<br /> ngoai ngu<br /> Tham gia khda hpc ngin ban (ti 1 dd'n 6 thing) ning cao trinh dp lin 7,4<br /> hoc<br /> Tham gia khoa hpc dai ban (ti 6 thing trd ldn) nang cao trinh dp 9,3<br /> chuyen mdn<br /> Tham gia khoa bpc dai han (li 6 thing trd ldn) nang cao trinh dp ngoai 6,9<br /> ngi<br /> Tham gia khda hpc dai han (ti 6 thing trd ldn) nang cao trinh dp lin 4,5<br /> hoc<br /> Phd bidn kid'n thic chuydn mdn mdi 16,8<br /> To chic cac cupc hdi nghi, hpi thao trao ddi kinh nghiem, tri thic 15,5<br /> Phd bid'n nhing thdng tin lidn quan dd'n kid'n thic nganh nghd, chuydn 14,9<br /> mdn<br /> <br /> <br /> 2.3. Gidi phdp nhdm ndng cao hieu qud hoat dpng cua cong viec<br /> chuyen mdn theo ddnh gid cua ngudi lao dgng<br /> <br /> Khi chuydn sang co chd ty chu tii chinh, cac don vi su nghidp cdng se<br /> duge ehu ddng trong thu chi tai ciifnh. Nhung ddi lai, Nhi nude cung se rut bdt<br /> ngin sach dinh cho khu vyc nay. Didu nay cd nghia la thu nhip cua ngudi lao<br /> ddng cung se do ehfnh hp quySt djnh bdi vi "Chuydn ddi rdi, se khdng cdn chd<br /> cho nhirng ngudi chuyen mdn yd'u nia". Nd'u ban cd ning luc chuyen mdn tdt,<br /> CO hpi cd vide lam eua ban se dugc md rdng hon, cung cd nghia la thu nhip<br /> cung ed co hdi gia tang. Vi viy, ning cao hidu qua cua hoat ddng chuydn mdn<br /> <br /> <br /> <br /> 74 TAP CHfTAM LY HOC, Sd 3 (156), 3 - 2012<br /> la va'n dd sdng cdn ddi vdi bin thin ngudi lao ddng ndi ridng vi sy ldn lai cua<br /> cac don vj su nghidp cdng ndi chung sau khi da chuyen ddi.<br /> Nghidn ciu nay da dua ra 9 giai phip lidn quan tdi vide ning eao hidu<br /> qua hoat ddng chuyen mon ciia ngudi lao dpng. Kei qui ching tdi thu dupe eho<br /> thi'y, sy lua chgn chia khi ddu cho cac giii phip da ndu ra. Didu nay, mdt mil<br /> phan inh sy lung ting trong vin de xic djnh giai phip thidi thyc cho vi'n dd<br /> ning cao hieu qui hoal ddng chuydn mdn, mil khic, nd cing phan anh nhing<br /> ban che cdn tdn tai trong boat ddng chuydn mdn hidn nay.<br /> <br /> Bdng 4: Gidi phdp ndng cao hieu qua hogt dpng chuyin mdn<br /> <br /> Cac giai phap Lua chon<br /> • ( % ) •<br /> <br /> <br /> 1. Sip xep lai ngudi lao dong cho phu hop vdi chuyen mon, trinh 13,8<br /> dd<br /> 2. Cd CO chd' giam sat, danh gia dinh m i c ngudi lao dPng 11,1<br /> 3. Tra luong, thu nhap theo san phim lao dong 11,9<br /> 4. Chu y khau tuydn chon ngudi lao dong 11,8<br /> 5. Cd che dd dao tao/boi dudng chuyen mdn/dao die lam vide 12,2<br /> 6. Tao khdng khf thi dua, canh tranh lanh manh trong chuyen mdn 10,5<br /> 7. Bdi dudng nang cao nghidp vu quan ly cua can bo quan ly 9,3<br /> 8. Cd che tai x i phat ngudi khdng hoan thanh cdng vidc/trach 10,1<br /> nhiem<br /> 9. Ning cip didu kien/phuong lien lam vide 9,3<br /> <br /> <br /> Mac du chdnh lech khdng nhidu giia vide lya chgn cic giai phip, nhung<br /> khi xem xdt cu thd, nhdm nghidn ciu nhin thi'y, 3 giai phap nhin dugc nhieu<br /> lya chgn ban, cd lidn quan tdi vi'n dd dang dugc coi li then ehdt eho qua trinh<br /> ciiuydn doi co chd hien nay dd la: Sip xep lai vj tri lao dpng, vi'n dd dio t p<br /> chuyen mdn cung nhu bdi duong dao die nghd nghiep va tri luong theo sin<br /> pham lim ra (khoin san phim lao ddng). Tiep dd la vi'n dd lien quan tdi khau<br /> tuydn chpn lao ddng va co chd giam sat, djnh mic lao dpng. Chit lupng dpi<br /> ngu lao dgng dugc coi la mdt trong nhing didu kien co bin cho qua trinh<br /> ciiuydn ddi thanh cdng cua cic don vj su nghiep.<br /> Giai phip dugc lya chpn nhidu nhit khdng cd sy khic biet giua nam vi<br /> n i lao ddng. Uu tidn vd lya chpn giai phap da ed khie bidt gidi d nhing lua<br /> <br /> <br /> TAP CHf TAM LY HC)C, Sd 3 (156), 3 - 2012 75<br /> chpn lie'p theo. Ching han, d lya chpn xd'p thi hai trong khi d nam la vin dd tri<br /> luong, thi vdi n i liii li dio tiio chuydn mdn. Hay vdi lya chgn thi ba, lao ddng<br /> nam chgn dao lao nhin lyc cdn lao ddng n i lai dinh cho ndi dung tuydn chgn<br /> lao ddng. Tuong ty, sy khie bidt vd vj trf cua cic giii phip trong lya chgn cua<br /> nam gidi va n i gidi cung khdng gidng nhau (xem bang 5). Cich lya chgn nay<br /> cho thi'y, vi'n dd quan lim cua nam gidi vi n i gidi nhim ning cao hidu qua cua<br /> hoal ddng chuyen mdn li khic nhau.<br /> <br /> Bdng 5; Lua chpn gidi phdp ndng cap hieu qud hoal ddng chuyen mdn<br /> ciia nam vd nii lao diing<br /> <br /> Tieu chi lua chon Lua chon (%)<br /> Cac giai phap Nam Ni<br /> 1. Sip xd'p lai ngudi lao dpng cho phu hop vdi chuyen mPn, trinh 28,8 29,8<br /> dp '<br /> 2. Cd CO chd' giam sat, danh gia dinh mic ngudi lao dPng 23.9 23,3<br /> 3. Trii luong, thu nhap theo san phim lao dpng 25,5 25,0<br /> 4. Chu y khau tuven chpn ngudi lao dpng 25,0 25,2<br /> 5. Cd che' do dai, .ao/bdi duong chuydn mdn/dao die lam vide 25,3 26,5<br /> 6. Tao khdng khi Ihi dua, canh tranh lanh manh trong chuyen 19,9 24,5<br /> mon<br /> 7. Bdi dudng ning cao nghiep vu quan ly cua can bd quan ly 19,3 20,4<br /> 8. Co chd tai xi phal ngudi khdng hoan thinh cPng vidc/trich 21,8 21,2<br /> nhidm<br /> 9. Nang cip dieu kien/phuong lien lam viec 18,7 20,9<br /> <br /> <br /> Cung nim trong vi'n dd xiy dyng giai phap cho boat ddng chuydn mdn<br /> nghiep vy, ngudi lao ddng d cie linh vyc lam viec khic nhau cd danh gia khdng<br /> gidng nhau. Cy thd la:<br /> Ba vj trf ma ngudi lao ddng thudc nhdm y te' uu lien lua chpn lin lugt li:<br /> "Sip xep lai lao ddng cho phu hgp vdi chuyen mdn, trinh dd"; "Chi y khiu<br /> tuyen chgn lao ddng" va "Cd chd dd dao tao/bdi dudng chuydn mdn/dao die<br /> lam viec". Ci ba ndi dung nay ddu cd lidn quan dd'n trinh dp chuy6n mdn cua<br /> ngudi lao ddng. Vdi ngudi lao ddng b don vj giao due thi ba ndi dung diu tidn<br /> ma nghien ciu nay ndu ra (xem bang 6) da dugc lya chpn. Nhdm nhing ngudi<br /> lao dpng lam nghidn ciu khoa hgc lai tap trung uu tien nhidu hem cho ba ndi<br /> <br /> <br /> <br /> 76 TAP CHfTAM LY HOC, Sd 3 (156), 3 - 2012<br /> dung la: "Tra luong, thu nhip theo sin phim lao ddng", "Cd chd do dio tao/bdi<br /> dudng chuydn mPn/dao die lam vide" vi "Chi y khiu tuydn chgn ngudi lao<br /> ddng".<br /> Tdm lai, kdl qua nghien ciu nay eho thi'y, thye td cdn nhidu bit cip d<br /> rat nhidu linh vyc khic nhau d cic don vj sy nghidp cdng. Diy se li nhing rio<br /> can kha ldn khi eae don vj nay lien hanh chuydn ddi. Nhing giai phip dugc lya<br /> chgn cung phin nio phan inh mic do quan lim cua ngudi lao dpng ddi vdi vi'n<br /> dd eua ea quan minh.<br /> <br /> Bdng 6: Lira chpn gidi phdp ndng cao hieu qud hogt ddng chuyen mon<br /> cda ngir&i lao dgng d cdc ITnh vuc khdc nhau<br /> <br /> ' —•—..____^^^ Tieu chi lua chpn Lua chon (%)<br /> Cac giai p h a p ' ^_^ Yte Giio due NCKH<br /> 1. Sip xd'p lai ngudi lao dpng cho phu hpp vdi 21,9 19,9 16,7<br /> chuyen mdn, trinh dp<br /> 2. Co CO chd' giam sal, danh gia dinh mic ngudi 14,2 16,7 16,2<br /> lao ddng<br /> 3. Tra luong, thu nhap theo san pham lao dpng 12,4 16,1 21,9<br /> <br /> 4. Chu y khiu tuydn chon ngudi lao dong 16,8 15,3 17,9<br /> <br /> 5. Cd che dp dao tao/bdi duong chuydn mon/dao 15,5 14,9 21,6<br /> die lam vide<br /> 6. Tao khdng khi thi dua, canh tranh lanh manh 14,2 14,1 16,1<br /> trong chuydn mPn<br /> 7. Bdi dudng nang cao nghiep vu quan Iy cua can 12,3 13,3 14,1<br /> bo quan iy<br /> 8. Co che tai x i phat ngudi khong hoan thanh 12,9 13,9 16,1<br /> cdng vidc/trach nhidm<br /> 9. Nang cip didu kien/phuong lien lam vide 10,9 10,3 18,4<br /> <br /> <br /> <br /> Ke't luan<br /> Ching ta cd thd nhin thiy, mong mud'n dugc Ihanh dat trong chinh nghd<br /> nghidp cua ban than dugc the hien khi rd thdng qua djnh hudng gii trj cua<br /> ngudi lao ddng b nghidn ciu nay. Khi mi gii trj vide lam m i ngudi lao dpng 0<br /> eic don vi su nghidp cdng hudng ldi khi chuyen sang co che mdi chinh la dugc<br /> <br /> <br /> TAP CHfTAM LY HOC, Sd 3 (156), 3 - 2012 77<br /> lam viec phi hgp chuyen mdn va bin thin yeu thfch. Khdng nhidu ngudi cd<br /> mong mud'n se thay ddi sang mdt vide lim khic sau khi chuydn ddi, didu niy<br /> cho thiy, hg cung kha bing long vdi vj trf vi edng vide dang lim. Nhung quan<br /> trgng hon ci li vide lim dd phai dam bio dugc thu nhip cia ban thin vi gia<br /> dinh ngudi lao ddng.<br /> Di cd thd thanh diit trong t i chfnh linh vyc chuydn mdn cua minh,<br /> ngudi lao ddng mong mud'n dugc cip nhit lidn tuc cie kidn thic chuyen nginh<br /> mdi thdng qua cac khoi dao tao hoic tip huin ngin ban.<br /> Thdng qua djnh hudng gii trj mi ngudi lao ddng hudng tdi trong nghien<br /> ciu niy, ching la cung nhin thi'y mdt sy thay ddi khi ldn vd gii trj mong dgi<br /> xi bdi. Trong mdt khoang thdi gian dii cua Ijch s i tdn tai vi phat tridn, ngudi<br /> Viet Nam la vd'n cd truydn thd'ng coi trpng cdng ddng, khdng dd cao cic gii trj<br /> vit chii. Nay djnh hudng gia trj da cd nhing thay ddi rd rdt. Ngudi Viet Nam<br /> ndi chung vi ngudi lao ddng tai eic don vj sy nghidp cdng ndi ridng da dim dd<br /> cao cai ca nhin, gin nd vdi Igi fch vit chit. Ccm io, gao, tidn, dja vj quydn lyc<br /> la nhing gii trj cd thyc trong xa hdi. Cung cd thd, ngudi lao ddng lai cic don vj<br /> sy nghidp cdng cdn rii vii va trong dim bio ddi sd'ng ndn hg cd xu hudng uu<br /> tidn trong lya chpn gia trj cua minh.<br /> Nim bit dugc djnh hudng gia trj cua ngudi lao ddng d khu vyc nay se<br /> giip cic nhi quan ly cd bidn phip btJp ly dd mdt mat via thoi man dugc mong<br /> mud'n cua ngudi lao dpng, mat khac vin dim bio cho sy phit tridn cua don vj<br /> khi chuydn sang co chd mdi. Mdt vi'n dd nia cing cin Nha nude quan tim dd<br /> la viec xiy dung chfnh sach va vide dua ra giai phip cho khd khin vudng mic<br /> trong qui trinh chuydn ddi eo che quin ly tai cic don vi sy nghidp. Tinh chit<br /> dae thu nghd nghidp ed anh hudng ldn tdi viec hoach dinh chinh sach cho cic<br /> don vj niy. Se ia khip khidng, kem hieu qui khi ap dung giii phip chung cho<br /> cic don vi ma khdng tinh tdi boat dpng die thu.<br /> <br /> <br /> Tai lieu tham khao<br /> 1. GS.TS. Vu Dung, Titdiin Idm ly hgc, NXB Khoa hpc xa hdi. Ha Npi, 2008.<br /> 2. Bai viet nay dupe trich ra li kdi qua nghidn ciu cua dd tai khoa hpc cip Bp; "Mgt<br /> sd vdn di tdm ly ciia cdn bd qudn ly vd ngirdi lao ddng d cdc dan vi sir nghiep cdng<br /> trong qud trinh chuyin dd'i ca chi" do Vidn Tam ly hpc chi Ui, TS. Luu Song Ha lam<br /> chu nhidm, thdi gian thyc hidn nSm 2008.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 78 TAP CHfTAM LY HOC, Sd 3 (156), 3 - 2012<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2