intTypePromotion=1

Định hướng giá trị xã hội của trí thức hiện nay - Phan Thị Mai Hương

Chia sẻ: Su Su | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
38
lượt xem
7
download

Định hướng giá trị xã hội của trí thức hiện nay - Phan Thị Mai Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong xã hội học tập, xã hội tri thức ngày nay, giới trí thức đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xã hội phát triển. Chính vì lẽ đó mà hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hiện nay, người trí thức càng cần gắn bó mật thiết với xã hội, với đất nước để cống hiến tri thức của mình cho xã hội... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định hướng giá trị xã hội của trí thức hiện nay - Phan Thị Mai Hương

DINH HUONG GlA TRj XA HOI<br /> CUA TRI THUC HIEN NAY iif.i<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phan Thi Mai Huang<br /> Vien Tdm ly hoc.<br /> <br /> <br /> •<br /> 1. Dat vain de<br /> Trong xa hpi hpc tap, xa hpi tri thiic ngay nay, gi6i tri thiic dong vai tro<br /> quan trpng trong viec thiic d^y xa hpi phat triln. Chinh vi le do ma han bao gid<br /> het, trong boT canh hien nay, nguai tri thiic cang can gan bo mat thiet v6i xa<br /> hpi, v6i dat nuac dl eong hien tri thiic cua minh cho xa hpi.<br /> Nghien ciiu nay gop phan tim hilu dinh huang gia tri xa hpi cua tri thiie<br /> hien nay. Nghien ciiu se tra lai cau hoi: giai tri thiic huang den va danh gia cao<br /> mot moi truang xa hpi nhu the nao. Cac tieu chi dupe tap trung tim hieu lien<br /> quan den each thiic quan ly va van hanh xa hpi. Cu thi, do la dinh hu6ng gia trj<br /> xa hpi cua tri thiic dupe thi hien trong lua ehpn cac mo hinh xa hpi ma trong do<br /> ho mong muon dupe sinh song va boat dpng. Ket qua ciia nghien ciiu se phae<br /> thao ra nhung gia tri xa hpi ma gipi tri thiic huang den va cung la su the hien<br /> cua nhan each van hoa tri thire hien nay.<br /> 2. Phuang phap nghien cuu<br /> Man ehpn: Gom 1528 nguai la tri thiic thupc cac nhom nganh nghl<br /> khac nhau (nghien ciiu khoa hpc, y te, giao due, kinh doanh, quan ly, van hoa<br /> nghe thuat...) eo tuoi tir 20 den 80 va tham nien cong tac tiir 1 den 55 nam. Hp<br /> hien dang sinh song va lam viec tai cac thanh ph6 Ian ciia nuac ta: Ha Npi, TP<br /> Ho Chi Minh, Da NSng va Hue.<br /> Cdng cu nghien ciiu: De tim hilu dinh huang gia tri xa hpi ciia tri thiic<br /> hien nay, nghien ciiu da sir dung bang hoi ket hpp vai phong va'n sau. Bang hoi,<br /> la cong cu chinh, trong do dua ra nhiing mo hinh xa hpi dl nguai tra 15i lua<br /> ehpn mo hinh minh yeu'thich. Co 6 cap gia tri xa hpi, m6i cap la hai gia tri xa<br /> hpi do'i lap nhau mot each tuong do'i va la 2 dau miip cua thang 5 miic dp ling<br /> vdi miic dp mong muon eiia nguai tra 151. Cach ehia thang miic dp nay dam bao<br /> su lua ehpn cua nguai tra loi khong mang tinh khien cuang. Co the bieu diln<br /> miic dp eiia cac lua ehpn a bang sau:<br /> <br /> <br /> <br /> 30 TAP CHI'TAM Ly HOC, S6 10 (127), 10 - 2009<br /> Bdng 1: Y nghTa, diem sd cua cdc phuang an lua ehpn md hinh xd hpi<br /> <br /> Mo hinh<br /> xa hoi Mo hinh (a) Mo hinh (b)<br /> <br /> Phuong an lira Rai gan (a) Hoi gan (a) Khong ro Hoi gan (b) Rai gdn (b)<br /> chon<br /> Diem so 1 2 3 4 5<br /> <br /> <br /> Ben canh do, nghien ciiu su dung cac thong tin dinh tinh thu dupe tii<br /> phong van sau de lam ro hon mot s6 npi dung.<br /> Phan tich da lieu: Viec phan tich dii lieu dua chu yeu vao phan bo tan<br /> xua't (ty le %) cac lira ehpn cua nguai tra 16i va dilm trung binh (M) trong<br /> thang miic dp v6i dilm 16n nha't = 5 ling v6i viec ehpn phuang an (b) va diem<br /> thap nha't = 1 ling v6i viec lua ehpn phuang an (a) va dp lech chuan (SD, ling<br /> v6i miic dp phan tan ciia mSu tra lai vl cac lua ehpn cua minh).<br /> 3. Ket qua nghien cuu<br /> Nghien ciiu da dua ra mot s6 lua ehpn voi cac mo hinh xa hpi lien quan<br /> den cac mat khac nhau: qui che quan ly n6i long hay chat che do'i v6i phat trien<br /> boat dpng kinh te, phiic Ipi xa hpi va thue tuong ling, qui che quan ly hay trach<br /> nhiem dan sir ca nhan, thu nhap dupe phan ph6i quan binh hay eo tinh canh<br /> tranh, phat trien kinh te hay bao ve moi trudng. Ket qua cu thi cho thay cac lira<br /> ehpn trong 6 cap mo hinh se hiln thi a cac hinh dual day.<br /> Vdi md hinh xd hpi lien quan den qui che quan ly cd hai lua ehpn:<br /> a. Mot xa hpi trong do n6i long cac quy che quan ly xa hpi nham thiic<br /> day phat triln cac hoat dpng dich vu kinh te - xa hpi, cho dii dilu do eo the lam<br /> cho cac te nan xa hpi nhilu ban a miic dp nao do.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Rat g§n (a) Hoi gSn (a) Khong ro Ho'i gSn (b) Rat gan (b)<br /> <br /> <br /> M 1-3.74;SD1= 1.33<br /> Hinh 1: Phan bdlua ehpn ciia tri thiic ve md hinh xd hpi Uen quan den<br /> qui che quan ly (Ty le %)<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI TAM Ly HOC. S6 10 (127), 10 - 2009 31<br /> b Mot xa hoi trong do tang cudng cac quy che quan ly xa hpi nham<br /> giam thilu te nan xa hoi, cho du dilu do co the lam giam nhip do phat trien cac<br /> loai dich vu kinh te - xa hpi a miic nao do.<br /> • Dilm trung binh cua cac lua chon a mo hinh xa hpi hen quan den ca<br /> che' quan ly (M 1) = 3.74, do lech chuan (SD 1) = 1.33 Vai phan bo the hien<br /> rong hmh 1 cho thay mot s6 dilm nhu sau: Nhin chung, mau ehpn co xu<br /> huSng nghieng vl phia phuang an b, tfc la nhung nguai tri th^^ thich song<br /> trong mot xa hoi c6 su quan ly xa hoi chat che, qui cu vai mpt nhip do phat<br /> triln kinh te vira phai ban la mot xa hpi phat trien kinh te bang mpi gia.<br /> Ben canh do cung eo mot ty le nhirng ngudi laa chon gia tn kinh te, tfc<br /> la ebon mot xa hoi trong do mr tien phat triln kinh te la hang dau. Tyle nay<br /> chiem khoang 20% tren toan mlu. Nhung ngudi ehpn gia tri phat trien kinh te<br /> thuang la nam, chu yeu song a Ha Noi ban la a cac tinh mien Tmng (chiem<br /> 59 4% nhung nguoi lua chon phuang an nay, trong khi nguai song a Ha Npi chi<br /> chiem 38 2% ciia toan mlu), phan nhilu co diem no luc thanh dat a muc thap<br /> (chiem 25% nhirng ngudi lua ehpn phuang an nay trong khi ty le nay a toan<br /> mlu la 15 \%), CO dilm phan bien xa hpi a muc thap (chiem ty le 26.9% so<br /> nguai chon phuong an nav nhung trong toan mau nhiing nguai co diem phan<br /> bien xa hoi thap chiem ehi 17%). Co thi noi, nhung nguai lua ehpn mpt xa hpi<br /> uu' tien phat triln kinh te la nhung nguai co each nhin nhan kha dan gian ve xa<br /> hpi. '<br /> Md hinh xd hpi lien quan tdi phuc loi xd hpi vd time vdi 2 lua ehpn:<br /> a. Mpt xa hpi eo phiic Ipi xa hpi rpng rai, nhung thue cao.<br /> b. Mpt xa hpi voi thue thap va cac ca nhan phai eo trach nhiem vdi<br /> minh.<br /> <br /> 60<br /> <br /> <br /> 40<br /> 28.5<br /> 21.7<br /> 17.9<br /> 20 - VJ<br /> 11.1<br /> <br /> 1 , 1 .<br /> 1 • :'-ilBa<br /> <br /> Rit gan (a) Hai g i n (a) Khong ro Hai gan(b) Rit gin (b)<br /> <br /> <br /> M 2 = 2.83, S D 2 = 1.54<br /> Hinh 2: Phan bdlua chon cua tri thiic ve md hinh xd hpi lien cfuan den<br /> phiic led xd hpi vd thue'(Ty le %)<br /> <br /> <br /> <br /> 32 TAP CHI'TAM Ly HOC, So 10 (127), 10 - 2009<br /> Ket qua hiln thi d hinh 2 cho thay rang cac y kien ciia gidi tri thiic<br /> khong thdng nhat ma tuong dd'i phan tan d tat ca cac phuang an tra Idi vdi ty le<br /> khong CO su phan biet. Tuy nhien, ty le ngudi mong mudn mpt xa hpi cd phiic<br /> lai rpng rai nhung thue cao van cao ban s6 ngudi mong mudn sdng trong mdt<br /> xa hpi cd thue thap nhung it phiic Ipi xa hpi. Dilu dd cd nghTa la nhilu ngudi<br /> dinh hudng tdi mpt xa hpi van minh, nhung yen nhan dupe xa hpi quan tam,<br /> cham sde day dii ban.<br /> :• ii. Nghien ciiu sau ban, sd lieu cho thay the he nhung ngudi trung nien va<br /> cao nien (> 40 tudi) va tri thiic nii cd xu hudng mong mudn sdng trong mdt xa<br /> hpi cd miic thue thap, su ddng gdp cho xa hpi eiia mdi ca nhan thap di, va bii<br /> lai, mdi ca nhan phai cd trach nhiem vdi ban than minh, trong khi dd nhirng<br /> ngudi tre tudi ban (dudi 40) va tri thiic nam thi cd xu hudng nghieng vl mdt xa<br /> hpi ma mdi ca nhan phai cd miic ddng gdp cao nhung lai cd phiic Ipi xa hpi<br /> cao. S6 lieu nay cho thay, trong thdi dilm hien tai, nhiing ngudi dinh hudng<br /> den nhung gia tri xa hpi eiia su ddng gdp ca nhan va phuc Ipi chung la nhirng<br /> ngudi tre tudi va la nam gidi nhilu ban nhiing ngudi nhilu tudi va nu" gidi.<br /> Md liinh xd lidi lien quan tdi qui die'vd trdch nhiem cd nhdn vdi liai lua<br /> ehpn:<br /> a. Mdt xa hpi dam bao dupe an ninh va on dinh thdng qua cac quy che<br /> phii hop.<br /> b. Mdt xa hpi cd it quy che va mdi ngudi phai chiu trach nhiem vdi<br /> chinh hanh ddng ciia minh.<br /> <br /> <br /> 61.6<br /> 60<br /> <br /> <br /> 40 •<br /> <br /> <br /> 20 10.9<br /> 10.1 11<br /> 6.5<br /> ; ,-.ii<br /> 0 , rn ,<br /> Rat gan (a) Hai gan (a) Khong ro Hai gan(b) Rat gan (b)<br /> <br /> <br /> M 3 = 2.0, S D 3 = 1.45<br /> Hinh 3: Plidn bd lua ehpn ciia tri thiic ve md hinh xd hpi lien quan den<br /> qui chevd trdch nhiem cd nhdn (Ty le %)<br /> <br /> So lieu thu dupe cho thay, da so tri thiic (chiem 61.6%) dIu lira ehpn<br /> mpt xa hpi dupe dam bao vl mat an ninh va on dinh thdng qua cac qui che phii<br /> <br /> <br /> TAP CHI'TAM Ly HOC. Sd 10 (127). 10 - 2009 33<br /> hop ban la mot xa hpi it cd qui che rang bupe mpi ngudi ma chi dua tren trach<br /> nhiem ca nhan.<br /> Mpt ty le nho nhung ngudi lua ehpn gia tri xa hpi, trong dd cd it qui che<br /> qui dinh hanh vi eiia mdi ngudi ma chii yeu chi do trach nhiem ca nhan<br /> (khoang 11% sd ngudi dupe hdi). Do la nhiing ngudi nao? So lieu tbd'ng ke cho<br /> thay trong s6 nay. ty le nam cd nhilu ban so vdi nu (62.2% nam so vdi 37.8%<br /> ntr;'trang khi toan mlu ty le nam so vdi nir la 59.5% va 40.5%), nhilu ngudi cd<br /> miic sdng khd khan cua toan miu tap trung lira ehpn gia tri nay, nhirng ngudi<br /> cd dilm tinh canh tranh cao (27.2% so vdi ty le 15.4% cua toan mau), cd dilm<br /> nilm tin d miic trung binh (59% so vdi 68.3% ciia toan mlu). Nghien cihi<br /> khdng tim thay su khac biet vl ty le phan bd cua nhom nay so vdi toan mlu d<br /> cac dac dilm nhu liia tudi. nganh nghl. tham men cdng tac cung nhu hpc ham<br /> hpc vi. Dilu nay cho thay nhiing dac dilm vira neu tren day khdng gay ra su<br /> khac biet nao vl lira ehpn gia tri xa hdi nay cua tri thire hien nay.<br /> Md hinh xd hoi lien quan tdi chenh lecli tlui nligp cd hai lua ehpn:<br /> a. Mdt xa hdi chenh lech thu nhap trong xa hpi rat nhd, hieu qua lao<br /> ddng ehi la mdt tieu chi cd y nghia viia phai trong phan phoi thu nhap.<br /> b. Mdt xa hdi canh tranh, noi thu nhap phan phoi chu yeu tren co sd<br /> hieu qua lao ddng.<br /> <br /> 60 1 56.8<br /> <br /> <br /> :;^^<br /> (10 -<br /> y-^<br /> 23.7<br /> : -T^i<br /> <br /> 20 -<br /> 7.3 5.8 6.4<br /> <br /> 0 - 1 1 r ^<br /> Rat gan (a) Hal gan (a) Khong ro Hal gan(b) Rat gan (b)<br /> <br /> <br /> M 4 = 4.17; S D 4 = 1.22 '<br /> Hinh 4: Phdn bdlua ehpn ciia tri thiic ve mo hinh xd hoi lien quan den<br /> chenh lech thu nhap (Ty le 7c)<br /> <br /> Hinh 4 hiln thi ket qua khao sat cho thay, y kien cua phan ddng tri thiie<br /> nghieng vl phia ling hp mpt xa hdi canh tranh. nai thu nhap chii yeu dua tren<br /> hieu qua lao ddng cua mdi ngudi (vdi 56.8% sd ngudi cd lua chon d miic dd<br /> tuyet ddi - mi're 5 dilm. va 23.7% lua ehpn d miic dd ting hd - miic 4 dilm). Chi<br /> mdt ty le rat nhd mong mudn song trong mpt xa hdi quan binh chii nghia,<br /> <br /> <br /> <br /> 34 TAP CHI'TAM Ly HOC. Sd 10 (127). 10 - 2009<br /> khdng danh gia cao hieu qua lao ddng cua mdi ca nhan (chiem 7.3%). D6 la<br /> nhiing ngudi d liia tudi 40 - 49, la nir va chua cd hpc ham, hpc vi.<br /> Md liinh xd hpi lien c/uan tdi tuang quan giiia td'c dp phat trien kinh te<br /> vd bdo ve moi trudng vdi hai lua ehpn:<br /> a. Nhanh chdng tang td'c dp phat triln kinh te, cho dii dilu dd cd the lam<br /> cho tinh trang d nhilm mdi trudng trd nen tram trpng ban d miic dp nao dd.<br /> b. Quan tam bao ve mdi trudng, cho du dilu 66 cd lam giam td'c dp phat<br /> trien kinh te ciia dat nude d miic dd nao dd.<br /> <br /> 60<br /> 50.6<br /> <br /> <br /> 40<br /> 28.2<br /> <br /> 2 0 ••<br /> 10.6<br /> 4.4 6.2<br /> ><br /> 1 1 1-1<br /> Rit gan (a) Hai g i n (a) K^ ong ro Hai g i n (b) Rit g i n (b)<br /> <br /> <br /> M 5 = 4.14; SD5 = 1.11<br /> Hinh 5: Phdn bdlua ehpn ciia tri thiic ve md hinh xd hdi lien quan den<br /> tuang quan giUa td'c dp phat trien kinh te'vd bdo ve moi trudng (Ty le %)<br /> <br /> Ket qua tren hinh 5 cho thay rang, phan Idn mlu nghien ciiu dIu lira<br /> ehpn viec bao ve mdi trudng, du dilu dd cd lam giam td'c dp phat triln kinh te<br /> (vdi 50.6% ehpn muc dp tuyet ddi 5 dilm, va 28.2% ehpn miic dp 4 dilm). Cd<br /> thi tha'y gia tri phat triln kinh te khdng phai la gia tri dupe uu tien nha't vdi tri<br /> thiic hien nay ma mdt xa hdi phat triln nhung bao ve dupe mdi trudng mdi la<br /> lua ehpn ciia hp.<br /> Chi mdt ty le rat nhd (chii'ng khoang ban 10%) ting hd mdt xa hdi phat<br /> triln kinh te bang mpi gia. Dd phan Idn la nam, cd trinh dp dai hpc, cd kinh te<br /> gia dinh thupc loai kha, sdng d Ha Npi, tudi tir 40 - 49, dilm nd luc thanh dat d<br /> miic thap, dilm phan bien xa hdi d miic thap.<br /> ' • Md hinh xd hpi lien quan tdi bdo ve mdi trudng cd 2 lua ehpn:<br /> a. Ong (ba) se ddng gdp mdt phan thu nhap neu biet chac chdn ring so<br /> tiln dd se dupe diing d l chdng d nhilm mdi trudng.<br /> "-' b. Chinh phii phai quan tam den viec bao ve mdi trudng, nhung khdng<br /> dupe tang thue ddi vdi ngudi dan.<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI'TAM Ly HOC, Sd 10 (127), 10 - 2009 35<br /> .»»..,' J,<br /> <br /> 60<br /> <br /> <br /> 40 34.7.<br /> 24.2<br /> 19.1<br /> 20 -• .15.<br /> <br /> <br /> <br /> Rat gan (a) Hai gan (a) Khong ro Hai gan (b) Rat gan (b)<br /> <br /> <br /> M 6 = 2.75;SD6= 1.62<br /> Hinh 6: Phdn bdlua clipn ciia tri tluic ve md liinh xd hpi lien quan den<br /> bdo ve mdi trudng (Ty le %)<br /> <br /> Du" lieu khao sat y kien cua tri thiic vl gia tri nay hien thi d hinh 6 cho<br /> thay cd su phan cue trong viec lira ehpn giira hai gia tri: trach nhiem ca nhan va<br /> trach nhiem chinh phu trong viec bao ve mdi trudng. Khoang ban 50% sd<br /> ngudi dupe hdi lua ehpn gia tri vl ddng gdp thu nhap ca nhan cho bao ve mdi<br /> trudng va cung khoang gan 40% sd ngudi dupe hdi cho ring bao ve mdi trudng<br /> la trach nhiem ciia chinh phu chii khdng phai sir ddng gdp cua ngudi dan.<br /> Ket qua so sanh sir lua ehpn gia tri xa hdi cua nam va nii. eiia cac nhom<br /> lua tudi cho thay dinh hudng gia tri xa hdi cua nam va nir khdng khac nhau<br /> nhilu lam. Hp hau nhu tuong ddng trong 4/6 gia tri dupe lua ehpn, chi hai gia<br /> tri cd su khac biet la md hinh xa hdi lien quan den qui che quan ly (p < 0.01) va<br /> hen quan den chenh lech thu nhap (p < .05). trong dd nu thien ve lua ehpn mpt<br /> xa hdi ddng gdp ca nhan thap \'a tuong ling vdi nd la phiic Ipi xa hpi thap va<br /> nam thi thien vl mdt xa hdi cd tinh canh tranh cao trong dd tuang ling la chenh<br /> lech thu nhap cung cao.<br /> Nguac lai. cac nhom tudi khac nhau cd su khac biet ro ret trong hau het<br /> dinh hudng gia tri xa hdi dupe khao sat (trii md hinh xa hdi lien quan den<br /> chenh lech thu nhap).<br /> Trong dd, cang nhilu tudi, tri thiic cang dinh hudng vl cac gia tri xa hdi<br /> ma d dd cd thi lam giam nhip dp phat triln kinh te nhim bao ve mdi trudng,<br /> bao ve su binh yen eiia xa hdi, it te nan xa hpi vdi tang cudng cac qui che quan<br /> ly chat che. ddng gdp thue thap. Cang tre tudi. tri thiic cang hudng den mdt md<br /> hinh xa hdi trong dd phat triln kinh te duac uu tien hang dau. cho du moi<br /> truang co the bi suy thoai, te nan xa hdi cd thi gia tang, nhung ho cung thien vl<br /> su dong gop ca nhan. chap nhan canh tranh va iing hd viec thu nhap dua tren<br /> hieu qua lao ddng chii khdng quan binh cao bang.<br /> <br /> <br /> 36<br /> TAP CHI'TAM Ly HOC. So 10 (127). 10 - 2009<br /> Dilu nay phan anh rd net sir khac biet the he trong cac gia tri xa hdi ma<br /> mdi ca nhan hudng tdi.<br /> <br /> <br /> Bdng 2: So sdnh gid tri xd hdi dm/c Ufa ehpn ciia nam vd nu, ciia cdc<br /> nhom tudi khac nhau (Diem trung binh)<br /> <br /> Cac gia tri Gidi tinh Tuoi<br /> Nam Nu =50<br /> 1. Mo hinh xa hpi lien quan den 3.65 3.89 3.60 3.64 3.97 3.86<br /> qui che quan ly<br /> 2. Mo hinh xa hpi lien quan tdi 2.81 2.86 2.76 2.64 3.05 2.97<br /> xa hpi phuc Ipi va thue<br /> 3. Mo hinh xa hpi lien quan tdi 2.04 1.92 1.95 2.01 2.20 1.85<br /> qui che va trach nhiem ca nhan<br /> 4. Mo hinh xa hpi lien quan tdi 4.23 4.09 4.13 4.20 4.07 4.29<br /> chenh lech thu nhap<br /> 5. Mo hinh xa hpi lien quan tdi 4.13 4.17 4.03 3.97 4.29 4.35<br /> tdc dp phat trien kinh te va moi<br /> trudng<br /> 6. Mo hinh xa hpi lien quan tdi 2.77 2.70 2.66 2.68 2.63 2.95<br /> bao ve moi trudng<br /> Ghi chii: Diem Idn nha't = 5 (phuang an b) vd diem thap nha't - 1 (phuang an a)<br /> <br /> <br /> Tdm Igi, khi xem xet gid tri xd hdi thdng qua viec lua ehpn md hinh xd<br /> hdi mong mudn cd the thd'y mot sd diem sau ddy:<br /> h- - Tri tluic hien nay hudng tdi mdt xd hdi uu tien phdt trien kinh te nhung<br /> van phai ddm bdo mdi trudng, mdt xd hoi cd tinh cgnh tranh, thu nhap dua tren<br /> nang luc vd hieu qua lao ddng ciia cd nhdn. Ben cgnh dd, trong dinh huc'mg gid<br /> tri ve mpt xd hdi ciia tri thuc the hien su doi hdi ddng gdp vd trdch nhiem ciia<br /> mdi cd nhdn.<br /> - Khdng cd su khac biet rd ret ve dinh hudng gid tri xd hdi giua tri thiic<br /> nam vd nu nhung Igi thd'y rd su khac biet nay giua cdc the he tri thiic vdi cdc<br /> nhom tudi khac nhau phdn anh mpt thUc te Id dinh hudng gid tri mang dau an<br /> cua lii'a tudi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI TAM Ly HOC, Sd 10 (127), 10 - 2009 37<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2