Định luật ôm

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

1
535
lượt xem
58
download

Định luật ôm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm mối quan hệ giữa SĐĐ E CĐDĐ I chạy trong mạch và điện trở toàn phần R+r của toàn mạch? CH1:Năng lượng điện do bộ phận nào cung cấp.NL đó được tính như thế nào ? CH2:Tính nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R và r?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định luật ôm

 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu1:Choïn phương án đúng. Theo đònh luaật Jun-Len-xơ,nhieät löôïng toûa ra treân daây daãn A.Tæ leä thuaän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn . B.Tæ leä nghòch vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän. C. Tæ leä vôùi bình phöông ñieän trôû cuûa daây daãn. D. Tæ leä vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän. Ñuùng
 2. Caâu2:Trong ñoaïn maïch chæ coù ñieän trôû R,neáu giaûm hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch ñi 3 laàn Thì nhieät löôïng toûa ra trong cuøng thôøi gian seõ A.Giaûm ñi 3 laàn. B.Giaûm ñi 9 laàn. C. Taêng leân 9 laàn. Ñuùng D. Taêng leân 3 laàn.
 3. Caâu3:Phaùt bieåu Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi ñoaïn maïch chæ chöùa ñieän trôû R?Vieát bieåu thöùc?
 4. BÀI 13:ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH
 5. 1.Định luật Ôm đối với toàn mạch: Xét mạch điện gồm một nguồn điện và một điện trở R. nguồn có SĐĐ E điện trở trong r. E,rK I AB R
 6. Tìm mối quan hệ giữa SĐĐ E E,rK I CĐDĐ I chạy trong mạch và AB điện trở toàn phần R+r của toàn mạch? R CH1:Năng lượng điện do bộ phận nào cung cấp.NL đó được tính như thế nào ? CH2:Tính nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R và r? CH3:Cho biết NL tiêu thụ trên toàn mạch như Thế nào so với NL do nguồn điện cung cấp? CH4?Áp dụng ĐLBTNL rút ra biểu thức toán học nào?
 7. E,r -NL điện do nguồn điệncung cấp: I K A=q.E = E.I.t AB -Nhiệt tỏa ra ở điện trở ngoài R và điện trở trong r: R Q=RI2t+rI2t -Theo ĐL bảo toàn NL: A=Q Ta có E.I.t=RI2t+rI2t Hay E = IR+Ir (1) E = I(R+r) (2) Nhận xét:SĐĐcủa nguồn điện có giá trị bằng tổng các độ giảm thế ở mạch ngoài và mạch trong.
 8. Biểu thị E Từ(2) rút ra I= (3) ĐLÔm đối với R+r toàn mạch Phát biểu: SGK -Gọi U=IR hiệu điện thế mạch ngoài thì (1) viết lại: UN =E-Ir (4) -Nếu điện trở trong nguồn rất nhỏ,không đáng kể (r=0),hoặc K mở I=0(mạch hở) thì: UN = E
 9. Yêu cầu HS trả lời C1? HD:UN =1,998V
 10. 2.Hiện tượng đoản mạch: Nếu điện trở mạch ngoài nhỏ không đáng kể(R=0) thì: E (5) I= r Ta nói nguồn điện bị đoản mạch. Để tránh hiện tượng đoản mạch xảy ra đối với mạng điện ở gia đình,người ta dùng cầu chì hoặc rơle ở các mạch điện để ngắt điện Tự động.
 11. 3.Trường hợp mạch ngoài có thêm máy thu: -Giả sửmạch có thêm E,r máy thu có SPĐ Ep,điện I K trở rp nối tiếp R. AB NL tiêu thụ trên toàn mạch Ep , rp R bao gồm: Nhiệt lượng Q tỏa ra ở các điện trởR và r là: Q=(R+r)I2t Và điện năng tiêu thụ ở máy thu: A/=EpIt+rpI2t
 12. E,r lượng:A=A/+Q ĐLBT năng K AB Hay EIt=EpIt+(R+r)I2t +rpI2t Ep , rp R Từ đó rút ra: E-Ep =I(R+r+rp) (6) E -Ep (7) Biểu thị ĐL Ômđối Hay I= với toàn mạch R + r + rp chứa nguồn và máy thu điện mắc nối tiếp
 13. 4.Hiệu suất của nguồn điện: U (8) A có ích H= = E A
 14. Yêu cầu HS trả lời C2,C3? Trả lời C2: Vì UN =E-rI UN Nên H = =1- r.I E E Trả lời C3:Thay UN=IR và E=I(R+r) Vào H=UN/E Nên H = R/R+r
 15. Choïn phương án đúng Bài1: Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong r=0,2 Ω ®−îc m¾c víi mét ®iÖn trë R=50 Ω .khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ ë 2 cùc cña nguån lµ 120V.SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån lµ: A.100V. B.120V. C.104V. D.102V.
 16. HD: Ta có I= UN/R=20(A) E=I(R+r)=20(0,2+5)=104V
 17. Baøi taäp 2: Cho maïch ñieän nhö hình veõ: Nguoàn ñieän coù suaát ñieän E. r ñoäng E = 2V, ñieän trôû trong cuûa nguoàn r = 0.1Ω ñieän I trôû R1 = 5,5Ω; R2 = 4,4Ω . R2 R1 Tính cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch. Giaûi: Cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch 2 E I= = = 0,2A R td + r (5,5+ 4,4)+ 0,1
 18. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • BÀI VỪA HỌC :ĐL ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH 1.Định luật Ôm đối với toàn mạch: -Biểu thức ĐLÔm ĐV toàn mạch. -Biểu thức HĐT 2 cực của nguồn điện. 2.Nắm được hiện tượng đoản mạch của nguồn điện.
 19. 3.Biểu thức của ĐL Ôm đối với toàn mạch chứa nguồn và máy thu điện mắc nối tiếp. 4.Biểu thức hiệu suất của nguồn điện. Câu hỏi về nhà: Làm các bài tập:1,2,3 SGK. Xem Bài Mới:ĐL ÔM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI MẠCH ĐIỆN-MẮC CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản