intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Distribution System Project

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

89
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'distribution system project', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Distribution System Project

 1. Giôùi thieäu caùc dòch vuï TELNET, NFS, DHCP, FTP  döïa treân giao thöùc TCP/IP Toång quan veà giao thöùc TCP/IP Tröôùc khi ñi vaøo caùc dòch vuï Telnet, NFS, DHCP, FTP chuùng ta caàn hieåu moät soá khaùi nieäm veà boä giao thöùc TCP/IP (). TCP/IP laø haàu nhö laø moät boä giao thöùc phoå bieán nhaát hieän nay, cho vieäc keát noái truyeàn thoâng giöõa caùc maùy 1. Caùc khaùi nieäm cô baûn. Tröôùc khi baét ñaàu thay ñoåi caùc taäp tin heä thoáng, chuùng ta xem laïi caùc khaùi nieäm cô baûn veà ñòa chæ IP. a. IP Address Caùc maïng chuaån TCP/IP söû duïng caùc ñòa chæ 32 bit ñeå xaùc nhaän caùc maïng rieâng vaø taát caû caùc thieát bò ñöôïc söû duïng beân trong maïng. Nhöõng ñòa chæ naøy ñöôïc goïi laø ñòa chæ Internet hay ñòa chæ IP. 32 bits cuûa ñòa chæ IP ñöôïc phaân laøm 4 phaàn 8-bit. Moãi phaàn 8-bit ñöôïc nhaän giaù trò töø 0 – 255. Trong ñòa chæ IP, Moãi phaàn 8-bit ñöôïc phaân caùch nhau baèng moät daáu ‘.’. Ví duï nhö ñòa chæ: 192.168.43.1 Caùc ñòa chæ IP ñöôïc xaùc laäp döïa vaøo moâ hình kích côõ maïng. Caùc ñòa chæ maïng ñöôïc phaân laøm 3 loaïi: lôùp A, lôùp B, lôùp C. Ba lôùp maïng naøy phaân 32 bit ñòa chæ IP thaønh nhieàu loaïi kích côõ maïng vaø soá maùy coù trong maïng. Lôùp ñòa chæ A söû duïng 1 byte cho ñòa chæ maïng vaø 3 byte coøn laïi cho ñòa chæ maùy, lôùp naøy cho leân ñeán 16 trieäu ñòa chæ maùy. Lôùp ñòa chæ B söû duïng 2 bytes cho ñòa chæ maïng vaø 2 bytes cho ñòa chæ maùy, vì theá 16 bit cho khai baùo leân ñeán 65000 maùy, chæ coù moät vaøi coâng ty lôùn môùi söû duïng lôùp naøy. Lôùp ñòa chæ C coù 3 bytes daønh cho ñòa chæ maïng vaø 1 byte daønh cho ñòa chæ maùy. Vì vaäy noù chæ coù theå khai baùo toái ña 254 maùy (ñòa chæ 0 vaø 255 khoâng söû duïng ñeå khai baùo) nhöng coù raát nhieàu ñòa chæ maïng con. 1
 2. b. Network Mask Tieáp theo, chuùng ta caàn 1 maët naï maïng. Ñòa chæ naøy thieát laäp khaù deã daøng döïa vaøo ñòa chæ IP maø chuùng ta ñaõ thieát laäp cho maùy. Ñòa chæ maïng laø ñòa chæ coù noäi dung gioáng nhö ñòa chæ IP nhöng ñöôïc thieát laäp giaù trò 255, ví duï nhö neáu chuùng ta coù moät ñòa chæ thuoäc lôùp C thì ñòa chæ maët naï cuûa chuùng ta laø 255.255.255.0, töông töï ñoái vôùi lôùp A laø 255.0.0.0, vaø lôùp B laø 255.255.0.0. c. Network Address Thöïc söï ra thì ñòa chæ maïng laø keát quaû thöïc hieän pheùp toaùn AND giöõa ñòa chæ IP vaø ñòa chæ maët naï. Ñòa chæ naøy coù yù nghóa muoán noùi raèng chuùng ta thuoäc maïng con naøo, ví duï nhö ñòa chæ chuùng ta laø 192.168.14.1 thuoäc lôùp C thì ñòa chæ maïng con cuûa chuùng ta laø 192.168.43.0. Ñeå coù theå laáy ñuùng ñòa chæ maïng cuûa chuùng ta, ñôn giaûn laø baät caùc nhoùm bit ñòa chæ IP ôû caùc byte daønh cho teân maùy veà 0. Ví duï moät lôùp C vôùi ñòa chæ IP laø 192.168.43.1 seõ coù ñòa chæ maïng 192.168.43.0. Neáu chuùng ta chæ laøm vieäc vôùi moät ñòa chæ loopback thì chuùng ta khoâng caàn thieát laäp ñòa chæ maïng. d. Broadcast Address Ñòa chæ broadcast ñöôïc söû duïng khi moät maùy muoán gôûi cuøng moät goùi döõ lieäu ñeán taát caû caùc maùy khaùc treân maïng. Ñeå coù ñòa chæ broadcast, ñôn giaûn laø chuùng ta baät caùc bit cuûa ñòa chæ IP ôû caùc byte daønh cho teân maùy thaønh 255. Vì vaäy, neáu chuùng ta coù ñòa chæ IP laø 192.168.43.1 thì chuùng ta coù ñòa chæ broadcast nhö sau 192.168.43.255. Neáu chuùng ta chæ caáu hình ñòa chæ loopback thì chuùng ta khoâng caàn quan taâm ñeán ñòa chæ broadcast naøy. Caùc taäp tin caáu hình TCP/IP UNIX  File Description Khai baùo caùc ñòa chæ vaø teân maùy töông /etc/hosts öùng /etc/networks Khai baùo teân maïng /etc/services Danh saùch caùc dòch vuï /etc/protocols Caùc giao thöùc ñöôïc hoã trôï /etc/hostsname Teân maùy Ñeå söûa ñoåi noäi dung caùc taäp tin naøy, yeâu caàu ñôn giaûn laø chuùng ta coù moät boä soaïn thaûo vaên baûn ñònh daïng ASCII. Vieäc söûa ñoåi noäi dung caùc taäp tin naøy khaù deã daøng vaø ñôn giaûn. 2. Tìm hieåu veà caùc taäp tin caáu hình. a. Taäp tin /etc/hosts Taäp tin /etc/hosts laø moät danh saùch ñôn giaûn bao goàm caùc ñòa chæ IP vaø caùc maät danh töông öùng. Ñaây laø taäp tin maø chuùng ta coù theå lieät 2
 3. keâ taát caû caùc maùy chuùng ta muoán truyeàn thoâng ñeán. Trong caùc maïng nhoû, chuùng ta caàn theâm taát caû caùc maùy trong maïng vaøo taäp tin naøy. Moïi taäp tin /etc/hosts ban ñaàu ñeàu coù 1 doøng localhost (ñöôïc goïi laø loopback coù ñòa chæ laø 127.0.0.1) vaø moät doøng laø teân maùy cuûa chuùng ta neáu chuùng ta ñaët teân cho maùy khi caøi ñaët heä thoáng. Neáu chuùng ta khoâng cung caáp teân vaø khoâng coù doøng naøo khaùc hôn laø localhost, thì chuùng ta neân theâm vaøo. Duøng trình soaïn thaûo ñeå theâm ñòa chæ vaø teân maùy cuûa chuùng ta cuõng nhö ñòa chæ vaø teân maùy maø chuùng ta caàn khai baùo. Giaû duï ñaây laø noäi dung taäp tin cuûa chuùng ta: 127.0.0.1  localhost 192.168.43.1 Locnt 192.168.43.2 Manh 192.168.43.3 Duy 192.168.43.4 Linh Caùc taäp tin caáu hình TCP/IP UNIX  File Description Khai baùo caùc ñòa chæ vaø teân maùy töông /etc/hosts öùng /etc/networks Khai baùo teân maïng /etc/services Danh saùch caùc dòch vuï /etc/protocols Caùc giao thöùc ñöôïc hoã trôï /etc/hostsname Teân maùy 3
 4. Ñeå söûa ñoåi noäi dung caùc taäp tin naøy, yeâu caàu ñôn giaûn laø chuùng ta coù moät boä soaïn thaûo vaên baûn ñònh daïng ASCII. Vieäc söûa ñoåi noäi dung caùc taäp tin naøy khaù deã daøng vaø ñôn giaûn. 2. Tìm hieåu veà caùc taäp tin caáu hình.  Taäp tin /etc/hosts Taäp tin /etc/hosts laø moät danh saùch ñôn giaûn bao goàm caùc ñòa chæ IP vaø caùc maät danh töông öùng. Ñaây laø taäp tin maø chuùng ta coù theå lieät keâ taát caû caùc maùy chuùng ta muoán truyeàn thoâng ñeán. Trong caùc maïng nhoû, chuùng ta caàn theâm taát caû caùc maùy trong maïng vaøo taäp tin naøy. Moïi taäp tin /etc/hosts ban ñaàu ñeàu coù 1 doøng localhost (ñöôïc goïi laø loopback coù ñòa chæ laø 127.0.0.1) vaø moät doøng laø teân maùy cuûa chuùng ta neáu chuùng ta ñaët teân cho maùy khi caøi ñaët heä thoáng. Neáu chuùng ta khoâng cung caáp teân vaø khoâng coù doøng naøo khaùc hôn laø localhost, thì chuùng ta neân theâm vaøo. Duøng trình soaïn thaûo ñeå theâm ñòa chæ vaø teân maùy cuûa chuùng ta cuõng nhö ñòa chæ vaø teân maùy maø chuùng ta caàn khai baùo. Giaû duï ñaây laø noäi dung taäp tin cuûa chuùng ta: 127.0.0.1  localhost 192.168.43.1 Locnt 192.168.43.2 Manh 192.168.43.3 Linh 192.168.43.4 Duy 4
 5. Noù ñöôïc bieåu dieãn trong phaàn hosts cuûa taäp tin  etc/hosts sau :  Caùc leänh nhaän bieát keát noái: leänh      ifconfig:  Leänh ifconfig duøng ñeå nhaän bieát caùc ñòa chæ ñang thöïc thi,nhö ví duï sau: 5
 6. leänh ping: Leänh ping laø leänh duøng ñeå göûi caùc tín hieäu ñeán moät maùy naøo ñoù caàn keát noái xem, keát noái ñoù coù thöïc hieän ñöôïc toát khoâng, neáu keát noái toát ta seõ nhaän ñöôïc thoâng tin phaûn hoài ,leänh coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng hai caùch:  Ping theo ñòa chæ ip vaø ping theo hostsname nhö: Setup caùc thaønh phaàn cho caùc giao thöùc: Tröôùc khi coù theå thöïc hieän caùc giao thöùc ñaõ noùi ôû treân ta caàn setup cho Server baèng caùch gaùn caùc thoâng tin caàn thieát, baèng leänh setup, sau ñoù seõ tuaàn töï thöïc hieän caùc giao thöùc: Thieát laäp cô cheá cho giao thöùc Telnet vaø FTP: 6
 7. FTP SERVICES ( File Trasfer  Protocol) Nhöõng ñieåm cô baûn: FTP laø moät giao thöùc duøng ñeå truyeàn döõ lieäu treân Internet, ñaëc bieät laø truyeàn File nhö : HTTP vaø SMTP, caùch söû duïng cuûa noù laø di chuyeån nhöõng File caàn söû duïng cuûa hai maùy, neáu baïn caàn di chuyeån moät taäp tin lôùn hay moät taøi lieäu. Thì chaéc chaén FTP seõ ñöôïc söû duïng cho muïc ñích ñoù. FTP coù 2 giao thöùc, trong ñoù baïn caàncaø 2 vieäc ñoù laø gôûi vaø nhaän Files, vaø ñieàu khieån caû hai quaù trình naøy. Giao thöùc coù ñoä tin caäy ñeå truyeàn taäp tin giöõa 2 ñaàu cuoái . FTP döïa treân gia thöùc TCP ñeå truyeàn döõ lieäu. FTP hoaït ñoäng theo cô cheá server – client (Ftp server & Ftp Client) FTP cuõng cung caáp keøm theo caùc chöùc naêng, tieän nghi ñeå kieåm tra quyeàn haïn treân caùc heä thoáng taäp tin hay ñeå di chuyeån trong heä thoáng taäp tin, … FTP coù theå duøng ñeå truyeàn taäp tin giöõa caùc heä ñieàu haønh khaùc nhau. FTP söû duïng ñöôïc 2 mode truyeàn laø ASCII vaø Binary FTP cung caáp caùc chöùc naêng nhö : login, kieåm tra chuû quyeàn, di chuyeån trong heä thoáng taäp tin ôû vuøng ñöôïc pheùp, truy xuaát caùc taäp tin 7
 8. FTP hoã trôï hai cheá ñoä login ñeå laøm vieäc laø cheá ñoä cho normal user ( coù account laøm vieäc taïi FTP server ) vaø cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi voâ danh anonymous cuûa heä thoáng FTP server. FTP coù theå duøng ôû cheá ñoä text mode vôùi doøng leänh tröïc tieáp töø shell prompt. Haàu heát caùc WEB Browser hieän nay keát hôïp chöùc naêng söû duïng FTP vaøo ñeå deã söû duïng treân Internet neân vieäc duøng FTP raát tieän lôïi. Chuù yù laø ña soá caùc Web Browser naøy khai baùo maëc ñònh cheá ñoä user anonymous cho FTP Taát caû caùc loaïi file ñeàu ñöôïc cung caáp: saün saøng chaïy phaàn meàm cho caùc loaïi maùy tính khaùc nhau , thö vieän aûnh tónh vaø video vôùi nhöõng hình aûnh di ñoäng vaø aâm thanh. Internet cuõng cung caáp nhöõng kho chöùa töông töï nhau. Baïn coù theå duøng nhöõng dòch vuï naøy baèng caùch söû duïng nhöõng trung taâm cuûa TCP/IP: giao thöùc truyeàn file hay FTP. FTP ñöôïc taïo ra ñeå ñaùp öùng nhu caàu cô baûn xuaát hieän phaùt sinh sôùm trong lòch söû cuûa Internet: di chuyeån moät file töø maùy naøy sang maùy khaùc. Quaù trình ñöôïc coi laø ñôn giaûn : baïn muoán tìm naïp moät file maø toàn taïi treân moät maùy ñöôïc ñònh vò ôû moät nôi naøo ñoù hay ngöôïc laïi, baïn muoán sao cheùp moät file töø maùy tính cuïc boä cuûa baïn ñeán moät maùy ôû xa. Treân haàu heát caùc heä thoáng, giao thöùc truyeàn file ñöôïc thöïc hieän baèng leänh coù teân FTP. Moät khi baïn goïi ra FTP, baïn phaûi thaâm nhaäp vaøo server ôû xa. Neáu baïn coù ñöôïc moät baûn keâ treân moät maùy ôû xa ñònh roõ moät ID vaø Password cuûa ngöôøi duøng nhö baïn ñang thaâm nhaäp vaøo hoäi Telnet. Neáu baïn muoán laáy moät file “doc.txt” maø baïn bieát noù ôû ñòa  chæ IP 192.168.43.2 ftp 192.168.43.2 Connectd to192.168.43.2 220­wellcome to the dhvl Name (192.168.43.2) anonymous 331­Guest login ok, send e­mail address as password. Password: longthien2001@yahoo.com 331­Guest login ok, access restrictions apply ftp >  cd pub ftp >   getdoc.txt 200­PORT command successful 150­Operning ASCII mode data connection for/pub/doc.txt   (1234bytes) 226­Transfer complete loca: index.txt remote: doc.txt ftp > quit 221­Goodbye 8
 9. ÔÛ treân baïn coù theå ñöôïc nhaéc phaûi nhaäp ID cuûa ngöôøi duøng: trong tröôøng hôïp naøy chuùng ta duøng “teân naëc danh” vôùi quy öôc ID giaû baïn coù theå ñöôïc xaùc ñònh nhöõng dòch vuï FTP duøng cho coâng coäng . Leänh “get” baùo cho server ôû xa bieát taäp tin naøo baïn muoán truy tìm. Caùc file ñöôïc göûi ñeán baïn qua cheá ñoä ASCII maëc ñònh : sau ñoù chuùng ta seõ khaûo saùt cheá ñoä “nhò phaân” luaân phieân. Quaù trình FTP cho baïn bieát teân file ñöôïc duøng treân traïm laøm vieäc cuûa baïn vaø Sever ôû xa, teân gôûi ñeán coù theå khaùc nhau vì nhöõng quy öôùc ñaët teân file khaùc nhau treân nhöõng heä thoáng maùy tính khaùc nhau. Moät khi taäp tin ñöôïc phaân phoái treân maïng vaø ñöôïc ñaët vaøo ñóa cöùng cuûa baïn bôûi chöông trình, client FTP-cuïc boä, baïn coù theå hoaëc laø tìm moät file khaùc hoaëc ñoùng taùc vuï baèng “quit”. Giaû söû raèng chuùng ta khoâng bieát roõ teân file maø chuùng ta tìm. Leänh FTP dir seõ ñöa ra moät danh saùch caùc file. ftp > dir 200 PORT command successful. 150 Operning ASCII mode data connection for /bin/ls (0   byte). Total 6 Drwxr­xr­x 2 root 512 Oct 6 2001 bin Drwxr­xr­x 2 root 512 Oct 6 2001 etc Drwxr­xr­x 18 bin 512 Oct 12 23:50  pub 226 bytes Transfer complete. 159 bytes received in 0.02 seconds (9.86 Kbytes/s) Haàu heát caùc server FTP naëc danh ñeàu chaïy treân caùc maùy chuû Unix vaø tröôøng hôïp naøy laø ngoaïi leä. Danh saùch thö muïc gioáng danh saùch maø baïn seõ thaáy neáu baïn la moät ngöôøi duøng cuûa maùy chuû ñoù vaø khi baïn ñaùnh moät leänh ñeå trình baøy thö muïc leân maùy: danh saùch caùc file seõ töông töï nhö keát quaû cuûa leänh “ls – 1” treân Unix 2. Tìm hieåu caùch hoaït ñoäng cuûa FTP ñoái vôùi TCP FTP söû duïng 2 keânh TCP: TCP port 20 ñöôïc söû duïng cho döõ lieäu, vaø TCP port 21 ñöôïc söû duïng cho leänh. Vieäc söû duïng 2 keânh naøy taïo cho FTP khaùc vôùi haàu heát caùc chöông trình truyeàn taäp tin khaùc, vaø thoâng qua chuùng TCP coù theå ñoàng thôøi truyeàn leänh vaø döõ lieäu FTP. FTP söû duïng 1 trình server chaïy lieân tuïc vaø 1 chöông trình ñoäc laäp ñöôïc thöïc thi treân maùy client. Chöông trình FTP Server naøy ñöôïc goïi laø ftpd  (FTP daemon) vaø chöông trình FTP Client laø ftp. Sau khi ñaêng nhaäp vaøo 1 maùy töø xa duøng FTP, treân thöïc teá chuùng ta khoâng ôû treân maùy töø xa maø chuùng ta vaãn ôû treân maùy client 9
 10. (töùc maùy cuïc boä cuûa chuùng ta), vì theá taát caû caùc chæ thò cho vieäc truyeàn taäp tin hay di chuyeån thö muïc phaûi ñöôïc quyeàn cuûa maùy cuïc boä chöù khoâng phaûi cuûa maùy töø xa. Tieán trình naøy thöïc thi sau khi coù moät keát noái FTP ñöôïc thieát laäp. Trình töï cuûa moät phieân FPT toång quaùt nhö sau:  Xaùc nhaän userID vaø Password ñöôïc ñaêng nhaäp  Xaùc ñònh thö muïc khôûi ñaàu  Ñònh nghóa kieåu truyeàn  Ngöôøi söû duïng thöïc thi caùc leänh thao taùc  Ñoùng keát noái Tuøy choïn xaùc ñònh loãi (debugging) coù theå theâm vaøo doøng leänh FTP baèng caùch theâm tham soá –d vaøo leänh. Khi ñoù caùc chæ thò töø maùy client ñöôïc theå hieän coù theâm kyù töï  ôû ñaàu chæ thò. Trong khi ñoù caùc chæ thò töø Server coù 3 soá ôû ñaàu chæ thò. Coù tham soá PORT trong doøng leänh duøng ñeå xaùc ñònh ñòa chæ keânh döõ lieäu treân maùy client ñang ñôïi söï phaûn hoài töø Server. Neáu khoâng coù tham soá PORT, keânh 20 (giaù trò maëc ñònh) seõ ñöôïc söû duïng. Tieác raèng caùc tieán trình truyeàn taäp tin khoâng theå cho pheùp thöïc thi trong cheá ñoä debugging. . Caùch söû duïng FTP Söû duïng FTP ñôn giaûn laø chuùng ta chæ caàn khôûi ñoäng phaàn meàm Client FTP vaø cung caáp cho noù teân cuûa maùy töø xa hoaëc ñòa chæ cuûa maùy töø xa caàn keát noái. Ví duï: ftp maïnh hay ftp 192.168.43.2 Sau khi tieán trình ñaêng nhaäp hoaøn taát, chuùng ta seõ troâng thaáy daáu nhaéc FTP> chæ ra raèng heä thoáng töø xa saün saøng chaáp nhaän caùc chæ thò. Moät khi chuùng ta ñaõ ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng töø xa, chuùng ta coù theå duøng caùc leänh thoâng thöôøng cuûa Linux ñeå hieån thò noäi dung taäp tin hay chuyeån ñoåi giöõa caùc thö muïc. Ví duï ñeå theå heän noäi dung cuûa moät thö muïc, chuùng ta söû duïng leänh dir hay leänh ls. Ñeå chuyeån ñoåi thö muïc duøng leänh cd. Ñeå trôû veà thö muïc cha söû duïng leänh cd .. Nhö chuùng ta thaáy, nhöõng leänh naøy gioáng nhö chuùng ta söû duïng ôû maùy cuïc boä. Tuy nhieân chuùng ta khoâng theå söû duïng chöùc naêng phím taét trong khi söû duïng FPT (nghóa laø chuùng ta nhaán phím Tab ñeå chöông trình töï laáy teân phuø hôïp). Roõ hôn laø chuùng ta phaûi nhaäp teân taäp tin hoaëc thö muïc töø ñaàu ñeán cuoái. Neáu chuùng ta ñaùnh sai teân taäp tin hay thö muïc, chuùng ta seõ nhaän ñöôïc thoâng baùo loãi vaø chuùng ta phaûi nhaäp laïi töø ñaàu. Nhöng cuõng may laø neáu chuùng ta thöïc thi FPT thoâng qua cheá ñoä 10
 11. ñoà hoïa (X_Window), chuùng ta coù theå söû duïng noäi dung töø nhöõng doøng ñaõ nhaäp tröôùc ñoù. Trong quaù trình duøng FPT, ñöông nhieân chuùng ta caàn phaûi bieát laøm caùch naøo ñeå nhaän 1 taäp tin töø heä thoáng töø xa cuõng nhö laøm caùch naøo ñeå taïo göûi 1 taäp tin ñeán maùy ñoù, Tröôùc tieân chuùng ta thöû söû duïng leänh get nhaèm muïc ñích khi chuùng ta di chuyeån qua laïi giöõa caùc thö muïc cuûa maùy töø xa vaø tìm 1 ra taäp tin naøo ñoù maø chuùng ta muoán laáy veà maùy cuïc boä Sau khi tieán trình ñaêng nhaäp hoaøn taát, chuùng ta seõ troâng thaáy daáu nhaéc FTP> chæ ra raèng heä thoáng töø xa saün saøng chaáp nhaän caùc chæ thò. Moät khi chuùng ta ñaõ ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng töø xa, chuùng ta coù theå duøng caùc leänh thoâng thöôøng cuûa Linux ñeå hieån thò noäi dung taäp tin hay chuyeån ñoåi giöõa caùc thö muïc. Ví duï ñeå theå heän noäi dung cuûa moät thö muïc, chuùng ta söû duïng leänh dir hay leänh ls. Ñeå chuyeån ñoåi thö muïc duøng leänh cd. Ñeå trôû veà thö muïc cha söû duïng leänh cd .. Nhö chuùng ta thaáy, nhöõng leänh naøy gioáng nhö chuùng ta söû duïng ôû maùy cuïc boä. Tuy nhieân chuùng ta khoâng theå söû duïng chöùc naêng phím taét trong khi söû duïng FPT (nghóa laø chuùng ta nhaán phím Tab ñeå chöông trình töï laáy teân phuø hôïp). Roõ hôn laø chuùng ta phaûi nhaäp teân taäp tin hoaëc thö muïc töø ñaàu ñeán cuoái. Neáu chuùng ta ñaùnh sai teân taäp tin hay thö muïc, chuùng ta seõ nhaän ñöôïc thoâng baùo loãi vaø chuùng ta phaûi nhaäp laïi töø ñaàu. Nhöng cuõng may laø neáu chuùng ta thöïc thi FPT thoâng qua cheá ñoä ñoà hoïa (X_Window), chuùng ta coù theå söû duïng noäi dung töø nhöõng doøng ñaõ nhaäp tröôùc ñoù. Leänh put seõ truyeàn taäp tin töø thö muïc hieän haønh maùy cuïc boä ñeán maùy töø xa. Caû hai leänh get vaø put chæ coù theå truyeàn moãi laàn moät taäp tin, vì vaäy khi chuùng ta caàn truyeàn moät luùc nhieàu taäp tin caàn phaûi söû duïng leänh mget vaø mput. Ví duï sau giaû söû truyeàn caùc taäp tin coù ñuoâi laø .doc töø maùy töø xa ñeán cuïc boä. mget *.doc Ngöôïc laïi neáu muoán truyeàn töø maùy cuïc boä ñeán maùy töø xa ta duøng leänh: mput *.doc FTP cung caáp 2 kieåu truyeàn döõ lieäu laø: ASCIII vaø Binary. Maëc ñònh FTP söû duïng kieåu ASCII, ñeå thieát laäp kieåu truyeàn Binary (nhaèm muïc ñích truyeàn nhöõng döõ lieäu coù caùc kyù töï ñaëc bieät ñöôïc nhuùng trong caùc baûng bieåu, ñoà hoïa…) chuùng ta duøng leänh: 11
 12. binary Chuùng ta cuõng coù theå chuyeån kieåu töø Binary veà ASCII baèng leänh ascii. Ñeå thoaùt FTP, ta ñaùnh leänh quit hoaëc exit, caû 2 leänh naøy seõ ñoùng keát noái cuûa baïn ñeán maùy töø xa vaø sau ñoù ngöng FTP treân maùy cuïc boä. Sau ñaây laø danh saùch caùc leänh duøng cuûa FTP. Caùc leänh thöôøng söû duïng: ascii Chuyeån sang cheá ñoä truyeàn kieåu ASCII Binary Chuyeån sang cheá ñoä truyeàn kieåu Binary cd Chuyeån ñoåi thö muïc treân Server (maùy töø xa) close Ñoùng keát noái del Xoùa moät taäp tin treân Server (maùy töø xa) dir Theå hieän noäi dung thö muïc treân Server (maùy töø xa) get Laáy moät taäp tin töø Server (maùy töø xa) veà maùy cuïc boä hash Theå hieän 1 kyù töï # cho moãi block ñöôïc truyeàn xong help Theå hieän danh saùch leänh cuûa FPT lcd Thay ñoåi thö muïc treân maùy Client (maùy cuïc boä) mget Laáy nhieàu taäp tin töø Server (maùy töø xa) veà maùy cuïc boä mput Göûi nhieàu taäp tin ñeán Server (maùy töø xa) töø maùy cuïc boä open Keát noái ñeán Server (maùy töø xa) put Göûi moät taäp tin ñeán Server (maùy töø xa) töø maùy cuïc boä pwd Theå hieän thö muïc hieän haønh cuûa Server (maùy 12
 13. töø xa) quit Terminates the FTP session CAÙC HEÄ THOÁNG FILE MAÏNG (NFS) NFS laø moät heä thoáng file maïng ñöôïc phaùt trieån vaøo cuoái naêm 1990 bôûi SNN Microsystems vaø ñöôïc theâm vaøo heä ñieàu haønh SNNOS cuûa noù (moät phieân baûn cuûa UNIX). NFS ñaàu tieân ñöôïc thieát keá vaø vaãn ñöôïc duøng chính nhö laø moät heä thoáng file maïng cuïc boä. NFS thuaän lôïi hôn nhöõng heä thoáng file maïng cuïc boä. NFS thuaän lôïi hôn nhöõng heä thoáng file maïng cuïc boä ñoù laø: NFS duøng IP nhö giao thöùc chuyeån vaän. Do bôûi ñieàu naøy, kyõ thuaät Tunneling (ñöôøng oáng) laø khoâng caàn thieát vaø giao thoâng NFS coù theå ñöôïc giöõ tröïc tieáp qua lieân maïng döïa treân IP. Duøng IP cho giao thöùc NFS cho pheùp khaùch haøng NFS trao ñoåi thoâng tin vôùi maùy phuïc vuï NFS moät caùch tröïc tieáp qua Internet maø khoâng caàn qua nhöõng maùy trung gian. (intermedia servers). SUN Microsystem ñaõ ñöa ra moät tieâu chuaån höôùng daãn söû duïng Protocal cho NFS vaø ñaët tieâu chuaån trong phaïm vi coâng coäng (RFC-1094). Tieâu chuaån naøy trình baøy giao thöùccho pheùp nhuõng ngöôøi baùn (vendors) thöïc hieän deã daøng nhöõng phieân baûn NFS voán coù theå lieân hoaït ñoäng vôùi phieân baûn SUN cuûa NFS. SUN tin chaéc raèng seõ coù moät daõi boå sung roäng töø phía ngöôøi baùn (vendors). NFS thì tích hôïp toát ñoái vôùi haàu heát heä thoáng döïa treân Unix. Treân haàu heát heä thoáng Unix. NFS ñöôïc phaân phoái nhö laø moät phaàn cuûa heä ñieàu haønh cô sôû. Moät vaøi heä thoáng Unix seõ töï ñoäng caøi ñaët caáu hình NFS cho maïng client-server. Raát nhieàu ngöôøi söû duïng Unix duøng NFS maø khoâng nhaän thöùc roõ raøng veà noù. Baát cöù heä thoáng naøo ñeàu coù theå ñöôïc duøng nhö laø moät khaùch haøng NFS hay moät server hay caû hai vôùi nhöõng söï thay ñoåi caáu hình ñôn giaûn. Ñeå ñaët caáu hình cho moät heä thoáng nhö laø moät Server. Vieäc ñieàu haønh heä thoáng phaûi xaùc ñònh khu vöïc cuûa ñóa ñöôïc truy caäp khaùch haøng gaén theâm vaøo maïng. Caáu hình cuûa döõ lieäu ñöôïc xuaát phaùt töø Server ñöôïc chöùa trong file etc/exports. Moät ví duï file exports nhö sau: /usr/man –ro /home/steve –access=bongo.stsf.com Nhöõng phaàn khaùc nhau cuûa ñòa coù theå truy xuaát töø nhöõng khoái ñieàu khieån truy caäp khaùc nhau. Trong ví duï tröôùc, döõ kieän trong /usr/man   (vaø taát caû döõ lieäu trong thö muïc döôùi /usr/amn) ñöôïc xuaát chæ ñoïc ñeán khaép moïi nôi. Caây thö muïc /home/steve ñöôïc xuaát ra ñeán heä thoáng bongo.stfs.com vôùi tieán trình ñoïc ghi. 13
 14. Ñeå truy caäp döõ lieäu töø /home/steve leân heä thoáng ibis.stfs.come, ngöôøi ñieàu khieån heä thoáng phaûi ñaùnh vaøo nhöõng caâu leänh sau: Mkdir /usr/usrs/steve Mount ibits.stfs.com: /home/steve /usr/usrs/steve Hìnhình 11.4 ñöa ra caùch moät heä thoáng file coù theå ñöôïc duøng chung trong NFS. Leänh mount keát hôïp moät heä thoáng file maïng vôùi ñöôøng daãn cuïc boä. Chuù yù raèng vieäc teân cuïc boä gioáng teân töø xa laø khoâng caàn thieát. Vieäc keát noái vaøo maïng (Network mount) maø ngöôøi ñieàu khieån heä thoáng muoán taïo ra taïi thôøi ñieåm khôûi ñoäng laïi heä thoáng ñöôïc ñaùnh vaøo moät taäp tin laø /etc/fstab. Moät khi vieäc keát noái thaønh coâng hoaøn toaøn, döõ lieäu trong /usr/usrs/steve coù theå ñöôïc truy caäp treân heä thoáng client (khaùch haøng) chæ nhö theá noù laø ñóa cuïc boä. Ibits bongo Export /home/steve access=bongo moutnibits:/home/ steve Trong khi NFS ñöôïc tích hôïp toát vaø deã duøng, noù vaãn coøn ñöôïc thieát keá nhö moät heä thoáng file maïng cuïc boä vaø coù vaán ñeà ñònh tæ leä vaøo moät heä thoáng file lieân maïng. Nhöõng khoù khaên naøy thuoäc veà vaán deà an toaøn döõ lieãu, giao thöùc vaø ñieàu haønh heä thoáng. Vaán ñeà an toaøn NFS laø moät phaàn môû roäng ñôn giaûn cuûa vaán ñeà an toaøn heâ thoáng file Unix. Trong Unix, moãi file ñöôïc sôû höõu bôûi moät user ñôn (ngöôøi duøng). Heä thoáng taäp tin tìm kieám quyeàn sôû höõu cuûa moät file döïa treân moät nguyeân goïi laø ñònh danh ngöôøi duøng (UIP). Maëc duø soá naøy thöôøng ñöôïc trình baøy döôùi daïng moät teân töôïng tröng, noù ñöôïc chöùa beân trong vaø teân töôïng tröng thì thöôøng chöùa trong taäp tin /etc/passwd   treân heä ñieàu haønh Unix. Khi heä thoáng A xuaát moät taäp tin ñeán heä thoáng B, nhöõng soá UID treân heä thoáng B ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån vieäc truy caäp tôùi nhöõng taäp tin chöøa heä thoáng A.Treân heä thoáng ñieàu haønh Unix, ngöôøi ñieàu khieån h thoáng , coù ñaët UID beân trong vaø teân töôïng tröng thì thöôøng chöùa taäp tin client ( khaùch haøng) truy caäp baát cöù filenaøo quaNFS maø ñöôïc xuaát ñoïcghi ñeán heä thoáng cuûa hoï. 14
 15. Khi heä thoáng A xuaát moät taäp tin ñeán heä thoáng B,nhöõng soá UID treân heä thoáng Bñöôïc duøng ñeå truy caäp tôùi nhöõng taäp tin chöùa trong heä thoáng A.Treân haàu heát caùc heä ñieàu haønhUnix, ngöôøi ñieàu khieån heä thoáng, coù theå ñaët UID baèng moät soá baát kì, cho pheùp ngöôøi ñieàu khieån heä thoáng cuûa moät client truy caäp baát cöù file naøo qua NFS maø ñöôïc xuaát ñoïc ghi ñeán heä thoáng cuûa hoï. Vieäc xuaát nhaäp döõ lieäu qua NFS cho pheùp truy caäp ñoïc ghi ñeán heä thoáng khoâng theå tin caäy laø moät loå hoång veà an toaøn. Trong moät moâi tröôøng lieân maïng, thaät laø nguy hieåm khi tin töôûng vaøo ngöôøi ñieàu khieån cuûa moät heä thoáng xa xoâi, vôùi vieäc duøng chung roäng raõi döõ lieäu ñoïc-ghi trong moät moâi tröôøng lieân maïng. Heä thoáng NFS an toaøn theâm vaøo heä thoáng xaùc thöïc (anthentication) maø giaûi quyeát vaán ñeà an toaøn ñaëc bieät naøy. Thaäm chí vôùi NFS an toaøn, vieäc ñònh toïa ñoä quan troïng (significant) giöõa client vaø server vaãn coøn caàn thieát cho vieäc duøng chung döõ kieän ñoïc ghi. Caàu hình an toaøn cuûa NFS cho ña heä thoáng coù theå ñöôïc ñònh vò baèng caùch duøng dòch vuï thoâng tin Heä Thoáng (NIS). Moät phieân baûn tröôùc ñaây cuûa NIS ñöôïc goïi laø “ nhöõng trang giaáy vaøng” hay “YP”. NIS cho pheùp nhieàu heä thoáng duøng chung moät caáu hình an toaøn thoâng thöôøng. Thaät khoâng may NIS ñoøi hoûi vieäc hôïp taùc giöõa taát caû caùc heä thoáng trong moät maïng ñeå tin caäy vaøo khoái ñieàu khieån an toaøn trung taâm (central sacurity authority) Trong hi NFS khoâng coù ñuû an toaøn ñeå hoaït ñoäng trong moät moâi tröôøng lieân maïng chung duøng döõ lieäu ñoïc-ghi, noù coù theå toû ra raát hieäu quaû trong moâi tröôøng (enterprisewede) keát hôïp nôi maø moät ñieàu khieån trung taâm coù theå ít raéc roái hôn. Thaäm chí neáu giao thöùc NFS ñöôïc döïc treân giao thöùc chuyeån vaän IP. Giao thöùc döõ lieäu NFS cuõng khoâng töông thích toát vôùi moâi tröôøng lieân maïng. Soá thoâng ñieäp phaûi ñöôïc huyeån ñoåi giöõa client vaø server moãi khi moät taäp tin ñöôïc truy caäp hay moät khoái döõ lieäu ñöôïc ñoïc. Bôûi vì quaù nhieàu “goù” ñöôïc trao ñoåi giöõa client vaø server söï tieàm taøng laâu hôn cuûa moät moâi tröôøng lieân maïn g coù theå taùc ñoäng hieäu quaû ñeán thôøi gian ñaùp öùng lónh hoäi ñöôïc cuûa moät heä thoáng file NFS trong moät moâi tröôøng lieân maïn g (khi ñöôïc so saùnh vôùi nhöõng sô ñoà khaùc NFS coù theå töông ñoái chaäm qua nhöõng moái lieân keát baän roän, daøi taûi. Heä thoáng taäp tin treân NFS server ñöôïc NFS Client mount leân heä thoáng taäp tin cuïc boä cuûa noù cho pheùp caùc ngöôøi duøng deã daøng truy suaát caùc taäp tin cuïc boä cuûa chnh noù. NFS cho pheùp caùc maùy tính trong heä thoáng maïng Unix chia xeû caùc heä thoáng taäp tintreân ñóa cöùng moät caùch töï nhieân nhaát. Khi trang bò ñaày ñuû caùc phaàn meàm chöùc naêng baát kyø heä thoáng NFSMOUNT naøo cuõng coù theå vöøa laø NFS Server vöøa laø NFS Client. Cô cheá thöïc hieän NFS RPC 3 TCP UDP 2 Internet Protocol 15 1 Network Access
 16. Tröôùc heát NFS Server export thö muïc chöùa heä thoáng taäp tin maø noù muoán chia xeû cho caùc Client söû duïng. NFS Client mount thö muïc ñöôïc exported naøy cuûa NFS Server vaøo heä thoáng taäp tin cuûa Client, thu muïc ñöôïc mounted naøy thaønh moät thö muïc bình thöôøng treân heä thoáng taäp tin cuûa Client. Ñeå NFS coù theå taïo söï trong suoát cho söï truy xuaát töø xa xuyeân qua maïng. NFS caàn phaûi taïo neân giao dieän giöõa clients vaø server qua 2 protocols: Mount Protocol (mount, rpc.mount): Client gôûi teân ñöôøng daãn (Path Name) vaø nhaän moät file handle töø Server. File Handle naøy nhaän dieân ñuùng heä thoáng taäp tin, ñóa vaø inode number cuûa thö muïc ñöôïc mounted. Caùc leänh goïi veà sau seõ duøng File Handle naøy. NFS Protocol (nfsd; rpc.nfsd): Giao thöùc naøy hoã trôï haàu heát caùc system call cuûa Unix, ngoaïi tröø vieäc goïi leänh “ Môû vaø Ñoùng” taäp tin . Ñeå ñoïc taäp tin, Client gôûi ñeán server moät thoâng baùo chöùa file handle, ñöôøng daãn töông töø thö muïc ñöôïc mounted. Ñoaïn khôûi ñaàu ñoïc vaø soá bytes phaûi ñoïc,…; Server döïa vaøo thoâng baùo naøy ñoïc xong gôûi keát quaû veà cho Client. Cô cheá thieát laäp vaø söû  duïng NFS  Taïi NFS Server. NFS Server phaûi khai baùo taøi nguyeân ñöa ra heä thoáng söõ duïng qua taäp tin “/etc/exports”. Taäp tin /etc/exports chöùa nhieàu doøng; moãi doøng moâ taû thö muïc maø noù muoán chia seõ ra maïng. Moät doøng cuûa taäp tin /etc/exports goàm coù: Döôùi ñaây laø moät taäp tin /etc/exports maãu: #exports file for hostA /mnt/cdrom (ro) /pub (rw) /pub/special (noaccess) /home/scrdoc hv30 (rw) hv50 (rw, no_root_squash) /usr/doc *.hcm.vn (ro) /home/ftp/pub (ro,insecure,all_squash) 16
 17. Caùc option ñi keøm theo coù theå xem giaûi thích trong manual cuûa exports [man exports]. Thí duï: Ro : read only. Rw : read & write. Noaccess : khoâng cho pheùp truy suaát. All_squash : xem moïi ngöôøi duøng truy suaát nhö anonymous user, höõu duïng khi export thö muïc coâng coäng pub trong root directory cuûa FTP server Khi khôûi ñoäng NFS Server seõ ñoïc noäi dung taäp tin /etc/exports vaø theo ñoù maø gôûi thoâng baùo ra maïng caùc taøi nguyeân thö muïc seõ ñöôïc chia seõ cuûa noù qua 2 chöông neàn (daemon) laø rpc.nfsd vaø rpc.mountd. Neáu taäp tin taäp tin /etc/exportfs ñöôïc hieäu chænh sau khi khôûi ñoäng maø chuùng ta muoán coù taùc ñoäng ngay laäp töùc thì coù theå goïi leänh /usr/sbin/exportfs hay 2 leänh tröïc tieáp: Kill –l  Kill –l  Luùc ñoù caùc giao thöùc naøy seõ ñoïc laïi taäp tin /etc/exports vaø döïa vaøo ñoù maø thi haønh. Taïi NFS Client Khi khôûi ñoäng heä thoáng seõ ñoïc vaøo taäp tin /etc/fstab ñeå goïi caùc leänh mount töông öùng caùc heä thoáng taäp tin ñöôïc khai baùo. Ta cuõng coù theå khai baùo ñeå heä thoáng mount töï ñoäng caùc thö muïc ñöôïc chia seõ qua NFS khi khôûi ñoâng maùy, nhöng khi ñoù thì ñoøi hoûi NFS Server phaûi ñöôïc khôûi ñoäng tröôùc NFS Client. Thí duï: /etc/sftab cuûa maùy locnt co doøng vl:/usr/doc /mnt/doc nfs auto 1  3 vl:/home/srdoc /mnt/scrdoc nfs noauto,user 1 3 Neáu muoán mount NFS ngay laäp töùc thì coù theå duøng leänh muont nhö sau ( chæ coù ngöôøi quaûn trò heä thoáng root môùi coù theå söû duïng leänh mount ñaày ñuû nhö theá naøy) Mount vl:/usr/doc /mnt/doc ­t nfs  Hay user thöôøng coù theå goõ leänh Mount  /mnt/scrdoc. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 17
 18. 1. Khaùi quaùt veà DHCP. DHCP laø moät giao thöùc duøng ñeå cung caáp ñòa chæ ñoäng cho caùc maùy Client. DHCP Server töï ñoäng gaùn ñòa chæ IP cho host coù caáu hình duøng chöùc naêng DHCP client. Noù raát tieän lôïi cho vieäc caáp phaùt ñòa chæ töï ñoäng khi coù yeâu caàu cuûa DHCP client, giaûm sai soùt vaø truøng laép khi gaùn ñòa chæ IP tónh ( thuû coâng ). Khi khôûi ñoäng DHCP client yeâu caàu xin caáp ñòa chæ IP vaø caùc thoâng tin quan heä ( Gateway, DNS, ….), DHCP nhaän ñöôïc yeâu caàu seõ truy trong cô sôû döõ lieäu tìm trong phaïm vi ñöôïc aán ñònh tröôùc choïn moät ñòc chæ IP thích hôïp vaø ñeà nghò cung caáp cho DHCP client. Neáu caùc thoâng tin veà ñòa chæ IP cho client ñöôïc nhaän thì client tieáp tuïc hoaøn taát giao thöùc TCP/IP, coøn ngöôïc laïi thì TCP/IP khoâng theå khôûi ñoäng ñöôïc. Treân moät maïng coù theå coù nhieàu DHCP Server. DHCP Server phaûi coù phaàn meàm DHCP Server Service ñöôïc caøi ñaët vaø khôûi ñoäng treân maïng tröôùc khi DHCP Client khôûi ñoäng. Ñaëc bieät DHCP phaûi coù caáu hình tónh veà ñòa chæ IP, SubnetMask, beân caïnh ñoù DHCP Server khoâng theå laø moät DHCP Client. Moät DHCP Server phaûi khai baùo caùc thoâng tin veà phaïm vi ñòa chæ IP vaø caùc thoâng tin khaùc ñeå cung caáp cho caùc Client. 2. Hieän thöïc keát quaû thieát laäp DHCP Server  a. Thieát laäp DHCP Server  Böôùc 1: Khai baùo caáu hình cho DHCP Sever baèng caùch thay ñoåi noäi dung cuûa taäp tin /etc/exports. Sau ñaây laø noäi dung cuûa taäp tin /etc/exports. # Sample /etc/dhcpd.conf             default­lease­time 600; max­lease­time 7200; option subnet­mask 255.255.255.0; option broadcast­address 192.168.43.255; option routers 192.168.43.1; option domain­name­servers 192.168.43.1; option domain­name “locnt”; subnet 192.168.43.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.43.1 192.168.43.5 } Böôùc 2: Kieåm tra xem coù trình dhcpd naøo ñang chaïy treân maùy cuïc boä chöa? Baèng leänh: ps ax | grep dhcpd - Neáu coù thì kill tieán trình cuûa dhcpd ñang coù: #kill  - Neáu khoâng coù thì ñaùnh leänh: #dhcpd. Neáu gaëp thoâng baùo sau xem nhö chuùng ta ñaõ ñònh caáu hình DHCP Server thaønh coâng. 18
 19. b. Thieát laäp DHCP Client  Ñònh caáu hình DHCP Client cho maùy cuïc boä. Chuù yù raèng DHCP Client khoâng ñöôïc coù ñòa chæ IP coá ñònh, töùc laø khoâng ñöôïc nhaäp baát kyø ñòa chæ naøo chæ choïn chöùc naêng DHCP cho DHCP Client  Telnet (telecommunications network) Chöông trình Telnet nhaèm muïc ñích keát noái vaøo moät maùy töø moät maùy khaùc maø khoaûng caùch giöõa hai maùy laø ñaùng keå thoâng qua moät maïng. Noùi caùch khaùc, moät ngöôøi söû duïng treân moät maùy A coù khaû naêng keát noái vaøo maùy B duø maùy B ôû baát kyø ñaâu treân maïng. Vaø hieäu öùng coâng vieäc gioáng nhö laø ngöôøi söû duïng ñang ngoài tröôùc maùy B maø thöïc chaát ngöôøi söû duïng ñang ngoài ôû maùy A. Dòch vuï Telnet hoã trôï thoâng qua coång soá 23 cuûa giao thöù TCP. Telnet toû ra khaù thu huùt ngöôøi söû duïng bôûi vì ngöôøi söû duïng coù theå laøm vieäc taïi moät maùy maø coù theå truy caäp ñeán caùc nguoàn cuûa 19
 20. moät maùy khaùc (bao goàm caùc oå ñóa, chöông trình). Khi ñöôïc keát noái tröïc tuyeán vôùi moät maùy khaùc, boä vi xöû lyù cuûa maùy tính ñoù phaûi quaûn lyù vaø dòch boä maõ giöõa 2 maùy, ñoâi khi gaây ra tình quaù taûi cho boä vi xöû lyù. Neáu coù nhieàu keát noái töø xa, boä vi xöû lyù cuûa maùy bò keát noái coù theå toán moät soá löôïng raát lôùn thôøi gian quaûn lyù coâng vieäc dòch maõ. Ñaây laø chöùc naêng ñaëc bieät cuûa caùc Server, noù coù theå xöû lyù nhieàu keát noái vaøo cuøng luùc, neáu moãi keát noái ñeàu baét Server xöû lyù toaøn boä thì khi ñoù boä vi xöû lyù cuûa Server seõ bò chaäm laïi do bò quaù taûi. Telnet xöû lyù vaán ñeà naøy ñeå giaûm söï quaù taûi baèng caùch gaén vaøo moãi maùy tính moät tính naêng rieâng beân trong giao thöùc Telnet. Khi hai maùy truyeàn thoâng baèng Telnet, Telnet töï noù coù theå xaùc ñònh vaø thieát laäp caùc moái truyeàn thoâng trong suoát quaù trình keát noái. Khi 1 keát noái ñaõ ñöôïc thieát laäp bôûi Telnet, caû hai ñaàu keát noái phaûi ñoàng yù döïa treân cuøng moät phöông thöùc cho caû hai maùy ñeå chuyeån giao thoâng tin, ñieàu naøy seõ laøm giaûm bôùt möùc ñoä xöû lyù cuûa boä vi xöû lyù Server trong coâng vieäc. Thoâng thöôøng, Telnet ñoøi hoûi 1 tieán trình server chaáp nhaän caùc yeâu caàu göûi ñeán cho 1 phieân Telnet. Treân caùc heä thoáng Unix, tieán trình naøy ñöôïc goïi laø telnetd. Treân Windows NT4 vaø caùc heä ñieàu haønh chuaån PC khaùc, luoân ñoøi hoûi phaûi coù moät chöông trình Telnet Server. Maùy Client chaïy moät chöông trình ñöôïc goïi laø telnet, thöïc hieän keát noái ñeán server. Ñaëc bieät laø caùc maùy Linux, chuùng thöïc thi ñoàng thôøi caû hai Client vaø Server, cuï theå laø moät ngöôøi coù theå keát noái vaøo caùc maùy khaùc treân maïng vaø caùc ngöôøi khaùc cuõng coù theå keát noái vaøo maùy cuûa ngöôøi naøy. Giao thöùc Telnet söû duïng khaùi nieäm maùy aûo (network virtual terminal) ñeå ñònh nghóa caû hai ñaàu keát noái cuûa moät keát noái Telnet. Moãi ñaàu cuûa keát noái (moãi maùy aûo) coù moät baøn phím vaø moät maøn hình. Moâ hình nhö sau: Giao thöùc Telnet söû duïng 2 chöông trình taïi moãi 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2