đồ án chuyển động cơ khí, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
10
download

đồ án chuyển động cơ khí, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm nghiệm về độ bền mỏi tại tiết diện của các trục trục 1:tại tiết diện: 10 –11 –12 trục 2 :tại tiết diện:21 –22 trục 3:tại tiết diện :31 –32 –33 Với thép cacbon45 ta lấy b =600Mpa Với dj là đường kính trục tại tiết dịên kiểm tra b chiều rộng then t1 chiều sâu của rãnh then trên trục Tiết diện 10 26 8- 7 4 d(mm) b , h t1 Wj (mm)3 W0j (mm)3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án chuyển động cơ khí, chương 6

  1. Chương 6: Kieåm nghieäm veà ñoä beàn moûi taïi tieát dieän cuûa caùc truïc truïc 1:taïi tieát dieän: 10 –11 –12 truïc 2 :taïi tieát dieän:21 –22 truïc 3:taïi tieát dieän :31 –32 –33 Vôùi theùp cacbon45 ta laáy b =600Mpa  -1 =0,436.b =0,436.600 =261,6Mpa -1 =0,58.-1 =0,58.362,6 =151,73Mpa Mj mj =0 ;aj = Wj  Tính moâmen caûn uoán vaø moâmen caûn xoaén  .d 3 b.t1 .d j  t1   .d 3 b.t1 .d j  t1  2 2 Wj = j j  ;W0j = j j  32 2.d j 16 2.d j Vôùi dj laø ñöôøng kính truïc taïi tieát dòeân kieåm tra b chieàu roäng then t1 chieàu saâu cuûa raõnh then treân truïc Tieát d(mm) b  h t1 Wj W0j dieän (mm)3 (mm)3 10 26 8 7 4 1427,67 3151,44
  2. 12 34 10  8 5 3238,3 7095 21 48 14  12 7 9135,84 19987,68 22 48 14  12 7 9135,84 19987,68 31 60 18  16 10 17445 38640 33 55 16  4 9 11237 25034  Caùc thoâng soá khaùc : aj;aj Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa trò soá önùg suaát truøng bình ñeán ñoä beàn moûi  =0.05  =0 Heä soá: Kd =  K  K  1 K   x  y j    K d j     K x  1 K y K       Kx heä soá taäp trung öùng suaát do traïng thaùi beà maët:Kx =1,06 (tra baûng 10.8TL1) Ky heä soá taêng beàn beà maët truïc Ky =1,8 (tra baûng 10.9 TL1) Heä soá kích thöôùc (tra baûng 7.2 CSTKM) 10 12 21 22 31 33 0,91 0,88 0,84 0,84 0,81 0,81
  3. 10 12 21 22 31 33 0,89 0,81 0,78 0,78 0,81 0,76 Trò soá K K  ;  ñoái vôùi beà maët laép coù ñoä doâi kieåu laép k6: d= 30…50 (mm); b =600Mpa : K    2,06 ; K  =1,64  D = 50…100 (mm) K   2,52 ; K  =2,03 K ;K ñoái vôùi truïc coù raõnh then: K =1,46 ; K = 1,54 Mj Tj Vôùi : aj = ;aj = Wj 2W0 j Töø caùc thoâng soá vöøa tím ta coù baûng: Tieát d(mm) Tæ soá K   Tæ soá ; K  Kd j K d j   dieän
  4. dieän Raõnh Laép Raõnh Laép then caêng then caêng 10 26 1,6 2,06 1,73 1,64 1,18 0,99 11 30 - 2,06 - 1,64 1,18 0,94 12 34 1,66 2,06 1,9 1,64 1,18 1,1 21 48 1,74 2,06 1,97 1,64 1,18 1,1 22 48 1,74 2,06 1,97 1,64 1,18 1,13 31 60 1,8 2,52 2,03 2,03 1,43 1,16 32 55 - 2,52 - 2,03 1,43 1,16 33 52 1,8 2,52 2,03 2,03 1,43 1,16 Tieát d aj aj Kd Kd s s s dieän (mm) 10 26 0 19,2 1,18 0,99 - 7,98 7,98 11 30 39,8 12,67 1,18 0,94 5,57 10,98 4,96 12 34 59,3 7,77 1,18 1,1 3,74 17,75 3,66 22 48 38,55 11,13 1,18 1,13 5,75 12.07 5,1 23 48 60,4 11,13 1,18 1,13 3,67 12,1 3,5 31 55 25 20,7 1,43 1,16 7,32 6,32 4,78 32 60 46 15,7 1,43 1,16 3,98 8,33 3,59
  5. 33 52 0 24,23 1,43 1,16 - 5,4 5,4 Vôùi s =2,5…3 Truïc ñaït ñoä beàn moûi vaø ñoä cöùng vöõng
Đồng bộ tài khoản