đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
342
lượt xem
143
download

đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng cần đạt yêu cầu về độ nhám bề mặt, độ song song của tâm các lỗ cơ bản với nhau... Từ các yêu cầu trên, ta phải thiết kế một qui trình công nghệ hợp lý từ khâu tạo phôi đến khâu tạo thành chi tiết hoàn chịnhTrển cơ sở đó ta phải thiết kế đồ gá, tính chế độ cắt và xác định thời gian gia công cơ bản cho từng nguyên công một cách hợp lý để đạt hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao nhất. Những yêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 1

  1. LÔØI NOÙI ÑAÀU Qui trình coâng ngheä cheá taïo chi tieát daïng caøng caàn ñaït yeâu caàu veà ñoä nhaùm beà maët, ñoä song song cuûa taâm caùc loã cô baûn vôùi nhau... Töø caùc yeâu caàu treân, ta phaûi thieát keá moät qui trình coâng ngheä hôïp lyù töø khaâu taïo phoâi ñeán khaâu taïo thaønh chi tieát hoaøn chænh.Treân cô sôû ñoù ta phaûi thieát keá ñoà gaù, tính cheá ñoä caét vaø xaùc ñònh thôøi gian gia coâng cô baûn cho töøng nguyeân coâng moät caùch hôïp lyù ñeå ñaït hieäu quaû kinh teá, kyõ thuaät cao nhaát. Nhöõng yeâu caàu treân ñöôïc trình baøy trong: ÑOÀ AÙN THIEÁT KEÁ QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ GIA COÂNG GIAÙ CHÆNH. Caùc soá lieäu, thoâng soá do tra baûng hoaëc tính toaùn ñeàu döïa vaøo caùc taøi lieäu tham khaûo vaø kinh nghieäm cuûa thaày coâ höôùng daãn..Moät saûn phaåm coù theå coù nhieàu phöông aùn coâng ngheä khaùc nhau vieäc thieát keá quy trình coâng ngheä coøn so saùnh vaø choïn loïc ra ñöôïc moät phöông aùn coâng ngheä hôïp lyù nhaát ñaûm baûo yeâu caàu veà chaát löôïng, giaù thaønh reû, toán ít thôøi gian, ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi. Tuy nhieân, do ñaây laø laàn ñaàu thöïc hieän ñoà aùn vaø do kieán thöùc coøn haïn heïp neân ñaõ khoâng choïn chính xaùc moät soá thoâng soá caàn thieát do ñoù khoâng theå traùnh khoûi nhöõng sai soùt trong quaù trình thieát keá ,tính toaùn. Em raát mong thaày coâ goùp yù, boå sung ñeå kieán thöùc cuûa em ñöôïc vöõng vaøng hôn. Cuoái cuøng chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ khoa cô khí, ñaëc bieät laø thaày HUYØNH NGOÏC
  2. HIEÄP ñaõ taän tình giuùp ñôõ,höôùng daãn vaø boû nhieàu thieàu gian giuùp ñôõ chuùng em hoaøn thaønh taäp ñoà aùn naøy. Nhoùm sinh vieân thöïc hieän. Nguyeãn Phaïm Xuaân Aùnh 20200097 Traàn Minh Caàu 20200189 Nguyeãn Töù Ñieàn Phuùc Chaâu 20200206
  3. CHÖÔNG 1 - XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT 1.1 Saûn löôïng chi tieát caàn cheá taïo: Muïc ñích laø xaùc ñònh hình thöùc toå chöùc saûn xuaát ( ñôn chieác, haøng loaït nhoû, haøng loaït vöøa, haøng loaït lôùn, haøng khoái) ñeå töø ñoù caûi thieän tính coâng ngheä cho chi tieát, choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi, choïn thieát bò coâng ngheä hôïp lyù cho vieäc gia coâng chi tieát. Saûn löôïng cheá taïo trong moät naêm cuûa nhaø maùy ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc 2.1 (TL1-Trang 23):   N  N 0 .m.(1  ).(1  ) (chieác/naêm) 100 100 +Trong ñoù: N0 = 10000 chieác/naêm : Soá saûn phaåm trong moät naêm theo keá hoaïch (ñöôïc cho trong nhieäm vuï thieát keá). m = 1 chieác : Soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät saûn phaåm.  = 10 – 20% : Soá % chi tieát duøng laøm phuï tuøng, choïn  = 10%.  = 5 – 7% : Soá % chi tieát pheá phaåm trong quaù trình cheá taïo, choïn =5%. Töø ñoù ta coù: N  10000.1.(1  10 ).(1  5 )  11550 chieác/naêm 100 100 1.2 Khoái löôïng chi tieát: Xaùc ñònh gaàn ñuùng khoái löôïng chi tieát baèng caùch chia chi tieát ra laøm 5 phaàn theå tích: V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 +Vôùi: V1  60. .(202  152 )  32987 (mm3) V2  16. .(112  82 )  2865 (mm3)
  4. 3 V3  16. .(102  4,52 )  (25.20  25.9).16  6905 (mm ) 3 V4  50.25.10   .152.10  25.4,5.10  4306 (mm ) V5  10.71.(16  40 )  10 .(152  82 )  17351 (mm3) 2 2 → V  32987  2865  6905  4306  17351  64414 (mm3) Troïng löôïng rieâng cuûa vaät lieäu: 3   7200 kg/m Vaäy khoái löôïng chi tieát laø: → M = V . =7200.64414.0,000001 = 463,78 g = 0,464 kg → M < 1 kg vaø theo baûng 2.1 (TL1-Trang 24) ta xaùc ñònh ñöôïc ñaây laø saûn xuaát haøng loaït vöøa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản