đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
219
lượt xem
83
download

đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là chi tiết dạng càng, công dụng của nó là điều khiển hoạt động của các chi tiết khác gắn vào nó. Nó chuyển động được là nhờ một trục gắn vào lỗ làm việc chính có đường kính Φ = 30 mm, trục và lỗ được liên kết với nhau bằng then. Nhờ trục này sẽ điều khiển được các chi tiết khác gắn vào hai lỗ ở hai đầu càng có đường kính lần lượt là l = 16 mm và rãnh dài có l = 9 mm. Ta bắt gặp giá chỉnh rất nhiều trong các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 2

  1. CHÖÔNG 2 – PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG 2.1 Coâng duïng cuûa chi tieát: Ñaây laø chi tieát daïng caøng, coâng duïng cuûa noù laø ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa caùc chi tieát khaùc gaén vaøo noù. Noù chuyeån ñoäng ñöôïc laø nhôø moät truïc gaén vaøo loã laøm vieäc chính coù ñöôøng kính Φ = 30 mm, truïc vaø loã ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng then. Nhôø truïc naøy seõ ñieàu khieån ñöôïc caùc chi tieát khaùc gaén vaøo hai loã ôû hai ñaàu caøng coù ñöôøng kính laàn löôït laø  = 16 mm vaø raõnh daøi coù  = 9 mm. Ta baét gaëp giaù chænh raát nhieàu trong caùc cuïm chi tieát cô khí vaø tuøy theo töøng tröôøng hôïp maø noù coù theå coù hình daïng khaùc nhau töông ñoái nhöng thoâng duïng nhaát cuûa giaù chænh thöôøng ñöôïc söû duïng trong hoäp baùnh raêng thay theá cuûa caùc maùy coâng cuï ñeå ñieàu chænh söï aên khôùp giuõa baùnh raêng trung gian vôùi caëp baùnh raêng thay theá ñeå khöû ñoä rô cuûa caëp baùnh thay theá khi thay ñoåi tæ soá truyeàn.
  2. 2.2 Ñieàu kieän laøm vieäc: Chi tieát laøm vieäc trong moâi tröôøng khoâng coù boâi trôn, chòu maøi moøn, chòu va ñaäp nhieät. Cuï theå laø trong caùc hoäp baùnh raêng thay theá… 2.3 Yeâu caàu kó thuaät: + Keát caáu chi tieát töông ñoái hôïp lyù tuy nhieân phaûi boå sung theâm goùc löôïn ñeå deã daøng laáy phoâi. + Yeâu caàu cuûa chi tieát daïng caøng ñoøi hoûi caùc loã cô baûn phaûi ñöôïc gia coâng vôùi caáp chính xaùc cao. + Ñoä khoâng song song giöõa caùc taâm loã laø 0,1 . 100 + Ñoä khoâng vuoâng goùc cuûa taâm loã so vôùi maët ñaàu trong khoaûng 0,1 . 100 + Raõnh then gia coâng vôùi ñoä nhaùm Rz = 20. + Loã Φ = 30 mm, Φ = 16 mm ñoøi hoûi Ra = 2,5. + Raõnh Φ = 9 mm ñoøi hoûi Rz = 20. + Caùc beà maët ñaàu cuûa loã coù ñoä nhaùm Rz = 20 + Caùc beà maët coøn laïi khoâng gia coâng coù Rz = 80 + Caùc kích thöôùc coøn laïi cheá taïo theo caáp chính IT 15 xaùc ± 2
  3. 2.4 Vaät lieäu chi tieát: -Do caøng laøm vieäc vôùi taûi troïng khoâng lôùn neân gang xaùm (GX15-32) laø thoûa maõn yeâu caàu kó thuaät. - Toå chöùc teá vi: graphic daïng taám - Thaønh phaàn hoùa hoïc: nhieàu C, Si, ít Mn - Caùch cheá taïo: Ñuùc vaø laøm nguoäi chaäm - Cô tính: thaáp neân phuø hôïp cho caùc chi tieát ít chòu löïc nhöng chòu va ñaäp nhieät toát. Ñoä cöùng töø 150 ÷ 350 HB, GX15-32 coù  buon  150 MPa,  b keo  320 MPa. → Tính chaát cô lyù phuø hôïp vôùi yeâu caàu cheá taïo. 2.5 Yeâu caàu veà ñoä chính xaùc vò trí töông quan giöõa caùc beà maët ta coù theå duøng caùc duïng sau ñeå kieåm tra: * Kieåm tra ñöôøng kính loã baèng thöôùc caëp hoaëc ñoàng hoà so. * Kieåm tra ñoä khoâng song song giöõa caùc ñöôøng taâm loã baèng ñoàng hoà so vôùi ñoà gaù. * Kieåm tra ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa loã vaø maët ñaàu baèng ñoà gaù chuyeân duøng vaø ñoàng hoà so. * Tuøy theo saûn löôïng vaø ñoä chính xaùc cuûa chi tieát maø ta thieát keá ñoà gaù chuyeân duøng hay ñoà gaù vaïn naêng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản