đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
316
lượt xem
126
download

đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sai số đồ gá trong trường hợp này là do độ đảo của trục chính. Đây thuộc về sai số khi chế tạo máy nhưng rất bé. Sai số này ảnh hưởng đến sai số hình dáng của chi tiết sau khi gia công, nhưng đối với nguyên công hiện tại thì sai số này không làm cho vị trí bề mặt phôi thay đổi bao nhiêu, nên có thể cho rằng sai số đồ gá bằng 0 hoặc không đáng kể. Vậy sai số gá đặt có thể cho bằng 0. ([4] trang 65) *Sai số chuẩn: = 0 – Do...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 6

 1. CHÖÔNG6: TÍNH LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG VAØ KÍCH THÖÔÙC TRUNG GIAN 6.1 Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tính toaùn cho loã 5: Loã 5 coù ñöôøng kính Φ 30+0,033, caáp chính xaùc IT8. Löôïng dö nhoû nhaát töø 2 phía: 2 Z i min  2  RZ  Ti 1  i21   i2  ([4] trang 55) i 1 + Zimin: Löôïng dö beù nhaát cuûa böôùc coâng ngheä thöù i. + RZ : Chieàu cao nhaáp nhoâ, ñoä nhaùm do bieán i 1 cöùng ôû lôùp gia coâng tröôùc ñeå laïi, μm. + Ti-1: Chieàu saâu lôùp beà maët bò hoûng do böôùc coâng ngheä tröôùc ñeå laïi. + ρi-1: Sai soá khoâng gian beà maët. * Tính i 1 vaø  i : i  cv  vt 2 2 ([4] trang 55) cv : Sai soá do coâng veânh beà maët gia coâng. vt : Sai soá do vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø chuaån ñònh vò.  i   c2   k2   gd 2 c : Sai soá chuaån k : Sai soá do keïp chaët  gd : Sai soá do gaù ñaët + Loã Φ 30 coù ñoä nhaùm Ra = 2,5. Ta coù phoâi ñuùc ra coù caáp chính xaùc 15, Rz = 80. Theo höôùng daãn ñoà aùn CNCTM: Rz + T = 500( [4] T148 CCX phoâi II)
 2. +Vaät lieäu chi tieát laø gang neân caùc böôùc gia coâng tieáp theo T = 0 * Sai soá gia coâng cuûa beà maët do böôùc gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi: o  cv  vt 2 2   k .d     k .l  ([5] trang 49) 2 2 cv  Vôùi l : Chieàu daøi loã d : Ñöôøng kính loã gia coâng  k : Ñoä cong ñôn vò (  k = 1 μm/mm) ([5] baûng 15 trang 43) → cv  1.30 2  1.60 2  67 μm vt : Sai soá do vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø maët ñònh vò. Ñaây chính laø sai leäch vò trí khuoân (nöûa khuoân treân vaø nöûa khuoân döôùi), sai leäch loûi khi laép khuoân. Sai soá do leäch taâm giöõa ñöôøng taâm chuaån vaø maët truï gia coâng:  vt  800 μm (trang 253 [1]) →  o  67 2  8002 = 803 μm * Caùc sai soá khoâng gian coøn laïi: Sai soá coøn laïi sau böôùc tieän thoâ i  K in .o ([4] trang 64) 1  0,06.803  48,18 μm Sai soá coøn laïi sau böôùc tieän baùn tinh:  2  0,05.803  40,15 μm Sai soá sau böôùc tieän tinh: 3  0,04.803 =32,12 μm * Sai soá gaù ñaët:  i   c2   k2   dg 2
 3. - Sai soá ñoà gaù trong tröôøng hôïp naøy laø do ñoä ñaûo cuûa truïc chính. Ñaây thuoäc veà sai soá khi cheá taïo maùy nhöng raát beù. Sai soá naøy aûnh höôûng ñeán sai soá hình daùng cuûa chi tieát sau khi gia coâng, nhöng ñoái vôùi nguyeân coâng hieän taïi thì sai soá naøy khoâng laøm cho vò trí beà maët phoâi thay ñoåi bao nhieâu, neân coù theå cho raèng sai soá ñoà gaù baèng 0 hoaëc khoâng ñaùng keå. Vaäy sai soá gaù ñaët coù theå cho baèng 0. ([4] trang 65) *Sai soá chuaån:  c = 0 – Do keïp treân maâm caëp 3 chaáu töï ñònh taâm. *Sai soá keïp chaët:  k  250 μm ( [5] trang 47) ->  i  0 2  250 2  0 2 = 250 μm Vaäy löôïng dö nhoû nhaát caû hai phía cho töøng nguyeân coâng: + Löôïng dö cho böôùc nguyeân coâng tieän thoâ: 2 Z1min  2.  Ro  To   o   o2  ( [5]hoaëc [4] trang 55) 2  2 Z1min  2. 80  420  8032  2542  2684 μm = 2,684 mm + Löôïng dö cho böôùc nguyeân coâng tieän baùn tinh:  2 Z 2 min  2. R1  T1  12  12  2 Z 2 min  2.  40  0   48,182  2542  597 μm + Löôïng dö cho böôùc gia coâng tieän tinh:  2 Z 3min  2. R2  T2   2   2 2 2  2 Z 3min  2.  20  0   40,152  2542  554,31 μm
 4. * i : Dung sai kích thöôùc cuûa böôùc coâng ngheä thöù i δphoâi :  o  0,84 mm, CCX 15 Sau tieän thoâ: 1  0,33 mm, CCX 13 Sau tieän baùn tinh:  2  0,084 mm, CCX 10 Sau tieän tinh:  3  0,033 mm, CCX 8 ( [10] trang 192) * Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát: Kích thöôùc trung gian cuûa loã lôùn nhaát cuûa chi tieát: Dmax3 = 30 + 0,033 = 30,033 mm Kích thöôùc trung gian cuûa loã lôùn nhaát tröôùc khi tieän tinh: Dmax2 = Dmax3 – 2.Zmin3 = 30,033 – 0,554 = 29,479 mm Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát cuûa loã tröôùc khi tieän baùn tinh: Dmax1 = Dmax2 - 2.Zmin2 = 29,479 – 0,597 = 28,882 mm Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát cuûa loã tröôùc khi tieän thoâ: Dmax0 = Dmax1 – 2.Zmin1 = 28,882 – 2,684 = 26,198 mm * Kích thöôùc trung gian beù nhaát: Ñöôøng kính trung gian nhoû nhaát cuûa phoâi: D0min = D0max - 0 = 26,198 – 0,84 = 25,358 mm Ñöôøng kính trung gian nhoû nhaát sau khi tieän thoâ: D1min = D1max - 1 = 28,882 – 0,33 = 28,552 mm
 5. Ñöôøng kính trung gian nhoû nhaát sau khi tieän baùn tinh: D2min = D2max - 2 = 29,479 - 0,084 = 29,395 mm Ñöôøng kính trung gian nhoû nhaát sau tieän tinh: D3min = D3max - 3 = 30,033 – 0,033 = 30 mm ( Trang 68 [4]) * Löôïng dö trung gian lôùn nhaát cuûa loã: + Tieän thoâ: 2Z1max = D1min - D0min = 28,552– 25,358 = 3,194 mm + Tieän baùn tinh: 2Z2max = D2min - D1min = 29,395 - 28,552 = 0,843 mm + Tieän tinh: 2Z3max = D3min - D2min = 30 – 29,395 = 0,605 mm * Löôïng dö toång coäng lôùn nhaát vaø beù nhaát : 3 2Z0max = 2  Z i max = 3,194 + 0,843 + 0,605 = i 1 4,642 mm 3 2Z0min = 2  Z i min = 2,684 + 0,597 + 0,554 = i 1 3,835 mm * Thöû laïi keát quaû : 2Z0max – 2Z0min = 4,642 – 3,835 = 0,807 mm (1) ph - ct = 0,84 – 0,033 = 0,807 mm (2) Vaäy so saùnh (1) vaø (2) ta thaáy töông ñöông nhau.
 6. * Baûng xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp tính toaùn phaân tích : Löôïng Löôïng dö rình Caùc yeáu toá taïo Kích Kích thöôùc giôùi dö giôùi haïn öï caùc thaønh löôïng dö ( m ) thöôùc Dung haïn (mm) danh (mm) öôùc tính sai nghóa oâng toaùn (mm) Rzi Ti i i+1 2Zmin Dmin Dmax 2Zmin 2Zma gheä (mm) (mm) 80 420 803 - - 26,198 0,84 25,358 26,198 - - .Phoâi .tieän 40 0 48,18 254 2,684 28,882 0,33 28,552 28,882 2,684 3,31 hoâ . tieän aùn 20 0 40,15 254 0,597 29,479 0,084 29,395 29,479 0,597 0,84 nh 3.tieän 10 0 32,12 254 0,554 30,033 0,033 30 30,033 0,554 0,60 nh .Coäng 3,955 4,76 6.2 Xaùc ñònh löôïng dö baèng caùch tra baûng cho caùc beà maët coøn laïi: 6.2.1 Tra baûng cho maët 1-6 vaø 8-12 : + 1-6 : 3,5 mm( trang 252 [I]) + 8-12 : 2,5 mm Kích thöôùc 16 mm Löôïng dö vaø kích thöôùc cuûa phoâi laø : 16 + 3,5 + 2,5 → 22 mm
 7. Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa phoâi : 22 + 0,84 = 22,84 mm Löôïng dö cho phay tinh laø 1 mm ( tra trang 282 [1], baûng 3.142) Phay thoâ : CCX 13 ; Rz = 40 ; δ = 0,27 mm([1], baûng 3-142 trang 283, tra theo kích thöôùc 16 mm) Phay tinh : CCX 10 ; Rz = 20 ; δ = 0,07 mm Löôïng dö phay thoâ : Maët 1-6 (maët lôùn) : 3,5 + 0,84 - 1 = 2.92 mm 2 Maët 12-8 : 2,5 + 0,84 - 1 = 1.92 mm 2 Löôïng dö toång coäng : 2.92+1.92= 4.84 mm Kích thöôùc phoâi lôùn nhaát : 22,84 mm Kích thöôùc sau böôùc phay thoâ : 22,84 – 4,84 = 18 mm Treân baûng veõ ghi laø : IT13 ; Rz = 40  180,27 Kích thöôùc sau böôùc phay tinh : 18 -2=16 mm Treân baûng veõ ghi laø : 160,035  IT10 ; Rz = 20. Caùc böôùc CC Dung Löôïng Kích thöôùc coâng ngheä X sai dö Zi trung gian ghi 16 0,035  i (mm) (mm) treân baûng veõ (mm)
 8. Phoâi 15 +0,42 Treân 3,5 -0,42 Döôùi 220,42 Phay thoâ 1- 13 0,27 2,5 180,27 12,6-8 10 0,07 4,84 16 0,035 Phay tinh1- 2 12,6-8 6.2.2 Tra baûng cho maët 4 – 9 : Löôïng dö cho maët 4 laø 3,5 mm Löôïng dö cho maët 9 laø 2,5 mm Ta coù maët 4, 9 qua 2 laàn tieän : Thoâ : CCX 12 ; Rz = 40 ; δ = 0,3 Baùn tinh : CCX 10 ; Rz = 20 ; δ = 0,12(trang 192 [10]) Kích thöôùc phoâi : 60 + 3,5 + 2,5 = 66 mm Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa phoâi : 66 + 1,2 = 67,2 mm Maët 9: Thoâ : 70% → 2,5 → 1,75 mm Baùn tinh : 30% → 2,5 → 0,75 mm ( muïc 4 trang 69 [4]) Löôïng dö gia coâng maët 9 :  Gia coâng thoâ : 1,75 + 1, 2 =2,35 mm 2 → Kích thöôùc coøn laïi : 67,2 – 2,35 = 64,85 mm Treân baûn veõ ghi 64,7±0,15 ; Rz = 80  Gia coâng baùn tinh:
 9. -> 64,85-0,75 =64,1 Treân baûn veõ ghi 64,1-0,12 Maët 4: Thoâ : 70% → 3,5 → 2,45 mm Baùn tinh : 30% → 3,5 → 1,05 mm ( muïc 4 trang 69 [4]) Löôïng dö gia coâng maët 4 :  Gia coâng thoâ : 2,45 + 1, 2 =3,05 mm 2 → Kích thöôùc coøn laïi : 64,1 – 3,05 = 61,05 mm Treân baûn veõ ghi 60,9±0,15 ; Rz = 80  Gia coâng baùn tinh: -> 61,05-1,05 =60 Baûn veõ ghi : 600,06 mm Caùc böôùc CCX Dung Löôïng dö Kích thöôùc coâng ngheä sai Zi (mm) trung gian ghi 600,06  i (mm treân baûng veõ ) (mm) Phoâi 15 +0,6 Treân 3,5 -0,6 Döôùi 2,5 660,6 1.Tieän thoâ 9 12 0,3 2,35 64,7±0,15 2.Tieän baùn 10 0,12 0,75 64,1-0,12 tinh 9 10 0,12 3,05 60,9±0,15 3.Tieän thoâ 4 10 0,12 1,05 600,06 4.Tieän baùn tinh 4
 10. 6.2.3 Xaùc ñònh löôïng dö cho loã 2: 16 0,027 Tra baûng [1] trang 274 Khoan : 15,8 Khoeùt : 15,85 Doa : 16 Caùc böôùc CC Dung Löôïng Kích thöôùc coâng ngheä X sai dö Zi trung gian ghi 16 0,027  i (mm) (mm) treân baûng veõ (mm) 1.Khoan 12 0,18 7,9 15,80,18 2.Khoeùt 11 0,11 0,025 15,850,11 3.Doa 8 0,027 0,075 16 0,027 6.2.4 Xaùc ñònh löôïng dö cho phay raõnh: 90,15 Khoan 8 : CCX 12 ; Rz = 40 ; δ = 0,15 Baùn tinh : CCX 12 ; Rz = 20 ; δ = 0,15 Löôïng dö : Khoan : 2 Z1  D1  8mm (nhöng thöïc chaát Ddao =7,8mm) Phay: 2 Z 2  D 2  D1  9  7,8  1,2mm (ñaây chæ laø löôïng dö ñeå caét hai maët beân cuûa thaønh ) Löôïng dö tieán ngang: Z2 '  16mm Caùc böôùc CC Dung Löôïng Kích thöôùc coâng ngheä X sai dö Zi trung gian ghi 9 0,15  i (mm) (mm) treân baûng veõ (mm)
 11. 1.Khoan 12 0,15 3,9 7,80,15 2.Phay 12 0,15 16 90,15 6.2.5Xaùc ñònh löôïng dö cho xoïc raõnh then : 0,098 80,040 CCX 10 RZ  20 ( [10] trang 218) 0,098 Ngang 8 0,040 Z=2,8 mm Caùc böôùc CC Dung Löôïng Kích thöôùc coâng ngheä X sai dö Zi trung gian ghi then 10  i (mm) (mm) treân baûng veõ (mm) 1.Xoïc 10 0,058 2,8 0,098 80,040

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản