đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
166
lượt xem
73
download

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp gia công các bề mặt Gia công mặt phẳng (mặt đầu của hình trụ) Giai đoạn gia công Tên nguyên công Phay thô Tiện thô Phay tinh Tiện tinh -2 -1 2 1 Mã Cấp chính xác IT Độ nhám Ra(Rz) 25-50 (Rz) 25(Rz) 2,5 2,5 Gia công mặt trụ trong Giai đoạn Tên Mã Cấp chính Độ Khoét thô Khoan Tiện bán tinh Khoét tinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 3

  1. Chương 3: TIEÁN TRÌNH GIA COÂNG CAÙC BEÀ MAËT 4.1 Baûn veõ ñaùnh soá caùc beà maët
  2. 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6
  3. 4.2 Phöông phaùp gia coâng caùc beà maët Gia coâng maët phaúng (maët ñaàu cuûa hình truï) Teân Maõ Ñoä Giai ñoaïn Caáp chính nguyeân nhaùm gia coâng xaùc IT coâng Ra(Rz) 25-50 Phay thoâ -2 12->14 1 (Rz) Tieän thoâ -1 14 25(Rz) Phay tinh 2 10 2,5 2 Tieän tinh 1 8 2,5 Gia coâng maët truï trong Giai ñoaïn Teân Maõ Caáp chính Ñoä
  4. gia coâng nguyeân xaùc nhaùm coâng (IT) Ra(Rz) 40 Tieän thoâ -3 12 (Rz) 1 Khoeùt thoâ -2 12 50 (Rz) Khoan -1 14 50 (Rz) Tieän baùn 20 (Rz) tinh 1 10 2 12,5 Khoeùt 2 10 (Rz) tinh Tieän tinh 3 8 2,5 3 Doa tinh 4 8 2,5
  5. 4.3 Caùc beà maët caàn gia coâng Maët ñaàu 1&6 Maët ñaàu 4&5 Maët ñaàu loã buloâng 7&9 Maët truï trong 2 (51+0,041 ) Maët loã 3 (15+0,027 ) Maët loã 8 (15+0,1 ) Raõnh 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản