Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

667
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

toán phân tích Áp dụng cho gia công hai mặt đầu: kích thước cần đạt là L 80 0,12 mm bằng dao phay trụ ba mặt răng. Vật liệu phôi: Gang Xám 32-52 Kích thước khối trụ ngoài:64mm 6.1.1 Phay thô: Trình tự các bước gia công: Phôi đúc cấp chính xác phôi Vì gia công bề mặt đối xứng (hai phía) nên công thức tính lượng dư nhỏ nhất: 2Z min Ở đây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 6

  1. Chương 6: TÍNH LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG 6.1 Xaùc ñònh löôïng dö trung gian vaø kích thöôùc trung gian baèng phöông phaùp tính toaùn phaân tích AÙp duïng cho gia coâng hai maët ñaàu: kích thöôùc caàn ñaït laø L  80 0,12 mm baèng dao phay truï ba maët raêng. Vaät lieäu phoâi: Gang Xaùm 32-52 Kích thöôùc khoái truï ngoaøi:   64mm 6.1.1 Phay thoâ: Trình töï caùc böôùc gia coâng: Phoâi ñuùc caáp chính xaùc phoâi: II Rz 0  80m , IT 16 Phuï luïc 11a (TL[4], trang 147): Rz0  T0  500 m Phay thoâ CCX 12: Rz1  100m; h1  200m Phay tinh CCX 10: Rz3  25m; h3  25m Vì vaät lieäu laø Gang Xaùm neân chieàu saâu lôùp bieán cöùng sau böôùc coâng ngheä ñaàu tieân laø khoâng coù  h1  h2  h3  0
  2. Vì gia coâng beà maët ñoái xöùng (hai phía) neân coâng thöùc   tính löôïng dö nhoû nhaát: 2Z min  2 Rz  h i 1  2  i 1   i2    ÔÛ ñaây: Rzi 1 - chieàu cao nhaùp nhoâ teá vi do lôùp coâng ngheä saùt tröôùc ñeå laïi hi 1 - chieàu saâu lôùp hö hoûng do lôùp coâng ngheä saùt tröôùc ñeå laïi   i 1 - toång sai leäch veà khoâng gian do böôùc coâng ngheä saùt tröôùc ñeå laïi i - sai soá gaù ñaët chi tieát ôû böôùc coâng ngheä saùt tröôùc ñeå laïi Sai soá khoâng gian cuûa phoâi   2cv  2dk  0  cv   k L  1,5.64  96 m  dk  S1  0,15  0,1505mm (Baûng3-68: cos 5 cos 5 h1  25mm;S1  0,15mm (khuoân öôùt)   96 2  0,1505 2  96 m  0 Sai soá gaù ñaët:  gd   c2   dg   kc 2 2 c  0 : sai soá chuaån (chuaån ñònh vò truøng chuaàn goác kích thöôùc)
  3.  kc  0 : sai soá keïp chaët Ta choïn  gd  1 3 (0,12)  0,04 mm  gd   ct   m 2 2  m   N  10 m;   0,1; N  10000(chitiet )   ct   gd   m  38, 73 m 2 2 Vaäy 2 Z min1  2 500  96 2  402  1208 m    6.1.2 Phay tinh: Sai soá khoâng gian do böôùc phay thoâ gaây ra Vaäy 2 Z min 3  2  50  0   (0, 06.96) 2  40 2   180,825 m   Kích thöôùc trung gian Kích thöôùc nhoû nhaát: Lmin (i  1)  Lmin (i )  2 Z min (i ) Lmin  tinh   80mm Lmin (tho)  80  0,180825  80,180825mm Lmin ( phoi )  80,180825  1, 208  81,3888mm Quy troøn kích thöôùc nhoû nhaát: Phoâi CCX 16; IT=1900 Thoâ CCX 12:IT=300 Tinh CCX10; IT=120 Lmin (tinh)  80mm
  4. Lmin (tho)  80, 2mm Lmin ( phoi )  81,39mm Kích thöôùc lôùn nhaát Lmax (i )  Lmin (i )   (i ) Lmax (tinh)  80  0,12  80,12mm Lmax (tho)  80, 2  0,3  80,5mm Lmax ( phoi )  81,39  1,9  83, 29mm Löôïng dö trung gian lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa caùc böôùc: 2Zmax (i)  L max (i  1)  L max (i) 2Zmin (i)  L min (i  1)  L min (i) 2 Z max (tinh)  80,5  80,12  0,38mm  Phay tinh: 2 Z min (tinh)  80, 2  80  0, 2mm 2Z max (tho)  83, 29  80,5  2,79mm  Phay thoâ: 2Z min (tho)  81,39  80, 2  1,19 mm  Löôïng dö toång coäng:  2Z max  0,38  2,79  3,17 mm  2Z min  0, 2  1,19  1,39mm Thöû laïi keát quaû:  2Z max   2 Z min  3,17  1, 39  1, 78mm  ph   ct  1, 9  0,12  1, 78mm Löôïng dö danh nghóa: Vì gia coâng beà maët ngoaøi neân:
  5. 2 Z phoi   2 Z max  es phoi  eschitiet  2 Z phoi  3,17  0,95  0,12  2,34mm Kích thöôùc danh nghóa cuûa phoâi: L phoi  Lchitiet  2 Z phoi  80  2,34  82,34mm Kích thöôùc ghi treân baûn veõ phoâi: L  82,34  0,95mm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2