đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 8

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
186
lượt xem
83
download

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính chế độ cắt bằng phương pháp tính toán phân tích Kích thước ghi trên bảng vẽ phôi: L 82,34 0,95 Máy phay ngang: 6H82 Vật liệu gia công: Gang xám 32-52 với HB=190 Vật liệu dụng cụ cắt: dao phay đĩa ba mặt răng gắn mảnh thép gió 1. Phay thô Chọn dao: D=315 mm, d=50mm, b=40mm, z=26(răng) Chiều sâu phay t và bề rộng B L(phôi)=82,34mm L(thô)=80,5mm L(tinh)=80 B 64mm 82,34  80,5 t 0,92mm 2 Lượng chạy dao s: Theo bảng 5.34 Tr25 TL 1, Sz=0,3(mm/vòng) Tốc độ cắt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 8

  1. Chương 8: TÍNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT 7.1 Tính cheá ñoä caét baèng phöông phaùp tính toaùn phaân tích Kích thöôùc ghi treân baûng veõ phoâi: L  82,34  0,95 Maùy phay ngang: 6H82 Vaät lieäu gia coâng: Gang xaùm 32-52 vôùi HB=190 Vaät lieäu duïng cuï caét: dao phay ñóa ba maët raêng gaén maûnh theùp gioù 1. Phay thoâ Choïn dao: D=315 mm, d=50mm, b=40mm, z=26(raêng) Chieàu saâu phay t vaø beà roäng B L(phoâi)=82,34mm L(thoâ)=80,5mm L(tinh)=80 B  64mm 82,34  80,5 t  0,92mm 2 Löôïng chaïy dao s: Theo baûng 5.34 Tr25 TL 1, Sz=0,3(mm/voøng) Toác ñoä caét
  2. Cv D q K v 85.3150,2.0,85 V m x y u p   80,65(m / ph) T t Sz B Z 2400,15.0,920,5.0,30,4.640,1.260,1 Trong ñoù: Cv=85,m=0,15;x=0,5; y=0,4; u=0,1; y=0,1; q=0,2; p=0,1 T=240 chu kyø beàn cuûa dao Kv heä soá ñieàu chænh chung cho toác ñoä caét: Kv= KMVKnvKuv Trong ñoù: Kmv= 1 heä soá phuï thuoäc vaøo chaát löôïng cuûa vaät lieâu gia coâng Knv= 0,85 heä soá phuï thuoäc vaøo traïng thaùi beà maët cuûa phoâi Kuv= 1 heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu cuûa duïng cuï caét Löïc caét: 10C p t x Sz Bn .z y Pz  k mv (N) Dq nw Trong ñoù :Z laø soá raêng soá voøng quay cuûa dao: 1000.V 1000.80,65 n   81,5vg / ph D  .315 Choïn n=76 voøng/phuùt Tính laïi vaän toác caét:  V   Dn   .315.76  75, 2m / ph 1000 1000
  3. Cp=30;x=0,83; y=0,63; u = 1; q = 0,83; w=0 n 0 , 55  HB   190  K mp     1  190   190  10.30.0,920,83.0,30,63.640,55.26  Pz   283, 4 N 3150,83.760 Coâng suaát caét Ne,(kw) Pz .v 283, 4.75, 2 Ne    0,35kW 1020.60 1020.60 Pz D 283, 4.315 Moment xoaén: M x    446( N .m) 2.100 2.100 Thôøi gian gia coâng cô baûn: L.i T o ( phut ) nS Trong ñoù: L=64mm, chieàu daøi beà maët gia coâng i=soá laàn chuyeån dao ñeå caét heát löôïng dö gia coâng n, S laø soávoøng quay vaø löôïng aên dao toái öu 64.1  To   0,107( ph) 76.7,8 2. Phay tinh B  64mm 80,5  80 t  0,25mm 2 Löôïng chaïy dao s: Theo baûng 5.37 Tr31 TL 1, S=1,2(mm/voøng)
  4. S 1,2  Sz    0,046 mm/raêng z 26 Toác ñoä caét Cv D q K v 85.3150,2.0,85 V   327,55(m / ph) T mt x S zy B u Z p 2400,15.0,250,5.0,0460,4.640,1.260,1 Trong ñoù: Cv=85,m=0,15;x=0,5; y=0,4; u=0,1; y=0,1; q=0,2; p=0,1 T=240 chu kyø beàn cuûa dao Kv heä soá ñieàu chænh chung cho toác ñoä caét: Kv= KMVKnvKuv Trong ñoù: Kmv= 1 heä soá phuï thuoäc vaøo chaát löôïng cuûa vaät lieâu gia coâng Knv= 0,85 heä soá phuï thuoäc vaøo traïng thaùi beà maët cuûa phoâi Kuv= 1 heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu cuûa duïng cuï caét Löïc caét: 10C p t x S zy B n .z Pz  k mv ( N ) Dqnw Trong ñoù :Z laø soá raêng soá voøng quay cuûa dao
  5. 1000.V 1000.327, 55 n   331vg / ph D  .315  n  303vg / ph  Dn  .315.303 Tính laïi toác ñoä caét V   300m / ph 1000 1000 Cp=30;x=0,83; y=0,63; u = 1; q = 0,83; w=0 n 0 , 55  HB   190  K mp     1  190   190  10.30.0, 250,830,0460,63.640,55.26  Pz   29,5 N 3150,83.3030 Coâng suaát caét Ne,(kW) pz .v 29,5.300 Ne    0,145kW 1020.60 1020.60 Pz D 29,5.315 Moment xoaén: M x    46,5( N .m) 2.100 2.100 Thôøi gian gia coâng cô baûn: L.i T o ( phut ) nS Trong ñoù: L=64mm, chieàu daøi beà maët gia coâng i=soá laàn chuyeån dao ñeå caét heát löôïng dö gia coâng n, S laø soávoøng quay vaø löôïng aên dao toái öu 64.1  To   0,176( ph) 303.1, 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản