intTypePromotion=3

đồ án kỹ thuật thu phát, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
17
download

đồ án kỹ thuật thu phát, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự giải mã địa chỉ và kết nối bú dữ liệu: Vùng váorà của máy tính PC đã chiếm giữ 64KByte của bộ nhớ tổng cộng với dung lượng hàng vài MByte trở lên. Vì vậy vùng váorà của một cad? mở rộng không được phép bao trùm lên vùng địa chỉ váorà của máy tính. Khi đưa một cad? mở rộng vào sử dụng thì việc đầu tiên phải lưu ý chính là địa chỉ hoạt động của cad? này. Dưới đây là sự sắp xếp của vùng địa chỉ váorà của máy tính PCÁT....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án kỹ thuật thu phát, chương 2

  1. Chương 2: GIAO DIEÄN GHEÙP NOÁI VÔÙI MAÙY TÍNH I. Söï giaûi maõ ñòa chæ vaø keát noái bus döõ lieäu: Vuøng vaøo/ra cuûa maùy tính PC ñaõ chieám giöõ 64KByte cuûa boä nhôù toång coäng vôùi dung löôïng haøng vaøi MByte trôû leân. Vì vaäy vuøng vaøo/ra cuûa moät card môû roäng khoâng ñöôïc pheùp bao truøm leân vuøng ñòa chæ vaøo/ra cuûa maùy tính. Khi ñöa moät card môû roäng vaøo söû duïng thì vieäc ñaàu tieân phaûi löu yù chính laø ñòa chæ hoaït ñoäng cuûa card naøy. Döôùi ñaây laø söï saép xeáp cuûa vuøng ñòa chæ vaøo/ra cuûa maùy tính PC/AT. Ñòa chæ vaøo/ra Chöùc naêng (HEX) 000 – 01F Boä ñieàu khieån DMA 1 (8237) 020 – 03F Boä ñieàu khieån ngaét 1 (8259) 040 – 047 Boä phaùt thôøi gian (8254) 060 – 06F Boä kieåm tra baøn phím (8042) 070 – 07F Thanh ghi maët naï NMI (non maskable interrupt) 080 – 09F Thanh ghi trang DMA (74LS612) 0A0 – 0BF Boä ñieàu khieån ngaét 2 (8259) 0C0 – 0DF Boä ñieàu khieån DMA 2 (8237) 0E0 – 0EF Döï tröõ cho main board 0F8 – 0FF Boä ñoàng xöû lyù toaùn hoïc 80x87 1F0 – 1F8 Boä ñieàu khieån ñóa cöùng 200 – 20F Coång duøng cho troø chôi (Joystick) 278 – 27F Coång song song 2 (LPT2) 2B0 – 2DF Card EGA 2 2E8 – 2EF Coång noái tieáp 4 (COM4)
  2. 2F8 – 2FF Coång noái tieáp 2 (COM2) 300 – 31F Duøng cho card môû roäng 320 – 32F Ñóa cöùng 360 – 36F Coång noái maïng (LAN) 378 – 37F Coång song song 1 (LPT1) 380 – 38F Coång noái tieáp ñoàng boä 2 3A0 –3AF Coång noái tieáp ñoàng boä 1 3B0 – 3B7 Maøn hình ñôn saéc (Hercule) 3C0 – 3CF Card EGA 3D0 – 3DF Card CGA 3E8 – 3EF Coång noái tieáp 3 (COM3) 3F0 – 3F7 Boä ñieàu khieån ñóa meàm 3F8 – 3FF Coång noái tieáp 1 (COM1) Töø baûng treân ta thaáy caùc ñòa chæ 300H ñeán 31FH ñaõ ñöôïc döï ñònh ñeå duøng cho caùc card môû roäng. Caùc ñöôøng ñòa chæ ñöôïc söû duïng ñoái vôùi vuøng naøy laø A0 ñeán A9. Thoâng thöôøng thì caùc ñòa chæ naøy laø coá ñònh vaø taïi caùc ñòa chæ naøy maùy tính trao ñoåi döõ lieäu vôùi card môû roäng. Nhieäm vuï cuûa card ñöôïc gaén vaøo laø so saùnh caùc ñöôøng daãn ñòa chæ ôû maùy tính vôùi caùc ñòa chæ ñaõ ñöôïc thieát laäp xem coù thoáng nhaát khoâng vaø thoâng baùo söï ñaùnh giaù ôû moät boä ñieàu khieån logic. Chæ khi coù söï thoáng nhaát ñòa chæ moät caùch chính xaùc môùi coù theå tieán haønh vieäc trao ñoåi döõ lieäu vôùi maùy tính. Thoâng thöôøng thì treân moät card môû roäng coù nhieàu khoái chöùc naêng nhö: boä bieán ñoåi A/D, boä bieán ñoåi D/A, khoái xuaát/nhaäp döõ lieäu soá,... caùc khoái naøy ñöôïc trao ñoåi döôùi nhöõng ñòa chæ khaùc nhau töø maùy tính. Döôùi ñaây laø moät maïch giaûi maõ ñieån hình thöôøng gaëp treân caùc card môû roäng:
  3. caùc ñöôøng döõ lieäu ñoïc /CS0 /CS1 /CS2 /CS3 /CS4 /CS5 /CS6 vieát /CS7 Boä giaûi maõ ñòa chæ 74HC688 so saùnh caùc ñöôønng daãn ñòa chæ A2 ñeán A9 xem coù thoáng nhaát vôùi caùc ñòa chæ cô baûn ñöôïc thieát laäp treân card môû roäng baèng chuyeån maïch DIP. 74HC688 so saùnh hai trong soá 8 bit xem coù gioáng nhau khoâng vaø khi caùc bit xeáp keà saùt ñoàng nhaát seõ taïo ra moät tín hieäu [0] ôû chaân 19 (P = Q). Ngoaøi söï so saùnh ñoù, noù coøn qui ñònh veà quyeàn söû duïng moät loái vaøo ñöôïc kích hoaït /G. Chöøng naøo maø chaân naøy coøn ôû möùc [1] thì tín hieäu loái ra cuûa boä so saùnh vaãn giöõ nguyeân möùc [1] ñoäc laäp vôùi möùc logic xeáp keà saùt. Bình thöôøng thì chaân naøy ñöôïc noái vôùi tín hieäu AEN. Chæ khi tín hieäu naøy ôû möùc [0] thì caùc döõ lieäu coù giaù trò môùi naèm treân bus. Do ñöôïc cheá taïo baèng coâng ngheä CMOS
  4. thì ñoái vôùi caùc tín hieäu cuûa bus PC, linh kieän naøy thöïc teá toû ra laø khoâng taûi. Maïch logic cuûa boä giaûi maõ sinh ra töø caùc ñöôøng ñòa chæ A0 vaø A1, tín hieäu ñaùnh giaù cuûa boä so saùnh ñòa chæ vaø hai tín hieäu /IOR, /IOW caùc tín hieäu löïa choïn ñoái vôùi caùc ñòa chæ A0 vaø A1 cho pheùp trao ñoåi vôùi boán chöùc naêng khaùc nhau khi ñoïc vaøo hoaëc khi ghi, card môû roäng cuõng chieám boán ñòa chæ. Maïch logic cuûa boä giaûi maõ coù chöùa hai vi maïch 74HC00 vaø 74HC138. Ba coång NAND laøm cho boä ñeäm bus 74HC245 sau ñaáy chæ ñöôïc kích hoaït (/G = [0]) khi caùc ñieàu sau ñöôïc thöïc hieän: thöù nhaát laø card môû roäng caém theâm vaøo ñaõ trao ñoåi ñöôïc (chaân 19 cuûa cuûa vi maïch 74HC688 baèng [0]) vaø thöù hai laø moät chu trình ñoïc hoaëc laø chu trình ghi ñöôïc thöïc hieän (/IOR = [0] hoaëc laø /IOW = [0]). Khi maø chæ moät ñieàu kieän khoâng ñöôïc thöïc hieän thì chaân ra /G cuûa 74HC245 giöõ nguyeân laø [1] vaø boä ñeäm bus döøng laïi trong traïng thaùi ñieän trôû cao. Ngoaøi ra, maïch logic cuûa boä giaûi maõ coøn coù chöùa moät linh kieän ñaëc bieät laøm ñôn giaûn ñaùng keå cho boä maõ. Vi maïch 74HC138 coù chöùa moät boä giaûi maõ 1 trong 8 vôùi ba tín hieäu löïa choïn chip. Nhôø moät con soá nhò phaân, ôû linh kieän naøy ta coù theå löïa choïn ñuùng loái ra töø trong soá taùm loái ra. Loái ra ñaõ ñöôïc löïa choïn sau ñoù seõ nhaän möùc [0], trong khi taát caû caùc loái khaùc vaãn giöõ nguyeân möùc logic [1]. Trong maïch ñieän ñöôïc minh hoïa treân, caùc bit ñòa chæ A0 vaø A1 cuõng nhö tín hieäu /IOR ñaët ñeán caùc loái vaøo ñòa chæ A, B vaø C. Boä giaûi maõ logic ñaûm nhieäm ñoàng thôøi söï ñieàu khieån cuûa boä ñeäm bus hai chieàu 74HC245, boä naøy noái caùc ñöôøng döõ lieäu cuûa raõnh caém PC vôùi caùc ñöôøng cuûa card môû roäng. Söï noái gheùp naøy laø raát quan troïng, nhôø vaäy maø caùc möùc tín hieäu treân ñöôøng döõ
  5. lieäu khoâng bò aûnh höôûng laãn nhau. Noù chöùa 8 boä ñeäm vôùi caùc loái ra ba traïng thaùi (Tri-state) ñeå trao ñoåi thoâng tin giöõa caùc ñöôøng döõ lieäu theo hai höôùng. Höôùng ñöôïc xaùc ñònh baèng möùc logic ôû ngoõ vaøo DIR: DIR = [0]: chuyeån döõ lieäu B  A, vaø ngöôïc laïi khi DIR = [1]: chuyeån döõ lieäu A  B. Vieäc chuyeån höôùng döõ lieäu cho pheùp quaûn lyù moät caùch ñôn giaûn nhaát baèng tín hieäu /IOR, ta coù theå noái tröïc tieáp ñeán chaân DI R. Dó nhieân laø coång döõ lieäu A ñöôïc noái vôùi caùc ñöôøng döõ lieäu cuûa raõnh caém PC vaø coång döõ lieäu B vôùi ñöôøng daãn döõ lieäu cuûa card môû roäng. Vì theá ñaûm baûo raèng boä ñeäm bus 74HC245 chæ saép xeáp nhöõng döõ lieäu treân bus döõ lieäu cuûa maùy tính PC. Caùc tín hieäu löïa choïn chip CS0 ñeán CS7 coù theå ñöôïc söû duïng ñeå löïa choïn caùc khoái chöùc naêng khaùc nhau. Baèng boán tín hieäu CS0 ñeán CS3 coù theå ñieàu khieån caùc khoái ngoaïi vi ñeå ñoïc caùc döõ lieäu. Cuõng töông töï nhö vaäy caùc tín hieäu CS4 ñeán CS7 ñoùng vai troø kích hoaït khoái ngoaïi vi caàn nhaäp caùc döõ lieäu töø maùy tính PC.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản