đồ án kỹ thuật thu phát, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
30
download

đồ án kỹ thuật thu phát, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc thực hiện chức năng giao tiếp trong cad? được vi mạch 8255 đảm nhận. Các tín hiệu ghi và đọc /ỈO và /IOW được nối trực tiếp đến các chân tương ứng ở vi mạch 8255. Cũng như vậy đối với đường dẫn Rết của rãnh cắm PC được dẫn đến chân Rết tương ứng của vi mạch 8255. Trong cad? có bộ giải mã địa chỉ, địa chỉ có thể được chọn bằng các chuyển mạch DIP. Địa chỉ cơ bản chính là địa chỉ bắt đầu của cad?. Cad? giao tiếp có 48 bit được chia thành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án kỹ thuật thu phát, chương 4

  1. Ñoà aùn Kyõ thuaät Thu phaùt Trang 1 Chương 4: card GIAO tieáp MAÙY TÍNH I. Card giao tieáp: Vieäc thöïc hieän chöùc naêng giao tieáp trong card ñöôïc vi maïch 8255 ñaûm nhaän. Caùc tín hieäu ghi vaø ñoïc /IOR vaø /IOW ñöôïc noái tröïc tieáp ñeán caùc chaân töông öùng ôû vi maïch 8255. Cuõng nhö vaäy ñoái vôùi ñöôøng daãn Reset cuûa raõnh caém PC ñöôïc daãn ñeán chaân Reset töông öùng cuûa vi maïch 8255. Trong card coù boä giaûi maõ ñòa chæ, ñòa chæ coù theå ñöôïc choïn baèng caùc chuyeån maïch DIP. Ñòa chæ cô baûn chính laø ñòa chæ baét ñaàu cuûa card. Card giao tieáp coù 48 bit ñöôïc chia thaønh 6 port, moãi vi maïch 8255 ñaûm nhaän 3 port, ñoù laø port PA1, PB1, PC1, PA2, PB2, PC2. Töøng port coù theå hoaëc laø xuaát, hoaëc laø nhaäp, ñoäc laäp vôùi caùc port khaùc. Rieâng port PC treân töøng vi maïch coù theå ñöôïc chia thaønh hai nöûa thaáp vaø cao, moãi nöûa 4 bit. Sau ñaây laø sô ñoà nguyeân lyù cuûa card giao tieáp maùy tính 48 bit:
  2. Ñoà aùn Kyõ thuaät Thu phaùt Trang 2
  3. Ñoà aùn Kyõ thuaät Thu phaùt Trang 3 Maïch treân coù 8 ñòa chæ, caùc ñòa chæ naøy laø nhö sau: Ñòa chæ vaøo/ra Chöùc naêng Ñòa chæ cô baûn Port A cuûa 8255-I Ñòa chæ cô baûn + 1 Port B cuûa 8255-I Ñòa chæ cô baûn + 2 Port C cuûa 8255-I Ñòa chæ cô baûn + 3 Thanh ghi ñieàu khieån cuûa 8255-I Ñòa chæ cô baûn + 4 Port A cuûa 8255-II Ñòa chæ cô baûn + 5 Port B cuûa 8255-II Ñòa chæ cô baûn + 6 Port C cuûa 8255-II Ñòa chæ cô baûn + 7 Thanh ghi ñieàu khieån cuûa 8255-II II. Phaàn meàm ñieàu khieån: Phaàn meàm ñieàu khieån card giao tieáp naøy ñôn giaûn chæ laø thuû tuïc (procedure) ñeå xuaát döõ lieäu ra caùc port hay laø haøm (function) ñeå ñoïc döõ lieäu töø caùc port. Ñoàng thôøi cuõng cho pheùp thieát laäp caùc port laø xuaát hoaëc nhaäp hay noùi caùch khaùc laø xaùc ñònh cheá ñoä hoaït ñoäng cho 8255. Caùc maõ leänh ñöôïc vieát baèng ngoân ngöõ PASCAL: * Gôûi döõ lieäu ra moät port: port[port_addr]:=data;
  4. Ñoà aùn Kyõ thuaät Thu phaùt Trang 4 * Ñoïc döõ lieäu töø moät port: data:=port[port_addr]; Trong ñoù:  data laø bieán chöùa döõ lieäu 8 bit (coù theå laø döõ lieäu 8 bit neáu gôûi döõ lieäu ra)  port_addr laø ñòa chæ port caàn gôûi döõ lieäu ra.
  5. Ñoà aùn Kyõ thuaät Thu phaùt Trang 5 Keát luaän Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät cuõng nhö caùc lyù thuyeát ñieàu khieån töï ñoäng daàn ñöôïc hoaøn thieän, vieäc söû duïng maùy tính trong laõnh vöïc ñieàu khieån töï ñoäng ngaøy caøng trôû neân phoå bieán vaø khoâng theå thieáu trong laõnh vöïc naøy. Ñoà aùn naøy khoâng coù tham voïng ñöa ra taát caû caùc phöông thöùc keát noái giöõa boä phaän ñieàu khieån (maùy tính) vaø ñoái töôïng ñöôïc ñieàu khieån (heä thoáng chaáp haønh) maø chæ ñöa ra nhöõng vaán ñeà cô baûn ñeå laøm neàn taûng cho nhöõng caùi coù quy moâ lôùn hôn tuøy muïc ñích söû duïng. Card giao tieáp trong ñoà aùn naøy laø card theo tieâu chuaån ISA, coù caùc port laø 8 bit töông öùng vôùi töøng ñòa chæ. Höôùng phaùt trieån cho ñoà aùn naøy laø coù theå thieát keá caùc port laø 16bit, 32bit, ... vaø theo tieâu chuaån PCI laø tieâu chuaån ngaøy caøng phoå bieán treân caùc theá heä maùy tính sau naøy. Moät haïn cheá khaùc cuûa card giao tieáp trong ñoà aùn naøy laø chæ coù theå giao tieáp vôùi caùc heä thoáng laøm vieäc vôùi caùc tín hieäu soá, vì theá moät höôùng phaùt trieån theâm laø thieát keá treân card giao tieáp caùc boä bieán ñoåi A/D vaø D/A ñeå coù theå thöïc hieän vieäc giao tieáp vôùi caùc heä thoáng laøm vieäc vôùi tín hieäu töông töï.
Đồng bộ tài khoản