intTypePromotion=3

đồ án máy công cụ, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
556
lượt xem
171
download

đồ án máy công cụ, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu tính năng kỹ thuật chuẩn của một số máy cùng loại chọn máy Các máy tiện T620 - 1k62 - T616. Có các đặc tính kỹ thuật: Đặc tính kỹ thuật T620 Loại máy 1A62 T616 Chiều cao tâm máy (mm) Khoảng cách 2mũi tâm (mm) Đường Dmãmm() Số cấp tốc độ Số vòng (vóngphùt) Lượng chạy dao dọc (mm) Lượng chạy dao ngang (mm) Công suất động cơ (kw) Lực chạy dao lớn nhất Pxmã (N) Pymã (N) Khả năng cắt ren Ren quốc tế (tp) Ren mođuyn (m) Ren anh (n) Ren pitch (Dp) (z) quay:nmin...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án máy công cụ, chương 1

  1. Ch-¬ng I : Nghiªn cøu tÝnh n¨ng kü thuËt cña mét sè m¸y cïng lo¹i chän m¸y chuÈn C¸c m¸y tiÖn T620 - 1k62 - T616. Cã c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt: §Æc tÝnh kü thuËt Lo¹i m¸y T620 1A62 T616
  2. ChiÒu cao t©m m¸y (mm) 200 200 160 Kho¶ng c¸ch 2mòi t©m (mm) 1400 1500 700 §-êng kÝnh vËt gia c«ng 400 400 320 Dmax(mm) 23 21 12 Sè cÊp tèc ®é (z) 12,52000 11,51200 441980 Sè vßng quay:n min nmax 0,074,16 0,0821,59 0,061,07 (vßng/phót) 0,0352,0 0,0270,52 0,040,78 L-îng ch¹y dao däc (mm) 10 7 4,5 L-îng ch¹y dao ngang (mm) C«ng suÊt ®éng c¬ (kw) 3530 3430 3000 Lùc ch¹y dao lín nhÊt 5400 5400 8100 Pxmax (N) Pymax (N) 1192 Kh¶ n¨ng c¾t ren 0,548 Ren quèc tÕ (tp) 242 Ren mo®uyn (m) 961 Ren anh (n) Ren pitch (Dp) NhËn xÐt : So s¸nh ®Ò tµi thiÕt kÕ víi c¸c m¸y trªn ta thÊy m¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng T620 cã c¸c ®Æc tÝnh t-¬ng tù . VËy ta m¸y T620 lµm m¸y chuÈn cho viÖc thiÕt kÕ m¸y m¬Ý . II-ph©n tÝch m¸y chuÈn -m¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng T620
  3. 1.S¬ ®å ®éng häc m¸y a. XÝch tèc ®é : - XÝch nèi tõ ®éng c¬ ®iÖn c«ng suÊt N=10 kw sè vßng quay n=1450 vg/ph, qua bé truyÒn ®ai vµo hép tèc ®é lµm quay trôc chÝnh (VII) - L-îng di ®éng tÝnh to¸n ë 2 ®Çu xÝch lµ : n®c¬ntc .XÝch tèc ®é cã ®-êng quay vµ ®-êng quay nghÞch. Mçi ®-êng truyÒn khi tíi trôc chÝnh bÞ t¸ch ra lµm ®-êng truyÒn - §-êng truyÒn trùc tiÕp tíi trôc chÝnh cho ta tèc ®é cao - §-êngtruyÒn tèc ®é thÊp ®i tõ trôc IV-V-VI-VII Ph-¬ng tr×nh xÝch ®éng biÓu thÞ kh¶ n¨ng biÕn ®æi tèc ®é cña m¸y 56 29 22 22 V 34 47 88 88 27 VI 54 45 45 45 45 1450(vg/ph). 145 II III 21 IV 260 55 51 38 65 tc 39 38 43 Tõ ph-¬ng tr×nh trªn ta thÊy: -§-êng tèc ®é cao vßng quay thuËn cã 6 cÊp tèc ®é 2x3x1= 6 -§-êng tèc ®é thÊp vßng quay thuËn cã 24 cÊp tèc ®é 2x3x2x2x1= 24
  4. Thùc tÕ ®-êng truyÒn tèc ®é thÊp vßng quay thuËn chØ cã 18 tèc ®é ,v× gi÷a trôc IV vµ trôc VI cã khèi b¸nh r¨ng di tr-ît hai bËc cã kh¶ n¨ng cho ta 4 tû sè truyÒn 22 22 88 88 IV V VI 45 45 45 45 1 1 Nh×n vµo ph-¬ng tr×nh thùc tÕ chØ cã 3 tû sè truyÒn 1, , 4 16 Nh- vËy ®-êng truyÒn tèc ®é thÇp vßng quay thuËn cßn 18 tèc ®é 2x3x3x1= 18 VËy ®-êng truyÒn thuËn cã 18+6=24 tèc ®é Bao gåm: tèc ®é thÊp tõ n1n18 tèc ®é cao tõ n19n24 VÒ mÆt®é lín ta thÊy n18=n19.vËy trªn thùc tees chØ cã 23 tèc ®é kh¸c nhau 1 1 C¸c tû sè truyÒn 1, , t¹o nªn ik®¹i dïng c¾t ren khuÕch ®¹i 4 16 b.XÝch ch¹y dao c¾t ren m¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng T620 cã kh¶ n¨ng c¾t 4 lo¹i ren : Ren quèc tÕ (tp) Ren mo®uyn (m)
  5. Ren anh (n) Ren pitch (Dp) Khi c¾t ren tiªu chuÈn xÝch truyÒn tõ trôc VII xuèng trôc VIII vÒ trôc IX qua cÆp b¸nh r¨ng thay thÕ vµo hép dao vµ trôc vÝt me - L-îng di ®éng tÝnh to¸n ë 2 ®Çu xÝch lµ : Mét vßng trôc chÝnh - cho tiÖn ®-îc mét b-íc ren tp (mm) §Ó c¾t ®-îc 4 lo¹i ren m¸y cã 4 kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn sau: + C¬ cÊu b¸nh r¨ng thay thÕ qua trôc IX vµ trôc X ®¶m nhËn 2 64 42 kh¶ n¨ng (dïng cÆp b¸nh r¨ng vµ ) 97 50 + Bé b¸nh r¨ng noãct«ng chñ ®éng chuyÓn ®éng tõ trôc IX qua C2 tíi trôc X lµm quay khèi b¸nh r¨ng h×nh th¸p xuèng trôc XI qua C3 tíi trôc XII ®Õn trôc XIV tíi trôc vÝt me + Noãct«ng bÞ ®éng chuyÓn ®éng tõ trôc X th«ng qua C2 mµ ®i tõ 28 cÆp b¸nh r¨ng tíi trôc XI vµ 28-25-36 b¸nh r¨ng h×nh th¸p XII 36 qua b¸nh r¨ng 35 (kh«ng truyÒn qua trôc XV) xuèng d-íi 18-28- 35-XIII tiÕp tôc truyÒn qua XIV-XV tíi vÝt me + §Ó c¾t ®-îc nhiÒu ren kh¸c nhau trong cïng mét loai ren trong hép ch¹y dao cña m¸y dïng khèi b¸nh r¨ng h×nh th¸p 7 bËc vµ 2 khèi b¸ng r¨ng di tr-ît
  6. - khi c¾t ren tr¸i trôc chÝnh gi÷ nguyªn chiÒu quay cò cÇn ®æi chiÒu ch¹y dao ng-îc l¹i trong xÝch cã c¬ cÊu ®æi chiÒu nèi gi÷a trôc VIII vµ IX tíi b¸nh r¨ng ®Öm 28 L-îc ®å cÊu tróc ®éng häc hép ch¹y dao i ®c¬ i gbéi i tt i csë Tõ cÊu tróc ®éng häc xÝch ch¹y dao trªn ta cã ph-¬ng tr×nh tæng qu¸t c¾t ren nh- sau: 1vßng trôc chÝnh x icè ®Þnh x ithay thÕ x ic¬ së x igÊp béi x tv = tp  Khi c¾t ren quèc tÕ (dïng cho c¸c mèi ghÐp) - l-îng di ®éng tÝnh to¸n : 1vßng trôc chÝnh  tp (mm) 42 - b¸nh r¨ng thay thÕ , b¸nh noãct«ng chñ ®éng 50  Khi c¾t ren anh - l-îng di ®éng tÝnh to¸n : 1vßng trôc chÝnh  25,4/n (mm) Trong ®ã n: sè vßng quay trªn 1 tÊt anh 42 b¸nh r¨ng thay thÕ , con ®-êng 2b¸nh noãct«ng chñ ®éng 50 Ph-¬ng tr×nh c¾t ren anh
  7. 60 1vgtc (VII) (VIII) 42 IX 42 X 35 28 . XI 28 36 . XII 35 28 60 42 50 38 35 25 z n 28 35 XIII.igb.XV.tv=tp  khi c¾t ren m«®uyn: (Dïng cho truyÒn ®éng) - L-îng di ®éng tÝnh tãan 1vgtc  m (mm) 64 - B¸nh r¨ng thay thÕ , con ®-êng 1 noãct«ng chñ ®éng 97 - Ph-¬ng tr×nh xÝch ®éng 60 42 64 1vgtc (VII) (VIII) IX X C2 zn . 25 XI C3 60 42 97 36 28 XII.igb.XV.12=tp  khi c¾t ren pitch: - L-îng di ®éng tÝnh tãan 1vgtc  25,4./Dp (mm) 64 - B¸nh r¨ng thay thÕ , con ®-êng 1 noãct«ng chñ ®éng 97 - Ch¹y dao däc : Tõ trôc b¸nh vÝt 28 (trôc XVII ) qua cÆp b¸nh r¨ng 14/60 (b¸nh r¨ng 60 lång kh«ng) ®ãng ly hîp b¸nh r¨ng thanh r¨ng t=10 (m=3)xe dao ch¹y däc h-íng vµo m©m cÆp (ch¹y thuËn)khi ch¹y dao lïi ®-êng truyÒn tõ trôc XVIII xuèng ly hîp qua b¸nh r¨ng ®Öm 38 tíi b¸nh r¨ng 14/60 tíi cÆp b¸nh r¨ng thanh r¨ng 14/60lµm b¸nh xe dao ch¹y lïi - Ch¹y dao ngang : §-êng truyÒn gièng nh- ch¹y dao déc truyÒn theo nöa bªn ph¶i hép ch¹y dao tíi vÝt me ngang t=5 (mm) - Ch¹y dao nhanh : M¸y cã ®éng c¬ ®iÖn ch¹y dao nhanh N=1 kw, n =1410 vg/ph trùc tiÕp lµm quay nhanh trôc tr¬n XVI
  8. c. Mét sè c¬ cÊu ®Æc biÖt : + C¬ cÊu ly hîp siªu viÖt : Trong xÝch ch¹y dao nhanh vµ ®éng c¬ chÝnh ®Òu truyÒn tíi c¬ cÊu chÊp hµnh lµ trôc tr¬n b»ng hai ®-êng truyÌen kh¸c nhau. Nªn nÕu kh«ng cã ly hîp siªu viÖt truyÒn ®éng sÏ lµm xo¾n vµ gÉy trôc. C¬ cÊu ly hîp siªu viÖt®-îc dïng trong nh÷nh tr-êng hîp khi m¸y ch¹y dao nhanh vµ khi ®¶o chiÒu quay c¶u trôc chÝnh + C¬ cÊu ®ai èc më ®«i : vÝt me truyÒn ®éng cho 2 m¸ ®ai èc më ®«i tíi hép xe dao . Khi quay tay quay lµm ®Üa quay chèt g¾n cøng víi 2 m¸ sÏ tr-ît theo r·nh ¨n khíp víi vÝt me + C¬ cÊu an toµn trong hép ch¹y dao nh»m ®¶m b¶o khi lµm viÖc qu¸ t¶i , ®-îc ®Æt trong xÝch ch¹y dao (tiÖn tr¬n)nã tù ng¾t truyÒn ®éng kh m¸y qu¸ t¶i .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản