đồ án máy công cụ, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
154
lượt xem
51
download

đồ án máy công cụ, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính trục XIV là trục trung gian trong nhóm gấp bội mang 3 bánh răng cố định và là trục tâm cho bánh răng Z=28 quay lồng không. 21.Tịnh sơ bộ chiều dài trục: Chiều rộng bánh răng b=25mm Khe hở. - Tính ngoại lực tác dụng lên trục và các chi tiết trên trục: +Công suất trên truc:N=6,31kW(.) +Số vòng quay trục: nt =118,5vp(/) +Momên xoắn trên trục: M xt =3380,8Nm(.)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án máy công cụ, chương 8

  1. Chương 8: TÝnh trôc trung gian TÝnh trôc XIV lµ trôc trung gian trong nhãm gÊp béi mang 3 b¸nh r¨ng cè ®Þnh Z1  15, Z 2  35, Z 3  45 vµ lµ trôc t©m cho b¸nh r¨ng Z=28 quay lång kh«ng. 2.1.TÝnh s¬ bé chiÒu dµi trôc: ChiÒu réng b¸nh r¨ng b=25mm Khe hë f1  (2  3)mm lÊy f1  2 MiÕng g¹t f 2  (8  12)mm lÊy f 2  11 R·nh tho¸t dao f 3  (4  6)mm lÊy f3  6 L  8b  7. f1  f 2  2. f 3 =8.25+7.2+11+2.6=237mm - TÝnh ngo¹i lùc t¸c dông lªn trôc vµ c¸c chi tiÕt trªn trôc: +C«ng suÊt trªn trôc:N=6,31(kW) +Sè vßng quay trôc: nt =118,5(v/p) +M«men xo¾n trªn trôc: M xt =3380,8(N.m) 15 18 1 - TÝnh cho igb  .  trong ®ã b¸nh Z=45 lµ bÞ ®éng,b¸nh Z=15 48 45 8 lµ chñ ®éng. Lùc t¸c dông: 2M x 2.3380,8 P  1   75,1( N ) d cs1 2.45 Pr1  P .tg  75,1.tg 200  27,3( N ) 1 2M x 2.3380,8 P2    225,4 d cs 2 2.15 Pr 2  P2 .tg  82 -TÝnh ph¶n lùc gèi tùa:
  2. +Trong mÆt ph¼ng YOZ:  m  P .148  P .(148  48)  B .237  0  B A 1 2 Y Y  233,3( N )  Y  P  P  B  A  0  A  67,2( N ) 1 2 Y Y Y +Trong mÆt ph¼ng XOZ:  m  P .148  P .(148  48)  B .237  0  B A r1 r2 x x  50,8( N )  X  P  P  B  A  0  A  105,5( N ) r1 r2 x x x - Chän mÆt c¾t ngang nguy hiÓm lµ t¹i C M uc  156142  9945,62  18512,5 M td  M u2  0,75.M x2  18512,52  0,75.33812  18742,6 - Theo chi tiÕt m¸y lÊy:    63 M td d sb  3  14,38 0,1  - C¸c biÓu ®å m«men uèn vµ xo¾n:
  3. 148 48 41 X AX Z=45 B X Z C P2 D Y A B Pr1 Pr2 AY Z=15 BY P1 2082,8 XOZ 15614 YOZ 9945,6 9565,3 3381 MX 3.TÝnh søc bÒn cho c¬ cÊu vÝt me ®ai èc: 3.1.X¸c ®Þnh lùc t¸c dông lªn trôc vÝt me
  4. - TÝnh theo lùc c¾t: lùc t¸c dông lªn trôc vÝt me ®-îc x¸c ®Þnh khi c¾t ren víi tiªu chuÈn sau: t p  12 1 S t p  S  0,4(mm / v) 30 b  0,5.t p  6(mm) - VËt liÖu:thÐp cã  b  75(kg / mm 2 ) ren d60 dtb  54 k .t p 5.12 - Gãc n©ng cña ren:   arctg  arctg    19030 .d tb .45 - Lùc c¾t P  C p .b x .S y - Lùc kÐo khi tiÖn ren ®-îc tÝnh theo lùc c¾t.Lóc c¾t ren lùc c¾t ®-îc tÝnh theo c«ng thøc tiÖn r·nh.Lóc nµy lùc c¾t PZ tiÕp tuyÕn víi cßng ren vµ nghiªng 1 gãc ®óng b»ng   19030 .Ta cã c¸c thµnh phÇn lùc sau: PZM  PZ . cos  PXM  PZ sin  - Lùc c¾t khi tiÖn r·nh ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: PZ  C p .b x .S y .Trong ®ã C p  2000; b  6; x  1; y  0,75; S  0,4 PZ  2000.61.0,40, 75  6036( N ) PZM  PZ . cos   6036. cos19030  5690( N ) PXM  PZ .sin   6036.sin 19030  2015( N ) - Lùc t¸c dông lªn trôc vÝt me ®-îc tÝnh: Q  K n .PXM  f .(G  PZM )
  5. Trong ®ã K n =1,15 lµ hÖ sè kÓ ®Õn t¸c dông cña m«men lËt. f=0,18 lµ hÖ ssã ma s¸t víi sèng tr-ît. G=2500N=250kg lµ träng l-îng phÇn dÞch chuyÓn. Do ®ã Q=1,15.2015+0,18.(2511+5690)=3792(N) - TÝnh vÝt me theo ®é bÒn mßn:nh»m ®¶m b¶o ¸p suÊt trªn mÆt ren trong ph¹m vi cho phÐp. Q §-êng kÝnh trung b×nh cña ren d tb  0,8. (mm)  .P  víi Q=lùc kÐo=3792N L   1,5  1,4 víi vÝt me chän 2 d tb L : chiÒu dµi ®ai èc P : ¸p suÊt cho phÐp trªn mÆt ren Víi vÝt me b»ng thÐp,®ai èc b»ng ®ång th× P  3.106 ( N / mm2 ) 3792 Thay vµo ta cã dtb  0,8.  0,02(m) 2.3.106 - Theo tiªu chuÈn chän vÝt me cã: d c  44(mm); d i  31(mm) F  11cm 2 ; d tb  37,5(mm) .d 2 F 4 (F:diÖn tÝch mÆt c¾t ngang) t 12 Gãc n©ng cña ren trªn d tb :   arctg  arctg    50 45 .d tb .37,5 Gãc ma s¸t trªn ren:   70 ,ta cã: HiÖu suÊt c¬ cÊu truyÒn ®éng:
  6. tg tg 50 48    0,45 tg (    ) tg (50 48  7 0 ) M«men xo¾n trªn trôc vÝt me: Q.tV 3792.12 MX    16102( N .mm) 2. 2.0,45 TÝnh søc bÒn trôc vÝt me.VÝt me chÞu kÐo nÐn vµ xo¾n nªn nã cßn ®-îc tÝnh theo øng suÊt t-¬ng ®-¬ng: 1 8.M X 2  3.10 4  td  . Q2  ( )     T   7500( N / cm 2 ) F di 4 4 1 8.16102 2  td  . 3792 2  ( )  550,75( N / mm 2 ) 11 3,1   td     vÝt me ®ñ bÒn. -TÝnh vÝt me theo ®é cøng:sai sè c¸c b-íc ren do kÐo nÐn lµ Q.tV T    t  EF t  :sai sè b-íc ren cho phÐp =0,006(mm) 3792.12 T    0,0002(mm) 2,1.103.11 t  t   vÝt me ®ñ cøng. - TÝnh æn ®Þnh cña vÝt me:®èi víi vÝt me dµi,chÞu nÐn,khi ®ã lùc kÐo tíi h¹n lµ:  .E . J Qth  ( y.LV ) 2 d 4 J   45310,2 64 LV :chiÒu dµi vÝt me lµm viÖc LV =1500mm
  7. y:hÖ sè thu gän chiÒu dµi phô thuéc vµo ®Æc tÝnh kÑp chÆt cña ®Çu vÝt me (khi ngµm cøng mét ®Çu ta cã y=0,5). .2,1.106.45310,2 Qth   53116( N ) (0,5.1500) 2 Qth 53116 §é dù tr÷ æn ®Þnh ny : ny    14 Q 3792   n y  n y  2,5  4  ®¶m b¶o. KÕt luËn:Nh- vËy sau c¸c b-íc tÝnh to¸n,kiÓm tra suy ra trôc vÝt me ®¹t yªu cÇu trong suèt qu¸ tr×nh lµm viÖc.
Đồng bộ tài khoản