đồ án: môn học chi tiết máy, chương 10

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
28
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi tính kiểm nghiệm tại các thiết diện ta tiến hành trọn thông số của then trên các đoạn trục. Các thông số của then được chọn ở phần trên. - Trong quá trình tính kiểm nghiệm về độ bền của các trục, do không có yêu cầu gì đặc biệt nên ta chỉ tính kiểm nghiệm riêng cho trục thứ 3 vì là trục chịu momen lớn nhất còn các trục khác lấy kết quả từ các bảng tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 10

  1. Chương 10: TÝnh kiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn mái - Tr-íc khi tÝnh kiÓm nghiÖm t¹i c¸c thiÕt diÖn ta tiÕn hµnh trän th«ng sè cña then trªn c¸c ®o¹n trôc. C¸c th«ng sè cña then ®-îc chän ë phÇn trªn. - Trong qu¸ tr×nh tÝnh kiÓm nghiÖm vÒ ®é bÒn cña c¸c trôc, do kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt nªn ta chØ tÝnh kiÓm nghiÖm riªng cho trôc thø 3 v× lµ trôc chÞu momen lín nhÊt cßn c¸c trôc kh¸c lÊy kÕt qu¶ tõ c¸c b¶ng tra. Víi thÐp 45 cã:  b  600 MPa ,  1  0,436. b  0,436.600  261,6MPa  1  0,58. 1  0,58.261,6  151,7 MPa vµ theo b¶ng 10.7 ta cã:    0,1 ,    0,05 C¸c trôc trong hép gi¶m tèc ®Òu quay, øng suÊt uèn thay ®æi theo chu k× ®èi xøng do ®ã: bt 1 .d j  t 1  2 Mj .d 3  aj   max j  vµ  mj  0 víi Wj  j  Wj 32 2.d j Mj Mj nªn:  aj   max j   b.t 1 .d j  t 1  2 Wj .d 3 j  32 2.d j Trôc quay mét chiÒu nªn øng suÊt xo¾n thay ®æi theo chu k× m¹ch ®éng, do ®ã: bt 1 .d j  t 1  2  max j Tj .d 3  mj   aj   víi W0 j  j  2 2.Woj 16 2.d j
  2.  max j Tj Tj nªn:  mj   aj    2 2.Woj  .d 3 bt 1 .d j  t 1 2  2.  j   16 2.d j    KÕt cÊu trôc võa thiÕt kÕ ®¶m b¶o ®-îc ®é bÒn mái nÕu hÖ sè an toµn t¹i c¸c thiÕt diÖn nguy hiÓm ®ã tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: s  s  .s  / s 2  s 2  s   Trong ®ã: [s] – hÖ sè an toµn cho phÐp, [s] = 1,5...2,5 khi cÇn t¨ng ®é cøng th× [s] = 2,5... 3. s , s - hÖ sè an toµn chØ xÐt riªng cho tr-êng hîp øng suÊt ph¸p hoÆc øng suÊt tiÕp, ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y:  1 1 s  ; s  k  . a    . m k  .a   .m trong ®ã : -1, -1: giíi h¹n mái uèn vµ xo¾n øng víi chu k× ®èi xøng. a, a, m, m lµ biªn ®é vµ trÞ sè trung b×nh cña øng suÊt ph¸p vµ øng suÊt tiÕp t¹i tiÕt diÖn xÐt. Ph-¬ng ph¸p gia c«ng trªn m¸y tiÖn , t¹i c¸c tiÕt diÖn nguy hiÓm yªu cÇu ®¹t Ra = 2,5 …0,63 m, do ®ã theo b¶ng 10.8, hÖ sè tËp trung øng suÊt do tr¹ng th¸i bÒ mÆt Kx = 1,06 Kh«ng dïng c¸c ph-¬ng ph¸p t¨ng bÒn bÒ mÆt do ®ã hÖ sè t¨ng bÒn Ky =1 +) XÐt t¹i tiÕt diÖn l¾p b¸nh r¨ng 33. Ta xÐt cho tiÕt diÖn 33( v× 33 chÞu m« men xo¾n lín h¬n 32)
  3. M 33 300206 W33=12862 nªn  aj    23,3 W33 12862 T3 814964 Wo33=30905 nªn  aj    13,2 2.Wo 33 2.30905 Theo b¶ng 10.12 khi dïng dao phay ngãn , hÖ sè tËp trung øng suÊt t¹i r·nh then øng víi vËt liÖu b = 600 MPa lµ K = 1,55 vµ K = 1,54. Tõ b¶ng 10.10 víi d = 55 mm,  = 0,7975 , = 0,7525 x¸c ®Þnh ®-îc tØ sè K/ vµ K/ t¹i r·nh then trªn tiÕt diÖn nµy K/= 1,55/0,7975 = 1,94 K/= 1,54/0,7525 = 2,05 X¸c ®×nh c¸c hÖ sè Kd vµ Kd theo c«ng thøc 10.25 vµ ct 10.26  K   K     K x  1     K x  1  K dj    vµ K dj  t  Ky Ky Khi ®ã t¹i thiÕt diÖn 33 tÝnh to¸n ®-îc: K d 33  2 , Kd 33  2,1 , Víi trôc thÐp Cacbon cã b = 600 MPa =>  =0,05 ;  = 0 HÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt ph¸p s theo ct 10.20  1 261,6 s    5,6 K d . a    . m 2.23,3  0,05.0 HÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt tiÕp s theo ct 10.21  1 151,7 s    5,5 K d . a    . m 2,1.13,2  0 HÖ sè an toµn s theo ct 10.19 s  s .s / s  s2  5,5.5,6 / 5,5 2  5,6 2  3,9     1,5...2 2
  4. Trôc t¹i tiÕt diÖn l¾p b¸nh r¨ng 33 tho¶ m·n vÒ ®é bÒn mái. +) XÐt cho tiÕt diÖn æ l¨n 31( v× 31 chÞu m« men xo¾n lín h¬n 30) M 31 173452 W31=12266 nªn  aj    14,1 W31 12266 T3 814964 Wo31=24532 nªn  aj    16,6 2.Wo 31 2.24532 Theo b¶ng 10.12 khi dïng dao phay ngãn , hÖ sè tËp trung øng suÊt t¹i r·nh then øng víi vËt liÖu b = 600 MPa lµ K = 1,55 vµ K = 1,54. Tõ b¶ng 10.10 víi d = 50 mm,  = 0,81 , = 0,76 x¸c ®Þnh ®-îc tØ sè K/ vµ K/ t¹i r·nh then trªn tiÕt diÖn nµy K/= 1,55/0,81 = 1,91 K/= 1,54/0,76 = 2,03 X¸c ®×nh c¸c hÖ sè Kd vµ Kd theo c«ng thøc 10.25 vµ ct 10.26  K   K      K x  1      K x  1  K dj     vµ K dj   t  Ky Ky Khi ®ã t¹i thiÕt diÖn 33 tÝnh to¸n ®-îc: K d 33  1,97 , K d 33  2,09 , Víi trôc thÐp Cacbon cã b = 600 MPa =>  =0,05 ;  = 0 HÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt ph¸p s theo ct 10.20  1 261,6 s    9,4 K d . a    . m 1,97.14,1  0,05.0 HÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt tiÕp s theo ct 10.21
  5.  1 151,7 s    4,4 K d . a    . m 2,09.16,6  0 HÖ sè an toµn s theo ct 10.19 s  s .s / s  s2  9,4.4,4 / 9,4 2  4,4 2  4     1,5...2 2 Trôc t¹i tiÕt diÖn l¾p æ l¨n 31 tho¶ m·n vÒ ®é bÒn mái. +) XÐt cho tiÕt diÖn 34( tiÕt diÖn l¾p khíp) M 34 0 Do M34 = 0 nªn  aj   0 W34 W34 T3 814964 Wo34= 20255 nªn  aj    20,1 2.Wo 33 2.10255 Theo b¶ng 10.12 khi dïng dao phay ngãn , hÖ sè tËp trung øng suÊt t¹i r·nh then øng víi vËt liÖu b = 600 MPa lµ K = 1,55 vµ K = 1,54. Tõ b¶ng 10.10 víi d = 48 mm,  = 0,818 , = 0,764 x¸c ®Þnh ®-îc tØ sè K/ vµ K/ t¹i r·nh then trªn tiÕt diÖn nµy K/= 1,55/0,818 = 1,89 K/= 1,54/0,764 = 2,02 X¸c ®×nh c¸c hÖ sè Kd vµ Kd theo c«ng thøc 10.25 vµ ct 10.26  K   K      K x  1      K x  1  K dj    vµ K dj  t  Ky Ky Khi ®ã t¹i thiÕt diÖn 33 tÝnh to¸n ®-îc: K d 34  1,95 , K d 34  2,08 , Víi trôc thÐp Cacbon cã b = 600 MPa =>  =0,05 ;  = 0 HÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt ph¸p s theo ct 10.20
  6.  1 261,6 s    K d . a    . m 1,95.0  0,05.0 HÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt tiÕp s theo ct 10.21  1 151,7 s    3,6     1,5...2 K d . a    . m 2,08.20,1  0 Trôc t¹i tiÕt diÖn l¾p khíp nèi 34 tho¶ m·n vÒ ®é bÒn mái.
Đồng bộ tài khoản