đồ án: môn học chi tiết máy, chương 12

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
128
lượt xem
44
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ tiêu của vỏ hộp giảm tốc là độ cứng cao và khối lượng nhỏ. Chọn vật liệu để đúc hộp giảm tốc là gang xám có kí hiệu GX 1532. Chọn bề mặt ghép nắp và thân đi qua tâm trục . Các kích thước cơ bản được trình bày ở trang sau. 2.Bôi trơn trong hộp giảm tốc: Chúng ta ding ph-ơng pháp bôi trơn ngâm dầu. Mức dầu cao nhất lấy ngập 1/6 đường kính bánh bị động của cấp chậm. Mức dầu thấp nhất lấy ngập chân răng bánh bị động cấp nhanh 3.Dầu bôi trơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 12

  1. Chương 12: THIÕT KÕ Vá HéP, B¤I TR¥N , ®IÒU CHØNH ¡N KHíP 1.TÝnh kÕt cÊu cña vá hép: ChØ tiªu cña vá hép gi¶m tèc lµ ®é cøng cao vµ khèi l-îng nhá. Chän vËt liÖu ®Ó ®óc hép gi¶m tèc lµ gang x¸m cã kÝ hiÖu GX 15- 32. Chän bÒ mÆt ghÐp n¾p vµ th©n ®i qua t©m trôc . C¸c kÝch th-íc c¬ b¶n ®-îc tr×nh bµy ë trang sau. 2.B«i tr¬n trong hép gi¶m tèc: Chóng ta ding ph-¬ng ph¸p b«i tr¬n ng©m dÇu. Møc dÇu cao nhÊt lÊy ngËp 1/6 ®-êng kÝnh b¸nh bÞ ®éng cña cÊp chËm. Møc dÇu thÊp nhÊt lÊy ngËp ch©n r¨ng b¸nh bÞ ®éng cÊp nhanh 3.DÇu b«i tr¬n hép gi¶m tèc : Chän lo¹i dÇu lµ dÇu c«ng nghiÖp 45. 4.L¾p b¸nh r¨ng lªn trôc vµ ®iÒu chØnh sù ¨n khíp: §Ó l¾p b¸nh r¨ng lªn trôc ta dïng mèi ghÐp then vµ chän kiÓu l¾p lµ H7/k6 v× nã chÞu t¶i võa vµ va ®Ëp nhÑ. 5.§iÒu chØnh sù ¨n khíp: §Ó ®iÒu chØnh sù ¨n khíp cña hép gi¶m tèc b¸nh r¨ng trô nµy ta chän chiÒu réng b¸nh r¨ng nhá t¨ng lªn 10 % so víi chiÒu réng b¸nh r¨ng lín.
  2. C¸c kÝch th-íc cña c¸c phÇn tö cÊu t¹o nªn hép gi¶m tèc ®óc: Tªn gäi BiÓu thøc tÝnh to¸n ChiÒu dµy: Th©n hép,   = 0,03.a + 3 = 0,03.175 + 3 = 8,25 mm > 6mm N¾p hép, 1 Chän  = 8 mm 1 = 0,9.  = 0,9. 8,25 =7,425 mm ; chän 1 = 7 mm G©n t¨ng cøng: ChiÒu dµy, e e =(0,8  1). = 6,6  8,25, chän e = 8 ChiÒu cao, h mm §é dèc h < 5. = 5.8,25 = 41,25 mm Kho¶ng 2o §-êng kÝnh: d1 > 0,04.a+10 = 0,04.175 + 10 =17 >12 Bul«ng nÒn, d1 mm Bul«ng c¹nh æ, d2  d1 =M20 Bul«ng ghÐp bÝch n¾p vµ d2 = 0,8.d1 = 0,8. 20 = 16  d2 =M16 th©n, d3 d3 = (0,8 0,9).d2= 12,8..14,4  d3 = VÝt ghÐp n¾p æ, d4 M14 VÝt ghÐp l¾p cöa th¨m dÇu, d5 d4 = (0,6  0,7).d2= 9,6..11,2  d4 = M10 d5 =( 0,5  0,6).d2= 8..9,6  d5 = M8 MÆt bÝch ghÐp n¾p vµ th©n: ChiÒu dµy bÝch th©n hép, S3 S3 =(1,4  1,5).d3 , chän S3 = 20 mm ChiÒu dµy bÝch n¾p hép, S4 S4 = ( 0,9  1).S3 = 18 20 = 19 mm BÒ réng bÝch n¾p hép, K3
  3. K3 = K2 – ( 35 ) mm = 50 – 3 = 47 mm KÝch th-íc gèi trôc: §-êng kÝnh ngoµi vµ t©m lç §Þnh theo kÝch th-íc n¾p æ vÝt, D3, D2 BÒ réng mÆt ghÐp bul«ng K2 =E2 + R2 + (35) mm = 26 + 21 + 3 = c¹nh æ: K2 50mm T©m lç bul«ng c¹nh æ: E2 E2= 1,6.d2 = 1,6 . 16 = 25,6 mm. R2 = 1,3 . d2 = 1,3. 16 = 20,8 mm k lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m k  1,2.d2 =19,2 bul«ng ®Õn mÐp lç  k = 20 mm ChiÒu cao h h: phô thuéc t©m lç bul«ng vµ kÝch th-íc mÆt tùa MÆt ®Õ hép: S1  (1,3  1,5).d1= 2630  S1 = 28 mm ChiÒu dµy: Khi kh«ng cã K1  3.d1  3.20 = 60 mm phÇn låi S1 q  K1 + 2. = 60 + 2.8 = 76 mm; BÒ réng mÆt ®Õ hép, K1 vµ q Khe hë gi÷a c¸c chi tiÕt:   (1  1,2). = 89,6   = 9 mm Gi÷a b¸nh r¨ng víi thµnh 1  (3  5). = 2440  1 = 30 mm trong hép 2   = 8 mm Gi÷a ®Ønh b¸nh r¨ng lín víi ®¸y hép Gi÷a mÆt bªn c¸c b¸nh r¨ng
  4. víi nhau. Sè l-îng bul«ng nÒn Z Z = ( L + B ) / ( 200  300)  840 / 200 = 4 chän Z = 4 VIII. C¸c chi tiÕt trªn hép gi¶m tèc 1. Chi tiÕt cè ®Þnh æ l¨n trªn trôc vµ vá hép Vßng h·m lß xo víi c¸c kÝch th-íc nh- sau (chØ cã trªn æ ®òa trô ng¾n ®ì): KÝch th-íc vßng lß xo vµ r·nh trªn trôc: §-êng R·nh trªn trôc Vßng lß xo kÝnh d1 B  0,25 h r d2 d3 d4 S b 0 , 2 l r2 r3max trôc d 35 33,0 1,9 3,0 0,2 32,2 39,6 2,5 1,7 4,9 6,0 19,1 3,0 KÝch th-íc vßng lß xo vµ r·nh trªn vá hép: §-ên R·nh trªn lç Vßng lß xo g kÝnh B  0,2 S- r3ma D1 r h d2 d3 d4 b l r2 lç D 5 0,12 x 75, 3, 0, 76, 67, 34, 72 1,9 4,5 1,7 6,1 18 4,0 0 0 2 5 3 0 2. Chi tiÕt lãt kÝn ®éng gi¸n tiÕp
  5. §ã lµ chi tiÕt vång phít ®-îc x¸c ®Þnh dùa vµo ®-êng kÝnh trôc l¾p æ l¨n: Trªn trôc I vµ trôc III: d d1 d2 D a b So d d1 d2 D a b So 25 26 24 38 6 4,3 9 50 51,5 49 69 9 6,5 12 3. Bu l«ng vßng. Theo b¶ng (18-3.b) träng l-îng cña hép gi¶m tèc ph©n ®«i cÊp chËm. cã kho¶ng c¸ch t©m a1  a 2 =150  200 lµ G=300Kg. Ta cã b¶ng th«ng sè: Ren d1 d2 d3 d4 d5 h h1 h2 l  f b c x r r1 r2 d M12 54 30 12 30 17 26 10 7 25 2 14 1,8 3,5 2 5 6 4. Chèt ®Þnh vÞ: Chèt ®Þnh vÞ dïng ®Ó ®Þnh vÞ n¾p trªn vµ n¾p d-íi c¶u hép gi¶m tèc sao cho khi gia c«ng ®ång thêi còng nh- khi l¾p ghÐp ®-îc chÝnh x¸c. Trong hép gi¶m tèc nµy ta nªn dïng chèt c«n cã ren ngoµi ë ®Çu chèt . KÝch th-íc chèt ®Þnh vÞ nh- sau: d = 8 mm ; c = 1,2 mm ; l = 24  140 5. Cöa th¨m: Cöa th¨m ®-îc ®Ëy b»ng n¾p, trªn n¾p cã thÓ l¾p thªm nót th«ng h¬i, kÝch th-íc cña cöa th¨m ®-îc tra theo b¶ng (18.5): sè l- A B A1 B1 C C1 K R VÝt îng
  6. 150 100 190 140 175 - 120 12 M8x22 4 6. Nót th«ng h¬i : Nót th«ng h¬i dïng ®Ó gi¶m ¸p suÊt vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ bªn trong vµ bªn ngoµi hép A B C D E G H I K L M N O P Q R S M27x2 15 30 15 45 36 32 6 4 10 8 22 6 32 18 36 32 7. Nót th¸o dÇu : Nót th¸o dÇu dïng ®Ó th¸o dÇu bÈn sau mét thêi gian lµm viÖc dÇu bÈn ®i vµ cÇn phai thay dÇu míi cho m¸y. KÝch th-íc cña nót th¸o dÇu ®-îc tra trong b¶ng 18-7: d b m f L c q D S Do M20x2 15 9 3 28 2,5 17,8 30 22 25,4
Đồng bộ tài khoản